intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình phân tích sơ đồ khối của bộ vi xử lý thông qua tần số xung clock chuẩn p4

Chia sẻ: Jytk Liuly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

58
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích sơ đồ khối của bộ vi xử lý thông qua tần số xung clock chuẩn p4', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích sơ đồ khối của bộ vi xử lý thông qua tần số xung clock chuẩn p4

 1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k LÖU ÑOÀ PHAÙT BEGIN BUSY = 1 GÔÛI DÖÕ LIEÄU STROBE = 1 CHUAÅN BÒ DÖÕ LIEÄU TIEÁP THEO ACK = 1 STROBE = 0 HEÁT FILE HÌNH 3.3 THOAÙT RA GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k LÖU ÑOÀ THU BEGIN STROBE =1 BUSY =1 , ACK =0 ÑOÏC DÖÕ LIEÄU ACK = 1 XÖÛ LYÙ DÖÕ LIEÄU HÌNH 3.4 BUSY = 1 GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k GIAO TIEÁP QUA SLOT CARD. (coù ñòa chæ töø 300..31FH). Trong maùy tính ngöôøi ta cheá taïo saün caùc slot cho pheùp ngöôøi söû duïng tính naêng cuûa maùy vi tính baèng caùch gaén theâm caùc thieát bò vaøo noù. Moãi slot ñeàu coù caùc ñöôøng döõ lieäu (data), ñòa chæ (address), caùc ñöôøng +5V, – 5V, + 12V, -12V vaø caùc ñöôøng ñieàu khieån nhö CLK, IRQ, RESET, /IOW, IOR … vì vaäy neáu thieát keá maïch giao tieáp qua slot seõ giaûm ñöôïc raát nhieàu linh kieän, giaûm ñöôïc boä nguoàn beân ngoaøi, deã ñieàu khieån, giaù thaønh thaáp neân ñoàng thôøi toác ñoä truyeàn döõ lieäu cuõng nhanh. Tuy nhieân beân caïnh nhöõng öu ñieåm noù cuõng coù nhöõng nhöôïc ñieåm nhö: do slot card giao tieáp ñöôïc gaén beân trong maùy neân caùch giao tieáp naøy khoù nhaän ñöôïc döõ lieäu töø beân ngoaøi. Noù bò haïn cheá veà khoaûng caùch laøm vieäc ñoàng thôøi moãi laàn söû duïng phaûi môû raùp maùy gaây baát tieän cho ngöôøi söû duïng. Caùc raõnh caém trong maùy tính PC ÔÛ maùy tính PC/XT raõnh caém trong maùy tính chæ coù 1 loaïi vôùi ñoä roäng laø 8 bit vaø tuaân theo tieâu chuaån ISA (Industry Standard Architecture). Töø maùy tính AT trôû ñi vieäc boá trí chaân treân raõnh caém trôû leân phöùc taïp hôn, tuøy theo tieâu chuaån khi löïa choïn maùy tính, caùc loaïi raõnh caém theo tieâu chuaån khaùc nhau coù theå kieåm tra nhö sau: + Raõnh caém 16 bit theo tieâu chuaån ISA (Industry standard Architecture) + Raõnh caém PS/2 vôùi 16 bit theo tieâu chuaån MCA (Micro Channel Architecture) + Raõnh caém PC/2 vôùi 32 bit theo tieâu chuaån MCA . + Raõnh caém 32 bit theo tieâu chuaån EISA (Extended Micro Channel Architecture) + Raõnh caém 32 bit theo tieâu chuaån VESA + Raõnh caém 32 bit theo tieâu chuaån PCI. Cho ñeán nay phaàn lôùn caùc card gheùp noái duøng trong kyõ thuaät ño löôøng vaø ñieàu khieån ñeàu ñöôïc cheá taïo ñeå ñaët vaøo raõnh caém theo tieâu chuaån ISA. GIAO TIEÁP NOÁI TIEÁP QUA COÅNG COM RS232 VAØI NEÙT CÔ BAÛN VEÀ COÅNG NOÁI TIEÁP: 1. Coång noái tieáp RS232 laø moät loaïi giao dieän phoå bieán roäng raõi nhaát, ta coøn goïi laø coång COM1, COM2 ñeå töï do cho caùc öùng duïng khaùc nhau. Gioáng nhö coång maùy in, coång noái tieáp RS232 cuõng ñöôïc söû duïng raát thuaän tieän trong vieäc gheùp noái maùy tính vôùi caùc thieát bò ngoaïi vi. Vieäc truyeàn döõ lieäu qua coång RS232 ñöôïc tieán haønh theo caùch noái tieáp, nghóa laø caùc bit döõ lieäu ñöôïc gôûi ñi noái tieáp vôùi nhau treân moät ñöôøng daãn. Tröôùc heát loaïi truyeàn naøy coù khaû naêng duøng cho nhöõng khoaûng caùch lôùn hôn, bôûi vì khaû naêng gaây nhieãu laø nhoû ñaùng keå hôn laø khi duøng moät coång song song. Vieäc duøng coång song song coù moät nhöôïc ñieåm ñaùng keå laø caùp truyeàn nhieàu sôïi vaø vì vaäy raát ñaét tieàn, hôn nöõa möùc tín hieäu naèm trong khoaûng 0..5V ñaõ toû ra khoâng thích öùng vôùi khoaûng caùch lôùn . Treân hình 3.5 laø söï boá trí chaân cuûa phích caém RS232 cuûa maùy tính PC: GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 12 3 45 OOOOO OOOO 67 89 1 13 OOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO 14 25 HÌNH 3.5 CHAÂN CHAÂN KYÙ HIEÄU YÙ NGHÓA (loaïi 9 chaân ) ( loaïi 25 chaân ) 1 8 DCD Data carrier detect 2 3 RxD Nhaän döõ lieäu 3 2 TxR Phaùt döõ lieäu 4 20 DTR Döõ lieäu ñaàu cuoái saün saøng 5 7 GND Noái ñaát 6 6 DSR Thieát bò thoâng tin saôn saøng 7 4 RTS Yeâu caàu göûi 8 5 CTS Thieát bò thoâng tin saün saøng truyeàn 9 22 RI Ring in dicator Vieäc truyeàn döõ lieäu xaåy ra treân 2 ñöôøng daãn qua chaân caém ra TxD, göûi döõ lieäu cuûa noù ñeán thieát bò khaùc. trong khi ñoù döõ lieäu maø maùy tính nhaän ñöôïc daãn ñeán chaân RxD. caùc tín hieäu khaùc ñoùng vai troø nhö tín hieäu hoã trôï khi trao ñoåi thoâng tin vaø vì theá khoâng phaûi trong moïi öùng duïng ñeàu duøng ñeán. Möùc tín hieäu treân chaân ra RxD tuøy thuoäc vaøo ñöôøng daãn TxD vaø thoâng tin thöôøng naèm trong khoaûng – 12V.. + 12V caùc bit döõ lieäu ñöôïc ñaûo ngöôïc laïi. Möùc ñieän aùp ôû möùc GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 5. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k cao naèm trong khoaûng – 3V vaø – 12V vaø möùc thaáp naèm trong khoaûng töø + 3Vvaø +12V . Traïng thaùi tónh treân ñöôøng daãn coù möùc ñieän aùp – 12V. Baèng toác ñoä baud ta thieát laäp toác ñoä truyeàn döõ lieäu caùc giaù trò thoâng thöôøng laø 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, vaø 19200 baud, Kyù hieäu baud laø soá löôïng bit truyeàn trong 1s. Coøn moät vaán ñeà nöõa laø khuoân maãu (Format) truyeàn döõ laeäu caàn phaûi ñöôïc thieát laäp nhö nhau caû beân göûi cuõng nhö beân nhaän caùc thoâng soá truyeàn coù theå ñöôïc thieát laäp treân maùy tính PC baèng caùc caâu leänh treân DOS. Ngaøy nay Windows cuõng coù caùc chöông trình rieâng ñeå söû duïng, khi ñoù caùc thoâng soá truyeàn döõ lieäu nhö: toác ñoä baud, soá bit döõ lieäu, soá bit döøng, bit chaün leû (parity) coù theå ñöôïc thieát laäp moät caùch raát ñôn giaûn. 2. SÖÏ TRAO ÑOÅI CUÛA CAÙC ÑÖÔØNG TÍN HIEÄU: Cuõng nhö ôû coång maùy in, caùc ñöôøng daãn tín hieäu rieâng bieät cuõng cho pheùp trao ñoåi qua laïi caùc ñòa chæ trong maùy tính PC. trong tröôøng hôïp naøy ngöôøi ta thöôøng söû duïng nhöõng vi maïch coù ñoä tích hôïp cao ñeå coù theå hôïp nhaát nhieàu chöùc naêng treân 1 chip. ÔÛ maùy tính PC thöôøng coù moät boä phaùt/nhaän khoâng ñoàng boä vaïn naêng goïi taét laø UART: Universal Asynchronous Receiver/Transmister. Ñeå ñieàu khieån söï trao ñoåi thoâng tin giöõa maùy tính vaø caùc thieát bò ngoaïi vi. phoå bieán nhaát laø vi maïch 8250 cuûa haõng NSC hoaëc caùc thieát bò tieáp theo, chaúng haïn nhö 16C550. Boä AURT naøy coù 10 thanh ghi ñeå ñieàu khieån taát caû chöùc naêng cuûa vieäc nhaäp vaøo, xuaát ra döõ lieäu theo caùch noái tieáp lieân qu an ñeán noäi dung cuûa phaàn naøy chæ ñeà caäp ñeán `ai ñieàu ñaùng quan taâm ñoù laø: thanh ghi ñieàu khieån modem vaø thanh ghi traïng thaùi modem. a. Thanh ghi ñieàu khieån modem: D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 0 LOOP OUT2 UOT1 RTS DTR D0 =1 ñöa /DTR =0 D0 =0 ñöa /DTR =1 D1 =1 ñöa /RTS =0 D1 =0 ñöa /RTS =1 OUT1 vaø OUT2 ñieàu khieån ñaàu ra phuï b)Thanh ghi traïng thaùi modem: (ñòa chæ cô baûn +6) RLSD RI DSR CTS RLSD RI DSR CTR 1 neáu RI coù bieán ñoåi Coù caùc giaù trò cuûa caùc bít out 2 out 1 , DTR, RTS, trong MCR khi bit LOOP = 1 1: neáu coù söï thay ñoå caùc tín hieäu töông öùng GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 6. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Laïi cuõng gioáng nhö ôû coång gheùp noái vôùi maùy in, caùc Thanh ghi ñöôïc trao ñoåi qua oâ nhôù trong vuøng vaøo/ra (input/output). Ñòa chæ ñaàu tieân coù theå tôùi ñöôïc cuûa coång noái tieáp goïi laø ñòa chæ cô baûn (basic Address) caùc ñòa chæ cuûa caùc thanh ghi tieáp theo ñöôïc ñaït tôùi baèng vieäc coäng theâm soá thanh ghi ñaõ gaëp cuûa boä UART vaøo ñòa chæ cô baûn. Ñòa chæ cô baûn cuûa coång noái tieáp cuûa maùy tính PC ñöôïc toùm taét trong baûng sau: COÅNG ÑÒA CHÆ CÔ BAÛN COM 1 3F8H COM 2 2F8H COM 3 3E8H COM 4 2E8H GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 7. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k GIÔÙI THIEÄU HEÄ THOÁNG KIT CHÖÔNG IV: VI XÖÛ LYÙ 8085 GIÔÙI THIEÄU CAÁU TRUÙC PHAÀN CÖÙNG KIT VI XÖÛ LYÙ 8085: I. 1. Taàn soá laøm vieäc: + Vi xöû lyù 8085 cuûa Intel vôùi taàn soá hoaït ñoäng 6MHz. + Caùc chöông trình veà thôøi gian ñöôïc vieát töông öùng taïi ñòa c`æ naøy. 2. Toå chöùc boä nhôù: a. Boä nhôù EPROM: Coù dung löôïng 16kbyte söû duïng 2 EPROM 2764, chöông trình heä thoáng chöùa ôû EPROM thöù nhaát, EPROM thöù 2 chöa söû duïng ñöôïc thieát keá ôû daïng socket. Socket cuûa EPROM thöù 2 coù theå söû duïng ñöôïc cho EPROM coù dung löôïng 2 kbyte, 4kbyte, 8kbyte vaø coù theå söû duïng cho boä nhôù RAM coù dung löôïng 8kbyte baèng caùch chuyeån ñoåi caùc Jump treân mainboard. + EPROM 1 coù ñòa chæ töø 0000h – 1FFFh. + EPROM 2 coù ñòa chæ töø 2000h – 3FFFh. Caùch söû duïng caùc Jump treân main: + Khi söû duïng EPROM coù dung löôïng 2kbyte (IC 2716): haõy keát noái chaân soá 2 vaø chaân soá 3 cuûa Jump 1. Vuøng ñòa chæ cuûa EPROM laø 2000h – 27FFh. + Khi söû duïng EPROM coù dung löôïng 4kbyte (IC 2732): haõy keát noái chaân soá 2 vaø chaân soá 1 cuûa Jump 1. Vuøng ñòa chæ cuûa EPROM laø 2000h – 2FFFh. + Khi söû duïng EPROM coù dung 8kbyte ( IC 2764): haõy keát noái chaân soá 2 vaø chaân soá 1 cuûa Jump 1, keát noái chaân soá 2 vaø chaân soá 3 cuûa Jump 2. Vuøng ñòa chæ cuûa EPROM laø 2000h – 3FFFh. + Khi söû duïng RAM coù dung löôïng 8kbyte (IC 6264): haõy keát noái chaân soá 2 vaø chaân soá 1 cuûa Jump 1, keát noái chaân soá 2 vaø chaân soá 1 cuûa Jump 2. Vuøng ñòa chæ cuûa RAM laø 2000h –3FFFh. b. Boä nhôù RAM: Boä nhôù RAM coù dung löôïng 16kbyte söû duïng 2 IC 6264. + RAM 1 coù ñòa chæ töø 6000h – 7FFFh. +ø RAM 2 coù ñòa chæ töø 8000h – 9FFFh. + Caùc vuøng nhôù RAM ñaõ söû duïng coù ñòa chæ laø 87F8h ñeán 87FFh. Chöông trình coù theå söõ duïng toaøn boä caùc vuøng nhôù RAM coøn laïi. 3. Caùc IC ngoaïi vi: Trong heä thoáng coù söû duïng 3 IC 8255A duøng ñeå giao tieáp vôùi thieát bò ngoaïi vi Baûng ñoà oâ nhôù cuûa 3 IC 8255: Ñòa chæ cuûa caùc port 8255-1 8255-2 8255-3 Port A 00H 10H 20H Port B 01H 11H 21H Port C 02H 12H 22H GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù ñieàu khieån SVTH: Nguyeãn Trung Duõng Thanh ghi 03H 13H 23H
 8. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k + IC 8255 –3 duøng ñeå queùt baøn phím cho heä thoáng maùy. + Caùc ngoõ ra cuûa IC 8255 –1, 8255-2 ñöôïc ñöa ra beân ngoaøi baèng connect 64 chaân coù sô ñoà chaân tra ôû baûng tra. Moãi IC 8255 coù 3 port, moãi port coù 8 chaân ñieàu khieån neân soá chaân ñöa ra beân ngoaøi ñeå ñieàu khieån laø 48. 4. Khoái giaûi maõ hieån thò söû duïng IC 8279 : Goàm coù 8 led vôùi thöù töï led 1 tôùi led 8 theo höôùng töø phaûi sang traùi nhö hình 4.2. LED8 LED7 LED6 LED5 LED4 LED3 LED2 LED1 Hình 4.2 a Vuøng ñòa chæ söû duïng cuûa IC 8279 laø A000H-A001H, trong ñoù: + Ñòa chæ A000H laø ñaïi chæ duøng ñeå göûi döõ lieäu caàn hieån thò. g + Ñòa chæ A001H laø ñòa chæ duøng ñeå gôûi töø ñieàu khieån ra IC 8279. f b a. Caáu truùc byte döõ lieäu cuûa led: e c dp g f e d c b a Heä thoáng söû duïng led loaïi Anode chung neân muoán ñoaïn naøo saùng p d thì bit döõ lieäu töông öùng vôùi ñoaïn ñoù baèng 1. Ñoaïn naøo taét thì bit töông öùng vôùi ñoaïn ñoù baèng 0. Ví duï muoán saùng soá "9" thì byte döõ lieäu göûi ra led laø: 0 1 1 0 1 1 1 1 Töông öùng vôùi soá HEX laø 6FH. Sau ñaây laø maõ 7 ñoaïn cuûa moät soá chöõ soá vaø chöõ caùi: P g f e d c b a Hex Soá 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3F Soá 1 0 0 0 0 0 1 1 0 06 Soá 2 0 1 0 1 1 0 1 1 5B Soá 3 0 1 0 0 1 1 1 1 4F Soá 4 0 1 1 0 0 1 1 0 66 Soá 5 0 1 1 0 1 1 0 1 6D Soá 6 0 1 1 1 1 1 0 1 7D Soá 7 0 0 0 0 0 1 1 1 07 Soá 8 0 1 1 1 1 1 1 1 7F Soá 9 0 1 1 0 1 1 1 1 6F GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 9. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Chöõ A 0 1 1 1 0 1 1 1 77 Chöõ B 0 1 1 1 1 1 0 0 7C Chöõ C 0 0 1 1 1 0 0 1 39 Chöõ D 0 1 0 1 1 1 1 0 5E Chöõ E 0 1 1 1 1 0 0 1 79 Chöõ F 0 1 1 1 0 0 0 1 71 Chöõ P 0 1 1 1 0 0 1 1 73 Chöõ H 0 1 1 1 0 1 1 0 76 Chöõ U 0 0 1 1 1 1 1 0 3E Coù theå tìm caùc maõ töông öùng coøn laïi. b. Coù 2 caùch hieån thò döõ lieäu caùc led: + Caùch 1: khi göûi döõ lieäu môùi ra ñòa chæ A000H thì döõ lieäu naøy söõ hieån thò ôû led 1, döõ lieäu tröôùc ñoù cuûa led seõ dòch sang traùi theo chieàu muõi teân trong hình 3. Rieâng byte döõ lieäu tröôùc cuûa led 8 seõ dòch maát ñi. LED8 LED7 LED6 LED5 LED4 LED3 LED2 LED1 Hình 4.3 Muõi teân naèm ngang chæ chieàu nhaän döõ lieäu töø vi xöû lyù ñöa ñeán led 1, caùc muõi teân voøng cung chæ dòch chuyeån döõ lieäu. Neáu muoán xoaù heát maøn hình 8 led thì gôûi 8 byte 00 lieân tieáp ra A000h. + Caùch 2: Kieåu gôûi döõ lieäu ôû caùch 1 coøn ñöôïc goïi laø kieåu dòch chuyeån döõ lieäu tuaàn töï. Beân caïnh ñoù 8279 coøn cho pheùp gôûi döõ lieäu tröïc tieáp ñeán baát kyø led naøo trong 8 led, toå chöùc cuûa led khoâng coù gì thay ñay ñoåi ñòa chæ gôûi döõ lieäu vaãn laø A000H nhöng moåi led coøn coù theâm moät ñòa chæ ñieàu khieån nhö trong hình 4.4. ñòa chæ cuûa led phaûi gôûi ra ñòa chæ A001H tröôùc khi gôûi döõ lieäu ra ñòa chæ A000H. GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 10. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k LED8 LED7 LED6 LED5 LED4 LED3 LED2 LED1 80H 81H 82H 83H 84H 85H 86H 87H Hình 4.3 5. Khoái giaûi maõ baøn phím duøng 8255: Chöông trình con giaûi maõ baøn phím ñöôïc vieát taïi ñòa chæ 0223H, söû dung caùc thanh ghi B, D, E, A, khi goïi chöông trình con 0223H: + Neáu khoâng aán phím thì sau khi thöïc hieän xong chöông trình seõ trôû veà chöông trình chính vôùi noäi dung thanh ghi A = FFH. + Neáu coù aán phím thì maõ cuûa phím aá chöùa trong A. Chöông trình naày neáu coù aán phím hoaëc khoâng coù aán phím ñieàu trôû veà sau khi thöïc hieän xong vaø phaûi caát döõ lieäu trong caùc thanh ghi khi goïi chöông trình con naøy. Baûng maõ caùc phím soá: Baûng maõ caùc phím soá: Phím Maõ Phím Maõ Phím Maõ Phím Maõ 0 00 8 08 C 0C 4 04 1 01 9 09 D 0D 5 05 2 02 A 0A E 0E 6 06 F 0F 3 03 0B 7 07 B Baûng maõ caùc phím chöùc naêng: Phím Maõ Phím Maõ T 10 S 14 G 11 15 R 12 P 16 13 K 17 GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 11. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k GIAO TIEÁP NOÁI TIEÁP DUØNG VI CHÖÔNG V: MAÏCH 8251 TRUYEÀN THOÂNG TIN NOÁI TIEÁP I. Vieäc truyeàn thoâng tin giöõa caùc boä phaän naèm gaàn nhau trong heä vi xöû lyù coù theå ñöôïc thöïc hieän thoâng qua bus song song môû roäng hoaëc caùc maïch phoái gheùp song song. Trong ñoù caùc byte hoaëc caùc töø ñöôïc chuyeån töø boä phaän naøy sang boä phaän khaùc treân moät taäp caùc ñöôøng maïch in hoaëc daây caùp. Trong tröôøng hôïp caàn phaûi truyeàn thoâng tin ôû caùc thieát bò caùch xa nhau laøm sao tieát kieäm ñöôïc soá ñöôøng daây daãn caàn thieát cho vieäc truyeàn. Töø yeâu caàu treân ñaõ ra ñôøi phöông phaùp truyeàn thoâng tin noái tieáp. ÔÛ ñaàu phaùt döõ lieäu song song ñaàu tieân ñöôïc chuyeån thaønh döõ lieâu daïng noái tieáp sau ñoù ñöôïc truyeàn ñi lieân tieáp treân moät ñöôøng daây. ÔÛ ñaàu thu, tín hieäu noái tieáp seõ ñöôïc bieán ñoåi ngöôïc laïi ñeå taùi taïo tín hieäu daïng song song t`ích hôïp cho vieäc xöû lyù tieáp theo. Trong thöïc teá coù 2 phöông phaùp truyeàn thoâng tin kieåu noái tieáp: truyeàn ñoàng boä vaø truyeàn khoâng ñoàng boä. Trong phöông phaùp truyeàn ñoàng boä, döõ lieäu ñöôïc truyeàn theo töøng maûng vôùi toác ñoä xaùc ñònh. Maûng döõ lieäu tröôùc khi ñöôïc truyeàn ñi seõ ñöôïc gaén theâm ôû ñaàu vaø ôû cuoái maûng caùc byte hoaëc moät nhoùm bit ñònh daáu ñaëc bieät. ÔÛ hình 5.1 bieåu dieãn moät baûn tin ñeå truyeàn ñoàng boä theo giao thöùc BISYNC (giao thöùc truyeàn thoâng tin heä 2 ñoàng boä, binary synchronous communication protocal) ñaây thöïc chaát laø giao thöùc ñieàu khieån theo byte, vì caùc byte (kyù töï) ñaëc bieät ñöôïc duøng ñeå ñaùnh daáu caùc phaàn khaùc nhau cuûa baûn tin. Trong caùch truyeàn khoâng ñoàng boä, döõ lieäu ñöôïc truyeàn ñi theo töøng kyù tö. Kyù tö ï caàn SYN SYN SOH HEADER STX TEXT ETX hay ETB BCC SYN : Kyù töï ñoàng boä SOH : Kyù töï baét ñaàu phaàn maøo ñaàu HEADER : Phaàn maøo ñaàu STX : Kyù töï baét ñaàu vaên baûn TEXT :Thaân vaên baên ETX : Kyù töï keát thuùc vaên baûn ETB : Kyù töï keát thuùc vaên baûn BCC : Kyù töï kieåm tra khoái HÌNH 5.1 truyeàn ñi ñöôïc gaén theâm moät bit ñaùnh daáu ôû ñaàu ñeå baùo baét ñaáu kyù töï (start) vaø 1 ho aëc 2 bit ñaùnh daáu cuoái ñeå baùo keát thuùc kyù töï (stop)ï. Vì cuoái kyù töï ñöôïc fhaän daïng rieâng bieät neân noù coù theå ñöôïc truyeàn ñi theo phöông phaùp khoâng ñoàng boä, ñöôïc theå hieän treân hình 5.1. GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2