intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng trong cơ cấu kinh tế trang trại p7

Chia sẻ: Sgew Deaewtg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

67
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng trong cơ cấu kinh tế trang trại p7', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng trong cơ cấu kinh tế trang trại p7

  1. - Trang tr¹i gia ®×nh h×nh thµnh tõ hé gia ®×nh th«ng qua tÝch tô vµ tËp trung c¸c nguån lùc sö dông ®Æc biÖt lµ sù tÝch luü kinh nghiÖm s¶n xuÊt, sù say mª víi nghÖ n«ng cña nh÷ng ng­êi n«ng d©n tiªn tiÕn ... v× vËy nã cã c¬ së kinh tÕ x· héi v÷ng ch¾c. - Sù ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i theo h­íng gia ®×nh lµ chñ yÕu cho phÐp qu¸ tr×nh chuuyÓn n«ng nghiÖp sang qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng ho¸ diÔn ra mét c¸ch nhanh chãng. V× vËy nã thóc ®Èy c¸c hé tù cÊp tù tóc sang s¶n xuÊt hµng ho¸. - P h¸t triÓn trang tr¹i gia ®× nh lµ h×nh thøc thÝch hîp ®Ó t¹o viÖc lµm, thu hót lao ®éng, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng n«ng th«n, gi¶i quyÕt v¸n ®Ò ®ãi nghÌo chÝnh tõ n«ng nghiÖp, gi¶i ph¸p mang tÝnh kh¶ thi nhÊt trong ®iÒu kiÖn n­íc ta hiÖn nay. Bªn c¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i gia ®×nh quan ®iÓm nµy cho r»ng §¶ng vµ Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch khuyÕn n«ng ph¸t triÓn c¸c trang tr¹i t­ nh©n víi quy m« lín ë c¸c vïng hoang ho¸, vïng ®Êt trèng ®åi nói träc ®Ó tËn dông vµo s¶n xuÊt N«ng -L©m nghiÖp, ®ång thêi gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ n©ng cao ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng ë n«ng th«n. 55
  2. 1.3.Ph¸t triÓn ®a d¹ng c¸c lo¹i h×nh kinh doanh cña chñ trang tr¹i theo h­íng tËp trung ho¸, chuyªn m«n ho¸, ph¸t huy lîi thÕ so s¸nh ë mçi vïng ®Êt n­íc: Tõng vïng sinh th¸i ë n­íc ta hiÖn nay cã thÕ m¹nh riªng, v× vËy h­íng kinh doanh chÝnh cña trang tr¹i sÏ rÊt ®a d¹ng, tÝnh ®a d¹ng cña c¸c lo¹i h×nh trang tr¹i kh«ng chØ biÓu hiÖn ë nh÷ng ph­¬ng h­íng kinh doanh kh¸c nhau khi sö dông c¸c yÕu tè ®Çu vµo vµ kÕt qu¶ ®Çu ra cña trang t r¹i. H¬n n÷a, ®èi víi tõng trang tr¹i cô thÓ bªn c¹nh h­íng kinh doanh chÝnh theo quy ho¹ch vïng, viÖc lùa chän h­íng kinh doanh bæ sung ®a d¹ng còng lµ yÕu tè t¹o nªn tÝnh ®a d¹ng vÒ lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña trang tr¹i. 1.4. Ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i trªn mäi vïng ®Êt n­íc, trong nh÷ng n¨m tr­íc m¾t tËp trung ë c¸c vïng trung du, miÒn nói vµ nh÷ng vïng cã diÖn tÝch ®Êt N«ng-L©m-Ng­ nghiÖp b×nh qu©n nh©n khÈu cao: Trong mét vµi n¨m tíi, sù ®Çu t­ ngµy cµng t¨ng cña nhµ n­íc cho n«ng nghiÖp n«ng th«n vµ víi sù nç lùc cao cña n«ng d©n s¶n xuÊt n«ng nghiÖp n­íc ta sÏ cã b­íc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ so víi hiÖn nay, nh­ng vÉn ch­a trë 56
