intTypePromotion=3

Giáo trình phân tích ứng dụng nguyên lý trong cơ cấu kinh tế trang trại p6

Chia sẻ: Dasda Asdfa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
30
lượt xem
2
download

Giáo trình phân tích ứng dụng nguyên lý trong cơ cấu kinh tế trang trại p6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích ứng dụng nguyên lý trong cơ cấu kinh tế trang trại p6', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích ứng dụng nguyên lý trong cơ cấu kinh tế trang trại p6

  1. triÓn kinh tÕ trang tr¹i ­íc tÝnh lµ 2.730,8 tû ®ång, thu nhËp hµng n¨m tõ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cña trang tr¹i lµ 1.023,6tû ®ång. Ngoµi ra c¸c trang tr¹i cßn ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo viÖc b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i, n©ng cao ®é che phñ cña rõng tõ 22% lªn 28%. kinh tÕ trang tr¹i ®· tù kh¼ng ®Þnh vai trß cña m×nh trªn hÇu kh¾p c¸c vïng kinh tÕ: ®åi nói, ®ång b»ng, ven biÓn. Vïng ®åi nói n­íc ta tõ B¾c Bé ®Õn Trung Bé, T©y nguyªn vµ §«ng Nam Bé cã lîi thÕ vÒ quü ®Êt ph¸t triÓn n«ng - l©m nghiÖp víi 9,3 triÖu ha ®Êt rõng vµ 9,6 triÖu ha ®Êt trèng ®åi nói träc, cã thêi tiÕta khÝ hËu thuËn lîi cho ph¸t triÓn trång rõng, trång c©y c«ng nghiÖp, c©y ¨n qu¶, ch¨n nu«i ®¹i gia sóc theo m« h×nh kinh tÕ trang tr¹i. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· xuÊt hiªn ngµy cµng nhiÒu c¸c m« h×nh kinh tÕ trang tr¹i cña c¸c hé gia ®×nh tõ miÒn xu«i lªn trång rõng, trång c©y c«ng nghiÖp, c©y cµ phª, chÌ, h¹t tiªu, ®iÒu,cao su...., ch¨n nu«i tr©u bßvíi quy m« nhá, võa vµ lín. Vïng ven biÓn: n­íc ta cã triÒu dµi bê biÓn trªn 2000km víi c¸c eo biÓn, b·i biÓn, ®Çm phµ, rõng ngËp mÆn. DiÖn tÝch cña vung ®Þa lý nµy ­íc tÝnh vµo kho¶ng 400.000ha lµ vïng l·nh h¶i réng lín cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn nu«i trång, khai th¸c thuû h¶i s¶n. ë c¸c vïng ven biÓn tõ B¾c ®Õn 46
  2. Nam ®· xuÊt hiÖn c¸c m« h×nh trang tr¹i nu«i t«m, cua, c¸, ngao..... víi ®ñ mäi quy m«. §Õn n¨m 1997, vïng ven biÓn cã15.666 trang tr¹i cã quy m« tõ 5 - 20 ha. Vïng §ång B»ng: §ång b»ng lµ n¬i s¶n xuÊt ra 70 - 80% s¶n l­îng l­¬ng thùc, thùc phÈm cña c¶ n­íc vµ lµ n¬i xuÊt khÈu toan bé lóa g¹o. §ång b»ng lµ n¬i ®¸t trËt, ng­êi ®«ng, lao ®éng dåi dµo, c¬ së h¹ tÇng ph¸t triÓn, gÇn thÞ tr­êng, cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc s¶n xuÊt vµ tiªu thô hµng ho¸. §ång B»ng S«ng Cöu Long cã quü ®Êt t­¬ng ®èi dåi dµonªn nhiÒu hé n«ng d©n ®· thùc hiÖn s¶n xuÊt theo m« h×nh trang tr¹i víi ®ñ m«Þ quy m«tõ 1 - 30 ha. Cã trªn 50% tæng sè 1,8 triÖu hé n«ng d©n §ång B»ng S«ng Cöu Long s¶n xuÊt n«ng s¶n hµng ho¸, trong ®ã kho¶ng 400.000 hé n«ng d©n lµ trang tr¹i gia ®×nh víi nhiÒu d¹ng kh¸c nhau th«ng qua ®Êu thÇu ®Êt ®ai, mÆt n­íc hoang ho¸, nhËn kho¸n th©m canh, ph¸t triÓn ch¨n nu«i, kinh doanh tæng hîp, nu«i trång c¸c lo¹i c©y con ®Æc s¶n nh­: hoa, c©y c¶nh, ba ba, rïa. ë vïng §ång B»ng S«ng Hång hiÖn nay cã Ýt nhÊt 10 - 12% sè hé n«ng d©n s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸. 4. NhËn xÐt vÒ t×nh h×nh vµ xu thÕ ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i ë ViÖt nam hiÖn nay: 47
