intTypePromotion=3

Giáo trình Pháp luật về xây dựng: Phần 1

Chia sẻ: ViRyucha2711 ViRyucha2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:73

0
11
lượt xem
2
download

Giáo trình Pháp luật về xây dựng: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Pháp luật về xây dựng: Phần 1 trình bày các vấn đề chung về pháp luật liên quan đến xây dựng, pháp luật về quy hoạch xây dựng và quy hoạch xây dựng đô thị, những quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng, những quy định của pháp luật về thiết kế và xét duyệt thiết kế, giấy phép xây dựng và quy hoạch xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Pháp luật về xây dựng: Phần 1

TRƯỜNG ĐAI HỌC KIÊN TRÚ C HÀ NỘI<br /> ThS. BÙI M Ạ N H H Ù N G - P G S . L Ẻ KIỂU<br /> <br /> GIÁO TRÌNH<br /> <br /> PHÁP LUẬT Vi XÂY DỰNG<br /> (Tái bản)<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN XẢY DựNG<br /> <br /> HA NÔI - 2 0 1 0<br /> <br /> LỜ I G IỚ I T H IỆ U<br /> <br /> P h á p<br /> đ ịn h<br /> <br /> ở<br /> <br /> nhằm<br /> x â y<br /> <br /> lu ậ t tr o n g x â y d ự n g đ ư ợ c h iể u là h ệ th ố n g c á c q u y p h ạ m<br /> <br /> các<br /> <br /> vãn<br /> <br /> đ iề u<br /> <br /> c h ỉn h<br /> <br /> dựng. P h áp<br /> <br /> n ư ớ c ta . Đ ế n<br /> ta<br /> <br /> bản<br /> <br /> h iệ n<br /> <br /> khác<br /> <br /> các<br /> <br /> nhau)<br /> <br /> do<br /> <br /> các<br /> <br /> h oạt độn g xây<br /> <br /> quan<br /> <br /> dựng<br /> <br /> và<br /> <br /> N h à<br /> <br /> có<br /> <br /> th ẩ m<br /> <br /> những h oạt độn g<br /> <br /> kh ác<br /> <br /> lu ậ t tr o n g x â y d ự n g là m ộ t b ộ p h ậ n<br /> <br /> n a y n ư ớ c ta c h ư a c ố Đ ạ o<br /> <br /> nay<br /> <br /> cơ<br /> <br /> đư ợc<br /> <br /> quy<br /> <br /> đ ịn h<br /> <br /> ở<br /> <br /> n h iề u<br /> <br /> nước<br /> <br /> nằm<br /> <br /> tr o n g h ệ<br /> <br /> lu ậ t X â y d ự n g , v ì v ậ y p h á p<br /> <br /> văn<br /> <br /> bán<br /> <br /> p h á p<br /> <br /> khác<br /> <br /> nhau,<br /> <br /> chủ<br /> <br /> lu ậ t (đ ư ợ c q u y<br /> <br /> qu yền<br /> có<br /> <br /> ban<br /> <br /> liê n<br /> <br /> hành<br /> <br /> qu an<br /> <br /> th ố n g p h á p<br /> <br /> đến<br /> <br /> lu ậ t c ủ a<br /> <br /> lu ậ t x â y d ự n g ở n ư ớ c<br /> <br /> yếu<br /> <br /> ìà<br /> <br /> cá c<br /> <br /> văn<br /> <br /> bản<br /> <br /> của<br /> <br /> C h ín h p h ủ , T h ủ tư ớ n g C h ín h p h ủ , B ộ tr ư ở n g B ộ X â y d ự n g v à c á c B ộ c ố l iê n q u a n .<br /> Đ ể đ á p<br /> nư ớc<br /> <br /> ứng nhu cầu<br /> <br /> chư a<br /> <br /> côn g<br /> <br /> tr ìn h " P h á p<br /> g iá o<br /> <br /> v iê n<br /> <br /> th a m<br /> g iú p<br /> <br /> v iể n<br /> <br /> quan quản<br /> th ế n à o ?<br /> sa o ?<br /> <br /> học<br /> <br /> khảo cho<br /> s in h<br /> <br /> bô' L u ật X ây<br /> <br /> lu ậ t vê X â y<br /> <br /> và<br /> <br /> tậ p<br /> <br /> dưng,<br /> <br /> dự ng",<br /> <br /> củ a<br /> <br /> s in h<br /> <br /> cho m ôn<br /> <br /> th u n g<br /> <br /> với m on g<br /> <br /> v iê n<br /> <br /> tô i<br /> <br /> h iể u<br /> <br /> s ư it<br /> <br /> lu ậ t v ề X ả y d ự n g<br /> tầ m<br /> <br /> m uốn ph ụ c<br /> <br /> ,<br /> <br /> vụ<br /> <br /> trư ờ n g Đ ạ i h ọ c K iế n<br /> <br /> đư ợc m ối quan<br /> <br /> hệ<br /> <br /> th ố n g<br /> <br /> cho<br /> <br /> và<br /> <br /> côn g<br /> <br /> tr ú c H à<br /> <br /> ”,<br /> <br /> ít o n g lú c<br /> <br /> b iê n<br /> <br /> tấ c<br /> <br /> lý<br /> <br /> g iữ a<br /> <br /> các<br /> <br /> cá<br /> <br /> nhân<br /> <br /> soạn<br /> <br /> g iả n g<br /> <br /> N ộ i<br /> <br /> và<br /> <br /> c ô n g tá c x â y d ự n g c ơ b ả n . M ô n<br /> <br /> hệ p h á p<br /> <br /> với tổ<br /> <br /> là m<br /> <br /> N h à<br /> g iá o<br /> <br /> d ạ y<br /> <br /> của<br /> <br /> tà i liệ u<br /> <br /> h ọc n ày s ẽ<br /> <br /> c h ứ c , g iữ a<br /> <br /> cơ<br /> <br /> iý v ớ i c ơ q u a n c h ịu s ự q u ả n lý ; k h i tiế n h à n h m ộ t c ô n g v iệ c p h ả i b ắ t đ ầ u n h ư<br /> <br /> n ế u là m<br /> <br /> từ đ â u ? p h ả i đ i đ ế n<br /> <br /> cơ quan<br /> <br /> n à o ? gặp<br /> <br /> a i?<br /> <br /> các<br /> <br /> th ủ<br /> <br /> k h ô n g đ ú n g n h ữ n g đ iề u q u y đ ịn h p h ả i c h ịu n h ữ n g tr á c h<br /> <br /> tr ìn h<br /> <br /> n à y k h ô n g th ề g iớ i th iệ u<br /> <br /> to à n<br /> <br /> q u a n đ ế n x â y d ự n g m à c h ỉ n ê u n h ữ n g đ iể m<br /> bản<br /> <br /> học"P háp<br /> <br /> c á c tr ư ờ n g c ó liê n q u a n đ ế n<br /> <br /> b ắ t đầu<br /> <br /> G iá o<br /> <br /> tà i liệ u<br /> <br /> bộ<br /> <br /> các V ãn<br /> <br /> bản<br /> <br /> tụ c<br /> <br /> n h iệ m<br /> <br /> qu y p h ạ m<br /> <br /> qu y<br /> <br /> đ ịn h<br /> <br /> ra<br /> <br /> g ì?<br /> <br /> p h á p<br /> <br /> ỉu ậ t liê n<br /> <br /> m á u c h ố t n h ấ t, q u a n tr ọ n g n h ấ t c ủ a c á c v ă n<br /> <br /> lu ậ t v à r á c v ă n b ả n d ư ớ i lu ậ t c ó H ên q u a n trự c tiế p đ ê n n g h ề x â y d ự n g .<br /> T ron g<br /> <br /> v iê n ,<br /> <br /> góp<br /> <br /> qu á<br /> ý<br /> <br /> của<br /> <br /> tr ìn h<br /> các<br /> <br /> so ạ n<br /> đồn g<br /> <br /> th ả o<br /> <br /> g iá o<br /> <br /> n g h iệ n ,<br /> <br /> tr ìn h<br /> <br /> các<br /> <br /> này<br /> <br /> đồn g<br /> <br /> chúng<br /> <br /> tô i đ ã<br /> <br /> c h í lã n h<br /> <br /> đạo,<br /> <br /> nhận<br /> các<br /> <br /> đư ợc<br /> <br /> g iá o<br /> <br /> v iê n<br /> <br /> n g h iê n c ứ u v ề P h á p lu ậ t tr o n g X ả y d ự n g . C h ú n g tô i x in c h â n th à n h c á m<br /> T u y n h iê n d o k in h n g h iệ m<br /> đ ổ i nên<br /> <br /> c ầ n p h ả i th ư ờ n g x u y ê n<br /> <br /> có hạn và các V ăn bản qu y ph ạm<br /> cập<br /> <br /> n h ậ t. C h ắ c<br /> <br /> chắn<br /> <br /> rằn g cu ốn<br /> <br /> p h á p<br /> sá ch<br /> <br /> n h iề u<br /> đ ã<br /> <br /> sự<br /> <br /> độn g<br /> <br /> và<br /> <br /> đan g<br /> <br /> ơn.<br /> lu ạ t lu ô n c ó th a y<br /> <br /> n ày s ẽ đư ợc hoàn<br /> <br /> th iệ n h ơ n , n ế u q u a s ử d ụ n g c á c đ ồ n g n g h iệ p v à b ạ n đ ọ c g ử i c h o c h ú n g tô i n h ữ n g ý<br /> <br /> k iê h<br /> <br /> đ ón g góp qu ỷ báu.<br /> <br /> N h ó m tá c g iả<br /> <br /> 3<br /> <br /> C hương M ở đầu<br /> <br /> TẨM QUAN TRONG CỦ4 MÔN HỌC<br /> BỐI CẢNH CHUNG CỦA PHÁP LUẬT XÂY DựNG<br /> <br /> X ây dựng cơ bản là quá trình thực hiện tái sản xuất giản đòn và tái sản xuất m ở<br /> rộng các tài sản c ố định của nền kinh tế quốc dân thuộc các lĩnh vực sản xuất vật chất<br /> cũng như phi sản xuất vật chất bằng các hình thức xây dựng m ới, x â y dựng lại, khôi<br /> phục và m ở rộng chúng. N ó là lao động của toàn xã hội tạo nên cơ sở vật chất để phát<br /> triển kinh tế, nơi ở và cu ộc sống văn hoá cho m ọi người, thể hiện sự tiến lên và phồn<br /> vinh của đất nước. X ây dựng cơ bản là một khâu trong hoạt động đầu tư xây dựng, nó<br /> giữ vị trí quan trọng iio n g đời sống của mỗi gia đình và sự phát triển ch u n g của nền<br /> kinh tế quốc dân. H àng năm Nhà nước dành m ột số vốn đáng kể để đầu tư ch o xây<br /> dưnsí cơ bản.<br /> M ụ c đ í c h c ủ a p h á p luật xây dựng<br /> <br /> Để nâng cao quản lý nhà nước và trách nhiệm của mọi người trước pháp luật trong<br /> quá trình đầu tư xây dựng công trình, đảin bảo hiệu quả kinh tế xã hội của mọi nguồn<br /> vốn đầu tư xây dựng, khai thác tốt tài nguyôn. tiềm năng lao đ ôn g, đất đai và m ọi tiềm<br /> năng khác của đất nước, đảm bảo an toàn cho đời sống sức khoẻ, củ a cả i, hạnh phúc<br /> chung cho toàn dân trong m ột m ôi trường sinh thái lành mạnh với m ột nền kiến trúc hài<br /> hoà thẩm m ỹ, đảm bảo trật tự và cởiig tằ n g xã hội, í.o n g những năm gần đây N hà nước<br /> V iệt N am đã ban hành nhiều van bản pháp quy liên quan đến cô n g v iệ c xây dựng, đó là<br /> những vãn bán “PHAP LUẬT VỀ XÂY DỤNG” . Những văn bản này điểu chinh v.ác m ối<br /> <br /> quan hệ trong mọi hoạt động xây dựng trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã nội chủ nghĩa<br /> V iệt Nam nhằm:<br /> <br /> - Đảm bảo xây dựng các công trình bén vững, ốn định, an toàn, tiện lợi và đẹp; gìn<br /> giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong kiến trúc; xây dựng theo hướng công<br /> nghiệp hoá, hiện đại hoá.<br /> - X ây dựng theo quy hoạch, có trật tự, kỷ cương; sứ dụng hợp lý , tiết kiệm đất đai<br /> và tài nguyên.<br /> <br /> - Bào vệ môi trường, bảo vệ di tích vãn hoá, di tích lịch sử và cảnh quan thiên nhiên.<br /> <br /> - Pliát triể n k in h tế - xã hội. tăng cường q u ố c ph òn g , an n in h v à k h ả n ă n g c h ố n g<br /> thiôn tai.<br /> 5<br /> <br /> -<br /> <br /> X ác định qu yền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt đ ộ n g<br /> <br /> x ây dựng.<br /> S ự cầ n th iế t p h ả i h iể u b iế t p h á p lu ậ t<br /> N ước ta từ khi c ó chính sách đổi mới của Đ án g và N hà nước, kinh tế có tốc độ tăng<br /> trưởng ngày càng cao; sự phát triển kinh tế gắn liền với tốc độ gia tăng về xây dựng. Từ<br /> năm 1991 lại đây, giá trị xây dựng hàng năm đều rất lớn, đặc biệt là x â y dựng nhà<br /> <br /> ở<br /> <br /> của<br /> <br /> dân. Việc quản lý nhà nước về xây dựng tuy đã được cải tiến, đổi mới từng bước, song<br /> tình trạng xây dựng thiếu kỷ cương vẫn tiếp diễn đã mang lại những hậu quà nghiêm<br /> trọng. Sau hàng chục năm ch iến tranh, kinh tế chưa ổn định, áp lực tăng dân s ố vẫn cao,<br /> tình trạng dân cư ch iếm đất, m ua đất xây dựng không có phép, chen lấn, san lấp h ồ ao,<br /> <br /> lấn chiếm đê đập, cầu kè, đường thoát nước, tranh đất xây nhà rồi bán nhà và đất xảy ra<br /> khắp nơi. V iệ c xử phạt và cho tồn tại trái phép vẫn tiếp tục tái diễn.<br /> Phần đ ôn g nhân dân m uốn xây dựng theo quy hoạch, tôn trọng pháp luật, nhưng<br /> quy hoạch xây dựng chưa đủ, thủ tục còn phiền hà, chưa nhất quán, chưa có tính luật<br /> pháp ca o , đồng bộ để thực hiện trong cả nước. Chính phủ, Bộ X â y dựng đã ban hành<br /> các chính sách về quản lý xây dựng, cấp phép x â y dụng nhưng v iệc tổ chức thực hiện,<br /> v iệc giải quyết khiếu nại của dân và giải quyết m ối quan hệ giữa c ơ quan Nhít nước,<br /> người chịu trách nh iệm của N hà nước với dân chưa được quy định đầy đủ và triệt để.<br /> V iệ c xây dựng nhà và cô n g trình không đồng bộ với cô n g trình kỹ thuật hạ tầng từ<br /> trước tới nay đã và đang gày nhiều ảnh hưởng xấu đến m ôi trường và an toàn cho cuộc<br /> sốn g củ a nhân dân. T ình trạng xuống cấp của các công trình hạ tầng ở các đô thị đòi hỏi<br /> <br /> cần có quy định và pháp luật nghiêm minh để xử lý đồng bộ và có hiệu quả hơn để đảm<br /> bảo ch o việc xây dựng n gày càng an toàn và tạo ra m ôi trường sạch đẹp.<br /> Đ ố i với việc xây dựng nhà ở của dàn cần c ó những quy định pháp lý rõ ràng để<br /> kh uyến khích nhân dân đầu tư xây dựng nhà ở hợp pháp đưa dần v iệc xây dựng có kỷ<br /> <br /> cương trật tự. Các quy định về cê p phép xây dựng, các thủ tục để cho dân xây nhà đã<br /> ban hành trước đây còn ch ồn g chéo và thiếu cơ sở thi hành nên dân tự xây không có<br /> <br /> giấy phép xây dựng, xây sai quy hoạch, trái phép rồi được tồn tại, sau đó bị phá đi khá<br /> nhiều đã gây lãng phí, thiệt hại cho nhân dân và xã hội. Việc cấp giấy phép xây dựng<br /> được phân cấp đến U y ban nhân dân quận, huyện để tiện ch o nhân dân và quản lý được<br /> chặt ch ẽ hơn.<br /> Các quy định về khảo sát, thiết k ế và quản lý chất lượng côn g trình trong Luật X ây<br /> dựng sẽ tạo ra được pháp lý phù hợp với xu th ế và thực tế phát triển của khoa học kỹ<br /> thuật bằng việc ch o phép áp dụng những tiêu chuẩn kỹ thuật c ó chọn lọ c của nước ngoài<br /> vào nước ta. Cải tiến từng bước và biên soạn lại các tiêu chuẩn kỹ thuật đã lạc hậu, việc<br /> thiết lập quy chuẩn xây dựng ch o phép quản lý kỹ thuật, chất lượng côn g trình bằng<br /> <br /> 6<br /> <br /> phương pháp m ới và khuyến khích được các chủ đầu tư xây dựng tạo ra những côn g<br /> trình kỹ thuật c ó chất lượng cao đảm bảo an toàn tuyệt đối ch o con người phù hợp với<br /> điều kiện thiên n h iên V iệt Nam.<br /> C ác văn bản pháp quy về xây dựng mà Chính phủ đã ban hành từ những năm 1990<br /> <br /> đến nay đã có tác dụng quản lý nhà nước về xây dựng, thiết lập cơ chế về quản lý đầu tư<br /> xây dựng, quản lý đất xây dựng, nhưng đó cũng mới là những văn bản dưới luật, Chính<br /> phủ ban hành nhằm quản lý xây dựng khi chưa có Luật X ây dựng.<br /> N hững năm gần đây các luật như: Luật Đ ất đai, Luật B ảo vệ m ôi trường, Luật<br /> K hoáng sản, L uật N gân sách, Pháp lệnh Bảo vệ đê điều, Pháp lệnh Bảo vệ cô n g trình<br /> q u ốc phòng, v.v... có liên quan đến công trình xây dựng đã được Q u ố c hội và U y ban<br /> <br /> thường vụ Quốc hội thông qua đã thúc đẩy việc sớm ban hành Luật Xây dựng để giải<br /> quyết mối quan hệ về xây dựng công trình và các hoạt động xây dựng phù hợp với các<br /> pháp luật hiện hành.<br /> M ôn h ọc “ Pháp luật về X ây dựng” sẽ giúp sinh viên giải đáp những vấn đề trên.<br /> G iáo trình này k h ôn g thể giới thiệu toàn bộ các văn bản pháp quy liên quan đến xây<br /> dựng mà chỉ nêu những điểm mấu chốt nhất, quan trọng nhất của pháp quy về xây<br /> dựng.<br /> L ịc h sử p h á t tr iể n củ a P h áp lu ậ t về X ây dự n g<br /> Pháp luật thể hiện m ối quan hệ xã hội trong m ột thời gian nhất định. Khi xã hội<br /> <br /> phát triển những quy định về mối quan hệ đó cũng thay đổi theo, do vậy những nghị<br /> định, thông tư và các luật lệ cúng phải dược thay đổi diều chỉnh cho phù hợp.<br /> Luật lệ xây dựng ở nước nào cũng trải qua m ột quá trình phát triển. H ơn 4 0 0 0 năm<br /> trước, vào khoảng năm 2 2 0 0 năm trước Công nguyên, tại đ ế q u ốc B abilon ở vùng Trung<br /> Đ ô n g (Iran, Iraq), m ột bộ luật xây dựng mang tên H A M M U R A B I đã ra đời, B ộ ỉuật xây<br /> <br /> dựng này được coi là Luật Xây dựng đầu tiên của loài người. Bộ luật đã có đoạn viết:<br /> “Nếu một người thợ xây dựng nhà cứa cho mộl người nào đó, khi hoàn tất công việc họ<br /> sẽ được trả cô n g là 2 đồng tiền bạc Ả rập cho m ột đơn vị diện tích x â y dựng g ọ i là Sar<br /> <br /> (hơn lrrr). Nếu người thợ xây nhà mà công trình không được vững chắc, nếu ngôi nhà<br /> đổ đè chết gia chủ thì người thợ xây bị giết. Nếu con người chủ bị chết thì con người<br /> thợ bị giết. N ếu người nô lệ bị chết thì người thợ phải mua nô lệ khác để thay th ế và họ<br /> <br /> phải bỏ tiền ra để xây dựng lại hoặc sửa chữa những chỗ hư hỏng”.<br /> Ở nước ta, tuy chưa có Bộ luật X ây dựng nhưng trong Bộ luật H ổ n g Đ ứ c (thời nhà<br /> L ê) đã có m ột s ố điều nói về xây dựng, quy định việc xây nhà của V ua, của quan và của<br /> dân ih eo đẳng cấp của c h ế độ phong kiến.<br /> T rong thời kỳ cuối của triều N guyễn, thời kỳ Pháp thuộc đã c ó n h iều văn bản pháp<br /> luật qu y định trong việc xây dựng."Bộ sưu tập các thể lệ xây cất" của chính qu yền Sài<br /> 7<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản