intTypePromotion=1

Giáo trình phân tích sơ đồ khối của bộ vi xử lý thông qua tần số xung clock chuẩn p7

Chia sẻ: Jytk Liuly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
54
lượt xem
2
download

Giáo trình phân tích sơ đồ khối của bộ vi xử lý thông qua tần số xung clock chuẩn p7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Như vậy để truyền một ký tự theo phương pháp không đồng bộ, ngoài ký tự mang tin ta buộc phải truyền thêm ít nhất 2 và nhiều nhất là 4 bit phụ để tạo ra khung cho ký tự đó, vì thế phương pháp nầy tuy đơn.Lệnh này chiếm một byte, số chu kì clock =12. + Lệnh này không ảnh hưởng đến thanh ghi teạng thái. (Tương tự cho các lệnh khác cùng nhóm). 2. Lệnh chuyển nội dung ngăn xếp vào cặp thanh ghi DE: + Cú pháp: POP D 3. Lệnh chuyển nội dung ngăn xếp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích sơ đồ khối của bộ vi xử lý thông qua tần số xung clock chuẩn p7

  1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k PHAÀN CÖÙNG VAØ PHAÀN MEÀM CHÖÔNG VII: GIAO TIEÁP I. LÖU ÑOÀ VAØ CHÖÔNG TRÌNH TRUYEÀN DÖÕ LIEÄU 1. LÖU ÑOÀ TRUYEÀN DÖÕ LIEÄU: BEGIN KHÔÛI PHAÙT: GHI TÖØ CHEÁ ÑOÄ GHI LEÄN H : DTR, TxEN ÑOÏC TRAÏNG THAÙI: DSR, TxRDy Kieåm tra saün saøng: DSR = TxRDY =1 GHI SOÁ LIEÄU RA HÌNH 7.1 THANH GHI ÑEÄM SOÁ LIEÄU GHI LEÄNH PHAÙT: RTS END GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
  2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 2. LÖU ÑOÀ NHAÄN DÖÕ LIEÄU: BEGIN KHÔÛI PHAÙT: GHI TÖØ CHEÁ ÑOÄ GHI LEÄNH : DTR, A{RxEN,RTS ÑOÏC TRAÏNG THAÙI: DSR, RxRDy Kieåm tra saün saøng :DSR= RxRDY=1 HÌNH 7.2 ÑOÏC SOÁ LIEÄU TÖØ THANH GHI ÑEÄM SOÁ LIEÄU END GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
  3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 3. CHÖÔNG TRÌNH TRUYEÀN DÖÕ LIEÄU ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;chuong trinh con delay org 6200h delay: mvi b,3 x0: dcr b jnz X0 ret ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;chuong trinh truyen du lieu grg 4100h mvi a,00h ;xoa reg lenh out 01h call delay out 01h call delay out 01h call delay mvi a,40h ;xoa cac thanh ghi noi out 01h call delay mvi a,0ceh ;goi tu dk che do out 01h call delay lxi d,6500h mvi a,03h ;goi tu lenh out 01h call delay x1: in 01 ;doc tg trang thai ani 10000001b ;giu MSB va LSB cpi 81h jnz x1 ldax d mov l,a out 00h ;doc byte dia chi de truyen call delay mvi a,21h ;goi tu lenh de truyen di out 01 call delay inr e mvi a,03h out 01h call delay GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
  4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k x2: in 01h ani 81h cpi 81h jnz x2 ldax d mov h,a out 00h call delay mvi a,21h out 01h call delay inr e mvi a,03h out 01h call delay x13: in 01h ani 81h cpi 81h jnz x13 ldax d mov c,a out 00 call delay mvi a,21h out 01h call delay x4: mvi a,03h out 01h call delay x3: in 01h ani 81h cpi 81h jnz x3 mov a,m ;truyen du lieu out 00h call delay mvi a,21h out 01h call delay inr l dcr c jnz x4 GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
  5. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k ;hien chu E de biet cham dut lxi h,0a000h mvi m,79h hlt 4. CHÖÔNG TRÌNH NHAÄN DÖÕ LIEÄU: ;x -chuong trinh nhan du lieu-x org 4300h mvi a,00h ; xoa cac thanh ghi out 01h call delay out 01h call delay out 01h call delay mvi a,40h ;xoa cac thanh ghi noi out 01h call delay mvi a,0ceh ;nap tu che do out 01h call delay mvi a,26h ;nap tu lenh out 01h call delay y5: in 01h ani 82h cpi 82h jnz y5 in 00h ;cat byte dia chi thap mo v e,a mov l,a y6: in 01h ani 82h cpi 82h jnz y6 in 00h ;cat byte dia chi cao mov d,a mov h,a y7: in 01h ani 82h cpi 82h GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
  6. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k jnz y7 in 00h mov c,a y8: in 01h ani 81h cpi 81h jnz y8 in 00h ;nap du lieu vao o nho stax d inr e dcr c jnz y8 pchl end GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
  7. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k II. THIEÁT KEÁ VAØ THI COÂNG PHAÀN GIAO TIEÁP: 1. GIÔÙI THIEÄU VI MAÏCH MAX 232: Vi maïch MAX 232 chuyeån ñoåi möùc TTL ôû ngoõ vaøo thaønh möùc +10V hoaëc –10V ôû phía truyeàn vaø caùc möùc +3V… +15V hoaëc –3V … -15V thaønh möùc TTL ôû phía nhaän. Treân hình 7.3 moâ taû caùch saép xeáp chaân vaø sô ñoà caáu truùc cuûa vi maïch MAX 232. O 1 16 Vcc C1+ 2 15 GND V+ 3 MAX 14 T1OUT C1 - HÌNH 7.3 232 4 13 R1IN C2+ 5 12 R1OUT C2 - 6 11 T1IN V- 7 10 T2IN T2OUT 8 9 R2OUT R2IN Ñöôøng daãn TxD daãn tröïc tieáp ñeán chaân 11 cuûa vi maïch MAX 232 coøn boä ñeäm noái ra ôû chaân 14 ñöôïc noái tröïc tieáp tôùi chaân soá 2 cuûa coång noái tieáp. Vieäc saép xeáp chaân ôû oå caém noái tieáp ñöôïc löïa choïn sao cho coù theå duøng moät caùp noái tröïc tieáp coång noái tieáp cuûa heä phaùt trieån, vôùi coång noái tieáp cuûa maùy tính thöôðng laø COM 2. Vôùi ñöôøng daãn RxD moïi vieäc cuõng dieãn ra töông töï chaân 13 cuûa vi maïch ñöôïc noái ñeán chaân 3 cuûa coång noái tieáp. 2. SÔ ÑOÀ MAÏCH KEÁT NOÁI: Vì söû duïng kit 8085 ñaõ coù neân keát noái caùc ñöôøng data cuûa 8255 cuûa kit vôùi 8251 cuûa board giao tieáp. Sô ñoà keát noái nhö sau: GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
  8. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k HÌNH 7.4 GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
  9. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 3. SÔ DOÀ MAÏCH IN: Goàm hai maët :maët treân vaø maët döôùi. Board maïch cuï theå nhö sau: MAËT DÖÔÙI MAËT TREÂN GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2