intTypePromotion=1

Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp: Phần 2 - PGS.TS. Phạm Quang Trung

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:205

0
813
lượt xem
422
download

Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp: Phần 2 - PGS.TS. Phạm Quang Trung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp: Phần 2 gồm nội dung chương 8 đến chương 14 của tài liệu. Nội dung phần 2 trình bày các vấn đề về giá trị hiện tại, các quyết định va phân tích về chi phí đầu tư, doanh lợi, rủi ro trong hoạt động đầu tư, rủi ro kinh doanh, đòn bẩy hoạt động và các nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp: Phần 2 - PGS.TS. Phạm Quang Trung

 1. Chuong8 C A C QUYET OiNH VA PHAN TICH VE CHI PHI DAU TU Cac nha quan ly trong tat ca cac cong ty phat xem xet cac ' r \ \ x quyet djnh quan trong lien quan den cac luong tien sau nhieu w r f nam. Cac quyet dinh do lien quan den nhung ket qua thu duqc tu cac tai san ma cong ty da dau tu nhu: may moc, phucmg tien f t t giao thong, nha cua, dat dai. Cac quyet dinh khac co the lien r • % r quan den nhung thay doi quan trong cua qua trinh san xuat hoac r x t v vice lap them mot day chuyen san xuat san pham, djch vu mai f X va anh hucrng tai cac hoat dong cua cong ty. Cac quyet dinh dau tu do anh huang lan tai vi the canh tranh cua cong ty. 8.1. Cac quyet djnh dau tir / * > \ 1 Cac quyet dinh lien quan tai luong tien vao va luong tien r f x ra trong cac nam tiep theo dugc goi la cac quyet djnh dau tu. Cac quyet djnh nay thuang dugc xem xet dai han va co tac dong nhieu nam. / \ Cac quyet dinh dau tu thudng dugc xem xet cho cac du an 1 ' X t hoac chuang trinh cu the. Doanh nghiep can xem xet ve tiet i / kiem chi phi co the tao ^a dugc tir viec mua mot he thong may mdi hien co bii dap dugc chi phi mua ban dau va chi phi trong hoat dong hay khong? Ngay ca cac to chirc phi Igi nhuan cung 107
 2. can phai xcm xct trong quyet dinh dau tir nlur vay. Yi du, eo'iig ty A phai xcm xct cac van de nlur viec sir dung kem hieu q]ua cua cac may loc khong klii ma cong ty dang sir dung, xcm xct den chat luong san pham co phai do van de nay gay ra khong. Rat kho dinh luong khi no khong dirge tinh vao chi phi ngay ilap tuc. nhung vice danh gia rat quan trong trong ra quyet dinh dlau tu co ban. Hon nua, khi nha quan ly ra cac quyet dinh ve n:ioi phuang an khac nhau c„.a cac clurong trinh, dir an cu the, to'ng i r the cong ty se lien quan den cac hoat dong, cac clurong triinh hay du an dau tu khac cua cong ty. Chung ta co the nhin nhian qua trinh thuc hien cua du an tren mot nam khi chuyen doi ccac / f \ ket qua cua tat ca cac du an ve nam hien tai. Hinh sau day mc> ta du an nay bang cac diem tuong trimg cac hoat dong cua du am. Ifin/i H-8.1. Mot to clurc nlur la m ot sir tup hop cua cac dir an va cac cltir&ng trinh Cac du an hoac chuong trinh C B A 1 2 3 4 5 6 Nam Cac quyet djnh dau tu trong cac dir an dai han thirong tao 108
 3. tin'n: m ot bg phan cua qua trinh xay dun ; ke hoach chien luge. ( ac .Liu Ur Ion tron>i cong nghe san xu.a va vice mua sam cac tai s;n co ma tri Ion duac thirc hien co the dan toi cac thay doi, na n g ca o nang suat va tinh canh tranh cita cac cong ty. 8.2. Q u a tr inh duvet dir an dau tu ■» / Sue manh iau dai cua mot cong t\ co the bj anh hudng rat f \ \ l>Vn Idi cac quyct dinh dau tu co ban, vi vay nhieu cong ty ldn cd qi y trinh duyet du an dau tir rat phuc tap, thudng bi bat buoc th u e hien theo dung quy cach. Cac bieu mau cu the dugc sir dung va cac yeu cau dugc