  3. thµnh nÒn n«ng nghiÖp hiÖn ®¹i, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp tuy t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng cßn thÊp, thu nhËp do khu vùc nµy m ang l¹i ch­a cao, song nã vÉn lµ n¬i gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ thu nhËp cho ®¹i bé phËn lao ®éng n«ng th«n. ®iÒu nµy cã nghÜa lµ, trong mét vµi n¨m tíi ë nh÷ng vïng ®Êt chËt ng­êi ®«ng, kh¶ n¨ng tËp trung ruéng ®Êt vµo mét bé phËn n«ng d©n cã ®iÒu kiÖn vµ kinh nghiÖp s¶n xuÊt ®Ó h×nh thµnh kinh tÕ trang tr¹i sÏ diÔn ra rÊt khã kh¨n. Theo quan ®iÓm nµy cho r»ng tr­íc m¾t cÇn ph¶i tËp trugn ph¸t triÓn m ¹nh kinh tÕ trang tr¹i ë trung du, m×n nói vµ nh÷ng vïng cã diÖn tich ®Êt n«ng nghiÖp b×nh qu©n nh©n khÈu t­¬ng ®èi cao. Nh­ vËy, chóng ta cã thÓ khai th¸c thªm ®Êt ®ai, MÆt n­íc nu«i trång thuû s¶n, lµm cho quy m« ®Êt n«ng nghiÖp t¨ng lªn thu hót kinh doanh vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm, ®¶m b¶o thu nhËp cho mét bé phËn lao ®éng ®ang d­ thõa trong n«ng th«n, gãp phÇn lµm t¨ng khèi l­îng c¸c lo¹i n«ng s¶n hµng ho¸ ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng trong n­íc vµ xuÊt khÈu.®ång thêi viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i ë c¸c vïng hoang ho¸ , vïng ®åi nói sÏ gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo viÖc t¨ng c­êng an ninh quèc phßng cña ®Êt n­íc vµ b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i. 57
  4. 1.5. Ph¸t huy néi lùc trong n«ng nghiÖp, n«ng th«n, t¹o b­íc ph¸t triÓn cña kinh tÕ trang tr¹i nh»m thu hót c¸c nguån lùc tõ bªn ngoµi cho ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i: C¸c nguån lùc trong n«ng nghiÖp n«ng th«n n­íc ta vÉn cßn l¬n, ngoµi tiÒm n¨ng dåi dµo cña nguån lao ®éng, tiÒm n¨ng vÒ ®Êt ®ai, vèn, kinh nghiÖm s¶n xuÊt... vÉn cã thÓ khai th¸c ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i. Trªn thùc tÕ, sù ph¸t triÓn n«ng nghiÖp nãi chung, kinh tÕ trang tr¹i nãi riªng nh÷ng n¨m qua chñ yÕu lµ khai th¸c c¸c nguån lùc tõ n«ng nghiÖp, ë c¸c ®Þa ph­¬ng, trang tr¹i ®­îc h×nh thµnh tõ sù tÝch cãp ban ®Çu víi nguån vèn Ýt ái qua nhiÒu n¨m khai th¸c, tÝch luü ®· h×nh thµnh. V× vËy ph¸t triÓn néi lùc ®· t¹o ra b­íc chuyÓn biÕn m íi sù ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n. Tuy nhiªn theo quan ®iÓm nµy th× khai th¸c néi lùc trong n«ng nghiÖp, n«ng th«n, g¾n víi t¨ng c­êng søc m ¹nh cña néi lùc, trong ®ã ®Æc biÖt chó ý mét sè vÊn ®Ò sau: - Khai th¸c nguån lùc lao ®éng ph¶i g¾n víi qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng x· héi, ph¶i n©ng cao chÊt l­îng 58
  5. nguån lao ®éng vµ cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch nh÷ng nguån lùc míi trong n«ng nghiÖp. - Khai th¸c ®Êt ®ai ph¶i g¾n víi båi d­ìng vµ b¶o vÖ ®Êt ®ai, tr¸nh lµm cho ®Êt bÞ suy kiÖt, l­u ý ®Õn vèn ®Ó m «i sinh, m«i tr­êng. - CÇn cã quan ®iÓm nu«i d­ìng nguån thu, tr¸nh g©y t©m lý kh«ng tèt khi ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch kh«ng phï hîp. - Ph¸t huy néi lùc cña n«ng nghiÖp ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i kh«ng chØ nh¾m khai th¸c c¸c nguån lùc cña b¶n th©n n«ng nghiÖp, mµ cßn t¹o søc hót ®Çu t­ cña c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc vµo ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i. 1.6. Ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc. Sù ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i ë n­íc ta trong nh÷ng n¨m qua cßn mang nÆng tÝnh tù ph¸t, ph©n t¸n, thiÕu h¼n h­íng dÉn vµ gióp ®ì cña nhµ n­íc, bíi vËy c¸c trang tr¹i kh«ng gÆp Ýt khã kh¨n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, nhÊt lµ t×m kiÕm vèn ®Çu t­, ÷ng dông khoa häc - c«ng nghÖ, n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý vµ chÕ biÕn, tiªu thô s¶n phÈm. 59
  6. Do ®ã, nÕu thõa nhËn kinh tÕ trang tr¹ i lµ mét trong nh÷ng h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp chñ yÐu cña n­íc ta trong t­¬ng lai th× chóng ta ph¶i c«ng nhËn nã vÒ m Æt ph¸p lý vµ ph¶i cã c¬ chÕ qu¶n lý vµ chÝnh s¸ch tho¶ ®¸ng, nhÊt lµ ph¶i cã v¨n b¶n ph¸p quy d­íi h×nh thøc nghÞ ®Þnh cña c hÝnh phñ vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i, trong ®ã kh¼ng ®Þnh kinh tÕ trang tr¹i lµ h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt phï hîp vµ cã nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch kinh tÕ trang tr¹i ph¸t triÓn nh­ chÝnh s¸ch ®Êt ®ai, tµi chÝnh, thuÕ, khoa häc vµ c«ng nghÖ, tiªu thô s¶n phÈm, ®µo t¹o båi d­ìng ®èi víi chñ trang tr¹i. 2. Ph­¬ng h­íng chung vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i. Tõ nh÷ng quan ®iÓm trªn ®Ó thùc hiÖn ®­îc ®­êng lèi ®æi míi kinh tÕ nãi chung, ®æi míi n«ng nghiÖp nãi riªng, cho ®Õn nay §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· c ã rÊt nhiÒu chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch hç trî cho viÖc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n. Héi nghÞ TW 5 kho¸ VII §¶ng ta ®· ®Ò ra chñ tr­¬ng khuyÕn khÝch x©y dùng c¸c n«ng tr¹i” ... khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Çu t­ ph¸t triÓn c¸c lo¹i gièng míi cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. KhuyÕn khÝch khai th¸c ®åi nói träc, b·i båi ven biÓn, nu«i trång thuû s¶n, ®¸nh b¾t ngoµi 60
  7. kh¬i, x©y dùng c¸c N«ng - l©m - ng­ tr¹i víi quy m« thÝch hîp...”. Trong nghÞ quyÕt héi nghÞ TW4 kho¸ VIII, ph­¬ng h­íng khuyÕn khÝch ph¸t triÓn, kinh tÕ trang tr¹i ®· ®­îc x¸c ®Þnh râ thªm”... Kinh tÕ trang tr¹i víi c¸c h×nh thøc së h÷u kh¸c nhau (së h÷u nhµ n­íc, tËp thÓ, t­ nh©n). §­îc ph¸t triÓn chñ yÕu ®Ó trång c©y dµi ngµy, ch¨n nu«i ®¹i gia sóc ë nh÷ng níi cã nhiÒu ruéng ®Êt,khuyÕn khÝch vi Öc khai th¸c ®Êt ®ai vµo môc ®Ých nµy”. NghÞ quyªt 06 - NQ\TW cña Bé chÝnh trÞ ngµy 10/11/1998 ®· chØ râ ë n«ng th«n hiÖn nay ®ang ph¸t triÓn m Æt hµng trang tr¹i n«ng nghiÖp, phæ biÕn lµ trang tr¹i gia ®×nh, thùc chÊt lµ kinh tÕ hé s¶n xuÊt hµng ho¸ quy m« lín h¬n, sö dông lao ®éng, tiÒn vèn cña gióp ®ì lµ chñ yÕu ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. Mét bé phËn trang tr¹i ngoµi lao ®éng cña gia ®×nh, cã thªm lao ®éng ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh, quy m« diÖn tÝch ®Êt canh t¸c xoay quanh m øc h¹n ®iÒn ë tõng vïng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch ph¸t triÓn h×nh thøc trang tr¹i gia ®×nh nh­ c¸c lo¹i h×nh s¶n xuÊt kh¸c cña kinh tÕ hé gia ®×nh”. 61
  8. NghÞ quyÕt sè 03-2000 NQ/CP vÒ kinh tÕ trang tr¹i nªu râ nh÷ng quan ®iÓm chÝnh gåm: - Kinh tÕ trang tr¹i lµ h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt hµng ho¸ trong n«ng nghiÖp, n«ng th«n, ®­îc Nhµ n­íc khuyÕn khÝch nh»m ph¸t triÓn vµ b¶o hé, ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i nh»m khai th¸c, sö dôngcã hiÖu qu¶ ®Êt ®ai, vèn kü thuËt, kinh nghiÖm ®Ó më réng qui m« vµ n©ng cao hiÖ u qu¶ s¶n xuÊt N«ng-L©m -Ng­ nghiÖp gãp phÇn t¹o viÖc lµm, t¨ng thªm thu nhËp, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, ph©n bæ l¹i d©n c­, thóc ®Èy chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n m íi. Ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i ®­îc Nhµ n­íc hç trî vÒ vèn, khoa häc c«ng nghÖ, chÕ biÕn, tiªu thô s¶n phÈm, x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng vµ t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc. Nh­ vËy, víi c¸c chñ tr­¬ng trªn, ph­¬ng h­íng vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i ë n­íc ta trong thêi gian tíi lµ: + Tr­íc hÕt cÇn lµm râ kh¸i niÖm, nhËn d¹ng d­îc c¸c lo¹i h×nh kinh tÕ trang tr¹i ®ang h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë c¸c ®Þa ph­¬ng ®Ó ¸p dông c¸c chÝnh s¸ch phï hîp. Cã thÓ x¸c ®Þnh trªn c¶ n­íc cã 2 lo¹i h×nh trang tr¹i ®­îc 62
  9. quan t©mlµ trang tr¹i gia ®×nh thùc chÊt lµ kinh tÕ hé s¶n xuÊt hµng ho¸ qui m« lín h¬ n so víi hé gia ®×nh. Trang tr¹i t­ nh©n lµ trang tr¹i ®· ®ñ ®iÒu kiÖn ®¨ng ký thµnh lËp doanh nghiÖp t­ nh©n hoÆc c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, C«ng ty cæ phÇn. + Rµ so¸t l¹i qui ho¹ch ph¸t triÓn s¶n xuÊt N«ng - L©m -Ng­ nghiÖp cña c¸c tØnh, thµnh phè, x¸c ®Þ nh c¸c vïng ph¸t triÓn trang tr¹i chñ yÕu lµ c¸c vïng ®Êt trèng, ®åi nói träc ë trung du vµ miÒn nói, biªn giíi, h¶i ®¶o, ®Êt hoang ho¸, ao hå, b·i båi ven s«ng, ven biÓn, mÆt n­íc eo vÞnh ®Çm phµ cã thÓ sö dông trong n«ng nghiÖp tËp trung h­íng trong 5 -10 n¨m tíi, khai th¸c ®­a vµo sö dông trong n«ng nghiÖp kho¶ng 1 triÖu ha, trång vµ khoanh nu«i t¸i sinh 2 triÖu ha rõng s¶n xuÊt. + X¸c ®Þnh ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn c¸c lo¹i c©y trång, vËt nu«i phï hîp víi lîi thÕ ®Êt ®ai, khÝ hËu cña m çi vïng cã tÝnh ®Õn k h¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm, ë vïng ®«ng d©n h­íng vµo kinh doanh c¸c lo¹i s¶n phÈm cã gÝa trÞ cao, yªu cÇu Ýt ®Êt, g¾n víi c«ng nghiÖp chÕ biÕn, th­¬ng m¹i vµ dÞch vô ( lµm gièng, hoa c©y c¶nh). + C¸c ®Þa ph­¬ng rµ so¸t l¹i c¸c trang tr¹i tiÖn cã, xóc tiÕn nhanh viÖc cÊp giÊy chøng nhËn theo chÝnh s¸ch 63
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2