intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình PHP & MySQL - Bùi Quốc Huy

Chia sẻ: Vũ Huyền Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

2
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình "PHP & MySQL" nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về HTML và Javascript; tổng quan PHP; toán tử và biểu thức; mảng trong PHP (Array); hàm và gọi lại hàm; làm việc với chuỗi; các thao tác trên file; xử lý form trong PHP; quản lý phiên làm việc; tổng quan MySQL;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình PHP & MySQL - Bùi Quốc Huy

 1. Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy Trung Tâm ào T o Công Ngh M ng Vi t Chuyên Tài Li u L u Hành N i B www.qhonline.info GIÁO TRÌNH PHP & MYSQL Biên So n: GV. Bùi Qu c Huy Trang 1/68 www.qhonline.info
 2. Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy L i Nói u Quy n giáo trình này c t ng h p t nh ng tài li u và kinh nghi m th c ti n qua nhi u n m gi ng d y c a gi ng viên, và c so n th o cho phù h p v i n i dung môn h c. Khác v i giáo trình mang tính th ng m i, các t ng , cách di n gi i mang xu th thu t ng , giáo trình c xây d ng trên hình th c d c, d hi u và g n g i v i th c t , tuy nhiên i u ó không có ngh a h c viên có th ch tham kh o giáo trình mà không i h c. N u các b n mu n hi u c n k ki n th c và ý ngh a c a giáo trình, b n nên tham gia các khóa h c PHP y t i trung tâm ào t o m ng Vi t Chuyên. M c dù ã ki m tra xác th c, c ng nh tính úng n c a giáo trình, nh ng khi biên soan ch c ch n s có ít nhi u l!i liên quan n t ng , cú pháp. R"t mong nh n c nhi u s óng góp c a các b n. M i ý ki n óng góp c a các b n vui lòng truy c p vào website: www.qhonline.info (là website cá nhân c a tác gi ). Ho c www.ddcntt.vn (là website c a trung tâm). Gi ng viên Bùi Qu c Huy TP.H# Chí Minh. Ngày 15 Tháng 06 N m 2006 Trang 2/68 www.qhonline.info
 3. Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy Ph n A: C B n V HTML & Javascript I – Các Th HTML c b n 1- C u trúc chu n: Tiêu Website N i dung website c vi t t i ây + M t c"u trúc HTML luôn bao g#m th$ óng và th$ m%. Ví d& : Ł th$ M% Ł Th$ óng - c phân bi t b'ng d"u / ngay tr c th$ + Các th$ HTML hoàn toàn có th vi t hoa ho c th ng. Tuy nhiên nên theo 1 quy t c chung (vi t hoa thì vi t hoa h t, ng c l i). + M t website càng ít th$ thì s càng ch y nhanh h n. 2- Các th c b n : Tiêu : N i Dung (ví d&: Welcome, admin). Th$ H bao g#m các thu c tính t (H1 H6). Nh ng ch S( d&ng t H1 H3. In m: N i Dung (ví d&: Welcome, admin) In Nghiêng: N i Dung (ví d&: welcome, Admin) G ch D i : N i Dung (Ví d&: welcome, Admin) Xu ng 1 Dòng : - Th$ này không có th$ óng. Xu ng 2 Dòng : - Có ho c không th$ óng c ng c. )nh D ng Ch B'ng Th$ + Kích th c ch : N i Dung Ví d&: Hello, How Are You ? + Ki u Ch : N i Dung Ví d&: Hello, How Are You ? + Màu Ch : N i Dung Trang 3/68 www.qhonline.info
 4. Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy Ví d&: Hello, How Are You ? T o Liên K t : N i Dung Ví D&: Hello, Huy + M% 1 c(a s m i v i liên k t: TARGET=_BLANK Ví d&: Hello, Huy + M% liên k t ó ngay trên trang hi n th): TARGET=_SEFT Ví d&: Hello, Huy )nh d ng thu c tính : ALIGN=LEFT, RIGHT, CENTER, JUSTIFY + S( d&ng k t h p v i th$ Ví d&: N i dung V n b n s % gi a + S( d&ng k t h p v i các th$ khác nh ,, ,…. Chèn hình nh vào website: + cú pháp chính xu"t ra hình nh. + cú pháp c s( d&ng khi hình nh i kèm v i liên k t. Ví d& : T câu l nh trên s cho ra hình def.gif. Tuy nhiên bao b c hình nh ó s có 1 ng vi n. Ví d&: T câu l nh trên s cho ra hình def.gif. Nh ng không có vi n xung quanh + Hspace : kho ng cách t l ph i c a hình n l trái v n b n + Vspace: kho ng cách t TOP c a hình n BOTTOM c a v n b n + Align : )nh d ng trái, ph i, gi a c a hình (canh l ). + Width : Chi u r ng c a t"m hình. + Height : Chi u cao c a t"m hình. II– T o b ng trong HTML : t o 1 b ng chúng ta nên hình dung c dòng và c t. Và áp t 1 s quy lu t, vi c th c thi d h n so v i yêu c u t ra. Trang 4/68 www.qhonline.info
 5. Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy M t b ng bao g#m 2 thu c tính là dòng và c t. V y ta có quy t c có 1 b ng d li u. Ta i t b ng tr c, sau ó k$ dòng và chia c t trên dòng ó…Làm tu n t cho n h t yêu c u vi c t o b ng. 1 B ng b t u và k t thúc s có cú pháp : 1 Dòng b t u và k t thúc s có cú pháp : 1C tb t u và k t thúc s có cú pháp : Ví d&: A B C D 1 2 3 4 Nh b ng % trên ta s xây d ng nh sau : + G#m 1 b ng. + G#m 2 dòng + G#m 4 c t trên 1 dòng V y ta có cú pháp t o b ng c b n nh sau : A B C D 1 2 3 4 Các thu c tính trên B ng (Table). o Width : Chi u r ng c a b ng. Trang 5/68 www.qhonline.info
 6. Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy o Height: Chiêu cao c a b ng. o Align : Các thu c tính trái, ph i, gi a theo chi u ngang c a b ng o Valign : Các thu c tính trên, d i, gi a theo chi u d c c a b ng. o Background : Màu n n c a b ng b'ng 1 hình nh. (ch có tác d&ng trên c t và b ng). o Bgcolor : Màu n n b ng b'ng nh ng màu theo thông s (ch có tác d&ng trên c t và b ng). Ví d&: white, blue, green, red,…… o Cellpadding : Kho ng cách t chân ch n c nh d i. o Cellspacing : Kho ng cách c a các c nh. o Rowspan : G p theo dòng Ví d& : o Colspan : G p theo c t Ví d&: * Các thu c tính c a table phía trên u có th áp d&ng i v i c t (td). Nh ng không th áp d&ng i v i dòng. Bài T p Áp D ng: Thi t k 1 b ng b'ng HTML nh hình bên d i: Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 Kinh t Chính Tr) Toán A1 Anh V n PHP&MYSQL Phòng 301 ASP.NET CCNA V t Lý A1 Yêu c u : 1 – Vi t trên HTML, không dùng b"t k* tool h! tr nào. 2 – Th i gian trong 15 phút Trang 6/68 www.qhonline.info
 7. Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy III– T o Form nh p li u trong HTML : Form nh p li u c dùng l"y d li u t phía ng i truy c p, khách hàng,….Thông qua h th ng website. Cú pháp c b n c a Form c ng có th$ b t u và k t thúc : Cú pháp chính : N i dung c a form + Method : Là ph ng th c truy n nh n d li u. G#m 2 ph ng th c là POST và GET. + Action : Là ng d+n n liên k t x( lý form. + Name : là tên c a Form ó. C c"u c a Form bao g#m nh ng thu c tính sau : 1- D ng Text : (Nh nh p h tên, )a ch , s i n Tho i,….) Cú pháp : + Type : Thu c tính có hai lo i là Text (khi ng i nh p s th"y c n i dung ang nh p và Password (ng i nh p s không th"y c n i dung ang nh p) + Name : tên c a h p nh p li u (ví d&: name, address, phone,…..) + Size : Chi u dài c a h p nh p li u. + Value: Giá tr) mu n hi n th) (th ng v i h p nh p li u thì ít s( d&ng). 2- D ng V n b n – Textarea : (nh nh p thông tin cá nhân, ghi chú,…..) Cú pháp : + Có th$ b t u và k t thúc. + Name: Tên c a h p nh p li u. + Cols : c xem là chi u r ng c a h p nh p li u + rows: c xem là chi u cao c a h p nh p li u 3- D ng L a Ch n : (nh ch n l a gi i tính nam ho c n ) Cú pháp : + Type : Radio là )nh d ng dành cho s l a ch n + Value : Giá tr) mà chúng ta mu n truy n khi user l a ch n Trang 7/68 www.qhonline.info
 8. Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy + Name : Tên c a )nh d ng l a ch n + Thu c tính “checked”. N u add vào s m c )nh ch n l a Ví d&: Male Female T ví d& trên ta th"y n u trong 1 form ch n l a gi i tính. Thì thu c tính “name” ph i gi ng nhau. , ây. Thu c tính male c l a ch n m c )nh. 4- D ng Thanh cu n : (nh ch n qu c t)ch Vi t Nam,….) Cú pháp: L a ch n + Size : là kích th c c a h p tho i mà b n mu n. Th ng là 1. + Name : là tên c a thanh cu n "y. + Option: là nh ng thu c tính b n mu n ch n + Thu c tính “selected” N u thêm vào s m c )nh ch n l a. + Giá tr) : là thông t b n mu n truy n vào khi chúng ta ch n l a. Ví d&: Vi t Nam Trung Qu c , ví d& này chúng ta th"y. Vi t Nam là qu c gia c l a ch n. 5- D ng Ch n Nhi u : (nh b ng ánh d"u s% thích: music, sport, game,…..) Cú Pháp: + Type= Checkbox là )nh d ng c a h p tho i + Tên : là tên c a m&c ch n l a + Giá tr): Là thông s c n truy n vào. 6- D ng Nút Nh n : (nh ch"p nh n ho c làm l i,…..) Cú pháp : Trang 8/68 www.qhonline.info
 9. Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy Type có hai lo i chính là : submit bà reset + Submit cho phép g%i d li u lên trình duy t x( lý. + Reset : xóa toàn b d li u t các form trên. Giá tr): là tên hi n th) trên nút Tên : là tên c a nút nh"n. Bài t p Áp D ng : Vi t l nh hi n th) 1 form nh bên d i: Trang 9/68 www.qhonline.info
 10. Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy IV- Các th nâng cao: 1- T o ch ch y : Cú pháp c b n : N i Dung Mô t : V n b n n'm gi a hai th$ này s di chuy n tu* theo các giá tr) thu c tính c thi t l p. M t s thu c tính c a Marquee là: Direction: Có giá tr) b'ng Left ho c Right là h ng chuy n ng c a v n b n. ScrollDelay: Giá tr) nguyên d ng này là s mili giây v n b n ng ng tr c khi chuy n ng ti p. Giá tr) càng nh-, chuy n ng càng nhanh. Behavior: Lo i chuy n ng c a text. Scroll, Slide, Alternate Align With text: o n v n b n c canh ch nh trong vùng di n tích c a marquee. Có 3 giá tr): Top, Middle, Bottom. Loop: Giá tr) nguyên thi t l p s chu k* chuy n ng c a o n v n b n. Ví d& : Chào m ng b n ã n website c a chúng tôi 2 – S d ng Frame: B'ng cách dùng frame (khung), ta có th ng t trang web thành các vùng riêng bi t (c(a s ) và th hi n các t p tin HTML khác nhau trong m!i vùng. V i cách này, m!i vùng có th chuy n sang trang web khác trong khi các vùng khác v+n không thay i. Cú pháp c b n : SRC : URL c a trang mu n hi n th). Name : Tên c a frame Frameborder : ng vi n c a frame (th ng là 0 ho c 1) Height : chi u cao c a frame Width : Chi u r ng c a frame. Scrolling : Hi n th) thanh tr t (có 3 thu c tính là “No”, “Yes”, “Auto”). Allowtransparency: Cho phép background c a frame trong su t. Trang 10/68 www.qhonline.info
 11. Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy Ví d& : 3- T o danh sách: HTML có m t t p các th$ cho phép t o ra các danh sách d ng phân c"p. Có hai d ng danh sách: không có th t và có th t . Các danh sách không có th t là danh sách d ng nút, trong khi ó danh sách có th t th ng là danh sách có ánh s . Ta c ng có th k t h p hai lo i này t o ra danh sách ph c t p h n. a) Danh sách có th t : Các m&c c a m t danh sách có th t c hi n th) v i các con s thay vì các nút. S( d&ng th$ (Order List) thi t l p m t danh sách có th t , nh c th hi n trong o n mã sau. Hình nh th hi n cách mà trình duy t hi n th) o n mã này. Cú Pháp : Ví d& : This is the first level-1 item in the list. This is the second level-1 item in the list. This is the first level-2 item in the list. And this is the second level-2 item in the list. This is the third level-1 item in the list. b) Danh sách không có th t : Cú pháp : Ví d& : This is the first level header. This is the first level-1 item in the list. This is the second level-1 item in the list. This is the first level-2 item in the list. And this is the second level-2 item in the list. This is the third level-1 item in the list. Trang 11/68 www.qhonline.info
 12. Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy 4- S d ng th : DIV c xem nh là các th$ ch a (th$ mang). Chúng r"t h u d&ng trong vi c phân chia các kh i v n b n v i ph n xung quanh nó mà không làm nh h %ng n )nh d ng c a riêng nó. Các th$ này th ng c dùng v i các )nh d ng style sheet CSS và ang c a chu ng trong thi t k layout c a nh ng trang web ph c t p. Ví d& : Here is some text in a DIV. V- CASCADING STYLE SHEET (CSS) )nh ngh a v b ng ki u x p ch#ng (css) s( d&ng tách bi t format trang và n i dung c a trang web. V i CSS, ta có th bi n i m i th t kích c., ki u, màu s c c a v n b n cho n kho ng cách gi a các ch cái và các dòng, ng biên và ph n m xung quanh ph n t(, v) trí chính xác c a it ng trên trang. 1- nh ngh a tr c ti p : B ng ki u toàn c&c (ho c b ng ki u c nhúng vào) c kèm theo nh là m t ph n c a h# s HTML. Lo i b ng ki u này xác )nh biên gi i c a nó b'ng th$ m% và th$ óng , nó th ng c t trong ph n head c a trang HTML. Ví d&: H1 {font-size: 16pt; font-weight: bold; color: red} H2 {font-style: italic; font-size: 24pt; color: green} DIV {font-weight: bold; font-style: italic} This text is in a DIV. This text is in an H1. This text is in an H2. Trang 12/68 www.qhonline.info
 13. Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy Hi n Th) : Mô t thu c tính : Color: màu ch Font-size : Kích th c c a ch Font-style : )nh d ng ch (italic : Nghiêng, blod: in m, underline: g ch d i). Font-family: Ki u ch Background-color : màu n n Text –decoration: )nh d ng link. + None : không )nh d ng gì c + Underline: g ch d i liên k t. + Overline: g ch trên liên k t 2- nh ngh a gián ti p: Kh n ng )nh d ng c c p trong nh ng ph n tr c không ch d ng l i % m c c a m t trang web n mà còn có th ki m soát ki u trên nhi u trang web hay có th trên toàn b website b'ng cách s( d&ng b ng ki u liên k t. M t b ng ki u liên k t (hay b ng ki u bên ngoài) ch n gi n là m t t p tin v n b n, bao g#m nh ng )nh ngh a ki u. T p tin này c l u v i ph n m% r ng là CSS. T p này (n'm ngoài t p tin HTML) có th c tham chi u ho c liên k t b%i v n b n HTML b'ng cách s( d&ng th$ c a trang HTML. Ví d&: u tiên, s( d&ng notepad so n th o t p tin có n i dung nh sau: H1 {font-size: 16pt; font-weight: bold; color:red} H2 {font-style: italic; font-size:24pt ; color:green} DIV {font-weight: bold; font-style: italic} Trang 13/68 www.qhonline.info
 14. Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy L u t p tin v i tên b"t k* có ph n m% r ng là CSS (ví d&: style.css). C ng c n chú ý r'ng, b ng ki u liên k t này không kèm theo các thành ph n và (t c trong file CSS không có các th$ này). Bây gi t p tin t o m t file HTML ch a m t liên k t n b ng ki u bên ngoài ã )nh ngh a. Ví d&: This text is in a DIV. This text is in an H1. This text is in an H2. This is modified H2 text. Trong ví d& này t p tin s( d&ng th$ trong ph n u c a h# s HTML. Th$ này ch a thu c tính HREF xác )nh v) trí c a t p tin ích. Thu c tính REL s )nh rõ r'ng liên k t này là m t tham chi u n m t b ng ki u và thu c tính TYPE )nh rõ lo i b ng ki u. Th i i m hi n t i thì text/css là lo i b ng ki u c h! tr ph bi n và duy nh"t. B ng ki u liên k t có nh h %ng t i h# s HTML gi ng nh b ng ki u toàn c&c (b ng ki u nhúng). M i ph n t( trong h# s HTML mà th$ c a chúng c )nh ngh a trong t p tin style.css s c th hi n b'ng cách s( d&ng ki u ã c xác )nh. Vì không n'm trong b"t k* t p tin HTML c bi t nào, nên b ng ki u liên k t ngoài có th c liên k t v i s l ng h# s không gi i h n. Ví d&, t p tin có th t o b ng ki u cho toàn b Website và liên k t t ng trang v i b ng ki u ó. Kh n ng này r"t h u ích khi t p tin mu n duy trì cách th hi n, c ng nh cách c m nh n nh"t quán trên toàn b website. Nó c ng r"t ti n l i khi mu n thay i cách th hi n t ng th c a Website. 3- nh Ngh a Trên 1 L p: Trang 14/68 www.qhonline.info
 15. Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy Là m t bi n )nh ngh a format c a các thu c tính trong các th$ nh ng m i th$ u có th dùng c. Cú pháp : .tênl p {các thu c tính}. Ví d&: .large { font-size: 24pt; font-style : bold; font-family : tahoma; color: green; Background-color: blue; } .small {font-size: 8pt} The small class on an H2 element. The large class on a DIV element. The small class on a P element. The large class on a B element. Trang 15/68 www.qhonline.info
 16. Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy Ph n B: PHP & MYSQL Bài 1: T ng Quan V PHP I - Gi i thi u v PHP. PHP (Hypertext Preprocessor) là ngôn ng script trên server c thi t k d dàng xây d ng các trang Web ng. Mã PHP có th th c thi trên Webserver t o ra mã HTML và xu"t ra trình duy t web theo yêu c u c a ng i s( d&ng. Ngôn ng PHP ra i n m 1994 Rasmus Lerdorf sau ó c phát tri n b%i nhi u ng i tr i qua nhi u phiên b n. Phiên b n hi n t i là PHP 5 ã c công b 7/2004. Có nhi u lý do khi n cho vi c s( d&ng ngôn ng này chi m u th xin nêu ra ây m t s lý do c b n : - Mã ngu#n m% (open source code) - Mi n phí, download d dàng t Internet. - Ngôn ng r"t d h c, d vi t. - Mã ngu#n không ph i s(a l i nhi u khi vi t ch y cho các h i u hành t Windows, Linux, Unix - R"t n gi n trong vi c k t n i v i nhi u ngu#n DBMS, ví d& nh : MySQL, Microsoft SQL Server 2000, Oracle, PostgreSQL, Adabas, dBase, Empress, FilePro, Informix, InterBase, mSQL, Solid, Sybase, Velocis và nhi u h th ng CSDL thu c H i u Hành Unix (Unix dbm) cùng b"t c DBMS nào có s h tr c ch ODBC (Open Database Connectivity) ví d& nh DB2 c a IBM. S v l p trình server side c a PHP. Trang 16/68 www.qhonline.info
 17. Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy • 1: Trình duy t g(i yêu c u t i trang PHP. • 2: Web server g(i các yêu c u ó t i trình thông d)ch PHP. • 3-4: Trình thông d)ch PHP th c thi các an mã PHP. Quá trình này có th liên quan n nhi u tài nguyên nh filesystem, database... • 5: K t qu c a quá trình thông d)ch là các mã HTML c tr v cho Server.. • 6: Server g(i mã k t qu HTML v l i trình duy t. II- Ki n Th c C b n 1- Cú pháp chính : PHP c ng có th$ b t u và k t thúc gi ng v i ngôn ng HTML. Ch khác, i v i PHP chúng ta có nhi u cách th hi n. Cách 1 : Cú pháp chính: Cách 2: Cú pháp ng n g n Cách 3: Cú pháp gi ng v i ASP. M c dù có 3 cách th hi n. Nh ng i v i 1 l p trình viên có kinh nghi m thì vi c s( d&ng cách 1 v+n là l a chon t i u. Trong PHP k t thúc 1 dòng l nh chúng ta s( d&ng d"u “;” chú thích 1 o n d li u nào ó trong PHP ta s( d&ng d"u “//” cho t ng dòng. Ho c dùng c p th$ “/*……..*/” cho t ng c&m mã l nh. Ví d&: 2- Xu t d li u ra trình duyêt xu"t d li u ra trình duy t chúng ta có nh ng dòng cú pháp sau : + Echo “Thông tin”; Trang 17/68 www.qhonline.info
 18. Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy + Printf “Thông tin”; Thông tin bao g#m : bi n, chu!i, ho c l nh HTML …. Ví d& : N u gi a hai chu!i mu n liên k t v i nhau ta s( d&ng d"u “.” Ví d& : 3- Khái ni m bi n, h ng, chu i và các ki u d li u. a) Bi n trong PHP. Bi n c xem là vùng nh d li u t m th i. Và giá tr) có th thay i c. Bi n c b t u b'ng ký hi u “$”. Và theo sau chúng là 1 t , 1 c&m t nh ng ph i vi t li n ho c có g ch d i. 1 bi n c xem là h p l khi nó th-a các y u t : + Tên c a bi n ph i b t u b'ng d"u g ch d i và theo sau là các ký t , s hay d"u g ch d i. + Tên c a bi n không c phép trùng v i các t khóa c a PHP. Trong PHP s( d&ng 1 bi n chúng ta th ng ph i khai báo tr c, tuy nhiên i v i các l p trình viên khi s( d&ng h th ng x( lý cùng m t lúc các công vi c, ngh a là v a khái báo v a gán d li u cho bi n. B n thân bi n c ng có th gãn cho các ki u d li u khác. Và tùy theo ý )nh c a ng i l p trình mong mu n trên chúng. M t s ví d& v bi n : $a= 100 // bi n a % ây có giá tr) là 100. $a= “PHP is easy” // Bi n a % ây có giá tr) “PHP Is easy”. Biena=123 //Có l!i vì b t u 1 bi n ph i có d"u “$” $123a=”PHP” //Có l!i vì ph n tên b t u c a bi n là d ng s . Trang 18/68 www.qhonline.info
 19. Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy b) Khái ni m v h ng trong PHP. N u bi n là cái có th thay i c thì ng c l i h'ng là cái chúng ta không th thay i c. H'ng trong PHP c )nh ngh a b%i hàm define theo cú pháp: define (string tên_h'ng, giá_tr)_h'ng ). C ng gi ng v i bi n h'ng c xem là h p l thì chúng ph i áp ng 1 s y u t : + H'ng không có d"u “$” % tr c tên. + H'ng có th truy c p b"t c v) trí nào trong mã l nh + H'ng ch c phép gán giá tr) duy nh"t 1 l n. + H'ng th ng vi t b'ng ch in phân bi t v i bi n Ví d& : define (“C”, “COMPANY”); define (“YELLOW”, “#ffff00”); c) Khái ni m v chu i: Chu!i là m t nhóm các k/ t , s , kho ng tr ng, d"u ng t c t trong các d"u nháy. Ví d&: ‘Huy’ “welcome to VietNam” t o 1 bi n chu!i, chúng ta ph i gán giá tr) chu!i cho 1 bi n h p l . Ví d&: $fisrt_name= “Nguyen”; $last_name= ‘Van A’; liên k t 1 chu!i và 1 bi n chúng ta th ng s( d&ng d"u “.” Ví d&: d) Ki u d li u trong PHP Các ki u d li u khác nhau chi m các l ng b nh khác nhau và có th c x( lý theo cách khác nhau khi chúng c theo tác trong 1 script. Trang 19/68 www.qhonline.info
 20. Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy Trong PHP chúng ta có 6 ki u d li u chính nh sau : Ki u D Li u Ví d Mô T Integer 10 M t s nguyên Double 5.208 Ki u s th c String “How are you ?” M t t p h p các ký t Boolean True or False Giá tr) true ho c false Object H ng it ng trong PHP Array M ng trong PHP, ch a các ph n t(. Chúng ta có th s( d&ng hàm d ng s0n gettype() c a PHP4 ki m tra ki u c a b"t k* bi n. Ví d&: III- T ng K t: Sau bài này các b n ã có nh ng khái ni m u tiên v PHP, các cú pháp, các ki u d li u, và cách làm vi c v i môi tr ng PHP nh th nào. , bài sau, chúng ta s ti p t&c ti p c n v i các thu t toán và cú pháp PHP m t cách rõ ràng và quen thu c trong các ngôn ng l p trình. Trang 20/68 www.qhonline.info
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2