intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình phân tích sơ đồ khối của bộ vi xử lý thông qua tần số xung clock chuẩn p1

Chia sẻ: Jytk Liuly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

124
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích sơ đồ khối của bộ vi xử lý thông qua tần số xung clock chuẩn p1', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích sơ đồ khối của bộ vi xử lý thông qua tần số xung clock chuẩn p1

 1. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp Giáo trình phân tích sơ đồ khối của bộ vi xử lý thông qua tần số xung clock chuẩn CAÁU TRUÙC VI XÖÛ LYÙ 8085 Chöông I: I. CAÁU TAÏO BEÂN TRONG VI XÖÛ LYÙ 8085 1. Caáu truùc cuûa moät vi xöû lyù cô baûn : Moät vi xöû lyù veà cô baûn goàm coù 3 khoái chöùc naêng: ñôn vò thöïc thi (Execution), boä ñieàu khieån tuaàn töï (Sequencer) vaø bus giao tieáp. - Ñôn vò thöïc thi : Xöû lyù caùc leänh soá hoïc vaø logic. Caùc toaùn haïng lieân quan coù maët ôû caùc thanh ghi döõ lieäu hoaëc ñòa chæ hoaëc töø bus noäi. - Boä ñieàu khieån tuaàn töï : Bao goàm boä giaûi maõ leänh (Intrustruction Decoder) vaø boä ñeám chöông trình (Program Counter). + Boä ñeám chöông trình goïi caùc leänh chöông trình tuaàn töï. + Boä giaûi maõ leänh thì khôûi ñoäng caùc böôùc caàn thieát ñeå thöïc hieän leänh. Boä ñieàu khieån tuaàn töï taïo thaønh moät heä thoáng logic tuaàn töï maø caùch thöùc hoaït ñoäng cuûa noù ñöôïc chöùa trong ROM. Noäi dung chöùa trong ROM ñöôïc goïi laø vi chöông trình. Caùc leänh beân ngoaøi trong tröôøng hôïp naøy xaùc ñònh caùc ñòa chæ vaøo vi chöông trình. Khi chöông trình baét ñaàu thöïc hieän thì boä ñeám chöông trình PC ñöôïc ñaët ôû ñòa chæ baét ñaàu, thöôøng laø ñòa chæ 0000H (vôùi xi xöû lyù 8 bit). Ñòa chæ naøy ñöôïc chuyeån ñeán boä nhôù thoâng qua bus ñòa chæ (Address Bus). Khi tín hieäu Read ñöôïc ñöa vaøo ôû bus ñòa chæ noäi dung cuûa boä nhôù lieân quan xuaát hieän treân bus döõ lieäu (data bus) vaø seõ ñöôïc ch öùa ôû boä giaûi maõ leänh (Instruction Decoder). Sau khi khôûi ñoäng moät soá böôùc caàn thieát ñeå thöïc thi leänh nhôø moät soá chu kyø maùy vaø khi leänh ñaõ thöïc thi, thì boä giaûi maõ leänh laøm cho boä ñeám chöông trình chæ ñeán oâ ñòa chæ cuûa leänh keá. Trong ñeà taøi naøy, söû duïng vi xöû lyù 8085 laø moät vi xöû lyù 8 bit neân döôùi ñaây xin trình baøy caáu truùc cuûa vi xöû lyù 8085. Instruction Decoder Data Register ALU Address Register Program Counter Logic Control Hình 1.1 : Sô ñoà khoái cuûa moät vi xöû lyù 8 bit. GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 2. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp 16 bit Address Memory Address Accumulator (A) Status Register Register Low High R egister B R egister C R egister D R egister E SP Register H PC R egister L 8 bit Internal data bus Bus 8 bit Data Bus Instruction C TEMP-1 TEMP-2 ontrol Register Logic IN IN Instruction ALU Decoder Out Hình 1.2 : Sô ñoà caáu truùc cuûa moät vi xöû lyù. Qua sô ñoà treân, ta thaáy vi xöû lyù bao goàm caùc khoái chính sau: khoái ñôn vò soá hoïc/logic ALU (Arithmatic Logic Unit), caùc thanh ghi vaø khoái Control Logic. Caùc khoái naøy lieân heä vôùi nhau qua caùc ñöôøng daây truyeàn tín hieäu. 