intTypePromotion=1

Giáo trình Phương pháp gia công đặc biệt - Đinh Văn Đệ

Chia sẻ: Hoàng Bá Lương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:243

0
175
lượt xem
54
download

Giáo trình Phương pháp gia công đặc biệt - Đinh Văn Đệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Phương pháp gia công đặc biệt - Đinh Văn Đệ trình bày tổng quan về các phương pháp gia công đặc biệt, các phương pháp gia công cơ, các phương pháp gia công nhiệt, các phương pháp gia công điện hóa, các phương pháp gia công hóa. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Phương pháp gia công đặc biệt - Đinh Văn Đệ

PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT<br /> <br /> LÔØI NOÙI ÑAÀU<br /> PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT laø moân khoa hoïc chuyeân ngaønh cô khí cheá taïo maùy. Phöông phaùp naøy ra ñôøi nhaèm thay theá giaûi quyeát cho caùc phöông phaùp gia coâng coå ñieån nhö : Tieän, Phay, Baøo, Khoan, Khoeùt, Doa, Maøi, Xoïc, Chuoát, . . . Vì gia coâng coå ñieån gia coâng khoâng ñöôïc hoaëc gia coâng khoâng ñaït hieäu quaû kinh teá – kyõ thuaät ñoái vôùi vaät lieäu môùi, do vaät lieäu môùi coù ñaëc ñieåm : Ñoä cöùng vaø ñoä beàn cao, Khaû naêng chòu vaø choáng maøi moøn cao, chòu ñöïng toát trong moâi tröôøng hoaù chaát, . . . PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT coù khaû naêng gia coâng taát caû vaät lieäu môùi vôùi baát kyø cô tính naøo, gia coâng haàu haàu heát caùc chi tieát phöùc taïp, tieát kieäm ñöôïc nguyeân vaät lieäu, ñaït ñoä chính xaùc cao vaø hoaøn toaøn cô khí hoaù, töï ñoäng hoaù. PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT ñöôïc xaây döïng töôøng minh veà cô sôû lyù thuyeát, nguyeân lyù laøm vieäc, khaû naêng coâng ngheä, ñaëc ñieåm kyõ thuaät, khaû naêng öùng duïng, . . . cuûa caùc phöông phaùp gia coâng môùi, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho ñoïc giaû quy hoaïch ôû thöïc tieãn saûn xuaát. Quyeån saùch PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT ñöôïc hoaøn thaønh sau nhieàu naêm tham khaûo, nghieân cöùu vaø giaûng daïy ôû Ñaïi hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM. Ngoaøi chöùc naêng giaùo khoa cho caùc heä Ñaïi hoïc, quyeån saùch coøn laø taøi lieäu nghieân cöùu cho caùc Kyõ sö, hoïc vieân Cao hoïc vaø caùn boä kyõ thuaät trong ngaønh cheá taïo maùy.<br /> <br /> Trang<br /> <br /> -1-<br /> <br /> PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT<br /> <br /> Taùc giaû xin chaân thaønh caûm ôn : Ban Giaùm Hieäu tröôøng Ñaïi hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM Ban chuû nhieäm Khoa Cô Khí cuøng ñoàng nghieäp luoân ñoäng vieân, giuùp ñôõ vaø taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi cho Taùc giaû hoaøn thaønh nhieäm vuï. Ñaëc bieät xin caûm ôn KS.Ñoaøn Buøi Minh Theá ñaõ tham gia soaïn baûn thaûo. Duø raát coá gaéng vaø caån thaän nhöng do ñieàu kieän khaùch quan vaø chuû quan neân khoù traùnh khoûi sai soùt. Taùc giaû mong nhaän ñöôïc yù kieán ñoùng goùp xaây döïng cuûa ñoàng nghieäp vaø baïn ñoïc. Moïi yù kieán xin gôûi veà : Boä moân Cheá taïo maùy – Khoa Cô Khí – Tröôøng Ñaïi hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM. 12 – Nguyeãn Vaên Baûo – Phöôøng 4 – Quaän Goø Vaáp –TP.HCM. Soá ñieän thoaïi : (08).9850875 Taùc giaû ÑINH VAÊN ÑEÄ<br /> <br /> Trang<br /> <br /> -2-<br /> <br /> PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT<br /> <br /> MUÏ C LUÏ C<br /> Chöông 1 : TOÅNG QUAN VEÀ CAÙC PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT<br /> I. Nhu caàu veà caùc phöông phaùp gia coâng ñaëc bieät ............... 07 II. Phaân loaïi caùc phöông phaùp gia coâng ñaëc bieät ................. 09 III. Ñaëc tröng cuûa caùc phöông phaùp gia coâng ñaëc bieät ........ 10 IV. Tính öu vieät cuûa phöông phaùp gia coâng ñaëc bieät ........... 13<br /> <br /> Chöông 2 : CAÙC PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG CÔ<br /> A . Gia coâng sieâu aâm<br /> I. Khaùi nieäm ......................................................................... 14 II. Nguyeân lyù gia coâng ......................................................... 14 III. Cô sôû lyù thuyeát cuûa gia coâng sieâu aâm ............................ 18 IV. Thieát bò vaø duïng cuï ........................................................ 26 V. Caùc thoâng soá coâng ngheä .................................................. 30 VI. Moät soá coâng ngheä gia coâng baèng sieâu aâm 1) Khoan - Khoeùt - Doa baèng sieâu aâm ............................. 37 2) Maøi - Caét - Xeû raõnh baèng sieâu aâm ............................... 42 VII. Ñaëc ñeåm - phaïm vi öùng duïng ....................................... 46<br /> <br /> B. Gia coâng tia nöôùc vaø gia coâng tia nöôùc coù haït maøi<br /> I. Khaùi nieäm ......................................................................... 50 II. Nguyeân lyù gia coâng ......................................................... 51 III. Cô sôû lyù thuyeát ............................................................... 53 IV. Thieát bò vaø duïng cuï ........................................................ 58 V. Caùc thoâng soá coâng ngheä .................................................. 77 VI. Öu ñieåm vaø phaïm vi öùng duïng ...................................... 95<br /> Trang -3-<br /> <br /> PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT<br /> <br /> C. Gia coâng doøng haït maøi<br /> I. Khaùi nieäm ....................................................................... 100 II. Nguyeân lyù gia coâng ....................................................... 100 III. Moät soá thoâng soá coâng ngheä .......................................... 101 IV. Phaïm vi öùng duïng ........................................................ 101<br /> <br /> Chöông 3 : CAÙC PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG HOÙA<br /> I. Nguyeân lyù gia coâng ........................................................ 102 II. Caùc phöông phaùp coâng ngheä vaø khaû naêng coâng ngheä ....................... 102 III. Caùc phöông phaùp gia coâng hoùa 1) Phay hoùa .................................................................... 106 2) Taïo phoâi hoùa .............................................................. 107 3) Khaéc hoùa ................................................................... 109 4) Gia coâng quang hoùa ................................................... 109<br /> <br /> Chöông 4 : CAÙC PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑIEÄN HOÙA<br /> I. Khaùi nieäm ....................................................................... 111 II. Nguyeân lyù gia coâng ....................................................... 111 III. Cô sôû lyù thuyeát ............................................................. 113 IV. Maùy vaø duïng cuï gia coâng ............................................ 114 V. Caùc thoâng soá coâng ngheä ................................................ 116 VI. Phaïm vi öùng duïng ........................................................ 121 VII. Caùc phöông phaùp gia coâng ñieän hoùa 1) Maøi ñieän hoùa ............................................................. 122 2) Ñaùnh boùng ñieän hoùa .................................................. 128 3) Gia coâng loã ñieän hoùa ................................................. 134 4) Laøm saïch bavia baèng ñieän hoùa .................................. 136<br /> Trang -4-<br /> <br /> PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT<br /> <br /> Chöông 5 : CAÙC PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG NHIEÄT<br /> A. Phöông phaùp gia coâng tia löûa ñieän<br /> I. Khaùi nieäm ....................................................................... 138 II. Cô sôû lyù thuyeát .............................................................. 138 III. Nguyeân lyù gia coâng ...................................................... 142 IV. Duïng cuï vaø thieát bò ...................................................... 144 V. Caùc thoâng soá coâng ngheä ................................................ 167 VI. Phoøng chaùy vaø phoøng hoä lao ñoäng trong gia coâng tia löûa ñieän ...................... 188 VII. Caùc öùng duïng cuûa gia coâng tia löûa ñieän ..................... 188 VIII. Ñaëc ñieåm vaø phaïm vi öùng duïng ................................ 195<br /> <br /> B. Phöông phaùp gia coâng caét daây tia löûa ñieän<br /> I. Khaùi nieäm ....................................................................... 199 II. Nguyeân lyù gia coâng ....................................................... 199 III. Duïng cuï vaø thieát bò ...................................................... 201 IV. Caùc thoâng soá coâng ngheä .............................................. 206 V. Öu - Nhöôïc ñieåm vaø phaïm vi öùng duïng ........................ 206<br /> <br /> C. Phöông phaùp gia coâng chuøm tia ñieän töû<br /> I. Khaùi nieäm ....................................................................... 208 II. Nguyeân lyù gia coâng ....................................................... 209 III. Cô sôû lyù thuyeát ............................................................. 212 IV. Duïng cuï vaø thieát bò ...................................................... 213 V. Caùc thoâng soá coâng ngheä ................................................ 216 VI. Phaïm vi öùng duïng vaø höôùng phaùt trieån ........................ 218 VII. Öu - Nhöôïc ñieåm ........................................................ 219<br /> <br /> D. Phöông phaùp gia coâng chuøm tia laser<br /> I. Khaùi nieäm ....................................................................... 221 II. Nguyeân lyù gia coâng ....................................................... 222<br /> Trang -5-<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2