intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình phân tích sơ đồ tuần hoàn không khí hai cấp khi biểu diễn trên đồ thị tuần hoàn p8

Chia sẻ: Jytk Liuly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

83
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích sơ đồ tuần hoàn không khí hai cấp khi biểu diễn trên đồ thị tuần hoàn p8', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích sơ đồ tuần hoàn không khí hai cấp khi biểu diễn trên đồ thị tuần hoàn p8

  1. 5.2.2 Hãû thäúng kiãøu phán taïn. Maïy âiãöu hoìa kiãøu phán taïn laì maïy âiãöu hoìa åí âoï kháu xæí lyï khäng khê phán taïn taûi nhiãöu nåi. Thæûc tãú maïy âiãöu hoìa kiãøu phán taïn coï 2 daûng phäø biãún sau : - Maïy âiãöu hoìa kiãøu VRV (Variable Refrigerant Volume). - Maïy âiãöu hoìa kiãøu laìm laûnh bàòng næåïc (Water chiller). Caïc hãû thäúng âiãöu hoaì nãu trãn coï ráút nhiãöu daìn laûnh xæí lyï khäng khê, caïc daìn laûnh bäú trê taûi caïc phoìng, vç thãú chuïng laì caïc hãû thäúng laûnh kiãøu phán taïn. 5.2.2.1 Maïy âiãöu hoìa khäng khê VRV Maïy âiãöu hoaì VRV ra âåìi tæì nhæîng nàm 70 træåïc yãu cáöu vãö tiãút kiãûm nàng læåüng vaì nhæîng yãu cáöu cáúp thiãút cuía caïc nhaì cao táöng. Cho tåïi nay váùn chæa coï tãn goüi tiãúng Viãût naìo phaín aïnh âuïng baín cháút maïy âiãöu hoaì kiãøu VRV. Tuy nhiãn trong giåïi chuyãn män ngæåìi ta âaî cháúp nháûn goüi laì VRV nhæ caïc næåïc váùn sæí duûng vaì hiãûn nay âæåüc moüi ngæåìi sæí duûng räüng raîi. Maïy âiãöu hoaì VRV do haîng Daikin cuía Nháût phaït minh âáöu tiãn. Hiãûn nay háöu hãút caïc haîng âaî saín xuáút caïc maïy âiãöu hoaì VRV vaì âàût dæåïi caïc tãn goüi khaïc nhau , nhæng vãö màût baín cháút thç khäng coï gç khaïc. Tãn goüi VRV xuáút phaït tæì caïc chæî âáöu tiãúng Anh : Variable Refrigerant Volume, nghéa laì hãû thäúng âiãöu hoaì coï khaí nàng âiãöu chènh læu læåüng mäi cháút tuáön hoaìn vaì qua âoï coï thãø thay âäøi cäng suáút theo phuû taíi bãn ngoaìi. Maïy âiãöu hoaì VRV ra âåìi nhàòm khàõc phuûc nhæåüc âiãøm cuía maïy âiãöu hoaì daûng råìi laì âäü daìi âæåìng äúng dáùn ga, chãnh lãûch âäü cao giæîa daìn noïng, daìn laûnh vaì cäng suáút laûnh bë haûn chãú. Våïi maïy âiãöu hoaì VRV cho pheïp coï thãø keïo daìi khoaíng caïch giæîa daìn noïng vaì daìn laûnh lãn âãún 100m vaì chãnh lãûch âäü cao âaût 50m. Cäng suáút maïy âiãöu hoaì VRV cuîng âaût giaï trë cäng suáút trung bçnh. * Så âäö nguyãn lyï vaì cáúu taûo . Trãn hçnh 5-6 laì så âäö nguyãn lyï cuía mäüt hãû thäúng âiãöu hoaì kiãøu VRV. Hãû thäúng bao gäöm caïc thiãút bë chênh : Daìn noïng, daìn laûnh, hãû thäúng âæåìng äúng dáùn vaì phuû kiãûn. - Daìn noïng : daìn noïng laì mäüt daìn trao âäøi nhiãût låïn äúng âäöng, caïnh nhäm trong coï bäú trê mäüt quaût hæåïng truûc. Mätå maïy neïn vaì caïc thiãút bë phuû cuía hãû thäúng laìm laûnh âàût åí daìn noïng. Maïy neïn laûnh thæåìng laì loaûi maïy ly tám daûng xoàõn. - Daìn laûnh : Daìn laûnh coï nhiãöu chuíng loaûi nhæ caïc daìn laûnh cuía caïc maïy âiãöu hoìa råìi. Mäüt daìn noïng âæåüc làõp khäng cäú âënh våïi mäüt säú daìn laûnh naìo âoï, miãùn laì täøng cäng suáút cuía caïc daìn laûnh dao âäüng trong khoaíng tæì 50 ÷ 130% cäng suáút daìn noïng. Noïi chung caïc hãû VRV coï säú daìn laûnh trong khoaíng tæì 4 âãún 16 daìn. Hiãûn nay coï mäüt säú haîng giåïi thiãûu caïc chuíng loaûi maïy måïi coï säú daìn nhiãöu hån. Trong mäüt hãû thäúng coï thãøí coï nhiãöu daìn laûnh kiãøu daûng vaì cäng suáút khaïc nhau. Caïc daìn laûnh hoaût âäüng hoaìn toaìn âäüc láûp thäng qua bäü âiãöu khiãøn. Khi säú læåüng daìn laûnh trong hãû thäúng hoaût âäüng giaím thç hãû thäúng tæû âäüng âiãöu chènh cäng suáút mäüt caïch tæång æïng. - Caïc daìn laûnh coï thãø âæåüc âiãöu khiãøn bàòng caïc Remote hoàûc caïc bäü âiãöu khiãøn theo nhoïm thäúng. - Näúi daìn noïng vaì daìn laûnh laì mäüt hãû thäúng äúng âäöng vaì dáy âiãûn âiãöu khiãøn. ÄÚng âäöng trong hãû thäúng naìy coï kêch cåî låïn hån maïy âiãöu hoìa råìi. Hãû thäúng äúng âäöng âæåüc näúi våïi nhau bàòng caïc chi tiãút gheïp näúi chuyãn duûng goüi laì caïc REFNET ráút tiãûn låüi. 87
  2. - Hãû thäúng coï trang bë bäü âiãöu khiãøn tyí têch vi (PID) âãø âiãöu khiãøn nhiãût âäü phoìng. - Hãû coï hai nhoïm âaío tæì vaì âiãöu táön (Inverter) vaì häöi nhiãût (Heat recovery). Maïy âiãöu hoaì VRV kiãøu häöi nhiãût coï thãø laìm viãûc åí 2 chãú âäü sæåíi noïng vaì laìm laûnh. * Âàûc âiãøm chung : Æu âiãøm - Mäüt daìn noïng cho pheïp làõp âàût våïi nhiãöu daìn laûnh våïi nhiãöu cäng suáút, kiãøu daïng khaïc nhau. Täøng nàng suáút laûnh cuía caïc IU cho pheïp thay âäøi trong khoaíng låïn 50-130% cäng suáút laûnh cuía OU - Thay âäøi cäng suáút laûnh cuía maïy dãù daìng nhåì thay âäøi læu læåüng mäi cháút tuáön hoaìn trong hãû thäúng thäng qua thay âäøi täúc âäü quay nhåì bäü biãún táön. Hçnh 5.6 : Så âäö nguyãn lyï maïy âiãöu hoìa VRV - Hãû váùn coï thãø váûn haình khi coï mäüt säú daìn laûnh hoíng hoïc hay âang sæía chæîa. - Phaûm vi nhiãût âäü laìm viãûc nàòm trong giåïi haûn räüng. - Chiãöu daìi cho pheïp låïn (100m) vaì âäü cao chãnh lãûch giæîa OU vaì IU : 50m, giæîa caïc IU laì 15m. - Nhåì hãû thäúng äúng näúi REFNET nãn dãù daìng làõp âàût âæåìng äúng vaì tàng âäü tin cáûy cho hãû thäúng. - Hãû thäúng âæåìng äúng nhoí nãn ráút thêch håüp cho caïc toìa nhaì cao táöng khi khäng gian làõp âàût beï. Nhæåüc âiãøm : - Giaíi nhiãût bàòng gioï nãn hiãûu quaí laìm viãûc chæa cao. - Säú læåüng daìn laûnh bë haûn chãú nãn chè thêch håüp cho caïc hãû thäúng cäng suáút væìa. Âäúi våïi caïc hãû thäúng låïn thæåìng ngæåìi ta sæí duûng hãû thäúng Water chiller hoàûc âiãöu hoìa trung tám - Giaï thaình cao nháút trong caïc hãû thäúng âiãöu hoaì khäng khê Baíng 5.7 : Âàûc tênh kyî thuáût daìn laûnh maïy VRV - haîng Daikin Âàûc tênh MODEL K 20 25 32 40 50 63 80 100 125 200 250 Cäng suáút laûnh - Kcal/h 2.000 2.500 3.150 4.000 5.000 6.300 8.000 10.000 12.500 20.000 25.000 - Btu/h 7.500 9.600 12.300 15.400 19.100 24.200 30.700 38.200 47.800 76.400 95.500 - kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 22,4 28,0 Cäng suáút sæåíi - Kcal/h 2.200 2.800 3.400 4.300 5.400 6.900 8.600 10.800 13.800 21.500 27.000 - Btu/h 8.500 10.900 13.600 17.000 21.500 27.300 34.100 42.700 54.600 85.300 107.500 - kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 31,5 88
  3. Hçnh 5-7 : Caïc chãú âäü âiãöu khiãøn daìn laûnh vaì sæåíi áúm 89
  4. Trãn hçnh 5-7 mä taí caïc chãú âäü laìm viãûc coï thãø coï cuía caïc hãû thäúng âiãöu hoaì VRV. Theo baíng naìy ta coï caïc chãúï âäü laìm viãûc cuía maïy âiãöu hoaì VRV nhæ sau : - Chãú âäü laûnh : Táút caí caïc phoìng âãöu laìm laûnh (1) - Chãú âäü häöi nhiãût (2), (3) vaì (4) : Mäüt säú phoìng laìm laûnh, mäüt säú phoìng sæåíi áúm. Âäúi våïi maïy coï chãú âäü häöi nhiãût ngoaìi càûp âæåìng äúng loíng âi vaì ga vãö coìn coï thãm âæåìng häöi vaì hãû thäúng choün nhaïnh . - Chãú âäü sæåíi : Táút caí caïc phoìng âãöu sæåíi áúm. Trãn baíng 5.7 giåïi thiãûu âàûc tênh kyî thuáût cuía caïc maïy âiãöu hoaì VRV haîng Daikin loaûi K, kiãøu Inverter (Båm nhiãût vaì laìm laûnh riãng biãût). ÅÍ âáy pháön chæî biãøu thë kiãøu loaûi, pháön säú biãøu thë cäng suáút . Vê duû loaûi daìn laûnh coï cäng suáút 6300 kCal/h kyï hiãûu laì 63K nhæ FXYC63K, FXYK63K... YÏ nghéa cuía caïc chæî cuû thãø nhæ sau : + FXYC- Laì daìn laûnh thäøi theo 2 hæåïng âäúi diãûn nhau (Double flow Type). Loaûi naìy coï caïc model : FXYC20K/25K/32K/40K/50K/63K/80K/125K + FXYF - Laì daìn laûnh thäøi theo 4 hæåïng (multi flow type). Loaûi naìy coï caïc model sau : FXYF32K/40K/50K/63K/80K/100K/125K + Loaûi thäøi theo 1 hæåïng, duìng làõp âàût åí goïc (corner type) : FXYK25K/32K/40K/63K + Loaûi aïp tráön (ceiling suspended type) : FXYH32K/63K/100K + Loaûi âàût nãön (floor standing): FXYL25K/40K/63K + Loaûi dáúu tráön (ceiling mounted duct type). Loaûi naìy coï caïc model cuû thãø nhæ sau : FXYM40K/50K/63K/80K/100K/125K/200K/250K + Loaûi treo tæåìng (wall mounted type) : FXYA25K/32K/40K/50K/63K + Loaûi vãû tinh (Ceiling mounted buit-in type). Loaûi vãû tinh coï caïc model cuû thãø sau : FXYS25K/32K/40K/50K/63K/80K/100K/125K Baíng 5.8 : Âàûc tênh kyî thuáût daìn noïng maïy VRV - haîng Daikin Âàûc tênh MODEL RXS5K RSX8K RSX10K RSXY5K RSXY8K RSXY10K Cäng suáút laûnh - Kcal/h 12.500 20.000 25.000 12.500 20.000 25.000 - Btu/h 47.800 76.400 95.500 47.800 76.400 95.500 - kW 14,0 22,4 28,0 14,0 22,4 28,0 Cäng suáút sæåíi - Kcal/h 13.800 21.500 27.000 - Btu/h 54.600 85.300 107.500 - kW 16,0 25,0 31,5 Baíng 5-9 giåïi thiãûu daìn noïng maïy âiãöu hoaì loaûi K, kiãøu häöi nhiãût (Heat Recovery ). Âäúi våïi loaûi häöi nhiãût cáön trang bë bäü læûa choün reí nhaïnh BS (Branch Selector Unit), âãø læûa choün chãú âäü váûn haình laìm laûnh, sæåíi áúm hoàûc caí 2, tuyì thuäüc vaìo nhiãût âäü cuía phoìng. Âäúi våïi model loaûi K coï 2 bäü læûa choün reí nhaïnh laì BSV100K vaì BSV160K. 90
  5. Baíng 5.9 : Âàûc tênh kyî thuáût daìn noïng maïy VRV, loaûi häöi nhiãût - haîng Daikin MODEL RSEY8K RSEY10K Cäng suáút - KCal/h 20.000 25.000 - Btu/h 76.400 95.500 - kW 22.4 28.0 Cäng suáút - KCal/h 21.500 27.000 - Btu/h 85.300 107.500 - kW 25.0 31.5 5.2.2.2. Maïy âiãöu hoìa khäng khê laìm laûnh bàòng næåïc (WATER CHILLER) Hãû thäúng âiãöu hoìa khäng khê kiãøu laìm laûnh bàòng næåïc laì hãû thäúng trong âoï cuûm maïy laûnh khäng træûc tiãúp xæí lyï khäng khê maì laìm laûnh næåïc âãún khoaíng 7oC. Sau âoï næåïc âæåüc dáùn theo âæåìng äúng coï boüc caïch nhiãût âãún caïc daìn trao âäøi nhiãût goüi laì caïc FCU vaì AHU âãø xæí lyï nhiãût áøm khäng khê. Nhæ váûy trong hãû thäúng naìy næåïc sæí duûng laìm cháút taíi laûnh . * Så âäö nguyãn lyï Trãn hçnh 5-9 laì så âäö nguyãn lyï cuía hãû thäúng âiãöu hoaì laìm laûnh bàòng næåïc. Hãû thäúng gäöm caïc thiãút bë chênh sau : - Cuûm maïy laûnh Chiller - Thaïp giaíi nhiãût (âäúi våïi maïy chiller giaíi nhiãût bàòng næåïc) hoàûc daìn noïng (âäúi våïi chiller giaíi nhiãût bàòng gioï) - Båm næåïc giaíi nhiãût - Båm næåïc laûnh tuáön hoaìn - Bçnh giaîn nåí vaì cáúp næåïc bäø sung - Hãû thäúng xæí lyï næåïc - Caïc daìn laûnh FCU vaì AHU * Âàûc âiãøm cuía caïc thiãút bë chênh: 1. Cuûm Chiller: Cuûm maïy laûnh chiller laì thiãút bë quan troüng nháút cuía hãû thäúng âiãöu hoaì kiãøu laìm laûnh bàòng næåïc. Noï âæåüc sæí duûng âãø laìm laûnh cháút loíng, trong âiãöu hoaì khäng khê sæí duûng âãø laìm laûnh næåïc tåïi khoaíng 7oC . ÅÍ âáy næåïc âoïng vai troì laì cháút taíi laûnh. Cuûm Chiller laì mäüt hãû thäúng laûnh âæåüc làõp âàût hoaìn chènh taûi nhaì maïy nhaì chãú taûo, våïi caïc thiãút bë sau : + Maïy neïn : Coï ráút nhiãöu daûng , nhæng phäø biãún laì loaûi truûc vêt, maïy neïn kên, maïy neïn pittäng næía kên. + Thiãút bë ngæng tuû : Tuyì thuäüc vaìo hçnh thæïc giaíi nhiãût maì thiãút bë ngæng tuû laì bçnh ngæng hay daìn ngæng. Khi giaíi nhiãût bàòng næåïc thç sæí duûng bçnh ngæng, khi giaíi nhiãût bàòng gioï sæí duûng daìn ngæng. Nãúu giaíi nhiãût bàòng næåïc thç hãû thäúng coï thãm thaïp giaíi nhiãût vaì båm næåïc giaíi nhiãût. Trãn thæûc tãú næåïc ta , thæåìng hay sæí duûng maïy giaíi nhiãût bàòng næåïc vç hiãûu quaí cao vaì äøn âënh hån. + Bçnh bay håi : Bçnh bay håi thæåìng sæí duûng laì bçnh bay håi äúng âäöng coï caïnh. Mäi cháút laûnh säi ngoaìi äúng, næåïc chuyãøn âäüng trong äúng. Bçnh bay håi âæåüc boüc caïc nhiãût vaì 91
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2