intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Quản trị học (2014)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:171

97
lượt xem
36
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Giáo trình Quản trị học" cung cấp kiến thức cho người học với 8 nội dung nhà quản trị và công việc quản trị; sự phát triển của các lý thuyết quản trị; môi trường của tổ chức; chức năng hoạch định; chức năng tổ chức; chức năng điều khiển; chức năng kiểm tra; một số vấn đề trong quản trị học hiện đại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Quản trị học (2014)

 1. Giáo trình Quản trị học 2014 CHƯƠNG I: NHÀ QUẢN TRỊ À C NG I C QUẢN Ị x n n y tron tất ả á t h n i hun ho t n tron ất l nh v n o kinh t h nh trị x h i v n h ều t n t i á ho t n quản trị h n h n tron m t n vị sản xuất kinh o nh á nh quản trị phải ki n n t á m tiêu ì á i n pháp th hi n m tiêu nh th n o ho h u hi u nh m i p ho á ho t n n vị mình t nh n m tiêu ề r v hi u quả o nhất h n ho t n nh th ọi l ho t n quản trị h nh nh ho t n quản trị k t h p v i s ti n kho ho k thu t - n n h m x h i lo i n i h n t mu n v n sản ph m ị h v thu mọi l nh v t n t n t i phát tri n v n y n ho n thi n h v y quản trị l ì o t n n l ì h quản trị l i C n vi họ r s o V i tr họ nh th n o v i tất ả á ho t n v m tiêu t h ron h n n ys iải quy t á vấn ề I. G Q 1. i nn y rất nhiều khái ni m ề p về quản trị i n hình á khái ni m s u y hái ni m Quản trị l r quy t ịnh v th hi n quy t ịnh hái ni m n y ề o n t nh hất qu n trọn á quy t ịnh tron quản trị u quy t ịnh nh quản trị ph h p v i á yêu u n nh á yêu u về t nh kho họ n h thu t sán t o n i pháp l h th n ịnh h n th h nh xá kịp th i kh n h n h o về linh ho t thì s l m ho n vi mình quản l c thu n l i v ẫn n th nh n nn l i n u quy t ịnh nh quản trị kh n ph h p v i nh n yêu uv n n thì s l m ho n vi họ quản l s p rất nhiều kh kh n tr n i th m h s n n thất i v phá sản 1
 2. Giáo trình Quản trị học 2014 hái ni m Quản trị l m t n h thu t hái ni m n y nhấn m nh n t nh hất quản trị tron quản l ọ ho r n quản trị tron th t th nh n h y kh n l o n h thu t v n n á họ thuy t quản trị v o t n tình hu n th quy t ịnh h thu t tron quản trị o m á lo i n h thu t nh n h thu t s n on n i n h thu t iáo on n i n h thu t n x tron i o ti p n h thu t mu h n v án h n n h thu t kh i thá á tiềm n n v iải quy t á kh kh n n h thu t r quy t ịnh v th hi n quy t ịnh n h thu t t o r th i v t n n th i n h thu t ki m tr n h thu t c nh tr nh n h thu t t n n th i i n n h thu t phê ình n h thu t t h l y v s n v n n h thu t l n n h hái ni m Quản trị l s tá n h hv h th n quản trị v h th n ị quản trị nh m t nh n k t quả th v i m tiêu ịnh tr th n quản trị l h th quản trị l t p h p á á nh n nh quản trị á ph n quản trị th hi n s tá n h h n h th n ị quản trị th n ị quản trị l it n quản trị m h th quản trị tá n v o nh m l m ho n th hi n nh n m tiêu ịnh tr hái ni m Quản trị l l nh ot h trên s th hi n á h n n quản trị t á m tiêu tr hái ni m n y nhấn m nh t i á h n n nh quản trị h n n ho h ịnh h n n t h h n n iều khi n h n n ki m tr hái ni m : T á khái ni m n i trên h n t th r m t khái ni m về quản trị t m o quát nh s u Quản trị l m t ph n th á h th l m ho nh n ho t n m tt h ti n t i m tiêu hun v i hi u quả o nhất n v th n qu nh n n i khá ron khái ni m n y h n t n l m r nh n vấn ề s u. : h n th quản trị h nh l á ho t n ản n thi t ho mọi t h mọi l nh v m nh quản trị s n tá n v o á l nh v quản trị nh m t á m tiêu t h á ho t n n thi t l quy t ịnh v th hi n quy t ịnh h hi n á h n n quản trị h n ho t n tá n qu l i i h 2
 3. Giáo trình Quản trị học 2014 th n quản l v h th n ị quản l n h thu t v n d ng á họ thuy t quản trị v o t n tình hu n th tron th t : u mọi á nh n t mình ho t n thì kh n ho t n quản trị l n y ho t n họ ho n to n m n t nh á nh n ph v ho l i h á nh n h kh n ho m t t h n ov n kh n i quản trị i y ho t n quản trị x y r khi n o hi n o thì phát sinh r h t ho t n quản trị h phát sinh khi nhiều n ik th p v i nh u th nh m t t h iều ki n n h h i o t nh n thi t ho t n quản trị iều ki n vì n u kh n n mọi n i tron t h s kh n i t l m ì khi n o s l m l m nh th n o s y nên m t tình tr n l n x n i n nh h i n i n h o m t hi thuyền th y vì phải h o về m t h n thì mỗi n il i h o h ih n khá nh u h n ho t n khi n h i n i n h o m t hi thuyền i về m th n h nh l nh n ho t n quản trị : h l m t th th m h riên nh n th nh viên v m t ấu t nh h th n nh o nh n hi p tr n họ nh vi n h v y tất ả á t h ều t t nh hun nh s u ,t h phải m h l m tiêu h y h th n á m tiêu tiêu l á k t quả h y nh n k t quả h y á tr n thái mon is tron t n l i n h nh l ph n ti n th hi n s m n t h t h phải m nhiều th nh viên nhiều ph n ấu th nh t h kh n th l m t n i m t á nh n n o t h phải m t ấu m n t nh h th n n h h th n phải s s p x p ph n n l o n quy ịnh quyền h n v trá h n hi m t n á nh n ph n nh m th hi n á m tiêu hun ho ả t h mình : th n i r n h khi n o n i t qu n t m n hi u quả thì n i t m i qu n t m n ho t n quản trị h y l ot nt i ho t n quản trị h y l ot nt i ho t 3
 4. Giáo trình Quản trị học 2014 n quản trị h nh l vì mu n hi u quả i u quả Q l t l so sánh i k t quả t Q v i nh n hi ph r y: HQ=KT/CP u kh n i t á h quản trị thì n th t k t quả nh n kh n hi u quả n h l hi ph nhiều h n so v i k t quả t Q Q u i t á h quản trị thì s hi u quả n h l k t quả t nhiều h n hi ph r Q Q h v y t th so sánh h tiêu k t quả v k t quả nh s u G n liền v i m tiêu m h G n liền v i ph n ti n m n vi m vi th t l thu n v i l thu n v i Q th t l n hị h v i l n hị h v i n tt nk mn u nl thì Q n o Qu ản so sánh trên t th thấy tron th t ho t n quản trị s hi u quả khi xảy r á tr n h ps u + Giảm hi ph uv o t n s l n sản ph m ur + Giảm hi ph uv o i n uyên s l n sản ph m ur + Gi n uyên á y u t uv o i t n sản l n ur n hi ph uv o t n hi ph u r s o ho t t n sản l n sản l n ur oh nt t n sản l n u v o. Giảm hi ph u v o iảm sản l n u r nh n t iảm nh n t iảm sản l n u r thấp h n t iảm hi ph u v o. ron ho t n kinh t n i hun nhất l tron m t nền kinh t n y n s nh tr nh kh li t tất ả á t h lu n lu n t vấn ề hi u quả lên h n u mu n nh v y ho t n quản trị s l m t n i p ho á t h th hi n iều 2. : 4
 5. Giáo trình Quản trị học 2014 rất nhiều ki n khá nh u về s ph n hi á h n n quản trị s u a. o th p niên h i tá iả Guli k rwi h nh r h n n quản trị vi t t t l lấy nh n h ái u tiên á t ti n nh nh s u l nnin ki n r nizin t h t in nh n s , ir tin h huy orr in tin ph i h p portin áo áo , u tin n n sá h b. nry yol r h n n quản trị s u ki n t h ph i h p h huy v ki m tr . c. : h o á nh kho họ v quản trị n y họ r h n n quản trị l ho h ịnh t h iều khi n v ki m tr ron iáo trình n y tá iả xin trình y th o á h ph n lo i n y h n n ho h ịnh h o h n n n y tr h t n vị phải xá ịnh nhi m v h y n ọi l s m n n vị mình mission h h i n vị phải xá ịnh x y n á m tiêu o j tiv s n t tron nêu r n phải l m ì wh t ho n th nh ni m v nh n n á vấn ề m tiêu t r t v thi t k á h tiêu o ls th h n vị phải x y n á hi n l k ho h i n pháp str t y planning t t nhất th hi n á m tiêu t h h n n t h h n n t h p n vấn ề x y n ấu tr t h l xá ịnh á m i qu n h nhi m v quyền h n v trá h nhi m t n th nh viên ph n tron t h h n n iều khi n h n n n y liên qu n n á vấn ề nh iều khi n ph i h p á th nh viên ph n tron t h y n á h nh sá h tuy n n ot o phát tri n v n viên á th nh viên á ph n tron t h ho n th nh m tiêu mình m t á h hi u quả nhất 5
