intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình phân tích sơ đồ tuần hoàn không khí hai cấp khi biểu diễn trên đồ thị tuần hoàn p9

Chia sẻ: Jytk Liuly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

66
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích sơ đồ tuần hoàn không khí hai cấp khi biểu diễn trên đồ thị tuần hoàn p9', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích sơ đồ tuần hoàn không khí hai cấp khi biểu diễn trên đồ thị tuần hoàn p9

  1. duy trç nhiãût âäü khäng âæåüc quaï dæåïi 7oC nhàòm ngàn ngæìa næåïc âoïng bàng gáy näø våî bçnh. Cäng duûng bçnh bay håi laì laìm laûnh næåïc . + Tuí âiãûn âiãöu khiãøn. Hçnh 5-8 : Cuûm maïy chiller maïy neïn pittäng næía kên Carrier Trãn hçnh 5-8 laì cuûm chiller våïi maïy neïn kiãøu pittäng næía kên cuía haîng Carrier. Caïc maïy neïn kiãøu næía kên âæåüc bäú trê nàòm åí trãn cuûm bçnh ngæng - bçnh bay håi. Phêa màût træåïc laì tuí âiãûn âiãöu khiãøn. Toaìn bäü âæåüc làõp âàût thaình 01 cuûm hoaìn chènh trãn hãû thäúng khung âåî chàõc chàõn. Khi làõp âàût cuûm chiller cáön læu yï âãø daình khäng gian cáön thiãút âãø vãû sinh caïc bçnh ngæng. Khäng gian maïy thoaïng âaîng, coï thãø dãù daìng âi laûi xung quanh cuûm maïy laûnh âãø thao taïc. Khi làõp cuûm chiller åí caïc phoìng táöng trãn cáön làõp thãm caïc bäü chäúng rung. Maïy laûnh chiller âiãöu khiãøn phuû taíi theo bæåïc , trong âoï caïc cuûm maïy coï thåìi gian laìm viãûc khäng âãöu nhau. Vç thãú ngæåìi váûn haình cáön thæåìng xuyãn hoaïn âäøi tuáön tæû khåíi âäüng cuía caïc cuûm maïy cho nhau. âeí laìm viãûc âoï trong caïc tuí âiãûn âiãöu khiãøn coï trang bë cäng tàõc hoaïn âäøi vë trê caïc maïy. Baíng 5.9 laì caïc thäng säú kyî thuáût cå baín cuía cuûm chiller cuía haîng Carrier loaûi 30HK. Âáy laì chuíng loaûi maïy âiãöu hoaì coï cäng suáút trung bçnh tæì 10 âeïn 160 ton vaì âæåüc sæí duûng tæång âäúi räüng raîi taûi Viãût Nam. 92
  2. Hçnh 5-9 : Så âäö nguyãn lyï hãû thäúng âiãöu hoaì water chiller 93
  3. Baíng 5-10 : Âàûc tênh kyî thuáût cuûm maïy chiller Carrier Âàûc tênh Âån vë Model 30HKA015 30HKA020 30HKA030 30HKA040 30HKA050 30HKA060 30HKA080 30HKA100 30HKA120 30HKA140 30HKA160 Maî hiãûu R22 Mäi cháút - Læåüng mäi cháút naûp kg 11 8 x2 15 27 18 x2 21 x 2 26 x 2 24 + 42 24 + 54 40 x 2 45 x 2 Daûng MAÏY NEÏN PITTÄNG NÆÍA KÊN, n=1440 V/PH Maïy neïn - Maîî hiãûu Maïy 1 