xem xet vdi nhieu cap do quan ly. Hau let cac tong cong ty ldn d Viet Nam cd phong ke hoach d a u tx hoac Ban dau tu cd chirc nang phan tich cac de an dau tu. ■ > ^ \ Qua trinh tham djnh va phe duyet mot dir an dau tu gom 6 bueVe % r B uoc 1: De xuat d u an Trong nhieu cong ty ldn, cac du an dugc cac nha quan ly cua. cong ty de xuat y tudng va chi dao qua trinh xay dung de an. Sr lira chon dir an can phu hgp vdi kc hoach chien luge phat ■» f tiien )di cac nha quan ly cong ty va veV cac dudng loi chi dao, i lien cuan den dir an nao co the dugc chap nhan cho cong ty. Cac nhat cuan ly vdi su than trpng, sir suy xet cita minh khong chap • t thu;ar cac du an mac du co the phu hgp vcri cong ty, bdi vi ho can.i hay cac du an do co mot sd rui ro cho ho hoac cac don vi ma ho phu trach. x \ Buoc 2: Gia djnh va phan tich cat. luong tien cua d u an Cac luong tien ciia du an phai dugc tinh cho toan bo thdi giam on tai ciia dir an. Co nhieu cong cu dung de phan tich cac luditu tien, mot so cong cu trong so dd dugc gidi thieu trong clnrrcng khac ciia giao trinh nay. Trong thue te, co mot sd nha 109
 4. quan ly lap dir an da co tinh lam cho cac luong tien trong de an dau tu cua ho tang tinh hap dan. Vice phat hien ra nhung gian f * lan do thucrng la kho neu cac nha quan lv do co kien thuc sau rong ve hoat dong kinh doanh cua ho va thi truong cua ho. B uac 3: Qua trinh p h e duyet d u an dau lie Cac muc do tham quyen de duyet cac de an dau tu la khac nhau giua cac cong ty. Chi phi cua mot du an cang Ion thi nguoi % \ \ f co tham quyen phe duyet du an phai co vi tri cang cao. Hau net, f x > * cac nha quan ly cap cao moi dugc phep duyet cac de nghi dau tu * r r co ban quan trong, nguoi de xuat du an phai ’ban1 cac ke hoach * 9 de xuat cua ho cho cac nha quan ly trong cong ty. Qua trinh nay \ * can co su quan ly N ha nuoc khi trong nhieu cong ty co canh tranh manh vi gioi han nguon luc. Nguoi quan ly can tap hop sir i y f ung ho cho du an cua ho va chuan bj cac ly le de thuyet phuc tai W ^ sao d u an cua minh lai tot hon cac du an khac. Cac phan tich ve f \ ^ ^ so lieu tai chinh chi la mot khia canh cua de an dau tu. Can co cac y kien phan tich, tranh luan cua nguoi co tham quyen de chumg minh ve su chap thuan cua d u an: thuong duoc thuc hien tren co so nhung luan c u chien luge, marketing, tai chinh hoac moi trudng. B uac 4. Phan tich va lua chon d u an ' • ' * Theo cac hoat dong xuc tien thuc hien cua nguoi de xuat d u an, du an se dugc tham dinh va lua chon boi cac nha quan ly 1 ^ co tham quyen cua cong ty. B ua c 5. Trien khai thuc hien d u an ' f Cac du an da d u g c phe duyet se dugc trien khai. Cac van de lien quan la xay d u n g hoac mua sam tai san moi, tuyen cac nhan vien moi va dao tao cac nhan vien cu. B u a c 6: Kieni tra, danh gid m uc do hoan thanh d u an 110
 5. kc; hoach han dau va dir tinh cac luon:.; tien. Tien trinh bao cao dira tren ket qua cita dir an trong ky hoat dong hoac kv tai chinh. Tat nhien, khong phai tat ca cac dir an dugc phe duyet th eo cac buac tren. Trong cac cong ty nho, cac buac tien hanh khac xa voi mau tren. Trong cac cong ty Ion, giam doc cac dan » * ' 9 s v] kinh doanh true thuoc co tham quyen ra quyet djnh dau tu c a biin ma khong can phe duyet cua tong cong ty, vi du quan ly bo phan san xuat co the chi can sir phe duyet cho du an dau tu cua r gi am doc chi nhanh vai gia trj du an hon 15.000 USD. / r \ Sau day, chung ta se xem xet chi tiet han van de quan trong dugc thue hien nhu la mot phan cua qua trinh dau tu. 8.3. Cac