intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng trong cơ cấu kinh tế trang trại p8

Chia sẻ: Sgew Deaewtg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

68
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng trong cơ cấu kinh tế trang trại p8', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng trong cơ cấu kinh tế trang trại p8

  1. ®Êt ®ai nªn trong nghÞ quyÕt cña ChÝnh phñ vµ h­íng dÉn cña Côc ®Þa chÝnh. + Hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®· ®­îc nhµ n­íc giao ®Êt hoÆc nhËn chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt v­ît møc tr­íc ngµy01/01/1999 ®Ó ph¸t triÓn trang tr¹i th× ®­îc tiÕp tôc sö dông vµ chuyÓn sang thuª ®Êt phÇn v­ît h¹n møc theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. + Hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®· sö dông ®Êt ph¸t triÓn trang tr¹i nh­ng ch­a ®­îc giao, ch­a ®­îc thuª hoÆ c ®· chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông®Êt nh­ng ch­a ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt tr­íc ngµy ban hµnh NghÞ quyÕt 03/2000/NQ -CP cña ChÝnh phñ, sö dông ®Êt ®óng môc ®Ých vµ kh«ng cã tranh chÊp th× ®­îc xÐt ®Ó giao, chp thuª vµ ®­îc cÊp giÊy chøng nhË n quyÒn sö dông ®Êt cho chñ trang tr¹i. + C¸c ®Þa ph­¬ng cã kÕ ho¹ch bè trÝ vèn ®Ó hç trî c¸c trang tr¹i ®Ó ®Çu t­ ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng, c¬ së chÕ biÕn, cung cÊp th«ng tin. 64
  2. + Trang tr¹i ®­îc vay vèn tÝn dông ®Çu t­ ph¸t triÓn cña nhµ n­íc tõ quü hç t rî ®Çu t­ ®Ó trång rõng, trång c©y l©u n¨m, nu«i trång thuû s¶n ch¨n nu«i ®¹i gia sóc. + KhuyÕn khÝch ph¸t triÓn trang tr¹i gia ®×nh ë c¸c vïng c¸c miÒn, c¸n bé, ®¶ng viªn cã gia ®×nh lµm n«ng nghiÖp ®­îc lµm trang tr¹i nh­ c¸c hé n«ng d©n kh¸c. + Nhµ n­íc sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ph¸t triÓn c¸c trang tr¹i gia ®×nh, chñ trang tr¹i trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ qu¶n lý, h­íng vµo khai th¸c cã hiÖu qu¶ ®Êt trèng ®åi nói träc , diÖn tÝch mÆt n­íc vµ ®Êt cßn hoang ho¸ ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng - l©m - ng­ nghiÖp hµng ho¸. Tuú theo quü ®Êt ë tõng ®Þa ph­¬ng cã møc giao thÝch hîp cho c¸c hé gia ®×nh n«ng d©n lËp trang tr¹i s¶n xuÊt N«ng, l©m, ng­ nghiÖp xoay quanh møc h¹n ®iÒn tr­íc hÕt ph¶i ­u tiªn giao ®Êt cho c¸c hé n«ng d©n sinh sèng t¹i ®Þa ph­¬ng, sau ®ã ®Õn c¸c hé n«ng d©n kh«ng cã ®Êt hoÆc Ýt ®Êt tõ c¸c vïng kh¸c ®Õn ®¨ng ký ®Ó nhËn ®Êt s¶n xuÊt. + C¸c ®èi t­îng kh¸c nÕu cã vèn, cã nguyÖn väng ®Çu t­ s¶n xuÊt kinh doanh n«ng nghiÖp, l©m, ng­ nghiÖp ®­îc thuª ®Êt trèng ®åi nói träc, ®Êt hoang ho¸, mÆt n­íc ch­a sö dông ®Ó lËp trang tr¹i s¶n xuÊt. Nõu lµm quy m« lín ph¶i cã dù ¸n, chÝnh quyÒn kiÓm so¸t th«ng qua viÖc 65
  3. cÊp giÊy cho thuª ®Êt vµ qu¶n lý viÖc sö dông ®Êt ®ai, chuyÓn sang kinh doanh theo lËp c«ng ty. + §èi víi vïng ®ång b»ng khuyÕn khÝch c¸c tran g tr¹i sö dông Ýt ®Êt nh­ trang tr¹i ch¨n nu«i, n«ng tr¹i chÕ biÕn n«ng s¶n, thùc phÈm, thóc ¨n gia sóc... + Thùc hiÖn miÔn thóe thu nhËp ®èi víi thêi gian tèi ®a nÕu chñ trang tr¹i ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh ë nh÷ng ®Þa bµn ®Êt trèng, dåi nói träc, b·i båi, ®©m ph¸ ven biÓn theo nghÞ ®Þnh 51/1999/NDCP, ngµy 18/7/1999 cña Bé tµi chÝnh ®· dù th¶o vµ bæ sung söa ®æi nghÞ ®Þnh sè 30/1998/ND - CP, ngµy 15/3/1998 quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh luËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo quy ®Þnh ®èi t­¬ng nép t huÕ lµ nh÷ng hé lµm kinh tÕ trang tr¹i ®· s¶n xuÊt kinh doanh æn ®Þnh cã gi¸ trÞ hµng ho¸, cã l·i lín, gi¶m thÊp nhÊt møc thuÕ suÊt ®­îc n«ng d©n ®ång t×nh vµ cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn. 66
  4. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña kinh tÕ trang tr ¹i lµ biÓu hiÖn cña m« h×nh míi n¶y sinh trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc. Nã mang tÝnh quy luËt chuyÓn tõ s¶n xuÊt tù cung, tù cÊp cña gia ®×nh sang s¶n xuÊt chuyªn m«n ho¸ quy m« lín cña trang tr¹i. Kinh tÕ trang tr¹i ë n­íc ta mÆc dï míi ra ®êi nh­ng nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· cã b­íc ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh vÒ sè l­îng, ph­¬ng thøc s¶n xuÊt. Qua kÕt qu¶ ®iÒu tra cho thÊy kinh tÕ trang tr¹i h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë n­íc ta víi nhiÒu lo¹i h×nh vµ quy m« kh¸c nhau. Do ®Þa h×nh vµ ®Æc ®iÓm cña tõng vïng kh¸c nhau nªn lo¹i h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i ë tõng huyÖn còng kh¸c nhau. VÒ lo¹i h×nh ph¸t triÓn ë c¸c vïng n«ng th«n chñ yÕu lµ m« h×nh trang tr¹i gia ®×nh, song trªn thùc tÕ lµ ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ kh¸ cao. Song vÉn ch­a ®Çu t­ ®óng møc vµ cßn mét sè h¹n chÕ lµm ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c trang tr¹i. 67
  5. Trong thêi gian tíi ®Ó kinh tÕ trang tr¹i n«ng nghiÖp n­íc ta tiÕp tôc ph¸t triÓn em cã mét sè kiÕn nghÞ sau: - §Êt ®ai: nh÷ng vïng ®Êt trèng ®åi nó i träc, ®Êt hoang ho¸ ven s«ng, ven biÓn nh÷ng n¨m tr­íc m¾t kh«ng nªn ¸p dông møc h¹n ®iÒn. - TiÕp tôc quy ho¹ch nh÷ng vïng s¶n xuÊt hµng ho¸ tËp trung quy m« lín tõ ®ã cã chÝnh s¸ch ®Çu t­, hç trî ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng - l©m - t huû s¶n víi quy m« phï hîp còng nh­ ­u tiªn ®Çu t­ x©y dùng hoµn thiÖn c¬ së h¹ tÇng n«ng th«n. - H ç trî cho n«ng d©n ¸p dông c¸c m¸y mãc vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp d­íi h×nh thøc trî gi¸, vay kh«ng l·i, tr¶ gãp kh«ng l·i. - T¹o ®iÒu kiÖn cho kinh tÕ hîp t¸c h×nh t hµnh vµ ph¸t triÓn ®Ó lµm tèt dÞch vô ®Çu vµo, ®Çu ra trªn c¬ së ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho kinh tÕ hé ®i vµo s¶n xuÊt chuyªn m«n ho¸. - Kinh tÕ trang tr¹i lµ mét vÊn ®Ò míi vµ lín do kinh phÝ, thêi gian, lùc l­îng cã h¹n nªn kÕt qu¶ cßn nhiÒu h¹n chÕ, ®Ò nghÞ tiÕp tôc nghiªn cøu tæng kÕt trªn ph¹m vi c¶ n­íc. 68
  6. 69
  7. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o. 1. T hùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam. NXB chÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi n¨m 2000. 2. Chñ tr­¬ng chÝn h s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ tiÕp tôc ®æi míi vÒ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp - n«ng th«n. NXB n«ng th«n, NXB n«ng nghiÖp Hµ Néi 1993. 3. Kinh tÕ trang tr¹i gia ®×nh trªn thÕ giíi vµ Ch©u ¸ NXB thèng kª - Hµ Néi 1993. 4. Trang tr¹i gia ®×nh ë ViÖt Nam vµ thÕ giíi. NXB ChÝnh trÞ quèc gia - H µ Néi 1995. 5. P h¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n NXB Khoa häc x· héi - Hµ Néi 1997. 6. B¸o c¸o thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i ë ngo¹i thµnh Hµ Néi 1999. 7. Mét sè b¸o c¸o cña Së n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓ n n«ng th«n vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i ë ngo¹i thµnh Hµ Néi. 70
  8. 8. Gi¸o tr×nh kinh tÕ n«ng nghiÖp. NXB n«ng nghiÖp - Hµ Néi 1996. Ngoµi ra ®Ò tµi cßn sö dông mét sè t¹p chÝ vµ b¸o nh­: - T¹p chÝ nghiªn cøu kinh tÕ. - T¹p chÝ kinh tÕ ph¸t t riÓn. - T¹p chÝ kinh tÕ vµ dù b¸o. - T¹p chÝ kinh tÕ n«ng nghiÖp. - B¸o N«ng nghiÖp ViÖt Nam. 71
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2