06DF337 06DA724 06E6166 06E7199 06E2166 06E6175 06E6199 06E6199 06E6199 06EF175 06EF199x2 06EF199 Maïy 2 06DA724 06E2166 06E6175 06E6199 06EF175x2 06EF199x2 06EF175 06EF199x2 06EF199 - Säú xi lanh cuía 1 maïy 6 6 4 6 4 6 6 6 6 6x2 6x2 Maïy 1 - 6 - - 4 6 6 6x2 6x2 6x2 6x2 Maïy 2 - Säú xi lanh giaím taíi 1 - 1 2 1 1 1 1 1 - - Maïy 1 - - - - 1 1 1 - - - - Maïy 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 Mæïc giaím taíi 100-67-0 10-50-0 100-5-0 100-67-33-0 100-75-50-25-0 100-83-67-33-0 100-83-67-33-0 100-70-57-30-0 100-67-56-33-0 100-80-60-30-0 100-75-50-25-0 - % taíi Læåüng dáöu naûp cho 1 maïy Lit 4,4 4,4 6,7 9 6,7 9 9 9 9 9 9 Täøng læåüng dáöu naûp Lit 4,4 8,8 6,7 9 13,4 18 18 27 27 36 36 Daûng BÇNH BAY HÅI ÄÚNG CHUÌM Bçnh bay håi Âæåìng kênh ngoaìi bçnh mm 216,3 216,3 267,4 267,4 267,4 267,4 318,5 355,6 355,6 406,4 406 - Säú voìng tuáön hoaìn - 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 - Thãø têch næåïc Lit 12,7 20,8 28,6 38 46 51 70 92 107 114 133 - ÄÚng næåïc vaìo / ra in 2 MPT 2-1/2 MPT 2-1/2 MPT 3 MPT 3 MPT 4 MPT 4 MPT 5F 5F 6F 6F - ÄÚng næåïc ngæng in 3/8 MPT 3/8 MPT 1 FPT 1 FPT 1 FPT 1 FPT 1 FPT 1 FPT 1 FPT 1 FPT 1 FPT Daûng BINH NGÆNG ÄÚNG CHUÌM Bçnh ngæng - Âæåìng kênh bãn ngoaìi Bçnh 1 267,4 267,4 267,4 267,4 216,3 216,3 267,4 267,4 267,4 318,5 355,6 Bçnh 2 - 267,4 - - 216,3 216,3 267,4 318,5 355,6 318,5 355,6 - ÄÚng næåïc vaìo / ra Bçnh 1 2-1/2 FPT 1-1/2 FPT 2-1/2 FPT 2-1/2 FPT 2 FPT 2 FPT 2-1/2 FPT 2-1/2 FPT 2-1/2 FPT 3 FPT 4 FPT Bçnh 2 - 1-1/2 FPT - - 2 FPT 2 FPT 2-1/2 FPT 3 FPT 4 FPT 3 FPT 4 FPT - Cäng suáút laûnh kW 44,4 59,7 76,7 112 149 179 223 295 335 411 450 - Cäng suáút nhiãût kW 56,6 74,7 96,0 144 193 226 288 371 432 520 579 - Cäng suáút âiãûn kW 12,2 15,0 19,3 32,4 44,1 47,1 64,7 77,1 97,1 110 129 ( tnl = 7oC, tk = 37oC) FPT - Näúi ren trong MPT - Näúi ren ngoaìi F (Flange) : Näúi bêch tnl - Nhiãût âäü næåïc laûnh âáöu ra, tk - Nhiãût âäü næåïc ngæng âáöu ra 94
  4. Baíng 5-11 cäng suáút laûnh cuía caïc cuûm maïy chiller Carrier, 30HKA Baíng 5-11 Cäng suáút laûnh cuía chiller 30HK - Carrier (khi t”nl = 7oC) t”gn, oC Maî Âaûi læåüng hiãûu kW 30 35 37 40 45 Qo 47,6 45,4 44,4 43,0 40,7 30HKA015 Qk 58,5 57,1 56,6 55,7 54,3 N 10,8 11,8 12,2 12,7 13,6 Qo 65,4 61,3 59,7 57,2 53,1 30HKA020 Qk 78,7 75,8 74,7 72,9 69,9 N 13,2 14,5 15,0 15,7 16,8 Qo 82,7 78,5 76,7 74,5 70,1 30HKA030 