intTypePromotion=3

Giáo trình: Pháp luật về đấu thầu sử dụng vốn nhà nước part 3

Chia sẻ: Pham Xuan Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
113
lượt xem
52
download

Giáo trình: Pháp luật về đấu thầu sử dụng vốn nhà nước part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bước 3. ðánh giá HSDT tư vấn yêu cầu kỹ thuật cao. 1 đánh giá sơ bộ. a kiểm tra tính hợp lệ:tính hợp lệ cũa đơn dư thầu, tính hợp lệ của thỏa thuận liên doanh, giấy chứng nhận ĐKKD, tính hợp lệ giấy chứng nhận, chứng chỉ chuyên môn theo yêu cầu, số lượng bản chính bản chụp, các phụ lục các tài liệu kèm theo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình: Pháp luật về đấu thầu sử dụng vốn nhà nước part 3

  1. Bư c 3. ðánh giá HSDT T− vÊn yªu cÇu kü thuËt cao 1. §¸nh gi¸ s¬ bé (§Ò xuÊt KT) a) KiÓm tra tÝnh hîp lÖ : (i) TÝnh hîp lÖ cña ®¬n dù thÇu; (ii) TÝnh hîp lÖ cña tho¶ thuËn liªn danh; (iii) GiÊy CN§KKD, CN§T, Q§ th nh lËp ho c ðKHð h p ph¸p; (iii) TÝnh hîp lÖ giÊy chøng nhËn / chøng chØ chuyªn m«n theo yªu cÇu; (iv) Sè l−îng b¶n chÝnh, b¶n chôp; (v) C¸c phô lôc, t i liÖu kÌm theo HSDT b) Lo¹i bá HSDT kh«ng ®¸p øng yªu cÇu quan träng (®iÒu kiÖn tiªn quyÕt) 2. §¸nh gi¸ chi tiÕt a) §¸nh gi¸ vÒ mÆt KT : (i) §¸nh gi¸ theo TC§G; (ii) HSDT ®¸p øng yªu cÇu ph¶i ®−îc chñ ®Çu t− phª duyÖt b) §¸nh gi¸ vÒ TC : Më HS ®Ò xuÊt TC cña nh thÇu ®¸p øng vÒ KT v ®¹t sè ®iÓm cao nhÊt ®Ó th−¬ng th¶o Hîp ®ång 3. ðàm phán H§ 81 Ví d : ðánh giá HSDT Tư v n thông thư ng Tên nhà ðánh giá ðánh giá ðánh Giá d giá t ng h p th u K thu t th u Tài chính K=90% G=10%) Xp (H s : h ng (các nhà (nhà th u (tri u ñ) ði m TC ði m ði m ði m th u ñã ph i ñ t K T ng h p (4) = 2500 Tài vư t qua ≥75% TS thu t : giá d chính x (7)=(5+6) ñánh giá ñi m ) (3) th u ) x (K%) (G%) sơ b ) (2) (1) X100 (5) (6) A 92 3.000 83,3 82,8 8,3 91,1 2 B 91 2.600 96,1 81,9 9,6 91,5 1 C 90 2.800 89,3 81,0 8,9 89,9 3 D 85 2.500 100,0 76,5 10,0 86,5 4 E 78 2.700 92,6 70,2 9,2 79,4 5 82 41
  2. B−íc 4 : ThÈm ®Þnh, phª duyÖt 1) Tr×nh duyÖt, thÈm ®Þnh: BMT lËp b¸o c¸o KQ§T ®Ó tr×nh chñ ®Çu t− v göi c¬ quan, tæ chøc thÈm ®Þnh C¬ quan, tæ chøc thÈm ®Þnh lËp b¸o c¸o thÈm ®Þnh tr×nh C§T 2) Phª duyÖt KQ§T: C§T phª duyÖt KQ§T c¨n cø b¸o c¸o KQ§T v B¸o c¸o thÈm ®Þnh V¨n b¶n phª duyÖt KQ§T : (1) Tªn nh thÇu tróng thÇu; (2) Gi¸ tróng thÇu; (3) H×nh thøc hîp ®ång; (4) Thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång; (5) C¸c néi dung cÇn l−u ý (nÕu cã) Tr−êng hîp kh«ng cã nh thÇu tróng thÇu, trong v¨n b¶n phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu ph¶i nªu râ kh«ng cã nh thÇu tróng thÇu v huû ®Êu thÇu ®Ó thùc hiÖn lùa chän nh thÇu theo quy ®Þnh 83 B−íc 5 : Th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu 1) Thêi ®iÓm th«ng b¸o: Th«ng b¸o ngay sau khi cã quyÕt ®Þnh phª duyÖt cña C§T 2) H×nh thøc th«ng b¸o: c«ng khai trªn Tê b¸o / Trang tin ®iÖn tö vÒ ®Êu thÇu v b»ng v¨n b¶n cho c¸c ®èi t−îng liªn quan 3) §èi t−îng th«ng b¸o : TÊt c¶ c¸c nh thÇu tham dù thÇu bao gåm nh thÇu tróng thÇu v nh thÇu kh«ng tróng thÇu. Trong th«ng b¸o KQ§T kh«ng ph¶i gi¶i thÝch lý do ®èi víi nh thÇu kh«ng tróng thÇu 4) Th«ng b¸o göi nh thÇu tróng thÇu bao gåm: (i) tªn nh thÇu tróng thÇu; (ii) gi¸ tróng thÇu; (iii) h×nh thøc H§; thêi gian thùc hiÖn H§; (v) néi dung cÇn l−u ý (nÕu cã) 84 42
  3. B−íc 6 : Th−¬ng th¶o, ho n thiÖn H§ 1) C¨n cø th−¬ng th¶o, ho n thiÖn H§ : a) KQ§T ®−îc duyÖt b) MÉu H§ ®· ®iÒn ®ñ c¸c th«ng tin cô thÓ cña gãi thÇu c) C¸c yªu cÇu nªu trong HSMT d) Néi dung HSDT v gi¶I thÝch l m râ HSDT (nÕu cã) e) C¸c néi dung cÇn ®−îc th−¬ng th¶o, ho n thiÖn H§ gi÷a bªn mêi thÇu v nh thÇu tróng thÇu 2) Tr−êng hîp th−¬ng th¶o, ho n thiÖn kh«ng th nh BMT ph¶i b¸o c¸o Chñ ®Çu t− ®Ó xem xÐt lùa chän nh thÇu xÕp h¹ng tiÕp theo tróng thÇu l m c¨n cø ph¸p lý mêi v o th−¬ng th¶o H§. §ång thêi yªu cÇu gia h¹n hiÖu lùc HSDT (nÕu cÇn thiÕt). 85 B−íc 7 : Ký hîp ®ång 1) C¨n cø ký H§ : a) KÕt qu¶ th−¬ng th¶o, ho n thiÖn H§ b) QuyÕt ®Þnh phª duyÖt v v¨n b¶n th«ng b¸o kÕt qu¶ lùa chän nh thÇu c) HSDT v c¸c t i liÖu l m râ HSDT cña nh thÇu d) HSMT 2) §iÒu kiÖn ký H§ : a) HSDT cña nh thÇu ®−îc lùa chän cßn hiÖu lùc b) Th«ng tin cËp nhËt vÒ n¨ng lùc KT, TC cña nh thÇu vÉn ®¸p øng yªu cÇu HSMT c) Gi¸ H§ kh«ng ®−îc v−ît gi¸ tróng thÇu 3) C¸c bªn ký H§ : a) H§ ®−îc ký gi÷a chñ ®Çu t− v nh thÇu tróng thÇu b) Tr−êng hîp l nh thÇu liªn danh, ph¶I cã ch÷ ký cña tÊt c¶ c¸c th nh viªn tham gia liªn danh 86 43
  4. SƠ M I TH U TƯ V N II. M U H (theo Quy t ñ nh 1048/BKH, 11/8/2008 c a B KH&ðT) Yêu c u v th t c ñ u th u Ph n I Chương I Ch d n ñ i v i nhà th u Chương II B ng d li u ñ u th u Chương III Tiêu chu n ñánh giá M u ñ xu t k thu t Ph n II M u ñ xu t tài chính Ph n III ði u kh an tham chi u Ph n IV Yêu c u v h p ñ ng Ph n V Chương IV ði u ki n chung c a h p ñ ng Chương V ði u ki n c th c a h p ñ ng Chương VI M u v h p ñ ng 87 Yêu c u v th t c ñ u th u Ph n I Chương I Ch d n ñ i v i nhà th u g m 34 M c A. T ng quát : g m 5 M c (gi i thi u v d án và gói th u, ñi u ki n tham gia ñ u th u, chi phí d th u, HSMT- làm rõ HSMT, s a ñ i HSMT) B. Chu n b HSDT : g m 9 M c (ngôn ng , n i dung HSDT, thay ñ i tư cách, ñơn d th u, ñ ng ti n, tài li u ch ng minh KN+NL, hi u l c HSDT, quy cách HSDT) C. N p HSDT : g m 4 M c (niêm phong HSDT, th i h n n p HSDT, HSDT n p mu n, s a ñ i/rút HSDT) D. M th u và ñánh giá HSDT : g m 14 M c (m HSðXKT, ñánh giá sơ b HSðXKT, ñánh giá chi ti t HSðXKT, m HSðXTC, ñánh giá HSðXTC và ñánh giá t ng h p (ch áp d ng ñ i v i TV thông thư ng), s a l i, hi u ch nh các sai l ch, làm rõ HSDT, ñàm phán Hð) E. Trúng th u : g m 6 M c (ñi u ki n trúng th u, ch p nh n/l ai b HSDT, thông báo KQðT, thương th o, hòan thi n và ký Hð, ki n ngh , x lý vi ph m) 88 44
  5. Yêu c u v th t c ñ u th u (ti p theo) Ph n I Chương II B ng D li u ñ u th u Chi ti t hóa 21 M c c a chương I T rư ng h p n i dung tương ng có s khác bi t thì n i dung nêu t i Chương II có giá tr ưu tiên Chương III Tiêu chu n ñánh giá Tiêu chu n ñánh giá v m t k thu t Tiêu chu n ñánh giá v m t tài chính (TV thông thư ng) Tiêu chu n ñánh giá t ng h p (TV thông thư ng) 89 M u ñ xu t k thu t Ph n II M u 1 : ðơn d th u M u 2 : G y y quy n M u 3 : Th a thu n liên danh M u 4 : Cơ c u t ch c và kinh nghi m nhà th u M u 5 : Góp ý ði u kh an tham chi u M u 6 : Gi pháp và phương pháp lu n do nhà th u ñ xu t M u 7 : Danh sách chuyên gia tư v n M u 8 : Lý l ch chuyên gia tư v n M u 9 : L ch công tác cho t ng v trí chuyên gia M u 10 : Chương trình công tác 90 45
  6. Ph n III M u ñ xu t tài chính M u 11 ðơn d th u M u 12 T ng h p chi phí (cho Hð theo th i gian) M u 13.1 Thù lao cho chuyên gia nư c ngòai M u 13.2 Chi phí khác cho chuyên gia nư c ngòai M u 13.3 Thù lao cho chuyên gia Vi t Nam M u 14 T ng h p chi phí (cho Hð tr n gói) 91 Ph n IV ði u kh an tham chi u A. Gi i thi u B. Ph m vi công vi c C. Báo cáo và th i gian th c hi n D. Trách nhi m c a bên m i th u 92 46
  7. Ph n V Yêu c u v H p ñ ng Chương IV ði u ki n chung c a H p ñ ng (g m 19 ñi u kho n quy ñ nh các nguyên t c chung) Chương V ði u ki n c th c a H p ñ ng (chi ti t hóa 11 ñi u kh an t ði u ki n chung c a H p ñ ng) Chương VI M u v H p ñ ng g m 2 m u (cho hình th c tr n gói và theo ñơn giá) 93 Chuyªn ®Ò 8 QUY TRÌNH L A CH N KHÁC C¸c néi dung chÝnh : I. Quy trình ch ñ nh thÇu thông thư ng II. Quy trình ch ñ nh thÇu rót gän III. Quy trình mua s m tr c ti p IV. Quy trình chào hàng c nh tranh V. Quy trình ñ u th u gói th u quy mô nh 94 47
  8. I. CH ð NH TH U THÔNG THƯ NG (ði u 41 Nð 85/CP) L p và phát hành HSYC : HSYC do Ch ñ u tư phê duy t 1) (TV: không nêu T CðG t ng h p; MSHH/XL: không quy ñ nh n i dung xác ñ nh giá ñánh giá) Chu n b và n p H sơ ñ xu t : Nhà th u ñư c ch ñ nh 2) th u do CðT xác ñ nh chu n b HSðX v KT, TC, TM ðánh giá, ñàm phán HSðX: ñ m b o các ñi u ki n (i) Có ñ 3) năng l c và kinh nghi m; (ii) Có ð xu t v k thu t ñáp ng HSYC; (iii) Có giá ñ ngh ch ñ nh th u không vư t d toán (giá gói th u) ñư c duy t Trình duy t, th m ñ nh và phê duy t 4) Thương th o, hoàn thi n và ký k t Hð 5) 95 II. CH ð NH TH U GÓI TH U ≤ 500 TR. ð (ði u 41 Nð 85/CP) 1) L p và g i D th o H p ñ ng cho nhà th u ñư c ñ ngh ch ñ nh th u 2) Nhà th u ñư c ñ ngh ch ñ nh th u xem xét D th o H p ñ ng 3) Bên m i th u và nhà th u thương th o v D th o H p ñ ng 4) Bên m i th u trình ch ñ u tư phê duy t k t qu ch ñ nh th u 5) Ch ñ u tư và nhà th u ñư c ch ñ nh th u ký k t H p ñ ng 96 48
  9. III. QUY TRÌNH MUA S M TR C TI P (ði u 42 Nð 85/CP) 1) L p và phát hành H sơ yêu c u 2) Chu n b và n p H sơ ñ xu t 3) ðánh giá H sơ ñ xu t và ñàm phán v i nhà th u 4) Trình duy t, th m ñ nh và phê duy t k t qu mua s m tr c ti p 5) Thương th o, hòan thi n h p ñ ng 6) Ký k t H p ñ ng 97 IV. QUY TRÌNH CHÀO HÀNG C NH TRANH (ði u 43 Nð 85/CP) L p và phát hành HSYC chào hàng : HSYCCH do Ch ñ u tư phê duy t bao g m 1. yêu c u v m t KT (s lư ng, tiêu chu n, ñ c tính KT, th i h n cung c p, hi u l c báo giá, th i ñi m n p báo giá, các n i dung b o hành b o trì…ðánh giá theo tiêu chí “ñ t / không ñ t”. Thông báo m i chào hàng trên báo ð u th u 3 kỳ liên ti p và trên trang thông tin ñi n t v ñ u th u. HSYCCH ñư c phát hành ngay t ngày ñăng t i ñ u tiên. 2. Chu n b và n p báo giá, ti p nh n và qu n lý các báo giá : Th i gian chu n b báo giá ≥ 5 ngày. N p tr c ti p, qua ñư ng bưu ñi n ho c Fax. Bên m i th u l p và g i văn b n ti p nh n các HSðX (báo giá) cho các nhà th u ñã n p báo giá ðánh giá các báo giá: Các báo giá ñáp ng yêu c u v k thu t s ñư c xem xét 3. giá chào. Nhà th u có giá chào th p nh t sau s a l i, hi u ch nh sai l ch và không vư t giá gói th u s ñư c xét ch n Trình duy t, th m ñ nh và phê duy t k t qu chào hàng : Ch ñ u tư phê duy t k t 4. qu chào hàng ; Bên m i th u ph i thông báo k t qu chào hàng cho các nhà th u n p báo giá Thương th o, hòan thi n h p ñ ng : Bên m i th u và nhà th u 5. Ký h p ñ ng : Ch ñ u tư và nhà th u 6. 98 49
  10. V. QUY TRÌNH ð U TH U GÓI TH U QUY MÔ NH MSHH ≤ 5 t ñ; XL, EPC ≤ 8 t ñ (ði u 33 Nð 85/CP) L p HSMT : Bên m i th u ho c thuê tư v n th c hi n (căn c M u HSMT 1. theo Quy t ñ nh s 1744/2008/Qð-BKH ngày 29/12/2008 c a B KH&ðT) M i th u và phát hành HSMT : Thông báo m i th u / g i thư m i th u; 2. HSMT ñư c phát hành k t khi ñăng t i 3. Chu n b và n p HSDT : Th i gian l p HSDT t i thi u 10 ngày k t ngày phát hành HSMT (nhà th u ch n p B o ñ m d th u là 1% giá gói th u) ðánh giá các HSDT: ðánh giá năng l c, kinh nghi m và k thu t theo tiêu 4. chí ñánh giá “ñ t / không ñ t”. Nhà th u ñáp ng yêu c u v năng l c, kinh nghi m, k thu t và có giá d th u th p nh t sau s a l i, hi u ch nh sai l ch và không vư t giá gói th u s ñư c xét ch n; Th i gian ñánh giá HSDT t i ña là 12 ngày Trình duy t, th m ñ nh và phê duy t KQðT : BMT trình Ch ñ u tư phê 5. duy t; Thương th o, hòan thi n h p ñ ng : Bên m i th u và nhà th u Ký h p ñ ng : Ch ñ u tư và nhà th u, B o ñ m th c hi n Hð là 3% giá Hð 6. 99 Chuyªn ®Ò 9 QU N LÝ H AT ð NG ð U TH U C¸c néi dung chÝnh : I. Qu n lý nhà nư c v ñ u th u II. Quy n và nghĩa v c a các bên III. Phân c p trong ñ u th u IV. Gi i quy t ki n ngh trong ñ u th u V. X lý vi ph m trong ñ u th u VI. Tình hu ng trong ñ u th u 100 50

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản