intTypePromotion=1

Giáo trình: Pháp luật về đấu thầu sử dụng vốn nhà nước part 4

Chia sẻ: Pham Xuan Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
153
lượt xem
55
download

Giáo trình: Pháp luật về đấu thầu sử dụng vốn nhà nước part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thành phần hợp đồng (Điều 47 NĐ 85/CP) Th nh phần HĐ l các t i liệu hình thành HĐ quy định trách nhiệm và nghĩa vụ các bên trong HĐ gồm các nội dung theo thứ tự ưu tiên sau : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Văn bản HĐ (kèm theo Phụ lục) Biên bản th−ơng thảo, hòan thiện HĐ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nh thầu Điều kiện cụ thể của HĐ Điều kiện chung của HĐ HSDT, HSĐX v các văn bản l m rõ HSMT, HSYC v các tài liệu bổ sung...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình: Pháp luật về đấu thầu sử dụng vốn nhà nước part 4

  1. IV. Thµnh phÇn hîp ®ång (§iÒu 47 N§ 85/CP) Th nh phÇn H§ l c¸c t i liÖu h×nh th nh H§ quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm v nghÜa vô c¸c bªn trong H§ gåm c¸c néi dung theo thø tù −u tiªn sau : 1) V¨n b¶n H§ (kÌm theo Phô lôc) 2) Biªn b¶n th−¬ng th¶o, hßan thiÖn H§ 3) QuyÕt ®Þnh phª duyÖt kÕt qu¶ lùa chän nh thÇu 4) §iÒu kiÖn cô thÓ cña H§ 5) §iÒu kiÖn chung cña H§ 6) HSDT, HS§X v c¸c v¨n b¶n l m râ 7) HSMT, HSYC v c¸c t i liÖu bæ sung 8) T i liÖu kÌm theo kh¸c §èi víi gãi thÇu XL, biÓu gi¸ ph¶i x©y dùng trªn c¬ së : (1) biªn b¶n th−¬ng th¶o, hßan thiÖn H§, (2) quyÕt ®Þnh phª duyÖt kÕt qu¶ lùa chän nh thÇu, (3) HSDT / HS§X c¨n cø theo b¶ng tiªn l−îng trong HSMT / HSYC 41 V. Thanh to¸n, gs, nghiÖm thu, thanh lý H® 1) Thanh to¸n H§ (§iÒu 58 L§T) : Gi¸ H§ v c¸c ®iÒu kho¶n cô thÓ vÒ thanh to¸n ®−îc ghi trong H§ l c¬ së ®Ó chñ ®Çu t− thanh to¸n cho gãi thÇu 2) Gi¸m s¸t thùc hiÖn H§ (§iÒu 59 L§T) : C¬ quan gi¸m s¸t : (i) Chñ ®Çu t− (ii) T− vÊn gi¸m s¸t; (iii) GS céng ®ång Yªu cÇu ®èi víi c¸ nh©n gi¸m s¸t ph¶i : (i) c«ng t©m, trung thùc, kh¸ch quan; (ii) cã ®ñ n¨ng lùc, kinh nghiÖm, kiÕn thøc chuyªn m«n; (iii) Ph¶I chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc chñ ®Çu t− v ph¸p luËt Yªu cÇu ®èi víi TV gi¸m s¸t : thiÕu tr¸ch nhiÖm hoÆc th«ng ®ång x¸c nhËn sai khèi l−îng, chÊt l−îng th× nh thÇu TV v nh thÇu XD ph¶I båi th−êng thiÖt h¹i v bÞ xö lý 3) NghiÖm thu H§ (§iÒu 59 L§T) : C¸ nh©n ®−îc giao ph¶i C«ng t©m, trung thùc, kh¸ch quan Cã ®ñ n¨ng lùc, kinh nghiÖm, kiÕn thøc chuyªn m«n Ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc chñ ®Çu t− v ph¸p luËt 4) Thanh lý H§ (§iÒu 59 L§T) : Ph¶i thùc hiÖn xong ≤ 45 ng y kÓ tõ khi ho n th nh hîp ®ång, tr−êng hîp phøc t¹p ≤ 90 ng y 42 21
  2. Chuyên ñ 4 K HO CH ð U TH U C¸c néi dung chÝnh : I. Nguyªn t¾c lËp KÕ häach ®Êu thÇu II. C¨n cø lËp KÕ häach ®Êu thÇu III. Tr×nh tù v néi dung KÕ hoach ®Êu thÇu IV. Tr×nh, thÈm ®Þnh v phª duyÖt KÕ häach ®Êu thÇu 43 i. Nguyªn t¾c lËp kÕ ho¹ch ®Êu thÇu (§iÒu 6 LuËt §Êu thÇu) 1) KÕ häach ®Êu thÇu do ng−êi cã thÈm quyÒn phª duyÖt theo ®Ò nghÞ cña chñ ®Çu t− v c¬ quan / tæ chøc thÈm ®Þnh 2) Tr−êng hîp ®ñ ®iÒu kiÖn thì phª duyÖt KH§T ®ång thêi víi QððT, trõ gãi thÇu cÇn thùc hiÖn tr−íc khi cã QððT 3) Ph¶i lËp cho to n bé DA, tr−êng hîp ch−a ®ñ ®iÒu kiÖn cã thÓ lËp KH§T cho mét sè gãi thÇu ®Ó thùc hiÖn tr−íc 4) ViÖc ph©n chia DA th nh c¸c gãi thÇu ph¶i c¨n cø theo tÝnh chÊt kü thuËt, tr×nh tù thùc hiÖn, b¶o ®¶m tÝnh ®ång bé, quy m« hîp lý 5) Mçi gãi thÇu chØ cã mét HSMT (sö dông cho 1 lÇn ®Êu thÇu), mét H§. Tr−êng hîp gãi thÇu gåm nhiÒu phÇn ®éc lËp th× thùc hiÖn theo mét hoÆc nhiÒu Hð. 6) Mét H§ ®−îc thùc hiÖn theo mét hoÆc nhiÒu h×nh thøc H§ 44 22
  3. II. C¨n cø lËp kÕ ho¹ch ®Êu thÇu (§iÒu 9 N§ 85/CP) 1) QððT hoÆc gi y CNðT v c¸c t i liÖu liªn quan; Tr−êng hîp Dù ¸n trong giai ®äan chuÈn bÞ th× c¨n cø quy t ñ nh c a ngư i ñ ng ñ u cơ quan C§T hoÆc ®¬n vÞ chu n b DA 2) ði u ư c QT / Th a thu n QT t ñ i v i d ¸n ODA 3) TK, DT ñư c duy t 4) Ngu n v n cho DA 5) C¸c văn b n ph¸p lý kh¸c (n u cã) 45 iii. néi dung kÕ ho¹ch ®Êu thÇu (§iÒu 10 N§ 85/CP) 1. Tªn gãi thÇu : căn c tÝnh ch t, n i dung, ph m vi c«ng vi c nªu trong DA 2. Gi¸ gãi th u : phï h p TMðT, dù tãan ®−îc duyÖt ; tr−êng hîp gãi thÇu gåm nhiÒu l« th× ph¶i nªu gi¸ trÞ −íc tÝnh cho tõng l« 3. Ngu n v n: nªu râ ngu n / phương th c thu x p; cơ c u v n ODA (trong nư c/ngoài nư c) 4. H×nh th c l a ch n nhà th u và phương th c ñ u th u : căn c c¸c ðiÒu t 18 ñ n 24 và ði u 26 LðT và ði u 97 LXD); nªu râ h×nh th c l a ch n trong nư c /quèc t , sơ tuy n, mêi quan t©m ®èi víi t− vÊn hoÆc t− vÊn c¸ nh©n 5. Th i gian l a ch n nhà th u: x¸c ñ nh th i gian phï h p v i ti n ñ DA 6. H×nh th c Hð: căn c tÝnh ch t gãi th u ñ x¸c ñ nh h×nh th c theo quy ñ nh t i c¸c ði u t 49 ñ n 53 LðT và ð107 c a Lu t XD 7. Th i gian th c hi n Hð: b o ñ m phï h p v i ti n ñ DA 46 23
  4. iv. Tr×nh - thÈm ®Þnh - phª duyÖt (c¸c §iÒu 11-12 N§ 85/CP) 1. Tr×nh duy t : ch ñ u tư 2. N i dung văn b n tr×nh duy t a) Ph n c«ng vi c ® th c hi n: Kh o s¸t, l p PFS, FS… v gi¸ trÞ kÌm theo b) Ph n c«ng vi c kh«ng ¸p d ng m t trong c¸c h×nh th c l a ch n nhà th u quy ®Þnh trong L§T và LXD c) Ph n KHðT: bao gåm c¸c c«ng vi c h×nh thành c¸c gãi th u ®−îc thùc hi n theo mét / c¸c h×nh thøc lùa chän, kÓ c¶ c¸c c«ng viÖc r ph¸ bom m×n, x©y dùng khu t¸I ®Þnh c−, b¶o hiÓm c«ng tr×nh, ® o t¹o…Trong ®ã ph¶i nªu râ c¬ së ph©n chia gãi thÇu, h×nh thøc lùa chän, ph−¬ng thøc ®Êu thÇu, h×nh thøc H§, thêi gian th c hiÖn H§ … d) PhÇn c«ng viÖc ch−a ®ñ ®iÒu kiÖn lËp KH§T: bao gåm néi dung và gi¸ trÞ c«ng viÖc ®Ó l¹i lËp KH§T sau 3. Tài liÖu kÌm theo văn b n tr×nh duy t: b n ch p c¸c tài li u như Q§§T, ®iÒu −íc quèc tÕ, Dù tãan… 4. Th m ñ nh: c¬ quan, tæ chøc ®−îc giao nhi m vô cã tr¸ch nhiÖm nghiªn cøu v lËp b¸o c¸o thÈm ®Þnh 5. Phª duyÖt: ng−êi cã thÈm quyÒn (ng−êi Q§§T) 47 Chuyên ñ 5 s¬ tuyÓn nhµ thÇu C¸c néi dung chÝnh : I. Ph m ¸p d ng II. Quy tr×nh sơ tuy n nhà th u III. M u H sơ m i sơ tuy n 48 24
  5. I. Ph¹m vi ¸p dông vµ c¬ quan thùc hiÖn 1. Ph m vi ¸p d ng (ð 32 LðT, K 7 § 2 LS§, ð 13 Nð 85/CP) C¨n cø tÝnh chÊt, quy m« cña gãi thÇu : Kh«ng c¨n cø theo gi¸ trÞ, kh«ng ph©n biÖt theo h¹n møc ChØ ¸p dông ®èi víi trư ng h p ®Êu thÇu réng r i v ph¶I ®−îc phª duyÖt trong KH§T 2. Cơ quan chu n b và quy t ñ nh Chu n b và t ch c sơ tuy n : Bªn m i th u Phª duy t HSMST và KQST : Ch ñ u tư 49 ii. quy tr×nh s¬ tuyÓn nhµ thÇu 3. Tr×nh t th c hi n sơ tuy n (ði u 14 Nð 85/CP) a) L p và phª duy t H sơ m i sơ tuy n : ( BMT/CðT) HSMST l p theo M u và ®¸nh gi¸ theo phương ph¸p ñ¸nh gi¸ "ñ t", "kh«ng ñ t" b) Th«ng b¸o và ph¸t hành H sơ m i sơ tuy n : (BMT) Th«ng b¸o 3 kỳ liªn ti p trªn b¸o § u th u, trªn trang Th«ng tin ñi n t v ñ u th u. Trư ng h p ñ u th u qu c t , cßn ph i ñăng ti ng Anh trªn b¸o §Êu thÇu Ph¸t hành mi n phÝ kÓ tõ ngày ñ¨ng t¶i ®Çu tiªn ñ n tr ư c khi ñãng sơ tuy n c) Ti p nh n và qu n lý H sơ d sơ tuy n : (BMT) Th i gian chu n b HSDST : ≥ 10 ngày (TN), 20 ngày (QT) Nhà th u n p ñóng quy ñ nh s ñư c BMT ti p nh n, qu n lý và m c«ng khai ngay sau th i ñiÓm ñãng sơ tuy n HSDST n p sau khi ñãng sơ tuy n kh«ng ñư c m và tr l i theo nguyªn tr ng d) ðánh gi¸ H sơ d sơ tuy n : (BMT) HSDST do bªn m i th u ®¸nh gi¸ theo tiªu chu n ñ¸nh gi¸ ñư c quy ñ nh trong HSMST theo nguyªn t¾c nhà th u ñ t yªu cÇu sơ tuy n ph i ñ¸p ng t t c c¸c tiªu chÝ ñ¸nh gi¸ ñ) Tr×nh và phª duy t k t qu sơ tuy n : ( BMT/CðT) K t qu sơ tuy n do ch ñ u t ư phª duy t trªn cơ s b¸o c¸o cña bªn mêi th u e) Th«ng b¸o k t qu sơ tuy n : (BMT) Căn c k t qu sơ tuy n ñư c duy t, BMT cã tr¸ch nhi m th«ng b¸o b ng văn b¶n ñ n c¸c nhà th u tham d sơ tuy n ñ m i tham gia ñ u th u. 50 25
  6. iii. MÉu hå s¬ mêi s¬ tuyÓn (QuyÕt ®Þnh sè 937/BKH-QL§T, ng y 23/7/2008) Yêu c u v th t c sơ tuy n Ph n th nh t Chương I Ch d n ñ i v i nhà th u : A. T ng quát, B. Chu n b HSDST, C. N p HSDST, D. M và ñánh giá HSDST, E. Trúng sơ tuy n Chương II B ng d li u sơ tuy n (chi ti t hóa các n i dung ch d n) Chương III Tiêu chu n ñánh giá HSDST (1) TCðG v kinh nghi m, (2) TCðG v năng l c k thu t, (3) TCðG v năng l c tài chính Chương IV Bi u m u d sơ tuy n (1) ðơn d ST, (2) Gi y y quy n, (3) Th a thu n liên danh sơ b , (4) Kê khai thông tin v nhà th u, (5) Kê khai năng l c tài chính c a nhà th u, (6) Kê khai các h p ñ ng ñang th c hi n, (7) H p ñ ng tương t do nhà th u th c hi n Ph n th hai Yêu c u v công trình xây l p Chương V Tóm t t các yêu c u v công trình xây l p (1) Gi i thi u chung v d án; (2) Mô t sơ b v công trình xây l p, (3) K h ach th c hi n, (4) ð a ñi m th c hi n gói th u và nh ng thông tin liên quan khác 51 Chuyªn ®Ò 6 §ÊU THÇU MUA S¾M HµNG HãA, X¢Y L¾P C¸c néi dung chÝnh : Quy trình ñ u th u MSHH, XL (các ði u 23 - 32 Nð 85/CP) I. Chu n b ñ u th u (sơ tuy n nhà th u, l p HSMT, m i th u) 1. T ch c ñ u th u (bán HSMT, làm rõ HSMT, nh n và q. lý HSDT, m t h u) 2. ðánh giá HSDT (ñánh giá sơ b , ñánh giá chi ti t ) 3. Th m ñ nh và phê duy t KQðT (BMT trình duy t k t qu ñ u th u, t ch c th m ñ nh k t 4. qu ñ u th u, Ch ñ u tư phê duy t) Thông báo KQðT (BMT thông báo công khai k t qu ñ u th u cho các nhà th u : tên nhà 5. th u trúng th u, giá trúng th u, h. th c Hð , t gian t. hi n Hð ) Thương th o, hoàn thi n Hð (hòan ch nh văn ki n Hð trư c khi ký, trư ng h p không 6. thành BMT trình ch ñ u tư quy t ñ nh) Ký k t Hð (Hð ñư c ký gi a ch ñ u tư và nhà th u trúng th u, ñ m b o HSDT còn hi u 7. l c, thông tin v năng l c nhà th u ph i ñư c c p nh t) II. M u HSMT MSHH III. M u HSMT XL 52 26
  7. I. QUY TRÌNH ð U TH U MSHH, XL Bư c 1. Chu n b ñ u th u 1) S¬ tuyÓn nh thÇu C¨n cø KH§T ®−îc ng−êi cã th©m quyÒn phª duyÖt v theo quy tr×nh s¬ tuyÓn t¹i §iÒu 14 N§ 85/CP 2) LËp HSMT bao gåm c¸c néi dung : Yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt (MSHH: yªu cÇu vÒ ph¹m vi cung cÊp, ®Æc tÝnh kü thuËt, tiªu chuÈn c«ng nghÖ…; XL: Hå s¬ TKKT kÌm theo b¶ng tiªn l−îng, chØ dÉn K.T) Yªu cÇu vÒ m t t i chÝnh, th−¬ng m¹i (chi phÝ thùc hiÖn gãi thÇu, gi¸ ch o v biÓu gi¸ chi tiÕt, ®iÒu kiÖn giao h ng, ph−¬ng thøc thanh to¸n, nguån t i chÝnh, ®ång tiÒn dù thÇu) Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸, ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt, ®iÒu kiÖn −u ® i, thuÕ, b¶o hiÓm, giÊy phÐp b¸n h ng ®èi víi h ng hãa ®Æc thï, ®Æc biÖt… 3) Mêi thÇu : ðăng t i th«ng b¸o mêi thÇu (≥ 10 ng y) ®èi víi ®Êu thÇu réng r i trªn trªn b¸o §Êu thÇu 3 kú liªn tiÕp v trªn trang th«ng tin ®iÖn tö vÒ ®Êu thÇu. §Êu thÇu qu«c tÕ cßn ph¶i ®¨ng t i ñ ng th i b»ng tiÕng Anh trªn b¸o §Êu thÇu Göi th− mêi thÇu ®èi víi ®Êu thÇu h¹n chÕ hoÆc qua s¬ tuyÓn (trong n−íc ≥ 5 ng y; quèc tÕ ≥ 7 ng y) 53 Bư c 1. Chu n b ñ u th u (ti p theo) X©y dùng tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ gãi thÇu MSHH 1) Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vÒ n¨ng lùc v kinh nghiÖm cña nh thÇu (¸p dông tr−êng hîp kh«ng s¬ tuyÓn, ®¸nh gi¸ theo tiªu chÝ “®¹t / kh«ng ®¹t”): (i) Kinh nghiÖm thùc hiÖn c¸c gãi thÇu t−¬ng tù; (ii) N¨ng lùc SXKD, c¬ së VCKT, tr×nh ®é c¸n bé; (iii) N¨ng lùc TC: Tæng TS, tæng nî ph¶i tr¶, vèn l−u ®éng, doanh thu, lîi nhuËn… 2) Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vÒ mÆt Kü thuËt (theo thang ®iÓm hoÆc tiªu chÝ “®¹t / kh«ng ®¹t”: a) §Æc tÝnh KT cña h ng hãa, tiªu chuÈn s¶n xuÊt… b) TÝnh hîp lý v HQKT gi¶i ph¸p kü thuËt, biÖn ph¸p tæ chøc cung cÊp, l¾p ®Æt HH c) Møc ®é ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ b¶o h nh d) Kh¶ n¨ng thÝch øng vÒ mÆt ®Þa lý e) T¸c ®éng ®èi víi m«I tr−êng v biÖn ph¸p gi¶i quyÕt f) Kh¶ n¨ng cung cÊp t i chÝnh (nÕu yªu cÇu) g) §iÒu kiÖn TM, TC, thêi gian thùc hiÖn, ® o t¹o chuyÓn giao CN… 3) Néi dung x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ : a) X¸c ®Þnh gi¸ dù thÇu b) Söa lçi c) HiÖu chØnh sai lÖch d) ChuyÓn ®æi sang mét ®ång tiÒn chung (nÕu cã) e) §−a c¸c chi phÝ vÒ mét mÆt b»ng gåm : (i) C¸c ®iÒu kiÖn vÒ mÆt KT nh− : tiÕn ®é thùc hiÖn; c«ng suÊt, hiÖu suÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ; møc tiªu hao ®iÖn n¨ng, nguyªn nhiªn vËt liÖu; chi phÝ vËn h nh, duy tu, b¶o d−ìng, tuæi thä; (ii) §iÒu kiÖn th−¬ng m¹i, t i chÝnh; (iii) ¦u ® I trong ®Êu thÇu QT… 54 27
  8. Bư c 1. Chu n b ñ u th u (ti p theo) X©y dùng tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ gãi thÇu XL 1) Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vÒ n¨ng lùc v kinh nghiÖm cña nh thÇu (¸p dông tr−êng hîp kh«ng s¬ tuyÓn, ®¸nh gi¸ theo tiªu chÝ “®¹t / kh«ng ®¹t”): (i) Kinh nghiÖm thùc hiÖn c¸c gãi thÇu t−¬ng tù; (ii) N¨ng lùc Kü thuËt: sè l−îng, tr×nh ®é c¸n bé, c«ng nh©n KT, sè l−îng thiÕt bÞ thi c«ng s½n cã, kh¶ n¨ng huy ®éng thiÕt bÞ thi c«ng; (iii) N¨ng lùc TC: Tæng TS, tæng nî ph¶i tr¶, vèn l−u ®éng, doanh thu, lîi nhuËn, gi¸ trÞ H§ dë dang … 2) Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vÒ mÆt Kü thuËt (theo thang ®iÓm hoÆc tiªu chÝ “®¹t / kh«ng ®¹t”) : a) TÝnh hîp lý v kh¶ thi cña c¸c gi¶i ph¸p KT, biÖn ph¸p tæ chøc TC phï hîp víi tiÕn ®é b) B¶o ®¶m ®iÒu kiÖn vÖ sinh m«I tr−êng, phßng ch¸y-ch÷a ch¸y, ATL§ c) Møc ®é ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ b¶o h nh d) C¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m chÊt l−îng e) Kh¶ n¨ng cung cÊp t i chÝnh (nÕu yªu cÇu) f) TiÕn ®é thi c«ng… 3) Néi dung x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ : a) X¸c ®Þnh gi¸ dù thÇu b) Söa lçi c) HiÖu chØnh sai lÖch d) ChuyÓn ®æi gi¸ ®Ò nghÞ tróng thÇu sang mét ®ång tiÒn chung (nÕu cã) e) §−a c¸c chi phÝ vÒ mét mÆt b»ng gåm : (i) C¸c ®iÒu kiÖn vÒ mÆt KT nh− : tiÕn ®é thùc hiÖn, chi phÝ qu¶n lý, vËn h nh, duy tu, b¶o d−ìng v tuæi thä c«ng tr×nh… (ii) §iÒu kiÖn t i chÝnh, th−¬ng m¹i; (iii) ¦u ® i trong ®Êu thÇu QT 55 Bư c 1. Chu n b ñ u th u (ti p theo) Quy ñ nh các ði u ki n tiên quy t ñ i v i gói th u MSHH / XL 1) Nhà th u không có tên trong danh sách mua HSMT (tr trư ng h p ñư c ñ i tên) Nhà th u không ñ m b o tư cách h p l theo quy ñ nh t i các ñi u 7, 8 2) c a Lu t ðT Không có b o ñ m d th u theo quy ñ nh 3) 4) Không có b n g c HSDT ðơn d th u không h p l 5) Hi u l c HSDT không ñúng quy ñ nh HSMT 6) HSDT có giá d th u không c ñ nh, chào nhi u m c giá ho c giá có 7) kèm ñi u ki n gây b t l i cho ch ñ u tư 8) Nhà th u chính có tên trong hai ho c nhi u HSDT Không ñáp ng yêu c u v năng l c, kinh nghi m 9) Vi ph m m t trong các hành vi b c m t i ði u 12 LðT, K3 ð2 LSð 10) Các yêu c u ñ c thù khác (b sung thêm n u th y c n thi t) 11) 56 28
  9. Bư c 2. T ch c ñ u th u 1) Ph¸t h nh HSMT : Bán HSMT cho nhà th u t i trư c th i ñi m ñóng th u. Nhà th u LD ch c n m t thành viên mua HSMT 2) L m râ HSMT Göi v¨n b¶n hoÆc tæ chøc héi nghÞ tiÒn ®Êu thÇu 3) TiÕp nhËn v qu¶n lý HSDT C¸c HSDT nép theo yªu cÇu cña HSMT ph¶i ®−îc BMT tiÕp nhËn v qu¶n lý theo chÕ ®é qu¶n lý hå s¬ mËt. T rư ng h p thay ñ i tư cách tham d th u, bên m i th u ch xem xét khi nh n ñư c văn b n thông báo c a nhà th u trư c th i ñi m ñóng th u. Sau th i ñi m ñóng th u, bên m i th u không ti p nh n tài li u b sung HSDT (k c thư gi m giá). Trư ng h p xin rút HSDT nhà th u ph i có văn b n trư c khi ñóng th u 4) Më thÇu Më c«ng khai và m ngay sau thêi ®iÓm ®ãng thÇu theo thø tù ch÷ c¸i v kh«ng phô thuéc v o sù cã mÆt hay v¾ng mÆt cña nh thÇu C«ng bè th«ng tin chÝnh nªu trong HSDT Biªn b¶n më thÇu ph¶I ®−îc ®¹i diÖn BMT, nh thÇu, c¬ quan liªn quan x¸c nhËn Bên m i th u ph i ký xác nh n t ng trang b n g c HSDT và qu n lý theo ch ñ qu n lý h sơ m t 57 Bư c 3. ðánh giá HSDT Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ HSDT : (i) C¨n cø HSMT v HSDT; (ii) Nh thÇu v−ît qua b−íc ®¸nh gi¸ tr−íc míi ®−îc xem xÐt b−íc sau; (iii) Cã thÓ ®¸nh gi¸ n¨ng lùc v kinh nghiÖm t¹i b−íc ®¸nh gi¸ s¬ bé hoÆc sau khi x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ Nguyªn t¾c l m râ HSDT : (i) Thùc hiÖn l m râ HSDT d−íi h×nh thøc trùc tiÕp / gi¸n tiÕp, (ii) ChØ thùc hiÖn gi÷a BMT v nh thÇu cã HSDT cÇn l m râ, (iii) §−îc bæ sung t i liÖu ph¸p lý ®Ó chøng minh t− c¸ch hîp lÖ, n¨ng lùc, kinh nghiÖm cña nh thÇu nh−ng kh«ng l m thay ®æi b¶n chÊt HSDT v gi¸ dù thÇu 1) §¸nh gi¸ s¬ bé : KiÓm tra tÝnh hîp lÖ : (i) TÝnh hîp lÖ cña ®¬n dù thÇu; (ii) TÝnh hîp lÖ cña tho¶ thuËn liªn danh; (iii) GiÊy CN§KKD, CN§T, Q§ th nh lËp ho c ðKHð h p ph¸p; (iii) TÝnh hîp lÖ giÊy chøng nhËn / chøng chØ chuyªn m«n theo yªu cÇu; (iv) Sè l−îng b¶n chÝnh, b¶n chôp; (v) C¸c phô lôc, tài liÖu kÌm theo HSDT Lo¹i bá HSDT kh«ng ®¸p øng yªu cÇu quan träng (®iÒu kiÖn tiªn quyÕt) §¸nh gi¸ n¨ng lùc v kinh nghiÖm nh thÇu : tr−êng hîp kh«ng s¬ tuyÓn ®¸nh gi¸ theo quy ®Þnh cña HSMT; tr−êng hîp s¬ tuyÓn th× chØ cËp nhËt 2) §¸nh gi¸ chi tiÕt HSDT : §¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt ®Ó x¸c ®Þnh HSDT ®¸p øng c¬ b¶n HSMT X¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸: (i) Gi¸ dù thÇu, (ii) Lçi sè häc, (iii) Sai lÖch, (iv) Quy ®æi trªn cïng mÆt b»ng 58 29
  10. Ví d : ðánh giá HSDT ñ i v i gói th u Mua s m hàng hoá (ñi m K thu t ≥ 75%) Nhà th u A (VN) B (NN) C (NN) D(VN) E(VN) I. K t qu ñ. giá bư c sơ b ðt ðt ðt ðt ðt II. K. qu ñ. giá bư c chi ti t 1) ðánh giá k thu t 75 80 78 90 76 2) Xác ñ nh giá ñánh giá (a+b+c+d) : 2.040 2.140 2.315 2.080 2.110 th u (tri u ñ) a) Giá d 2.000 1.900 1.850 2.100 2.050 b) S a l i - 20 + 50 - + 30 - c) Hi u ch nh sai l ch + 50 + 20 + 280 50 + 40 - d) Quy ñ i v cùng m t b ng V n hành, b o dư ng + 10 - 20 - - + 20 Ưu ñãi nhà th u ( 10% ) - + 190 + 185 - - III. X p h ng 1 4 - 2 593 Ví d : ðánh giá HSDT gói th u Xây l p (ñánh giá K thu t = ñ t / không ñ t) Nhà th u A (VN) B (NN) C (NN) D E I. K t qu ñ. giá bư c sơ b ðt ðt ðt ðt ðt II. K. qu ñ. giá bư c chi ti t 1. K. qu ñ. giá v Kü thu t ðt ðt ðt K. ñ t K. ñ t 2. Xác ñ nh giá ñánh giá (a+b+c+d) : 8.700 9.040 8.770 - - th u (tri u ñ) a) Giá d 8.770 8.310 8.110 8.200 8.505 b) S a l i - 20 + 100 - 100 - - c) Hi u ch nh sai l ch - - + 125 - - d) Quy ñ i v cùng m t b ng - 50 (s - + 25 - - Ti n ñ thi công m 2 tháng) (mu n 1 tháng) Ưu ñãi nhà th u ( 7,5% ) - + 630 + 610 - - 60 III. X p h ng 1 3 2 - - 30
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2