  3. - M« h×nh kinh tÕ trang tr¹i ngµy nay ph¸t triÓn réng kh¾p trªn mäi vïng kinh tÕ cña ®Êt n­íc vµ ngµy cµng chøng tá lµ lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh míi cã hiÖu qu¶ trong n«ng nghiÖp, n«ng th«n. - kinh tÕ trang tr¹i kh¸ ®a d¹ng vÒ quy m«, lo¹i h×nh s¶n xuÊt,c¬ cÊu nghµnh nghÒ, thµnh phÇn cña chñ thÓ ... Nh­ng ®Òu ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi, m«i tr­êng sinh th¸i râ rÖt nhê ph¸t huy tèt néi lùc, khai th¸cmäi nguån tiÒm n¨n, c¬ héi cña m×nh. - KÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi - m«i tr­êng lín nhÊt lµ kinh tÕ trang tr¹i ®· gãp phÇn biÕn nh÷ng vïng ®Êt hoang ho¸, kh« c»n hoÆc ngËp n­íc quanh n¨m thµnh nh÷ng vïng kinh tÕ trï phó, to¹ thªm viÖc lµm, t¨ng cña c¶i vËt chÊt cho céng ®ång vµ x· héi. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc, thùc tÕ ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i ë ViÖt nam trong nh÷ng n¨m qua ®· ®Æt ra nhiÒu vÊn ®Ò ®ßi hái Nhµ n­íc, c¸c cÊp, c¸c nghµnh vµ tr­íc hÕt lµ c¸c chñ trang tr¹i quan tam nh»m: Mét mÆt ph¸t huy tèt néi lùc cña trang tr¹i, mÆt kh¸c h¹n chÕ nh÷ng mÆt tr¸i cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i g©y ra nh­ vÊn ®Ò c«ng ¨n viÖc lµm ë n«ng th«n do tÝch tô 48
  4. ruéng ®Êt, tranh chÊp ®Êt ®ai, ph¸ rõng nguyªn sinh, rõng ngËp mÆn..,lµm ¶nh h­ëng tíi lîi Ých cña ng­êi n«ng d©n, cña céng ®ång, cña x· héi tr­íc m¾t còng nh­ trong t­¬ng lai. 5. C¸c chØ tiªu ph©n tÝch. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cô thÓ cña kinh tÕ trang tr¹i tØnh S¬n La, em x¸c ®Þnh hÖ thèng chØ tiªu sau ®Ó ph¶n ¸nh vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng kinh tÕ trang tr¹i cña tØnh trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu. a. c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh c¸c yªó tè s¶n xuÊt cña trang tr¹i. - §Êt ®ai b×nh qu©n 1 trang tr¹i . - Vèn s¶n xuÊt b×nh qu©n mét trang tr¹i . - Lao ®éng b×nh qu©n mét trang tr¹i. C¬ cÊu lao ®éng theo lao ®éng( lao ®éng gia ®×nh, lao ®éng thuª ngoµi ). b. c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ , chi phÝ hiÖu qu¶ vµ t×nh h×nh s¶n xuÊt hµng ho¸ cña trang tr¹i. 49
  5. *c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña trang tr¹i. Tæng doanh thu cña trang tr¹i lµ tæng lµ tæng trang tr¹i tÝnh b»ng tiÒn cña c¸c lo¹i s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt ra ë trang tr¹i bao gåm phÇn gi¸ trÞ ®Ó l¹i tiªu dïng (tiªu dïng cho sinh ho¹t vµ cho t¸i s¶n xuÊt) vµ gi¸ trÞ s¶n phÈm b¸n ra trªn thÞ tr­êng. - Tæng chi phÝ: Lµ toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ vËt chÊt bao gåm c¸c kho¶n chi phÝnguyªn vËt liÖu: gièng, ph©n bãn, thuèc trõ s©u, lao ®éng vµ c¸c kho¶n chi phÝ dÞch vô bªn ngoµi:B¶o vÖ thùc vËt, dÞch vô thuû lîi. - Lîi nhuËn : Lµ gi¸ trÞ s¶n phÈm vËt chÊt vµ dÞch vô do c¸c nghµnh s¶n xuÊt t¹o ra trong mét n¨m hay mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh. Lîi nhuén ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : TN=TR-CT Trong ®ã: TN: Lîi nhuËn. TR: Tæng doanh thu . TC: Tæng chi phÝ. * C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ kinh tÕ. 50
  6. Doanh thu / Chi phÝ = Tæng doanh thu / Tæng chi phÝ. ChØ tiªu nµy cho biÕt cø mét ®ång chÝ bá ra cho s¶n xuÊt kinh doanh th× trang tr¹i thu ®­îc bao nhiªu ®ång thu. Lîi nhuËn / Chi phÝ = Tæng lîi nhuËn / Tæng chi phÝ. chØ tiªu nµy cho biÕt cø mét ®ång chi bá ra cho s¶n xuÊt kinh doanh th× trang tr¹i thu ®­îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Doanh thu / lao ®éng = Tæng doanh thu / Tæng sè lao ®éng . Trong ®ã: Tæng ssè lao ®éng bao gåm c¶ lao ®éng gia ®×nh vµ lao ®éng thuª ngoµi. ChØ tiªu nµy cho biÕt cø mét lao ®éng tham gia vµo s¶n xuÊt kinh doanh th× trang tr¹i thu ®­îc bao nhiªu ®ång doanh thu . Thu nhËp / Lao ®éng = Tæng doanh thu / Tæng sè lao ®éng. ChØ tiªu nµy cho biÕt cø mét lao ®éng tham gia vµo s¶n xuÊt kinh doanh th× ®­a l¹i cho trang tr¹i bao nhiªu ®ång thu nhËp . Doanh thu / Diªn tÝch = Tæng doanh thu /Tæng diÖn tÝch . 51
  7. ChØ tiªu nµy cho biÕt cø mét ®¬n vÞ diªn tÝch (Ha) canh t¸c th× trang tr¹i thu ®­îc bao nhiªu ®ång thu nhËp ChØ tiªu nµy cho biÕt cø mét ®¬n vÞ diªn tÝch (Ha) canh t¸c th× trang tr¹i thu ®­îc bao nhiªu ®ång doanh thu. Thu nhËp / DiÖn tÝch = Tæng thu nhËp / Tæng diªn tÝch. ChØ tiªu nµy cho biÕt cø mét ®¬n vÞ diÖn tÝch (ha)canh t¸c th× trang tr¹i thu ®­îc bao nhiªu ®ång thu nhËp. Trªn ®©y lµ mét sè xu h­íng cã chñ yÕu mµ ®Ò tµi ®­a ra ®Ó c¸c trang tr¹i xem xÐt vµ ¸p dông sao cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn tù nhiÖn còng nh­ ®iÒu kiÖn kinh tÕ cña trang tr¹i. 52
  8. PhÇn III Ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i n«ng nghiÖp trong thêi gian tíi 1. Nh÷ng quan ®iÓm c¬ b¶n vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i. 1.1. Kinh tÕ trang tr¹i lµ mét trong nh÷ng h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt chñ yÕu cña nÒn n«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ ë n­íc ta trong nh÷ng n¨m tíi . - Kinh tÕ trang tr¹i lµ mét trong nh÷ng h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt phï hîp víi nh÷ng ®Æ c ®iÓm s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. ®Æc biÖt lµ ®Êt ®ai vµ sinh häc. - Kinh tÕ trang tr¹i lµ mét trong nh÷ng h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt mµ ng­êi chñ phÇn lín võa ph¶i qu¶n lý võa ph¶i lao ®éng. QuyÒn lîi cña hé g¾n liÒn víi thµnh qu¶ mµ hé lµm ra. Bëi vËy nã cho phÐp huy ®éng vµ sö dông c¸c nguån lùc ®Çy ®ñ, hîp lý vµ cã hiÖu qu¶. 53
  9. - ë n­íc ta kinh tÕ trang tr¹i tuiy míi ph¸t triÓn nh÷ng ®· thÓ hiÖn râ tÝnh h¬n h¼n so víi kinh tÕ hé, ®iÒu nµy ®· chøng tá kinh tÕ trang tr¹i ®ang tù kh¼ng ®Þnh m ×nh. Nã lµ h×nh thøc t æ chøc s¶n xuÊt thÝch hîp ®Ó chuyÓn nÒn n«ng nghiÖp trong t×nh tr¹ng l¹c hËu, tù cÊp, tù tóc, sang s¶n xuÊt hµng ho¸. - N©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng nh»m t¨ng thu nhËp vµ lîi nhuËn c¸c trang tr¹i ph¶i ®æi míi th­êng xuyªn c«ng cô vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt. Nh­ vËy kinh tÕ trang tr¹i t¹o ®éng lùc m«i sinh thóc ®Èy n«ng nghiÖp n«ng th«n n­íc ta ®i vµo c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. 1.2. Ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh ë n­íc ta trong nh÷ng n¨m tíi, cÇn ph¶i ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i gia ®×nh bëi v×: - Trang tr¹i gia ®×nh dùa trªn c¬ së c¸c nguån lùc, ®Æc biÖt lµ søc lao ®éng gia ®×nh lµ chñ yÕu, do vËy trang tr¹i gia ®×nh ®· ®­îc thõa kÕ nhu·ng ­u viÖt cña kinh tÕ hé gia ®×nh trong n«ng nghiÖp. 54

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản