intTypePromotion=1

Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - PGS. TS. Dương Văn Tiển

Chia sẻ: Thangnamvoiva25 Thangnamvoiva25 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:159

0
741
lượt xem
96
download

Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - PGS. TS. Dương Văn Tiển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học trình bày các nội dung: Khoa học và công nghệ, phương pháp nghiên cứu khoa học, lựa chọn đề tài nghiên cứu, thu thập và phân tích số liệu, viết văn bản khoa học, kỹ năng thuyết trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - PGS. TS. Dương Văn Tiển

6<br /> <br /> ph−¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc<br /> <br /> TRƯỜNG ĐAI HỌC THUỶ LỢI<br /> ---------*---------<br /> <br /> PGS.TS.GVCC. Dương Văn Tiển<br /> <br /> GIÁO TRÌNH<br /> <br /> PHƯƠNG PHÁP LUẬN<br /> NGHIÊN CỨU KHOA HỌC<br /> (Được sửa chữa và bổ sung từ giáo trình xuất bản năm 2006)<br /> <br /> Hà Nội, tháng 11 năm 2010<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> ph−¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT.................................................................... 13<br /> Chương 1: KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ................................................................ 14<br /> 1.1. KHOA HỌC................................................................................................ 14<br /> 1.1.1. Khái niệm về khoa học ......................................................................... 15<br /> 1.1.2. Sự phát triển của khoa học................................................................... 17<br /> 1.1.3. Phân loại khoa học............................................................................... 18<br /> 1.2. CÔNG NGHỆ ............................................................................................. 20<br /> 1.2.1. Khái niệm về công nghệ ....................................................................... 20<br /> 1.2.2. Chuyển giao công nghệ ........................................................................ 23<br /> 1.2.3. So sánh ý nghĩa giữa khoa học và công nghệ ...................................... 25<br /> 1.3. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC...................................................................... 26<br /> 1.3.1. Khái niệm về nghiên cứu khoa học ...................................................... 26<br /> 1.3.2. Phân loại nghiên cứu khoa học............................................................ 27<br /> 1.3.3. Sản phẩm của nghiên cứu khoa học..................................................... 30<br /> 1.4. BÀI ĐỌC THÊM ........................................................................................ 32<br /> 1.4.1. Bài 1: Luật Khoa học và Công nghệ.................................................... 32<br /> 1.4.2. Bài 2: khoa học và công nghệ trong thế kỷ XXI................................... 34<br /> Câu hỏi cuối chương .......................................................................................... 40<br /> Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC........................................ 41<br /> 2.1. KHÁI NIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC............ 41<br /> 2.1.1. Phương pháp nghiên cứu khoa học là gì? ........................................... 41<br /> 2.1.2. Các đặc trưng cơ bản của phương pháp nghiên cứu khoa học ........... 42<br /> 2.1.3. Phân lọai phương pháp nghiên cứu khoa học ..................................... 44<br /> 2.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THÔNG DỤNG ... 46<br /> 2.2.1. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn ............................................... 46<br /> 2.2.2. Các phương pháp nghiên cứu lý thuyết................................................ 55<br /> 2.2.3. Các phương pháp toán học trong nghiên cứu khoa học...................... 58<br /> 2.3. BÀI ĐỌC THÊM ........................................................................................ 59<br /> 2.3.1. Bài 1: Cơ chế và kỹ năng sáng tạo khoa học ....................................... 59<br /> <br /> 9<br /> <br /> 2.3.2. Bài 2: Hãy tổ chức tốt trí nhớ của mình............................................... 64<br /> 2.3.3. Bài 3: Ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu khoa học...... 65<br /> CÂU HỎI CUỐI CHƯƠNG .............................................................................. 65<br /> Chương 3: LỰA CHỌN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ....................................................... 66<br /> 3.1. ĐỀ TÀI KHOA HỌC.................................................................................. 66<br /> 3.1.1. Khái niệm về đề tài khoa học ............................................................... 66<br /> 3.1.2. Các loại đề tài khoa học...................................................................... 67<br /> 3.1.3. Xây dựng đề tài khoa học ..................................................................... 69<br /> 3.2. ĐỀ TÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ......................................................... 69<br /> 3.2.1. Các thể loại văn bản khoa học ............................................................. 69<br /> 3.2.2. Chuẩn bị luận văn tốt nghiệp ............................................................... 71<br /> 3.3. BÀI ĐỌC THÊM ........................................................................................ 74<br /> 3.3.1. Bài 1: .................................................................................................... 74<br /> 3.3.2. Bài 2: .................................................................................................... 78<br /> 3.3.3. Bài 3: .................................................................................................... 81<br /> CÂU HỎI CUỐI CHƯƠNG .............................................................................. 93<br /> Chương 4: THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU ................................................... 94<br /> 4.1. KHÁI NIỆM VỀ SỐ LIỆU VÀ THỐNG KÊ............................................. 94<br /> 4.1.1. Bản chất và vai trò của số liệu trong nghiên cứu ................................ 94<br /> 4.1.2. Thống kê - một công cụ để nghiên cứu: ............................................... 99<br /> 4.2. CHỌN MẪU ............................................................................................. 102<br /> 4.2.1. Hai phương pháp lấy mẫu.................................................................. 102<br /> 4.2.2. Quyết định về kích thước mẫu:........................................................... 104<br /> 4.3. XỬ LÝ CÁC SỐ LIỆU VÀ DIỄN GIẢI .................................................. 107<br /> 4.3.1. Xử lý các số liệu: ................................................................................ 107<br /> 4.3.2. Diễn giải:............................................................................................ 111<br /> 4.4. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ ĐỂ XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH<br /> CÁC SỐ LIỆU ......................................................................................................... 117<br /> 4.4.1.Tính tần số, tần suất và các tham số thống kê: ................................... 117<br /> 4.4.2. Tương quan và hồi quy....................................................................... 117<br /> CÂU HỎI CUỐI CHƯƠNG ............................................................................ 127<br /> <br /> 10<br /> <br /> ph−¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc<br /> <br /> Chương 5: VIẾT VĂN BẢN KHOA HỌC ................................................................ 128<br /> 5.1. CÁC SẢN PHẨM KHOA HỌC VÀ ĐỀ TÀI KHOA HỌC.................... 128<br /> 5.1.1. Viết tài liệu khoa học.......................................................................... 128<br /> 5.1.2. Viết báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học .............................. 132<br /> 5.2. VIẾT LUẬN VĂN THẠC SĨ VÀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ........................... 135<br /> 5.2.1. Những vấn đề chung........................................................................... 136<br /> 5.2.2. Hướng dẫn viết đề cương luận văn thạc sĩ......................................... 139<br /> 5.2.3. Trình bầy luận án và tóm tắt luận án tiến sĩ ...................................... 141<br /> 5.3. BÀI ĐỌC THÊM: ..................................................................................... 146<br /> 5.3.1. Bài 1: Niên giám đào tạo sau đại học của trường ĐH Thủy lợi [23] 146<br /> 5.3.2. Bài 2: Tham khảo các luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ tại thư viện.<br /> ............................................................................................................................. 146<br /> CÂU HỎI CUỐI CHƯƠNG ............................................................................ 146<br /> Chương 6: KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH.................................................................. 147<br /> 6.1. BÁO CÁO KHOA HỌC........................................................................... 147<br /> 6.1.1. Vấn đề thuyết trình:............................................................................ 148<br /> 6.1.2. Luận điểm thuyết trình: ...................................................................... 148<br /> 6.1.3. Luận cứ của thuyết trình: ................................................................... 149<br /> 6.1.4. Phương pháp thuyết trình: ................................................................. 149<br /> 6.2. BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP...................................................... 149<br /> 6.2.1. Bảo vệ Luận văn thạc sĩ ..................................................................... 149<br /> 6.2.2. Bảo vệ Luận án tiến sĩ ........................................................................ 151<br /> 6.3. BÀI ĐỌC THÊM ...................................................................................... 154<br /> CÂU HỎI CUỐI CHƯƠNG ............................................................................ 159<br /> BẢN TỰ KHAI CỦA HỌC VIÊN THAM DỰ MÔN HỌC “PHƯƠNG PHÁP<br /> LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC” .................................................................... 160<br /> BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH ..................................................................................... 161<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................... 163<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2