 6. Giáo trình Quản trị học 2014 h n n ki m tr yl h n n phản ánh vi th o i to n s ho t n á th nh viên ph n v ảt h k n l so sánh k t quả t v im tiêu t r n u nh n l h h n thì n tìm n uyên nh n r iải pháp s h v iều h nh nh m t h tr l i n h n 3. Quản trị l m t khái ni m rất r n v o quát n v rất th qu khái ni m t thấy t nh ph i n quản trị th hi n á kh nh s u y khái ni m quản trị t nh ph i n ho tất ả á lo i hình t h ho mọi l nh v ron tất ả á t h v l nh v á nh quản trị ều th hiên á h n n i n nh u l ho h ịnh t h iều khi n v ki m tr ron th ti n vi á nh quản trị th n xuyên huy n i i khu v quản l nh n v sản xuất kinh o nh l m t minh h n v m t iám m t n ty x y n th iều huy n l m iám s x y n . t nh ph i n quản trị n th hi n m i qu n h i khả n n quản trị v khả n n huyên m n ấp quản trị n o thì khả n n quản trị n lấn n khả n n huyên m n n h l ấp quản tri n o thì nh quản trị phải th hi n nh n n vi tr n quản trị nh ho h ịnh t h iều khi n ki m tr v n t th m i v o nh n vấn ề m n t nh k thu t huyên m n h n n y v m t iám kh n th th m i tr ti p v o n vi k toán nh m t k toán tr n i t nh ph i n n y t thấy ấp quản trị n o thì n vi quản trị n huyên m nh nh ph i nn y minh họ hình h nh o t nh ph i n th h i n y m á nh quản trị ấp on y thuyên huy n t t h n y l nh v n ys n t h khá l nh v khá on n l quản trị ấp o n i n nh u nh v iám n ty x y n n i trên l i nh quản trị ấp n thấp thì rất kh huy n i ì ấp n thấp thì s s n khả n n huyên m n n nhiều v m t quản iều h nh ph n x n sản xuất tron m t n ty i y kh m huy n s n m t tr n ph n ph trá h sản xuất kinh o nh ho qu m t n ty trái n nh n hề khá 6
 7. Giáo trình Quản trị học 2014 Khả n n quản trị Quản trị cấp cao ----------------------------------------------------------------- Quản trị cấp gi a ----------------------------------------------------------------- Quản trị cấp s Khả n n huyên m n t nh ph i n quản trị n th hi n t l th i i n i nh ho mỗi h n n i nh ho m i ấp quản trị ấp n o thì th n s n h n n ho h ịnh v h n n t h nhiều h n n h l họ th n xuyên h trọn v o n tá x y n hi n l h nh n v phát tri n ho t h ron khi ấp n thấp thì s n h n n iều khi n nhiều h n i vì họ th n nhi m v h n ẫn n iều khi n á th nh viên i quyền tron á n vi th n n yv ản th n họ n l m á n vi huyên m n th nh nh n n i ấp i nh ph i n n y minh họ hình 1.2 sau: Đ TC Đ KT Cao Cao Cao Cao Cao Trung gian run ình run ình run ình Cao s hấp hấp Cao Cao t nh ph i n quản trị n th hi n s l n nh quản trị á ấp quản trị ấp quản trị n o thì s l n nh quản trị n iảm n n o i tr m t s t h o n th t nh h nh trị 7
 8. Giáo trình Quản trị học 2014 , t nh ph i n quản trị n th hi n vi s n k n n quản trị á ấp quản trị n h l i v i nh quản trị ấp s thì họ th n s n k n n k thu t nhiều h n á k n n khá i v i nh quản trị ấp o thì họ th n s n k n n t uy nhiều h n n i v i k n n nh n s thì ấp nh quản trị ều s n nh nh u II. Q 1. C : ron m t t h phải n i th h nh v nh quản trị họ nh n vị tr v nhi m v riên nh n ều t p trun h n nm tiêu hun t h a. i th h nh l nh n n i th hi n á quy t ịnh nh quản trị họ tr ti p th hi n n vi n o v kh n trá h nhi m tr n oi n vi n i khá h n h n nh n nh n tron m t o nh n hi p u p tron m t nh h n ấp trên họ h nh l á nh quản trị tr ti p b. : h quản trị l n i r á quy t ịnh về quản trị hịu trá h nhi m tron t h ọ quản l on n i quản l á n u nl khá tron t h ; iều khi n n vi n i khá ki m tr v n n i khá ho n th nh nhi m v v iám k toán tr n t tr n i v i nh quản trị ấp s họ nl m ả n vi n i th h nh h n h n nh t tr n t iá tron m t o nh n hi p vi n th n họ v quản l nh n viên tron t v s n n hi p v huyên m n n hiên uv ề xuất á h nh sá h iá vi n th n Hai ấp quản trị tron m t t h 8
 9. Giáo trình Quản trị học 2014 CẤP CAO CẤP GIỮA CẤ Ơ Ở GƯỜI THỪ y th o t h m ấp quản trị th ph n hi khá nh u nh n thu n l i ho vi n hiên u á nh kho họ ph n hi á nh quản trị tron m t t h th nh ấp quản trị nh hình + á nh quản trị ấp s irst lin m n r h quản trị ấp s l nh n nh quản trị ấp u i n tron h th n ấp nh quản trị tron m t t h hi m v họ l r á quy t ịnh tá n hi p tá n v o n vi n i nr t n i y t n ph t t n n y ọ th n xuyên h n ẫn n iều khi n n i th h nh v họ n th m i tr ti p th hi n á n vi th nh nh n n i i quyền họ tron á o nh n hi p t thấy họ l nh n t tr n tr n nh m tr n + á nh quản trị ấp trun i n mi l m l r 9
 10. Giáo trình Quản trị học 2014 h quản trị ấp trun i n l nh n nh quản trị ấp h huy trun i n n trên á nh quản trị ấp s v i á nh quản trị ấp o ọ r á quy t ịnh m n t nh hi n thu t th h á m tiêu ấp o th hi n á k ho h v o h nh sá h t h họ v quản trị á quản trị viên ấp s v iều khi n á nh n viên khá nh á tr n ph n quản ph n x n + á nh quản trị ấp o top m n r h quản trị ấp o l nh n nh quản trị ấp t i o tron t h họ r á quy t ịnh hi n l hịu trá h nhi m về th nh quả u i n t h n vi họ t p trun x y n hi n l h nh n v phát tri n t h v hr á m tiêu i h n thi t l p á iải pháp l n th hi n nh h tị h h i n quản trị t n iám iám ron h u h t á t h nh quản trị ấp o l nh m nh so v i á ấp quản trị khá t á t h o n th t nh h nh trị 2. K : th hi n t t h n n quản trị th o o rt tz thì nh quản trị n lo i k n n quản trị nh s u a. : n n k thu t h nh l trình huyên m n n hi p v nh quản trị h y l nh n khả n n n thi t họ nh m th hi n m t n vi th n o tron ph m vi mình n iều h nh n n n y nh quản trị n á h th n qu on n họ t p i n m nh thi t k máy m tr n ph n k thu t t h n tá k toán k toán tr n l p trình i n toán tr n ph n máy t nh x y n h n trình n hiên u thị tr n tr n ph n m rk tin ấp quản trị n o thì k n n n y iảm nv n l i ấp quản trị n thấp k n n n yl n thi t i vì ấp n thấp thì nh quản trị th n ti p x tr ti p v i n vi th v i ti n trình sản xuất y h nh l m i tr n m t in n i t s n nhiều h n b. 10
 11. Giáo trình Quản trị học 2014 n n nh n s phản ánh k n n n l m vi n viên v iều khi n on n i v t p th tron t h nh m t o iều ki n thu n l i v th y ho n th nh n vi hun h n h n nh k n ng th n t h u hi u vi t n i thái qu n t m nn i khá x y n u kh n kh h p tá v i mọi n i n viên nh n viên i quyền khả n n hi u i t h nh vi thái v n on n i nh y ảm v i á qu n h x h i khả n n i o ti p t t i v i k n n nh n s thì yêu u n thi t iv i ả ấp quản trị vì thu ấp n o nh quản trị n phải n l m vi v i tất ả mọi n i c. n n t uy yêu u nh quản trị phải hi u r m ph t p m i tr n v iảm thi u xu n m m t h th i ph v th h n n n n y th n th hi n nh quản trị qu á m t nh khả n n liên t n r á k t quả t t t m nhìn x v r n t uy m nh t nh h th n n n l x t oán t t khả n n khái quát h á m i qu n h i a á s v t hi n t n qu nh n n c vấn ề v r iải pháp th hi n n n t uy l m t k n n kh ti p thu nhất v rất qu n trọn i v i á nh quản trị ấp o á hi n l , k ho h h nh sá h v quy t ịnh nh quản trị ấp cao th n ph thu v ot uy hi n l họ 3. l mr á n vi nh quản trị n nh á á h n s khá nh u họ i v i mọi n i v mọi t h khá nry ntz r r lo i v i tr khá nh u nh s u m nh quản trị phải th hi n v hi h n th nh nh m l n a. * V i tr i i n h yt n tr n t nh hất n hi l tron t h n h l ất m tt h n o n ều phải n i i i n ho t h nh m th hi n á n hi l á h i o ị h i tho i v i á á nh n t h ên n o i y ảt n ph n tron t h n phải n i n u ph n l nh h i á ki n h nh sá h 11
 12. Giáo trình Quản trị học 2014 k ho h ấp trên i i nh y i ut n ho t p th n n h l hịu trá h nhi m ho n to n về k t quả ho t n mỗi th nh viên tron t h ph n mình i tr l nh o i tr n y th hi n h nh quản trị th hi n á h n n quản l i o nhi m v t h quản l iều h nh v ki m tr n vi nh n viên i quyền nh m ho n th nh á m tiêu hun t h i tr liên l i tr n y th hi n m i qu n h nh quản trị iv in i khá ả ên tron v ên n o i t h i tr ti p nh n v thu th p th n tin liên qu n nt h h quản trị phải th n xuyên x m x t ph n t h m i tr n xun qu nh t h nh m xá ịnh m i tr n t o r nh n h i ì n nh m i ọ n o iv it h i tr n y th hi n th n qu vi ọ sá h áo v n ản ho qu tr o i ti p x v i mọi n i i tr ph i n th n tin nh n th n tin n tuy t i i m t nh n n nh n th n tin m á nh quản trị n ph i n ho nh n n i n ấp h y ấp trên mình nh m l m ho mọi n i n hi s th n tin p ph n ho n th nh m tiêu hun t h i ph i n th n tin th hi n i nhiều n khá nh u nh l truyền t á quy t ịnh m nh l nh iều h nh á ản thuy t trình á ản th n áo áo áo i tr un ấp th n tin ho ên n o i h mm hl i p ho á i tá n m r tình hình n vị t o iều ki n thu n l i ho vi qu n h i o ị h tron kinh o nh ho iải th h ảo v h y tr nh th m t s n tình n h n o i tr o nh nh n y l v i tr phản ánh vi nh quản trị tìm mọi á h ải ti n t h nh m l m ho ho t n t h n y n hi u quả h n h n iều h nh k thu t m t h n áp n h y áp n m t k thu t m i n o i tr iải quy t xáo tr n ất m tt h n o n nh n tr n h p xun t xảy r tron n i ẫn t i xáo tr n t h nh s ình n n nh n sản xuất s 12
 13. Giáo trình Quản trị học 2014 m u thuẫn v mất o n k t i á th nh viên ph n h quản trị phải kịp th i i ph iải quy t s xáo tr n t h s m tr l i s n ịnh i tr ph n ph i á n u n l u á n u nl i o tiền th i i n quyền h nh máy m n uyên v t li u on n i thì nh quản trị s ti n h nh ph n ph i m t á h n thu n l i h n n y n y khi á n u n l i ih nv n y n n ki t i h i á nh quản trị phải ph n á n u nl ho á th nh viên t n ph n s o ho h p l nh m ảm ảo ho á th nh viên ph n ho t n m t á h n ịnh v hi u quả * i tr th n thuy t phản ảnh vi th n thuy t m phán th y m t ho t h tron á i o ị hv i á á nh n t h ên n o i m phán k k t h p n h p n kinh t III. Q 1. . Quản trị l m t ho t n kh kh n v ph t p xuất phát t á y u t về on n iv á y u t m i tr n t h r h tl á y u t về on n i Quản trị suy n l quản trị on n i tron mỗi on n i h y nh m n i ều nh n i m t m sinh l khá nh u u n quản trị hi u quả tr h t phải hi u về họ i u họ l iều kh n nh n th m n nh n nhu u họ l i n kh kh n v ph t p h n nhiều l n n lu n lu n l m h nv nt i á nh quản trị ml on n i th n th y i th o s i n i hi n th khá h qu n o l m ho ho t n quản trị v n kh kh n ph t pl i n thêm kh kh n v ph t p t khá on n il t n h ho á m i qu n h x h i, s n tron m t t h mỗi n i m i qu n h nhiều m t v i n n m n t nh x h i nh qu n h h nh trị qu n h kinh t qu n h n n hi p h n nx n v o nh u t o th nh nh n m i qu n h ph h p tá n th n xuyên v hi ph i lẫn nhau. á y u t m i tr n ho t n t h 13
 14. Giáo trình Quản trị học 2014 á y u t m i tr n t h lu n i n n n m tl th nhiều y u t tá n l i ho ất l i t o nên nh n r i ro thá h th to l n iv it h tron á y ut v t r kh i t m ki m soát á nh quản trị 2. o há v i l o n th n th n sản ph m th l o n quản trị h y u l l o n n tr l ản ph m l o n quản trị tr h tl á quy t ịnh nh quản trị tron ất m t quy t ịnh quản trị n o n h n m th ml n kho họ nhất ịnh ph h p tron á tình hu n tron t n i i o n khá nh u á quy t ịnh quản trị l m ho n m n t nh khả thi tất y u á sản ph m phải n s l o n sán t o 3. Quản trị v l kho họ v l m t n h thu t i quản trị kh n nh n i h i phải ho n th nh á m tiêu ề r m phải ho n th nh hun v i hi u quả o nhất nh kho họ quản trị th hi n quản trị phải ảm ảo ph h p v i s v n n á quy lu t khá h qu n iều i h i vi quản trị phải trên s hi u i t s u s á quy lu t hun v riên t nhiên v x h i r i hình th nh nhiều l thuy t về quản trị trên s m hi u á quy lu t khá h qu n m v n n t t nhất á th nh t u kho ron quản trị s n nhiều ki n th nhiều m n kho họ thu nhiều l nh v khá nh u nh l tri t họ kinh t họ t m l họ x h i họ toán họ tin họ iều khi n họ n n h họ n v i nh n kinh n hi m tron th t v o th h nh quản trị th n i quản trị họ l m t m n kho họ liên n nh quản trị phải ảm ảo ph h p v i iều ki n ho n ảnh mỗi t h tron t n i i o n th iều i h i á nh quản trị v kiên trì á n uyên t v phải v n n m t á h linh ho t á ph n pháp hình th v k n n quản trị ph h p ho t n iều ki n ho n ảnh nhất ịnh nh n h thu t quản trị th hi n 14
 15. Giáo trình Quản trị học 2014 h thu t quản trị l k n n k xảo quy t ái m o quản trị u kho họ l s hi u i t ki n th h th n thì n h thu t l s tinh lọ l s hi u i t ki n th v n n ho ph h p tron l nh v tron t n tình hu n nh n h thu t quản trị th hi n hỗ l á nh quản trị n th hi n t t n i un h nh s u h nhất nh quản trị phải i t á h s n hi u quả nhất á tiềm n n h h i nh quản trị phải i t á s n hi u quả nhất á h i h nh quản trị phải i t á hs n hi u quả á kinh n hi m t h l y h t nh quản trị phải t n n m yv i t hấp nh n s v n r i i yl á kh nh n h thu t quản trị th h thu t n n i i về thu t n n i h n y n nh n nh n m ỗi on n i ều nh n u nh i m khá nh u n u i t s n thì n in o n ều h họ s n hi n nhiều nhất ho x h i ho n n m họ n sinh s n iều i h i nh quản trị phải m hi u á t i mt m l t n n i nên s n họ v o vi ì u l ph h p nhất nh v y mỗi á nh n m i iều ki n h i phát huy h t khả n n mình n hi n nhiều nhất ho t p th h thu t iáo on n i iáo on n i th n th n n it s n á hình th kh n hê thuy t ph t phê ình v phê ình kh n th n v k lu t h n kh n phải l n o n tá n t h i i nên áp n hình th n o i n pháp ì m o h y thấp v n ti n h nh tron kh n i nn o ều l nh n vấn ề m n t nh n h thu t i mỗi quy t ịnh khá nh u s ho r á k t quả kh n i n nh u kh n ph h p h n nh n kh n i p ho n i t phát tri n th o hiều h n t h m trái l i s l m t n thêm t nh tiêu tron t t n lẫn h nh vi họ h thu t n x tron i o ti p th hi n tron quá trình i o ti p l họn l i n i á h n i v thái ph h p v i n i n h l n h thu t n x tron i o ti p o i t m u i n i h n mất tiền mu l l i m n i ho v l n nh u l t t n ản thu t l l i tron i o ti p á h n i th n n i tình thái n i i n i tri t l n i hi n n n n ih mn n l nh n á hn i nl họn ho 15
 16. Giáo trình Quản trị học 2014 ph h p v i t n trình t ml n in h hái t n trọn th nh khiêm t n vui vẻ h nh t tin iềm m linh ho t n x l n h thu t i o ti p kh n th thi u tron quá trình i o ti p o i r t nh n h thu t quản trị n th hi n h thu t mu h n v án h n n h thu t kh i thá á tiềm n n iải quy t á kh kh n h thu t r quy t ịnh v th hi n quy t ịnh h thu t t o r th i v t n n th i h thu t ki m tr h thu t nh tr nh h thu t s n th i i n h thu t phê ình h thu t t h l y v s n v n h thu t l n n h Hai m t kho họ v n h thu t quản trị kh n i họi lo i tr nh u m h n lu n n h t sun ho nh u h thu t phải trên m t s hi u i t kho họ l m nền tản u kh n s kho họ l m nền tản thì nh quản trị t h v om y r i h qu n kinh n hi m á nh n m th i o h th th nh n tình hu n n y m s kh n th nh n tình hu n khá l i n u h v o kho họ m kh n h trọn t nh n h thu t quản trị thì n kh th nh n i vì th ti n ho n ảnh tình hu n mu n hình mu n vẻ v lu n th y i o i h i m t n h thu t n n n phon ph , kh o l o v sán t o ho họ h t n t i tron l thuy t n n h thu t hi n i n tron th t y n i á h khá n h thu t xuất hi n tron quá trình v n n á kho họ v o th ti n ml i un m n hề quản trị thì t s t l n t n tron v n h nh t h un m kho họ quản trị thì t s thất i tron kinh o nh un m n h thu t quản trị thì vi kinh o nh s ền v n 4. x o t n quản trị h phát sinh khi nhiều n i k t h p v i nh u th nh m t t p th tm tiêu hun t l s ph i h p á nỗ l nhiều th nh viên ho n th nh m t n vi hun 5. 16
 17. Giáo trình Quản trị học 2014 i h th n h th n quản trị v h th n ị quản trị tá n qu l i v i nh u n á kênh th n tin ênh th n tin h huy l kênh th n tin t h th n quản trị tá n t i h th n ị quản trị n th hi n i n nh l á quy t ịnh á m nh l nh h huy iều h nh ênh th n tin phản h i t h th n ị quản trị n h th n quản trị l nh n th n tin th hi n nh á áo áo th t ịnh k h y kh n ịnh k it n quản trị ho l á k t quả th t t 6. y n y ho t n quản trị th n khả n n linh ho t th y i th h n hi ph h p v i ho n ảnh m i tình hu n m i 7. h quản trị l nh m i t n hi u quả i n o qu n t m n hi u quả thì n n ho t n quản trị 17
 18. Giáo trình Quản trị học 2014 CHƯƠNG II: H I NC C C H N I. I NH R I ó thể nói hoạt động quản trị ra đời từ rất lâu trong xã hội nguyên thủy, nhưng lý thuyết quản trị thuộc về sản phẩm của xã hội hiện đại. Việc nghiên cứu sự phát triển các lý thuyết quản trị có ý nghĩa rất quan trọng đối với nhà quản trị, vì qua đó giúp cho các nhà quản trị hiểu được sự phát triển đó và giúp cho họ tìm được các các phương pháp để quản trị tổ chức mình nhằm đạt mục tiêu với hiệu quả cao nhất. Trong thời kỳ Trung cổ, lý thuyết về quản trị chưa được phát triển, vì đơn vị sản xuất kinh doanh chỉ giới hạn trong phạm vi gia đình, người cha chỉ truyền nghề lại cho con cái Hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi gia đình chủ yếu bằng kỹ thuật và thương hiệu đặc biệt của họ. ến thế kỷ 18, đây là thời kỳ tạo nên cuộc cách mạng công nghiệp nhờ hai “cú hích” mạnh nhất là tư tưởng kinh tế thị trường tự do cạnh tranh cuả dam Smith và phát minh ra động cơ hơi nước của Jame Watt, việc sản xuất lúc này chuyển từ gia đình đến nhà máy, đây là một tổ chức có quy mô lớn hơn hủ nhân của nhà máy tự mình đứng ra điều khiển hoạt động sản xuất, họ không phân biệt được chức năng của người sở hữu và chức năng của người quản trị, quá trình quản lý hoạt động sản xuất cũng chỉ tập trung chủ yếu vào khía cạnh kỹ thuật sản xuất hơn là vào các nội dung của hoạt động quản trị thực chất ( hoạch định, tổ chức, điều khiển và kiểm tra) Như vậy, trong giai đoạn đầu của cuộc cách mạng công nghiệp chưa có những lý thuyết quản trị ho đến giữa thế kỷ 19, luật pháp các nước hâu Âu chính thức cho phép thành lập tổ chức công ty kinh doanh, đặc biệt là công ty cổ phần ây là một hình thức công ty mà trong đó có nhiều người góp vốn, tức có nhiều chủ sở hữu, có chủ sở hữu tham gia quản lý công ty và có chủ sở hữu không tham gia quản lý công ty; Tức giai đoạn này đã phân biệt chức năng của người sở hữu và chức năng của người quản trị một cách rõ rệt hính sự phân biệt này đã tạo điều 18
 19. Giáo trình Quản trị học 2014 kiện cho các nhà nghiên cứu tập trung vào các hoạt động quản trị một cách mạnh mẽ hơn ến cuối thế kỷ 19, các lý thuyết quản trị đã ra đời, nhưng vẫn còn mới mẻ và chủ yếu vẫn tập trung vào kỹ thuật sản xuất là chính Mãi đến cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, những khía cạnh khác của hoạt động quản trị mới được các lý thuyết quản trị nghiên cứu một cách sâu sắc hơn Và Frederich Taylor chính là người đã đặt nền móng đầu tiên cho quản trị học hiện đại ó thể chia sự phát triển các lý thuyết quản trị theo các giai đoạn như sau: ác lý thuyết quản trị trong giai đoạn biệt lập, đây là giai đoạn căn cứ vào trình độ và yêu cầu của nhà quản trị, họ xây dựng lý thuyết phục vụ cho mình, sau đó phổ biến rộng rãi II. GI I O N I T L P 1. Nhóm các lý thuyết cổ điển về quản trị Nhóm lý thuyết cổ điển về quản trị xuất hiện ở châu Âu Hoa kỳ vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 Nhóm lý thuyết này có thể chia thành 2 trường phái sau: trường phái ký thuyết quản trị theo khoa học và trường phái lý thuyết quản trị hành chính a. r ng p t uy t qu n tr t o o c ó rất nhiều tác giả đóng góp cho trường phái lý thuyết này, có thể kể ra một số tác giả sau đây:  r r g – ng n -1871): Theo ông, muốn tăng năng suất lao động thì cần phải chuyên môn hóa lao động, ông đề suất d ng toán học để quản lý việc s dụng nguyên vật liệu tối ưu Thành công nổi bật nhất của ông là nghiên cứu thời gian cần thiết để hoàn thành một công việc, để từ đó xác định hệ thống tiêu chuẩn công việc, nếu công nhân làm vượt tiêu chuẩn đó thì sẽ được thưởng  Frank (1868-1924) & Lillian Gilbreth (1878-1972): Thành ông của hai ông,bà là phát triển một hệ thống các thao tác để hoàn thành 1 công việc và hệ thống xếp lại bao tr m các thao tác như các nắm đ vật, cách di chuyển loại 19
 20. Giáo trình Quản trị học 2014 b những động tác dư thừa, những động tác làm giảm sức kh e cho con người lao động, chú tâm vào những động tác ph hợp làm giảm sự mệt m i và tăng năng suất lao động  Henry L.Gantt (1861-1919): óng góp to lớn của ông là phát kiến ra được cơ sở mô tả dòng công việc để hoàn thành một nhiệm vụ,trong sơ đ thể hiện được cả thời gian kế hoạch và thời gian thực hiện của một công việc hiện nay sơ đ của ông được gọi là sơ đ G NTT  r rc ns ow y or – ng -1915): Trường phái lý thuyết quản trị khoa học có rất nhiều tác giả, nhưng đại biểu ưu tú nhất chính là Frederick Winslow Taylor Taylor được xem là cha đẻ của ngành quản trị và quyển sách nổi tiếng của ông về quản trị là “các nguyên tắc quản trị theo khoa học” xuất hiện vào năm 1911 Trước khi đưa ra các quan điểm quản trị theo khoa học trong học thuyết của mình, Taylor đã chỉ ra các nhược điểm của phương pháp quản lý kinh nghiệm củ như sau : n t, trong công tác chuyển dụng nhà quản trị không quan tâm, xem xét người công nhân họ có chuyên môn gì, nghề nghiệp ra sao, khả năng lao đông như thế nào, mà tuyển dụng bằng cách công nhân nào đến trước thì nhận vào làm trước, rõ ràng cách tuyển dụng như thế không khoa học và rất t y tiện , công tác đào tạo và huấn luyện cho người công nhân hầu như không có, dẫn đến không có một tiêu chuẩn và phương pháp làm việc khoa học, do đó công nhân chỉ biết làm theo thói quen, thậm chí học tự quyết luôn tốc độ làm việc của mình, nên năng suất lao động rất kém , mọi công việc và trách nhiệm nhà quản trị đều giao phó hết cho công nhân, nhà quản trị lúc bấy giờ không có chức năng quản trị của mình Tóm lại, Taylor cho rằng có 2 nguyên nhân chính khiến năng suất lao động thấp và vì năng suất lao động nên hoạt động quản trị kém hiệu quả ó là công nhân không biết cách làm việc khoa học,trong quá trình làm việc có những động tác dư thừa,chưa hợp lý trong vận động, tổ chức làm việc chưa khoa học, làm việc t y tiện không có kế hoạch công nhân làm việc thiếu nhiệt tình và hăng hái, ông đã quy trách nhiệm này thuộc về các nhà quản trị, họ không biết quản trị một cách khoa học 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2