cong cu phan tich dy an dau tu' Cac cong ty co quyet dinh thirc hien hay khong mot du an X f X d;au tu nhu the nao? R5 rang cac anh huang ve tai chinh cua du a n phai dugc xem xet. Do la, cac chi phi cua moi du an phai durgc so sanh vai cac !gi ich ma cong ty se nhan dugc tu thue hiien du an. Trong quyet dinh chi dau tu, cac chi phi va Igi ich * ' ' 1 cl(6 phat sinh trong nhieu nam, chung dirge coi la cac luong tien X X ' X X v;ao va luong tien ra theo timg ky. Luong tien ra bao gom cac cltii phi ban dau cua du an va cac chi phi phat sinh trong qua / trinh hoat dong, chi phi nay se phat sinh suot qua trinh thue hien X X x / dtu an. Luong tien vao bao gom tiet kiem chi phi va doanh thu / • X tamg them tu ket qua thirc hien dir an va so tien lai tir ban cac tai sain. Vi du, neu cong ty A dang nghien ciru ve viec mua mot day « X ' ' 1 * ' ' clhuyen mai. luong tien ra se bao gom so tien mua may ban dau v;a sir phat sinh cac chi phi khac khi may mai dugc dua vao hoat d
 6. so tien thu dugc tir ban may cu. chi phi tiet kiem dirge tir khi sir diing may moi, va gia tri dugc ket chuven lai tir khi ket thuc dir an mua may mai nay. Co nhieu cong cu khac nhau de phan tich cac luong tien do nhu: thai gian hoan von, ty suat Igi tire ke toan, luong tien f t \ \ r chiet khau (DCF). Hai cong cu dau khong de cap den gia trj thai gian cua luong tien. Do dugc gia dinh rang mot dong nhan dirge trong tucmg lai co gia tri bang mot dong nhan ngay hom nay. \ \ t r t ' Cong cu luong tien chiet khau do xem xet cu the anh fnrang den gia tri thoi gian cua luong tien. Cac luong tien lien quan den dir J f ' an nay dugc gia dinh va tong ket trong cot thu nhat cua bang 8.1. Co khoan tien chenh lech giua luong tien ra va luong tien vao va luong tien ra cua bo phan phuc vu va cua cong ty la rong, khong bao gom cac phan tich khi chung khong thich hop voi , ' ’ * A quyet dinh dau tu. Bai vi chung se khong thay doi o bat ky 1 / X / ' phucrng an nao. Ban co the thay rang tiet kiem chi phi co xu huong tai nam nam, de gia dinh vugt ra ngoai thai gian lien p \ r r t # quan den nhieu yeu to khong on dinh. Bang B-8.1. M ay CT - cac luong tien cho hai phitffng an Dan vi tinh: USD P/a 1: Mua them P/a 2: Thay may mot may CT mai CT cu bang may CT mai Dau tu ban dau (thai diem 0) (585.000) (676.000) Chi phi mua may (74.715) 0 Phi lap dat 0 Thu tir ban may cu 150.000 * 1 Dau tu rong (thai diem 0) (659.715) (526.000) \ * Luong tien tir nam 1-5 (107.000) 63.000 112
 7. ; i * I i lan ^ 'tiet kiem chi phi hoat 90.000 0 1 don: 1 I)Oc:nh thu t a n g t h e m d o ta n g 200.000 i 80.000 kha n jn g hoat dong T i e ’ k ie m d o g i a m thai gian i 0 (15.000) c h o c u a b e n h n h a n noi tru P h i d a o ta o n h a n v i e n sir d u n g 1 8 3 .0 0 0 12 8 .0 0 0 (nam tlu'r m a y m o i ( n a m thir 1) 1), 143.000 (nam thir 2-5) T ie t k ie m chi p h i h a n g n a m Gia mua may dugc gia dinh la 585.000 do la va chi phi f X lap dat la 74715 do la. Vi vay chi phi ban dau dugc gia dinh la 659.715 do la. Chi phi them cho thay the cac bo phan, chi phi dich vu va hoa chat se la S107.000/moi nam. Co hoi tang them doanh thu do tang them kha nang lam viec cua bo phan phuc vu dugc gia dinh la 90.000 do la moi nam. Tiet kiem do giam thai gian cho cua khach hang la 200.000 do la mot nam 8.4. Cac phan tich su- dung luong tien chiet khau i \ \ f r > Be su dung nguyen ly luong tien chiet khau de phan tich f \ t \ quyet dinh dau tu co ban cua cong ty A, truoc het chung ta can ■> % ^ ^ hieu khai niem co ban ve gid tri (hai gian cua luong den. Ban muon nhan 100 trieu dong trao ngay ngay hom nay hay 100 x \ * r * trieu dong vao ngay nay nam sau. Hau het tat ca chung ta muon nhan tien ngay hom nay. Hai ly do giai thich sir lira chgn nay. f f y Ly do thu nhat, neu chung ta nhan dugc tien hom nay, chung ta sc sir dung no ngay thay vi phai dgi den nam sau. Ly do thu hai, \ X 9 chung ta se dau tu 100 trieu dong nhan dugc voi lai suat 7%, khi t \ do euoi nam chung ta se co 107 trieu dong. Vi vay gia tri thoi 113
 8. gian di cimg vdi tien to. Do do 100 trieu dung chung ta cc nga\ horn nay se khong ngang bang vai 100 trieu dong sau mo: nam , hai nam, hay nnrcri nam. Khi phan tich luong tien kco dai trong nhieu nam. phan tich chi dung khi dua tat ca gia tri tien trong cac nam vc cung > \ mot thai diem. P huang phap phu hop de sir dung la luong tien chiet k h a u , cong cu nay se tinh toan gia tri theo thai gian cua ^ > \ r r \ \ luong tien. Chung ta can chiet khau luong tien trong ttrang lai 1 x * de lam chung ngang bang ve gia tri hien tai. Co hai nguyen ly dugc sir dung rong rai trong phan tich f r \ \ chiet khau cac luong tien: nguyen ly gia tri hien tai rong va ty f f suat hoan von noi tai. Moi nguyen ly do se d u ac sir dung de phan tich cac luong tien lien quan den quyet dinh mua may cua cong ty A. 8.4.1. Nguyen ly gia tri hien tai rong Nguyen ly gia tri hien tai rong xac dinh gia tri hien tai cua ^ ^ * cac luong tien trong tucmg lai cua mot du an de lam can cir / \ phan tich. Phan tich gia tri hien tai rong cita mot ke hoach dau tu gom 4 buac: * \ \ B u a c 1: Lap bang the hien cac luong tien moi nam cua du % an dau tu. B u a c 2: Tinh toan gia tri hien tai rong cua moi luong tien, sir dung lai suat chiet khau la ty le sinh lai nho nhat dugc chap nhan de dau tu cua cong ty. No thirang dung de do lu a n g chi t phi von cua cong ty. * B u a c 3: Tinh gia tri hien tai rong (NPV), la tong gia tri hien tai rong cua cac luong tien trong tirng giai doan thai gian. 114
 9. Hia/c 4: Neu NPV duong (NPV > 0). co nghTa dir an kha thi dira tren phuang dien tai chinh. NPV cang cao, du an cang kha thi han va duac lira chon. Tuy nhien can luu y rang thong tin tai chinh chi la mot khfa canh do dira vao do ra quyet dinh. Chien lirac hay cac cong cu dinh lirang khac co the du kha nang va co trong luong trong cac quyet dinh quan ly 8.4.1.1. Xcic dinh N P V cua cac luong tien trong d u an m ua them mot m ay m ai (M). y y Luong tien lien quan tai du an mua them may M (phuang an 1) d u ac ghi trong bang 8.1. Trong bang 8.2, cac luong tien ciugc trinh bay theo cach de lam rd thcri gian thue hien cua moi ' > x i luong tien. Dau tu ban dau mua may M duac coi tai thai diem goc bang 0. Moi luong tien cua moi nam tir nam thu 1 den nam thir 5 d u ac chiet khau ve thai diem 0, su dung N PV de chiet khau moi luong tien vai lai suat chiet khau la 10%/nam. Cach de nhat de tim gia tri hien tai rong cho moi luong tien la su dung cac bang gia tri hien tai. * 8.4.1.2. Quyet dinh dua tren gid tri hien tai rong (NPV) f Phan tich gia tri hien tai rong cho thay mua them mot may M (so tien 659.715 USD) se thu duac tiet kiem chi phi doanh thu tang them (gia tri hien tai la 693.570 USD) tuc la se cao han chi phi ban dau. Gia tri hien tai cua luong tien vao se cao han • 9 • ' % gia tri hien tai luong tien ra la 35.855 do la. Vi vay theo phan tich NPV phuang an 1 la kha thi. 8.4.2. Nguyen ly ty suat hoan vdn noi bo Mot nguyen ly khac cung dung de chiet khau cac luong • i. ' ' > tien trong phan tich du an dau tu la nguyen ly ty suat hoan von noi bo. Ty s u a t h o a n v o n n o i b o duac dir an thu lai qua cac 115
 10. hoat dong kinh doanh trong suot dai dir an. Mot phirong an Khac dung de chiet khau la ty suat noi hoan la t\ le chiet khau td do eia tri hien taimorm muon thu lai luomz tien vao imane V -' . * • V. V - ». ^ bam: vai v. gia tri hien tai cua luong tien. vi vay 1RR la lai chiet khai: ma vai lai suat do thi N PV cua luong tien bang 0. Hang B-S.2. Nguyen ly gia tri hien tai rong: Phuang (in 1 Don vi: USD Tong gia tri Gia tri hien tai Cac luong tien moi nam hien tai cua SI vai 10% 0 1 2 3 4 5 Dau tu ban dau (659.715) 1,000 (651.000) 166.347 0,909 183.000 Tiet kiem chi 151.158 0,826 183.000 phi hang nam 137.433 0,751 183.000 124.989 0,683 183.000 113.643 0,621 183.000 T6ng ti5t kiem chi phi: 693.570 USD Gia trj hien tai rong: 33.855 USD Ty suat hoan von noi bo cua dir an mua may M (phuang an 1) la bao nhieu? Trong phan truac du an danh gia theo NPV la kha thi, vai lai suat chiet khau la 10%. Vay IRR se cao hern hay thap han lai suat chiet khau (i = 10%). Lai suat chiei khau duac sir dung trong tinh NPV cang cao thi gia tri hien tai cua tat ca cac luong tien trong tuang lai cang thap. Bai vi lai suat chiCrn liroc cao nghTa la m o n g muon thu duac hoi von nhanh. Vi vay t f - trong vi du lai suat chien luac cao han 10% se lam cho gia tri 116
 11. hi
 12. Being B-8.3. Nguyen ly ty su noi hoan: ph u an g an I D an vi tinh: USD Tong gia tri Gia tri hien tai Cac luong tien raoi nam hien tai cua SI vai 10% 0 1 2 3 4 5 \ \ Dau tu ban dau (659.715) 1,000 (651.000) r— 163.419 0,893 183.000 Tiet kiem chi 145.851 0,797 183.000 phi hang nam 130.296 0,712 183.000 116.388 0,636 183.000 — 103.761 0,56 183.000 * T6ng tiet kiem chi phi: 659.715 USD Gia tri hien tai rong: 0 USD 8.4.2.2. Cac quyet dinh dua tren IRR Bay gia chung ta tinh d u ac IRR la 12%. Cong ty A su i f f dung thong tin nay de ra quyet dinh nhu the nao? Mot de an dau tu duac chap thuan ve phuang dicn tai chinh neu IRR Ion han lai suat chiet khau 10%. Vi vay, theo r r \ > i t f phan tich chiet khau luong tien thi co the chap nhan phuang an mua mot may M mai. / ' f f Ket luan: van dung nguyen ly IRR khi chiet khau luong * tien theo cac b uac sau: • Lap mot bang ve cac luong tien moi nam cua ke hoach dau tu. Cac luong tien do giong cac luong tien dung de tinh 118
 13. NPV (cot 1). • Tinh IRR cho du an dau tu. Sir dung may tinh tai chinh hoac chuong trinh phan mem. Co trudng he rp dung phuong phap thu va loai tru de tim lai suat chiet khau tai do NPV = 0. • Neu IRR lan han lai suat chien luge thi du an kha thi ve phuang dien tai chinh. 8.4.3. S o sanlt hai cong cu N P V va IR R Trong truong hop nay NPV va IRR deu ung ho phuong an mua may M moi. Khi xem xet viec chap thuan hay loai bo mot X du an, nguyen ly thuong hoac ca hai cong cu deu ung ho hoac x / ca hai cong cu cung khong ung ho de xuat du an. 8.4 .3 .1. Cac iru diem cua viec ap dung phucmg p h d p N P V Nguyen ly NPV co nhieu uu diem han nguyen ly IRU. f \ X Mot la, neu tinh toan trong phan tich du an dau tu bang phuang phap thu cong, each tinh NPV la de han tinh IRR. Uu diem nay khong con quan trong khi sir dung may vi tinh hoac may tinh tai chinh de tinh toan. l/u diem thu hai cua nguyen ly NPV la su phan tich co the x / f f \ \ \ dieu chinh rui ro. Doi voi mot so ke hoach dau tu, cac luong tien thue hien trong tuang lai cang xa, tinh on djnh cua cac phan tich x A X X X X ve do lan ciia luong tien se cang it han. Vi vay, cac luong tien X / f 1 cua d u an keo dai, nhieu yeu to rui ro co the xay ra. Phan tich NPV eo the su dung lai suat chiet khau cao hon khi tinh NPV * cua d u an co dai dir an dai han. Khong the dir phong rui ro trong each tinh IRR bcri vi khi phan tich chi tinh lai suat chiet f khau trung binh, IRR ciia du an. l / u diem thir ba, NPV luon chi nhan dugc mot ket qua. 119
 14. Khi luong tien thay doi tir duang sang am ngoai doi du an, co nhieu IRR dugc tinh cho mot dir an. Dieu nay co the xay ra. neu co luong tien am trong nam thu 3. nam thu 4. 5 la duong v.'t am trong nam thu 6. \ 8.4.3.2. Gia dinh tai dau tic 0 * r Uu diem cuoi cung cua NPV so vai IRR lien quan toi gia dinh tai dau tu ngam dinh trong nguyen ly IRR. Trong nguyen ly IRR, cac luong tien co kha nang dicn ra suot du an dugc gia dinh dugc tai dau tu vai lai suat bang lai suat IRR cua dir an. \ - I r r Dieu gia djnh nay co the khong thuc te neu IRR cua du an cao f r f r han lai suat chiet khau. NPV lam gia dinh nay tra thanh thuc te \ \ % t g f / khi cac luong tien d u a c tai dau tu vai lai suat chict khau. N hu ac diem cua IRR so vai NPV lien quan tai su sap xep cua du an. Sir dung IRR co the dan tai cac quyet dinh kem chinh r \ xac han so vai sir dung cong cu NPV. Cac van de nay dugc thao luan trong phan cuoi cua chuang. Noi chung cong cu NPV thuang dugc sir dung nhieu han cong cu IRR khi danh gia du an \ dau tu. 8.4.4. Cac phan tich chiet khau luong tien theo cac gia dinh Giong nhu bat cir mot mo hinh quyet dinh nao, nguyen ly chict khau luong tien dua trcn cac gia djnh. Ngoai gia dinh tai \ / r ' \ dau tu dugc trinh bay a trcn, nguyen ly chiet khau luong tien dua trcn hai gia djnh quan trong: • Thai diem kct thuc cua luong tien: Trong tinh toan gia tri hien tai dugc sir dung trong nguyen ly NPV va IRR, tat ca luong tien dugc coi la tinh vao cuoi nam. Tuy nhien, neu cong ty A mua may M so tien tien 183.000 do la thu dugc moi nam 120
 15. do tiet kiem chi phi va doanh tim lane them se dirge thue hien a cac thoi diem khac nhau trout.: nu;i nam. Khi .sir dune may dien toan yeu cau phan anh chinh xac thoi gian eua moi luong tien se lam rac roi hon cho pluin tich dau tu. Han che khi sir dung quy irac thai gian linh moi luon" tien vao cuoi nam noi chung la khong anh h u an g Ion tiri sir phan tich dau tu. • Sir on dinh cua luong tien: Chiet khau luong tien phan tich xem cac luong tien co thich hgp voi du dau tu hay khong khi chiing dugc coi la on djnh. Mae du trong cac phuang phap phan tich dau tu neu cac yeu to khong on dinh da dugc phat trien, chiing khong dugc sir dung rong trong thue te. Nhu dugc de cap a tren, su dieu chinh do rui ro dugc thue hien trong phan tich NPV de tinh cac kha nang hien doi khong on dinh ciia luong tien. Trong thue te, cac gia dinh do hiem khi dugc dap ung. Tuy nhien, mo hinh chiet khau cac luong tien tao ra nguyen ly sir dung rong rai va hieu qua trong phan tich dau tu. 8.4.4.1. Xac dinh ty le chiet khdu (Discount Rate) / / % ' r r \ \ Ty le chiet khau sir dung de chiet khau luong tien trong phan tich NPV, hay lai suat hoan von trong nguyen ly IRR, no f 0 thuang dugc dura tren chi phi von trung binh. Chi phi von la khoan tien can bu dap so von da dau tu cho mot du an. Mot du an moi tang them gia tri von cho cac co dong bang cach tao luong tien lan han chi phi nguon von da sir dung trong du an dau lu. Chi phi von dugc tinh toan dira tren chi phi ciia tat ca cac loai von cua mot cong ty. Cac cong ty tao nguon von nhu the nao? Chinh phii va cac don vi kinh doanh ciia Nha nuac thuang 121
 16. vay von bam; each phat hanh lrai phieu hoac vav cac to chirc tai chinh. Cac cony ty lien doanh lao cac nguon von bang cacti phat hanh co phieu. hoac vay muon. Vi vay. chi phi \ on so la chi phi trung binh cua cac nguon von do. Danh gia d u an, lai suat chict khau dira trcn chi phi \'6n trung binh, do do no dugc dieu chinh cac rui ro cho phu hgp vai tung dir an cu the. Vai lai suat 10% dung de chiet khau cac luong tien moi nam trong du an mua may M. Muc lai nay dugc tinh bdi vi no la chi phi von trung binh cua cong ty tra cho nguon von vay. r f t 8.4.5. Cac quyet dinh cua chi p h i thap nhat * » ^ Trong mot so truang hgp chi phi dau tu c a ban co the dugc phe duyet bai nha quan ly tham chi du an N PV < 0 hoac IRR nho han lai suat chiet khau. Vi du, cong ty dau tu he thong may tinh de cung cap cac loai dich vu cho khach hang va cung cap cac thong tin cho nguai quan ly. Tuy nhien, rat kho trong dinh lugng luong tien vao tang them, tuc la cac khoan nhan f \ dugc va cac lap luan chii yeu ve cac khoan nhan dugc. Chiing ta se hoan thanh viec phan tich chiet khau cac luong tien nhung muc tieu se dugc lua chon phuang an co chi phi thap. Day la / p 9 r \ quyet dinh chi phi thap nhat: han la toi da hoa N PV cua luong tien vao trir di luong tien ra, muc tieu la toi thicu NPV cua chi phi phat sinh. f r f * Vi du khac ma quyet dinh chi phi thap nhat co the dugc thuc hien la: mua thiet bi an toan, chi phi cho cac thiet bi dc dap ung cac yeu cau ve chat lugng moi truang. nlur la die u klnen khong khi hay sir dung chat thai. 122
 17. (V . 6). Khau hao tai sa u .4 Khi tai san dai han dirge mua. chi phi thu hoi ciia tai san do duac tinh nizirac vai loi nhuan tronu nhieu uiai doan banu khau hao. Tuy nhien, chung ta khong cong chi phi khau hao vao trong phan tich luong tien. Ca NPV va IRR tap trung chu yeu tren cac luong tien, va chi phi khau hao dinh ky khong phai la X X / luong tien. Gia sir cong ty A khau hao tai san sir dung phuong phap khau hao duong thang, va thoi gian sir dung may M la 5 / nam. Neu cong ty mua them mot may vdi gia la 659.715 do la thi ty le hao mon se nhu sau: Chi phi ban dau: S659.715 M uc khdu hao hang nam theo phuang phap duong thang (D) D = S I 31943 D = S 131943 D = S 131943 D = S 131943 D = $131943 Thai gian Nam 1 Nam 2 Nam 3 Nam 4 Nam 5 Chi phi ban dau, Chi phi khau hao khong phai la cac ludng tien la mot luong tien ra. \ x % \ Tuy nhien chi co luong tien 659.715 do la la luong tien dien ra de thu hoi cho may mai. Khoan tien 131.943 do la la so tien khau hao hang nam khong phai la luong tien. Vi vay, chiing ta ghi chi phi thu hoi duac la mot luong tien trong phan tich dau tu, nlurnu chiinu ta khonu ehi mire khau hao hany nam, chiina khong phu lujp trong phan tich chiet khau luong tien. 123
 18. H.4J). 1 Khau hao irony, cac cony, ty phai )i(p thuC Gia su quyet dinh dau Ur c r ban da tinrc hien, con;’ ty, . mot to cln'rc trong kinh doanh co tnich nhiem phai nop thuc thu nhap. Vi du, Cong ty C co the xcm xct mua mot lie thong may tinh. Dieu nay se thay doi sir giai quyet cua chung ta ve khau hao hang nam trong phan tich luong tien - khau hao van khong phai la luong tien. Tuv nhicn, khau hao gan vai sir khau trir thue. Thanh toan thue la cac luong tien, va giam thuc do khau hao dugc tinh trong phan tich cac luong tien. Chucmg tiep theo t \ * se xcm xct anh huang cua thue ve khau hao tai san trong phan tich chi phi dau tu. •x 8.4.7. So sa n h h a ip h iro ’ an dau tu ng Chung ta thay co hai giai phap de giai quyet van de cua cong ty. Phuang an 1 la mua mot may M mai. Cac tranh luan ung ho manh me phuang an nav, va no cung dugc ung ho bai f r \ \ phan tich chiet khau luong tien, thu dugc NPV duang va IRR la 12%, cao hem lai suat chict khau la 10%. Phuang an hai la thay the may M cu bang may M mai. Cac luong tien lien quan tai ca hai phuang an ducrc mo ta trong bang 8.2. Chung ta xcm xct su so sanh giCra hai phucmg an ^ / r \ * bang cach sir dung cong cu chiet khau luong tien. Bang 8.4 dua ra gia tri hien tai rong cua hai phuang an. Gia tri hien tai rong cua phuang an mua them mot may M mai dugc so sanh vcri gia tri hien tai rong cua phuang an thay the may M. Trong khi NPV cua ca hai phu an g an deu lan han 0; NPV cua p h u a n g an 1 cao han cua ph uang an 2 la 31.520 do la. 124
 19. f u n r.; !l-n.4. Phan tich i’id tri hien ta i r u n :/ cua die an m ay M Dan vi tinh: USD 1 j P h u o n g an 1 j 0 j 1 3 ! i i [Chi phi m u a Jf 5x5000) j I 1 J I j Phi lap dat i (74715, 1 j . jT iet k ie n i chi phi ! 1 107000 | 0/I H j 107000 > 107000 107000 ! i i D o a n h th u ta n u 9000 7.Hj( 1 ; 9000 9000 9000 *- T ie t k i e m d o g ia m thoi 200000 200000 20O00U | 200000 200000 200000 j I jgian d o i c u a k h a c h h a n g T o n i ’ c o n g lu o n g tien (959715) I S3000 j 1S3o( uj | 183000 183000 183000 ! T h u a so c h ie t k h au xl x 0,907 j x 0.826 ii x 0.751 x 0,683 x 0,621 1 G i a trj h ien tai cua (659715) 166347 | 15115S 1 137433 124989 113643 1 l u o n g tien 1 1 NPV 33S55 1 P h u o n g an 2 0 A * > [ 4 5 6 iP G ia m ua m ay (676000) So tien ban m a v cu 150000 1 | . T ie t k ie m chi phi 63000 63000 j 63000 , 63000 63000 1 I T i e t k ie m d o g i a m thai 80000 80000 80000 80000 80000 gian d a i c u a k h a c h h a n g 1 j! Phi d a o tao (15000) i X \ T6nj> lu o n g tien (526000) 128000 1430000 143000 143000 143000 Thua so c hiet khau 1 0.909 0,826 0,751 0,683 0,621 i i @ 10% i 1________j G i a tri h ien tai cua (526000) 116.325 i 1I S ! 1s | 107393 i 97669 88803 1 1 l u o n ” tien 1 v> 1 . i NPV 2335 125
 20. Chcnh lech gia tri hien tai rong cua pluron g an I va phuang an 2 la: 31.520 do la. 8.4.7.1. IRR cua hai dir an Chung ta da tinh IRR cua phuang an 1 la 12%. NPV cua phuang an 2 la 2335 USD thap han NPV cua p h u a n g .in 1, chung ta du tinh la IRR xap xi 10%. IRR chinh xac duac tinh bang phuang an thir va loai trir hoac bang bang tai chinh. IRR cua phuang an 2 la 10.18%. So ngay duac kiem tra bang ciich thay IRR vao NPV va tai mire lai suat do NPV = 0. 8.4.7.2. So sanh cac phan tich cua hai dir an m u a may M Chung ta co thong tin tai chinh can cho bao cao cua chit / t \ \ du an. Phan tich chiet khau luong tien ling ho p h u a n g an mua them may M trong khi phuang an thay the m ay cu bang may x r r r mai co IRR gan vai lai suat chiet khau: Phuang an 1 Phuang an 2 NPV (10%) S33855 S2335 IRR 12% 10,18% Trong truang h a p nay ca phan tich N PV va IRR deu co chung mot ket qua la p hu an g an 1 kha thi han p h u a n g an 2. Doi vai tSt ca cac du an, ket qua phan tich N P V va IRR / / luon cung dua ra m ot ket luan. Neu phan tich N P V v a phan tich IRR khong cung mot ket luan thi du an nao co N P V cao nhat se \ t > * duac chon. Do gia dinh la cac luong tien co the tai d a u tu, cong r cu NPV luon dua ra ket luan dung han. Chung ta thay ro chii du an tai cong ty dua ra cac tranh luan co sire thuyet phuc cao hem doi vai yeu cau m u a mot may M mai han yeu cau thay the may cu. Ket qua phan tich tai chinh 126
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2