Qk 100,2 97,3 96,0 94,5 91,3 N 17,5 18,8 19,3 20,0 21,2 Qo 121 114 112 108 101 30HK040 Qk 151 146 144 141 136 N 29,6 31,6 32,4 33,5 35,2 Qo 162 153 149 144 135 30HK050 Qk 202 195 193 190 183 N 39,9 42,9 44,1 45,8 48,5 Qo 196 184 179 172 160 30HK060 Qk 239 230 226 221 211 N 42,4 45,8 47,1 48,9 51,7 Qo 242 228 223 215 202 30HK080 Qk 301 291 288 282 273 N 59,3 63,2 64,7 66,9 70,4 Qo 322 302 295 283 264 30HK100 Qk 392 377 371 364 348 N 69,9 75,1 77,1 79,9 84,3 Qo 363 343 335 323 303 30HK120 Qk 452 438 432 422 408 N 88,9 94,8 97,1 100 106 Qo 449 422 411 395 368 30HK140 Qk 549 530 520 510 488 N 100 108 110 115 121 Qo 488 461 450 434 407 30HK160 Qk 606 588 579 567 547 N 118 126 129 133 140 o t”nl - Nhiãût âäü næåïc laûnh ra khoíi chiller, C t”gn - Nhiãût âäü næåïc giaíi nhiãût ra khoíi chiller, oC Qo - Cäng suáút laûnh, kW Qk - Cäng suáút giaíi nhiãût, kW N - Cäng suáút mä tå âiãûn, kW 95
  5. 2. Daìn laûnh FCU FCU ( Fan coil Unit) laì daìn trao âäøi nhiãût äúng âäöng caïnh nhäm vaì quaût gioïï . Næåïc chuyãøn âäüng trong äúng, khäng khê chuyãøn âäüng ngang qua cuûm äúng trao âäøi nhiãût, åí âoï khäng khê âæåüc trao âäøi nhiãût áøm, sau âoï thäøi træûc tiãúp hoàûc qua mäüt hãû thäúng kãnh gioï vaìo phoìng. Quaût FCU laì quaût läöng soïc dáùn âäüng træûc tiãúp. Hçnh 5-10 : Cáúu taûo vaì làõp âàût FCU Trãn baíng 5-12 trçnh baìy âàûc tênh kyî thuáût cå baín cuía caïc FCU haîng Carrier våïi 3 maî hiãûu 42CLA, 42VLA vaì 42VMA. Baíng 5-12 : Âàûc tênh kyî thuáût FCU haîng Carrier Âàûc tênh Âån vë Maî hiãûu 002 003 004 006 008 010 012 Læu læåüng gioï m3/h - Täúc âäü cao 449 513 520 827 1066 1274 1534 m3/h - Täúc âäü TB 380 440 457 744 945 1153 1482 m3/h - Täúc âäü tháúp 317 337 387 599 783 950 1223 Quaût Daûng Quaût ly tám läöng soïc Säú læåüng quaût Caïi 1 1 1 2 2 3 3 Φ144 x 165,5L Kêch thæåïc quaût mm Váût liãûu Theïp traïng keîm Âiãûn nguäön quaût 220V / 1Ph / 50Hz Säú læåüng quaût 1 1 1 1 1 2 2 Cäng suáút quaût W 32 38 49 63 94 100 135 - ÄÚng næåïc vaìo / ra 3/4” - ÄÚng næåïc ngæng 42CLA Âæåìng kênh trong cuía äúng 26mm 42VLA/VMA ÄÚng mãöm âæåìng kênh ngoaìi 20mm - Cuûm trao âäøi nhiãût ÄÚng âäöng, caïnh nhäm gåün soïng - Säú daîy Daîy 2 3 3 3 3 3 3 - Máût âäü caïnh Säú caïnh /1 in 12 12 12 12 12 12 12 2 - Diãûn têch bãö màût m 0,100 0,100 0,100 0,150 0,192 0,226 0,262 96
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2