2. Chöùc naêng vaø nhieäm vuï cuûa caùc khoái trong vi xöû lyù: a. Khoái ALU (Arithmatic Logic Unit). Khoái ñôn vò soá hoïc/ logic laø khoái quan troïng nhaát beân trong vi xöû lyù, khoái ALU chöùa caùc maïch ñieän logic coù chöùc naêng chính laø thöïc hieän caùc pheùp toaùn, caùc pheùp thay ñoåi soá lieäu. Cô sôû chính cuûa khoái ALU laø maïch coäng, neân noù coù khaû naêng thöïc hieän caùc pheùp xöû lyù soá nhò phaân. Khoái ALU coù hai ngoõ vaøo vaø moät ngoõ ra, caùc ngoõ vaøo coù chöùc naêng chuyeån tín hieäu ngoõ vaøo vaøo khoái ALU ñeå tính toaùn, sau ñoù döõ lieäu ñöôïc chuyeån ñeán ngoõ ra ñeå chuyeån ra ngoaøi. GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 3. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp Döõ lieäu tröôùc khi vaøo khoái ALU ñöôïc chöùa ôû thanh ghi TEMP 1 vaø TEMP 2 laø caùc thanh ghi ñeäm. Trong vi xöû lyù coù moät thanh ghi ñaëc bieät coù teân laø thanh ghi A, haàu heát moïi hoaït ñoäng cuûa ALU ñeàu thoâng qua thanh ghi naøy. Thoâng thöôøng khoái ALU nhaän döõ lieäu töø thanh ghi A roài xöû lyù döõ lieäu, sau khi xöû lyù xong thì laïi gôûi döõ lieäu ra thanh ghi A. b. Caùc thanh ghi beân trong vi xöû lyù. Caùc thanh ghi beân trong cuûa vi xöû lyù coù chöùc naêng löu tröõ taïm thôøi caùc döõ lieäu khi xöû lyù. Trong soá ñoù coù moät vaøi thanh ghi ñaëc bieät khi thöïc hieän leänh, coøn caùc thanh ghi coø n laïi laø caùc thanh ghi thoâng duïng. Caùc thanh ghi naøy giuùp cho ngöôøi laäp trình thöïc hieän chöông trình deã daøng hôn, soá löôïng thanh ghi phuï thuoäc vaøo töøng loaïi vi xöû lyù. Caùc thanh ghi trong moät vi xöû lyù goàm coù: thanh ghi tích luõy (Accumulator Register), thanh ghi PC (Program Counter Register), thanh ghi con troû ngaên xeáp (Stack Pointer Register), thanh ghi traïng thaùi (Status Register), caùc thanh ghi thoâng duïng, thanh ghi ñòa chæ vaø thanh ghi leänh (Instruction Register). * Thanh ghi tích luõy (thanh ghi A – Accumulator Register) : Thanh ghi A laø moät thanh ghi quan troïng cuûa vi xöû lyù coù chöùc naêng löu tröõ döõ lieäu khi tính toaùn. Haàu heát caùc pheùp toaùn soá hoçc vaø pheùp toaùn logic ñeàu xaûy ra giöõa ALU vaø thanh ghi A, nhöng caàn löu yù raèng haàt heát sau khi thöïc hieän pheùp tính, ALU thöôøng gôûi döõ lieäu vaøo thanh ghi A laøm döõ lieäu trong thanh ghi A tröôùc ñoù bò maát. Thanh ghi A thöôøng laøm trung gian ñeå trao döõ lieäu cuûa vi xöû lyù vôùi caùc thieát bò ngoaïi vi. Vôùi vi xöû lyù 8085A, thanh ghi A coù ñoä daøi 8 bit. * Thanh ghi PC (Program Counter Register) : Thanh ghi PC laø thanh ghi quan troïng nhaát cuûa vi xöû lyù. Khi thöïc hieän moät chöông trình, caùc leänh cuûa chöông trình seõ ñöôïc quaûn lyù baèng thanh ghi PC. Thanh ghi PC seõ chöùa ñòa chæ cuûa caùc leänh ñang thöïc hieän cuûa moät chöông trình. Chính vì vaäy, tröôùc khi vi xöû lyù thöïc hieän moät chöông trình thì thanh ghi PC phaûi ñöôïc naïp moät döõ lieäu, ñoù chính laø ñòa chæ ñaàu tieân cuûa chöông trình. Trong quaù trình thöïc hieän chöông trình, vi xöû lyù töï ñoäng taêng noäi dung thanh ghi PC ñeå chuaån bò ñoùn caùc leänh tieáp theo, tuy nhieân trong chöông trình coù leänh coù khaû naêng laøm thay ñoåi noäi dung thanh ghi PC. Vôùi vi xöû lyù 8085, thanh ghi PC coù ñoä daøi 16 bit vaø khi vi xöû lyù ñöôïc reset laïi, thanh ghi PC seõ töï ñoäng naïp cho mình giaù trò 0000 H. * Thanh ghi traïng thaùi (Status Register): Thanh ghi traïng thaùi coøn goïi laø thanh ghi côø (Flag Register – thanh ghi F) duøng ñeå löu tröõ keát quaû cuûa moät soá leänh kieåm tra. Vieäc löu tröõ keát quaû cuûa caùc leänh kieåm tra giuùp cho ngöôøi laäp trình coù khaû naêng ñieàu khieån chöông trình theo caùc nhaùnh khaùc nhau. Vôùi vi xöû lyù 8085 caáu truùc cuûa thanh ghi traïng thaùi nhö sau: 7 6 5 4 3 2 1 0 S Z x AC x P x CY GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 4. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp Trong ñoù: S (signal): bit daáu : S = 1 khi keát quaû aâm, S = 0 khi keát quaû döông. Z (Zero): bit Zero: Z = 1 khi keát quaû baèng 0, Z = 0 khi keát quaû khaùc 0. AC (Auxiliary carry): bit traøn: AC = 1 : pheùp tính bò traøn treân bit 4. AC = 0 : pheùp tính khoâng bò traøn treân bit 4. P (Parity): bit chaün, leû: P = 1 khi keát quaû laø soá chaün. P = 0 khi keát quaû laø soá leû. CY (Carry): bit nhôù: CY = 1 khi keát quaû coù soá nhôù. CY = 0 khi keát quaû khoâng coù soá nhôù. Caùc bit x laø caùc bit khoâng ñöôïc söû duïng thoâng duïng neân khoâng giôùi thieäu trong ñeà taøi naøy. * Thanh ghi con troû ngaân xeáp (Stack Pointer Register – thanh ghi SP): Thanh ghi con troû ngaên xeáp laø thanh ghi quan troïng cuûa vi xöû lyù, ñoä daøi döõ lieäu cuûa thanh ghi SP baèng vôùi ñoä daøi döõ lieäu cuûa thanh ghi PC. Chöùc naêng cuûa thanh ghi SP laø duøng ñeå quaûn lyù boä nhôù ngaên xeáp khi muoán löu tröõ taïm thôøi döõ lieäu vaøo ngaên xeáp, cuõng gioáng nhö thanh ghi PC, thanh ghi SP cuõng töï ñoäng chæ tôùi oâ nhôù keá. Trong caùc vi xöû lyù, vò trí con troû ngaên xeáp luoân töï ñoäng giaûm ñeå chæ tôùi oâ nhôù keá tieáp, vì vaäy khi thieát laäp giaù trò cho thanh ghi con troû ngaên xeáp phaûi laø ñòa chæ cuoái cuøng cuûa chöông trình vaø noù phaûi naèm trong vuøng nhôù RAM. Neáu khoâng khôûi taïo ñòa chæ con troû ngaên xeáp, noù seõ chæ ñeán moät ñòa chæ ngaãu nhieân, do ñoù döõ lieäu caát vaøo ngaên xeáp coù th eå ghi choàng leân phaàn chöông trình laøm chöông trình chaïy sai hoaëc SP khoâng naèm trong vuøng nhôù RAM laøm noù khoâng thöïc hieän ñuùng chöùc naêng cuûa mình. * Thanh ghi ñòa chæ boä nhôù: Thanh ghi ñòa chæ oâ nhôù coù chöùc naêng taïo ñuùng ñòa chæ oâ nhôù maø vi xöû lyù muoán truy xuaát döõ lieäu. Thanh ghi ñòa chæ luoân baèng vôùi thanh ghi PC. * Thanh ghi leänh : Thanh ghi naøy coù chöùc naêng chöùa leänh maø vi xöû lyù ñang thöïc hieän. Ñaàu taeân, leänh ñöôïc ñoùn töø boä nhôù ñeán chöùa trong thanh ghi leänh, tieáp theo leänh seõ ñöôïc thöïc hieän, trong khi thöïc hieän leänh, boä giaûi maõ leänh seõ ñoïc döõ lieäu trong thanh ghi leänh ñeå xöû lyù vaø baùo chính xaùc cho vi xöû lyù bieát yeâu caàu cuûa leänh. Trong suoát quaù trình naøy thanh ghi leänh khoâng ñoåi, noù chæ thay ñoåi khi thöïc hieän leänh keá tieáp. Vôùi vi xöû lyù 8085 thanh ghi leänh coù ñoä daøi döõ lieäu laø 8 bit. Ngöôøi laäp trình khoâng coù khaû naêng taùc ñoäng vaøo thanh ghi naøy. * Thanh ghi chöùa döõ lieäu taïm thôøi (Temporary Data Register): Thanh ghi chöùa döõ lieäu taïm thôøi duøng ñeå trôï giuùp khoái ALU trong quaù trình thöïc GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 5. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp hieän caùc pheùp toaùn. Trong moãi loaïi vi xöû lyù, soá löôïng caùc thanh ghi taïm thôøi khaùc nhau. c. Khoái ñieàu khieån logic (Logic Control): Khoái ñieàu khieån logic thöïc chaát laø caùc maïch ñieàu khieån logic, coù chöùc naêng nhaän leänh hay tín hieäu ñieàu khieån töø boä giaûi maõ leänh vaø thöïc hieän vieäc ñieàu khieån theo ñuñng yeâu caàu cuûa leänh. Khoái ñieàu khieån logic ñöôïc xem nhö laø boä xöû lyù cuûa vi xöû lyù. Caùc tín hieäu ñieàu khieån cuûa khoái ñieàu khieån logic laø caùc tín hieäu ñieàu khieån caùc thieát bò beân ngoaøi giao tieáp vôùi vi xöû lyù vaø caùc ñöôøng ñieàu khieån vi xöû lyù töø caùc th ieát bò beân ngoaøi. Ngoõ vaøo tín hieäu quan troïng nhaát trong khoái ñieàu khieån logic laø ngoõ vaøo xung clock, phaûi coù tín hieäu naøy thì khoái ñieàu khieån môùi hoaït ñoäng ñöôïc. Ñoàng thôøi giuùp heä thoáng hoaït ñoäng ñöôïc ñoàng boä. d. Caùc thaønh phaàn khaùc beân trong vi xöû lyù. Khoái giaûi maõ leänh (Instruction Decoder): Chöùc naêng cuûa khoái giaûi maõ leänh laø nhaän leänh töø thanh ghi leänh, sau ñoù tieán haønh giaûi maõ leänh roài ñöa tín hieäu ñieàu khieån ñeán khoái ñieàu khieån logic. Caùc ñöôøng daây daãn: Caùc khoái beân trong cuûa vi xöû lyù lieân heä vôùi nhau thoâng qua caùc ñöôøng daây daãn. Caùc ñöôøng daây daãn ñöôïc chia laøm ba nhoùm chính: ñöôøng döõ lieäu, ñöôøng ñòa chæ vaø ñöôøng ñieàu khieån. - Ñöôøng ñòa chæ : trong vi xöû lyù 8085, ñöôøng döõ lieäu cuûa noù goàm 16 ñöôøng daây daãn song song ñeå truyeàn taûi caùc bit ñòa chæ. Soá ñöôøng ñòa chæ cho ta bieát soá oâ nhôù toái ña maø vi xöû lyù coù khaû naêng truy xuaát ñöôïc, soá oâ nhôù ñöôïc tính baèng coâng thöùc 2n vôùi n laø soá ñöôøng daây daãn. Vaäy vôùi vi xöû lyù 8085A, khaû naêng truy xuaát oâ nhôù toái ña laø 65536 oâ nhôù. Vôùi nhieäm vuï ñònh ra ñòa chæ cuûa thieát bò caàn truy xuaát neân ñöôøng ñòa chæ mang tính moät chieàu vaø chæ coù vi xöû lyù môùi coù khaû naêng ñöa ñòa chæ leân ñöôøng ñòa chæ. - Ñöôøng döõ lieäu: duøng ñeå keát noái caùc thanh ghi beân trong vi xöû lyù vôùi caùc khoái khaùc beân trong vi xöû lyù vaø chuyeån döõ lieäu ra ngoaøi. Vi xöû lyù 8085A coù 8 ñöôøng döõ lieäu. Ñeå caùc thanh ghi beân trong vöøa coù khaû naêng nhaän döõ lieäu vöøa coù khaû naêng xuaát döõ lieäu thì ñöôøng döõ lieäu phaûi coù tính chaát hai chieàu. - Ñöôøng ñieàu khieån : bao goàm caùc tín hieäu ñieàu khieån ñeå baûo ñaûm söï hoaït ñoäng ñoàng boä vôùi nhau giöõa caùc khoái. Moãi tín hieäu ñieàu khieån coù moät chieàu nhaát ñònh. 3. Taäp leänh cuûa vi xöû lyù: Moãi vi xöû lyù coù moät taäp leänh rieâng tuøy thuoäc vaøo caáu truùc beân trong cuûa noù. Taäp leänh goàm nhieàu leänh. Leänh cuûa vi xöû lyù laø döõ lieäu ôû daïng soá nhò phaân, vôùi vi xöû lyù 8085 chieàu daøi moät leänh laø 8 bit. GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 6. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp Moät leänh luoân luoân bao goàm hai phaàn chính: maõ leänh vaø ñòa chæ, neáu moät leänh maø phaàn sau cuûa noù laø döõ lieäu thì phaàn ñòa chæ ñaõ ñöôïc hieåu ngaàm. Ñeå vieäc vieát chöông trình deã daøng hôn, ngöôøi ta duøng caùc töø goïi nhôù ñeå leänh deã vieát vaø deã ñoïc hôn, vieäc naøy laøm ngöôøi vieát chöông trình coù theå nhôù ñöôïc nhieàu leänh hôn. Taäp leänh cuûa vi xöû lyù ñöôïc chia laøm 9 nhoùm leänh cô baûn sau: - Nhoùm leänh truyeàn döõ lieäu. - Nhoùm leänh soá hoïc vaø logic. - Nhoùm leänh trao ñoåi, truyeàn khoái döõ lieäu vaø tìm kieám. - Nhoùm leänh xoay vaø dòch. - Nhoùm leänh ñieàu khieån. - Nhoùm leänh veà bit. - Nhoùm leänh nhaûy. - Nhoùm leänh goïi, trôû veà vaø nhoùm leänh baét ñaàu. - Nhoùm leänh xuaát/nhaäp. 4. Caùc kieåu ñònh ñòa chæ trong vi xöû lyù: Trong vi xöû lyù söû duïng raát nhieàu kieåu ñònh ñòa chæ, sau ñaây laø moät soá kieåu ñònh ñòa chæ thoâng duïng. * Kieåu ñònh ñòa chæ töùc thôøi: Vôùi kieåu ñònh ñòa chæ töùc thôøi thì trong maõ leänh khoâng ñeà caäp tôùi ñòa chæ maø chæ ñeà caäp tôùi döõ lieäu, ñòa chæ ôû ñaây ñaõ ñöôïc hieåu ngaàm. * Kieåu ñònh ñòa chæ tröïc tieáp: Trong maõ leänh coù chöùa ñòa chæ tröïc tieáp cuûa oâ nhôù caàn xöû lyù, vi xöû lyù 8085A coù 16 ñöôøng ñòa chæ neân ñòa chæ tröïc tieáp cuõng coù ñoä daøi 16 bit. * Kieåu ñònh ñòa chæ ngaàm: Trong caùch ñònh ñòa chæ naøy, vò trí hoaëc giaù trò cuûa soá lieäu ñöôïc hieåu ngaàm nhôø maõ leänh. * Kieåu ñònh ñòa chæ giaùn tieáp duøng thanh ghi: Yeáu toá thöù hai trong caáu truùc leänh khoâng phaûi laø ñòa chæ cuûa döõ lieäu maø chæ laø daáu hieäu cho bieát vò trí, nôi chöùa ñòa chæ cuûa soá lieäu. * Kieåu ñònh ñòa chæ tröïc tieáp baèng thanh ghi: Yeáu toá thöù hai cuûa caáu truùc leänh laø kyù hieäu cuûa caùc thanh ghi, döõ lieäu xöû lyù laø döõ lieäu chö II. SÔ ÑOÀ CAÁU TRUÙC BEÂN NGOAØI VAØ CHÖÙC NAÊNG CAÙC CHAÂN CUÛA VI XÖÛ LYÙ 8085: 1. Ñaëc tính cuûa vi xöû lyù 8085A: - Nguoàn cung caáp: 5 V  10%. - Doøng ñieän cöïc ñaïi: Imax = 170 mA. GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 7. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp - Taàn soá xung clock chuaån: 6,134 Mhz. - Ñoä daøi döõ lieäu laø 8 bit. - Khaû naêng truy xuaát oâ nhôù tröïc tieáp laø 64 Kbytes. - Vi xöû lyù coù theå tính soá nhò phaân, thaäp phaân. - Vi xöû lyù coù 8 ñöôðng döõ lieäu vaø 16 ñöôøng ñòa chæ. - Caùc ñöôøng ñieàu khieån : RD\, WR\, IO/M\, Clock Out, Reset Out vaø 4 ngaét. GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 8. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp 2. Sô ñoà chaân vaø sô ñoà logic: A8 – A15 X1 1 40 Vcc Ready X2 HOLD Hold R eset out HLDA SOD Clock out AD0 – AD7 Intr SID Reset in Trap READY RST 7.5 ALE RST 7.5 IO/M\ RST 6.5 S0 RST 6.5 S1 RST 5.5 S1 RST 5.5 RD\ INTR WR\ RD\ 8085A 8085A Trap INTA\ ALE WR \ AD0 S0 Reset in HLDA AD1 A15 X1 INTA AD2 A14 X2 AD3 A13 Reset out AD4 A12 SID AD5 A11 SOD Vcc AD6 A10 AD7 A9 Clock out Vss Vss 20 21 A8 Hình 1.3 : Sô ñoà chaân vaø sô ñoà logic cuûa 8085A 3. Chöùc naêng caùc chaân: * Chaân 1, 2 – X1, X2 (Input): - Chaân X1, X2 laø hai ngoõ vaøo, ñaây cuõng laø nôi ñaët thaïch anh. Nhieäm vuï cuûa noù laø taïo dao ñoäng cho caùc khoái beân trong vi xöû lyù. - Vi xöû lyù khaùc nhau coù taàn soá laøm vieäc khaùc nhau, sau ñaây laø taàn soá laøm vieäc cöïc ñaïi cuûa moät vaøi vi xöû lyù do Intel saûn xuaát:  6MHz ñoái vôùi 8085A.  10MHz ñoái vôùi 8085A-2.  12 MHz ñoái vôùi 8085A-1. * Chaân 3: Reset Out (Output): - Cho bieát vi xöû lyù ñang ñaët ôû traïng thaùi ban ñaàu. Ta coù theå söû duïng tín hieäu töø chaân naøy laøm tín hieäu reset cho caùc vi maïch khaùc trong heä thoáng. - Chaân naøy neáu khoâng söû duïng thì ñeå troáng. - Tín hieäu luoân ôû möùc [0], khi taùc ñoäng thì leân [1]. * Chaân 4: SOD (Output): - SOD (Serial Output Data): ñaây laø ngoõ ra döõ lieäu noái tieáp, döõ lieäu ñöôïc xuaát ra ôû chaân naøy taïi bit A7 cuûa thanh ghi A. ngoõ ra naøy ñöôïc thöïc hieän bôûi leänh SIM. - Chaân naøy neáu khoâng söû duïng thì ñeå troáng. * Chaân 5: SID (Input): GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 9. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp - SID (Serial Input Data): ñaây lað ngoõ vaøo döõ lieäu vaøo noái tieáp, döõ lieäu töø heä thoán g khaùc göûi ñeán töøng bit moät khi vi xöû lyù coù leänh nhaän tín hieäu, döõ lieäu ôû ngoõ vaøo naøy ñöôïc naïp vaøo bit A7 cuûa thanh ghi A. - Vi xöû lyù thöïc hieän coâng vieäc naøy khi nhaän leänh RIM. * Chaân 6: TRAP (Input): - ÔÛ chaân naøy, tín hieäu ngaét khoâng ngaên ñöôïc. Tín hieäu yeâu caàu ngaét coù baäc öu tieân cao, khoâng bò ngaên laïi bôûi chöông trình (phaàn meàm). - Ngoõ vaøo naøy do heä thoáng khaùc ñieàu khieån. Heä 8085A 8085A thoáng 6 Hoaëc o 6  khaùc Trap VXL Hình 1.4 : Sô ñoà taùc ñoäng ngaét cuûa vi xöû lyù. - Ngoõ vaøo naøy ñöôïc kích bôûi caïnh leân. - Khi chaân TRAP ôû möùc [1], traïng thaùi naøy ñöôïc löu vaøo 1 bit beân trong vi xöû lyù, luùc ñoù chöông trình thöù I seõ ngöng laïi khi thöïc hieän xong vaø nhaûy ñeán ñòa chæ 0024H ñeå thöïc hieän chöông trình taïi ñòa chæ naøy cho ñeán khi gaëp leänh trôû veà thì môùi quay laïi chöông trình chính. - ÖÙng duïng cuûa ngaét : Moät trong nhöõng öùng duïng laø queùt baøn phím. Khi coù moät phím taùc ñoäng, IC queùt baøn phím seõ baùo cho vi xöû lyù tín hieäu ngaét vi xöû lyù seõ chuyeån sang nhaän vaø xöû lyù phím ñoù. Sau khi xöû lyù xong môùi trôû veà chöông trình chính. * Chaân 7, 8, 9 – RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5: (Input): - RST (Restart Interrupt Request): Tån hieäu ngaét coù theå ngaên ñöôïc. Ñaây laø ba ngoõ vaøo ñieàu khieån vi xöû lyù. - Ba ngoõ vaøo naøy ñöôïc kích baèng caïnh leân hoaëc baèng möùc, tín hieäu ñöa vaøo chaân RST 7.5 coù theå laø moät xung. - Khi gaëp tín hieäu ngaét, vi xöû lyù seõ thöïc hieän chöông trình taïi ñòa chæ ñöôïc quy ñònh quy ñònh tröôùc. * Chaân RST 7.5 coù ñòa chæ chöông trình phuïc vuï ngaét laø: 003C. * Chaân RST 6.5 coù ñòa chæ chöông trình phuïc vuï ngaét laø: 0034. * Chaân RST 5.5 coù ñòa chæ chöông trình phuïc vuï ngaét laø: 002C. - Khi ñoaïn chöông trình chính coù leänh cho pheùp ngaét DI tín hieäu ngaét töø caùc chaân naøy seõ khoâng ñöôïc thöïc hieän. - Khi ñoaïn chöông trình chính coù leänh cho pheùp ngaét EI, thì caùc leänh ngaét naøy seõ ñöôïc thöïc hieän keå töø khi gaëp leänh EI trong chöông trình chính. GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 10. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp - Neáu caùc chaân naøy khoâng söû duïng thì seõ noái ñaát (GND). GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 11. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp * Chaân 10: INTR (Input): - INTR (Interrupt) : tín hieäu baùo ngaét vi xöû lyù seõ nhaän ra sau khi thi haønh xong moät chæ thò. - Khi khoâng söû duïng chaân 10 noái GND. * Chaân 11: INTA\ (Output): - INTA (Interrupt Acknowledge): Tín hieäu traû lôøi ngaét. Tín hieäu seõ baùo cho thieát bò yeâu caàu ngaét bôûi tín hieäu INTA bieát raèng vi xöû lyù ñaõ chaáp nhaän yeâu caàu ngaét vaø thieá t bò yeâu caàu ngaét haõy ñaët leänh leân ñöôøng döõ lieäu (Data Bus). - Chaân 10 vaø 11 thöôøng ñöôïc lieân keát vôùi caùc IC DMA (duøng trong maùy tính). - Khi khoâng söû duïng chaân 11 boû troáng. * Chaân 12  19 – AD0  AD7 (Input/Output): - AD (Address Data): ñaây laø caùc ñöôøng ñòa chæ vaø caùc ñöôøng döõ lieäu ñöôïc tích hôïp chung vôùi nhau taïo thaønh ñöôøng döõ lieäu – ñòa chæ. - ÔÛ chu kyø maùy T1, caùc ngoõ AD naøy ñoùng vai troø laø caùc ngoõ ra ñòa chæ, ôû caùc chu kyø sau thì bus naøy ñoùng vai troø laø caùc ñöôøng döõ lieäu. Vi xöû lyù xuaát hay nhaäp döõ lieäu ñeàu thoâng qua caùc ñöôøng naøy. - Caùc ñöôøng döõ lieäu vaø ñòa chæ trong bus naøy coù theå ñöôïc taùch ra haún bôûi moät IC choát (74LS373, 74LS573) ñöôïc ñieàu khieån bôûi chaân ALE cuûa vi xöû lyù. * Chaân 20 – Vss: Chaân GND cuûa vi xöû lyù. * Chaân 21  28 – A8  A15 (Output) Address bus: Caùc ngoõ ra naøy ñöôïc duøng ñeå xuaát 8 bit ñòa chæ cao. Nhö vaäy, vi xöû lyù 8085A coù 16 ñöôøng ñòa chæ vaø 8 ñöôøng döõ lieäu. * Chaân 29, 33, 34 – S 0, S1, IO/M\ (Output). - Ba ngoõ naøy cho bieát traïng thaùi hoaït ñoäng cuûa vi xöû lyù, traïng thaùi hoaït ñoäng coù theå xem ôû baûng sau: IO/M\ S1 S0 Traïng thaùi 0 0 1 Vieát vaøo boä nhôù (Memory Write) 0 1 0 Ñoïc boä nhôù (Memory Read) 0 1 1 Xuaát döõ lieäu ra coång (Op-Code Fetch) 1 0 1 Xuaát döõ lieäu ra coång (I/0 Write) 1 1 0 Ñoïc döõ lieäu töø coång (I/0 Read) 1 1 1 Interrup Acknowledge * Chaân 30 – ALE (Output): - ALE (Address Latch Enable) laø chaân ñieàu khieån, duøng xaùc ñònh vai troø cuûa ñöôøng GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 12. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp AD7  AD0. Ngoõ naøy taïo ra moät xung ôû chu kyø maùy T1 nhaèm xaùc ñònh luùc ñoù ñöôøng AD7  AD0 ñoùng vai troø laø ñöôøng ñòa chæ (A7  A0). - Bình thöôøng thì ALE ôû möùc [0], ôû chu kyø T1 thì ALE ôû möùc [1]. - Chaân naøy duøng laøm chaân ñieàu khieån cho IC choát. * Chaân 31: WR\ (Output): - WR\ (Write) duøng ñeå xaùc ñònh vi xöû lyù 8085A ñang thöïc hieän leänh ghi döõ lieäu leân boä nhôù hay I/O. - Chaân WR\ cuûa vi xöû lyù 8085A thöôøng ñöôïc noái vôùi caùc chaân WR cuûa caùc IC khaùc (boä nhôù hay I/O). * Chaân 32: RD\ (Output): - RD\ (Read): duøng ñeå xaùc ñònh vi xöû lyù ñang thöïc hieän leänh ñoïc döõ lieäu töø boä nhôù hay I/0 vaø vi xöû lyù. - Chaân RD\ cuûa vi xöû lyù 8085A thöôøng ñöôïc noái vôùi caùc chaân RD cuûa caùc IC khaùc (boä nhôù hay I/0). * Chaân 35: Ready (Input): - Ready: Töùc tín hieäu traû lôøi cho vi xöû lyù. Boä nhôù hay thieát bò ngoaïi vi I/0 baùo cho vi xöû lyù bieát laø ñaõ saün saøng göûi hoaëc nhaän döõ lieäu. Vi xöû lyù chöa theå hoaøn thaønh ch u kyø maùy neáu Ready coù giaù trò thaáp. - Neáu heát 3 chu kyø xung clock maø boä nhôù chöa göûi döõ lieäu ra thì chöông trình seõ sai. Do ñoù ñeå ñoàng boä ngöôøi thieát keá duøng chaân Ready naøy (bình thöôøng Ready ôû möùc [1]). * Chaân 36: Reset In (Input): - Reset In: ngoõ vaøo naøy duøng ñeå reset vi xöû lyù. Khi thöïc hieän reset tín hieäu naøy phaûi ôû möùc logic [0] trong khoaûng 3 chu kyø xung clock. - Khi reset thanh ghi PC = 0000H nghóa laø vi xöû lyù trôû veà traïng thaùi ban ñaàu. Sau ñoù vi xöû lyù seõ ñoùn leänh taïi ñòa chæ naøy. - Khi chaân Reset In taùc ñoäng thì chaân Reset Out cuûa vi xöû lyù cuõng taùc ñoäng theo. Neáu caùc IC khaùc ñöôïc noái vôùi chaân Reset Out thì khi reset vi xöû lyù, caùc IC khaùc cuõng ñöô ïc GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2