intTypePromotion=1

Giáo trình Rơ le bảo vệ

Chia sẻ: Lê Hùng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:106

0
141
lượt xem
41
download

Giáo trình Rơ le bảo vệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình "Rơ le bảo vệ" giới thiệu đến các bạn những yêu cầu cơ bản đối với bảo vệ rơ le, thí nghiệm hiệu chỉnh bảo vệ, điều khiển, tín hiệu ngăn lộ đường dây cấp điện áp từ 6-35KV, bảo vệ dòng điện, sơ đồ tổng hợp và sơ đồ triển khai của bảo vệ,... Với các bạn chuyên ngành Điện - Điện tử thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Rơ le bảo vệ

 1. Danh môc tµi liÖu r¬ le b¶o vÖ: http://adf.ly/10176057/lbs-v-recloser http://adf.ly/10176057/bao-ve-ro-le http://adf.ly/10176057/quy-trinh-ro-le-p443-p445 http://adf.ly/10176057/tai-lieu-ro-le http://adf.ly/10176057/tai-lieu-ro-le-2 http://adf.ly/10176057/bao-ve-ro-le-trn-dz-500kv http://adf.ly/10176057/cac-mach-lien-dong http://adf.ly/10176057/gioi--thieu-chung-ve-ro-le-bao-ve http://adf.ly/10176057/he-thong-ro-le-500kv http://adf.ly/10176057/he-thong-ro-le-500kv-2 http://adf.ly/10176057/nguyen-ly-ro-le-dz http://adf.ly/10176057/nguyen-ly-ro-le-khang-bu-ngang http://adf.ly/10176057/nguyen-ly-ro-le-mba http://adf.ly/10176057/nguyen-ly-ro-le-tu-bu-doc Nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n ®èi víi b¶o vÖ r¬ le C¸c b¶o vÖ r¬ le t¸c ®éng c¾t m¸y c¾t ®iÖn cÇn ph¶i thùc hiÖn 4 yªu cÇu c¬ b¶n sau ®©y: TÝnh chän läc, t¸c ®éng nhanh, tÝnh ®¶m b¶o vµ ®é nh¹y A B C 3 4 N 1 N 2 5 1 2 1
 2. H×nh 1–1 VÝ dô vÒ tÝnh chän läc cña b¶o vÖ r¬ le 1. TÝnh chän läc TÝnh chän läc lµ kh¶ n¨ng chØ c¾t phÇn h háng cña hÖ thèng khi cã ng¾n m¹ch. XÐt mét vÝ dô cô thÓ: ®èi víi m¹ng ®iÖn ®· cho trªn h×nh 1-1 khi ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm N1 b¶o vÖ ph¶i c¾t m¸y c¾t 5 ë ®Çu ®êng d©y bÞ h háng BC. Nh vËy tÊt c¶ c¸c hé tiªu thô, trõ nh÷ng hé nèi vµo thanh c¸i C sÏ tiÕp tôc lµm viÖc b×nh thêng khi c¾t m¸y c¾t. Khi ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm N2 ®Ó ®¶m b¶o tÝnh chän läc, b¶o vÖ cÇn ph¶i c¾t m¸y c¾t 1 vµ m¸y c¾t 2 ë hai ®Çu ®êng d©y bÞ h háng vµ viÖc cung cÊp ®iÖn cho tr¹m B vÉn ®îc duy tr×. 2. TÝnh t¸c ®éng nhanh PhÇn tö bÞ ng¾n m¹ch cµng ®îc c¾t nhanh cµng h¹n chÕ ®îc møc ph¸ ho¹i c¸c thiÕt bÞ, cµng gi¶m ®îc thêi gian sôt ¸p ë c¸c hé tiªu dïng ®iÖn vµ cµng cã kh¶ n¨ng duy tr× ®îc sù æn ®Þnh cña c¸c nhµ m¸y ph¸t ®iÖn vµ toµn bé hÖ thèng ®iÖn. Tuy nhiªn c¸c lo¹i b¶o vÖ võa ®¶m b¶o c¾t nhanh, võa ®¶m b¶o tÝnh chän läc kh¸ phøc t¹p vµ ®¾t tiÒn. V× vËy yªu cÇu t¸c ®éng nhanh chØ ®Ò ra phô thuéc vµo nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ cña hÖ thèng ®iÖn vµ t×nh tr¹ng lµm viÖc cña c¸c phÇn tö trong hÖ thèng ®iÖn. Trong c¸c hÖ thèng ®iÖn hiÖn ®¹i, ®Ó duy tr× æn ®Þnh th× thêi gian c¾t ng¾n m¹ch ph¶i rÊt nhanh. Ch¼ng h¹n ®êng d©y truyÒn t¶i ®iÖn 500 kV c¸c h háng ph¶i ®îc c¾t trong kho¶ng < 0,1 ®Õn 0,12 gi©y kÓ tõ khi sù cè ph¸t sinh; Trong m¹ng 110- 220 kV th× sau kho¶ng 0,15 – 0,3 gi©y; Trong c¸c m¹ng ph©n phèi 6 - 10 kV c¸ch xa c¸c nguån cung cÊp b»ng mét tæng trë lín, thêi gian c¾t ng¾n m¹ch cã thÓ lªn tíi 1,5- 3 gi©y. Thêi gian c¾t sù cè TC gåm 2 thµnh phÇn: Thêi gian t¸c ®éng cña b¶o vÖ TBV vµ thêi gian t¸c ®éng cña m¸y c¾t TMC TC =TBV +TMC §Ó gi¶m thêi gian c¾t ng¾n m¹ch cÇn cè g¾ng gi¶m c¶ 2 thµnh phÇn TBV vµ TMC. §èi víi b¶o vÖ c¾t nhanh hiÖn ®¹i ®· ®¹t ®îc TBV = 0,01- 0,02 gi©y, c¸c m¸y c¾t SF6 thêi gian c¾t trong kho¶ng 40ms. 2
 3. 3. §é nhËy §Ó ph¸t hiÖn ra nh÷ng thay ®æi kh¸c thêng so víi nh÷ng t×nh tr¹ng lµm viÖc b×nh thêng cña m¹ng ®iÖn, b¶o vÖ cÇn ph¶i cã 1 ®é nhËy cÇn thiÕt. Muèn x¸c ®Þnh ®é nhËy tríc hÕt cÇn x¸c ®Þnh vïng t¸c ®éng cña b¶o vÖ. Thêng th× ®é nhËy cña b¶o vÖ ®îc ®Æc trng b»ng hÖ sè nhËy Kn. §èi víi c¸c b¶o vÖ lµm viÖc theo c¸c ®¹i lîng t¨ng khi ng¾n m¹ch ( ThÝ dô nh dßng ®iÖn ) hÖ sè ®é nhËy ®îc x¸c ®Þnh b»ng tû sè gi÷a lîng t¸c ®éng tèi thiÓu ( tøc dßng ®iÖn ng¾n m¹ch bÐ nhÊt ) khi ng¾n m¹ch trùc tiÕp ë cuèi vïng b¶o vÖ trªn lîng ®Æt ( tøc dßng ®iÖn khëi ®éng ). §èi víi c¸c b¶o vÖ thêng gÆp yªu cÇu vÒ ®é nhËy: Kn =1,5 –2 ( KN = Inm min /I®Æt = 1,5 2) 4. TÝnh b¶o ®¶m B¶o vÖ ph¶i lu«n lu«n s½n sµng khëi ®éng vµ t¸c ®éng mét c¸ch ch¾c ch¾n khi cã nh÷ng h háng bªn trong vïng b¶o vÖ vµ nh÷ng t×nh tr¹ng lµm viÖc kh«ng b×nh thêng ë c¸c phÇn tö ®îc b¶o vÖ. MÆt kh¸c b¶o vÖ kh«ng ®îc t¸c ®éng khi cã nh÷ng h háng vµ t×nh tr¹ng lµm viÖc kh«ng b×nh thêng kh«ng thuéc ph¹m vi b¶o vÖ cña m×nh. NÕu b¶o vÖ cã nhiÖm vô dù phßng cho c¸c b¶o vÖ sau nã ( kÓ c¶ nguån trë ®i ) th× khi ng¾n m¹ch ë trong vïng dù phßng b¶o vÖ ph¶i ®îc khëi ®éng nhng kh«ng ®îc t¸c ®éng khi b¶o vÖ chÝnh ®Æt nh÷ng chç ng¾n m¹ch cha t¸c ®éng. §«i khi yªu cÇu vÒ t¸c ®éng vµ kh«ng t¸c ®éng m©u thuÉn nhau, thÝ dô ®Ó b¶o vÖ cã thÓ t¸c ®éng mét c¸ch ch¾c ch¾n khi xÈy ra ng¾n m¹ch trong vïng b¶o vÖ cña m×nh, cÇn dïng nhiÒu r¬le tinh vi vµ s¬ ®å nèi d©y phøc t¹p. Nhng khi dïng cµng nhiÒu r¬le vµ s¬ ®å nèi d©y cµng phøc t¹p, cµng cã nhiÒu kh¶ n¨ng lµm cho b¶o vÖ t¸c ®éng nhÇm. §Ó t¨ng tÝnh b¶o ®¶m cña b¶o vÖ cÇn: + Dïng c¸c s¬ ®å cã chÊt lîng tèt, lµm viÖc ch¾c ch¾n. + Chän s¬ ®å b¶o vÖ ®¬n gi¶n nhÊt víi sè r¬le cã Ýt tiÕp ®iÓm nhÊt. 3
 4. + Dïng c¸c bé phËn phô nh c¸c cùc nèi, d©y dÉn ch¾c ch¾n ®Ó thùc hiÖn s¬ ®å b¶o vÖ. + Thêng xuyªn kiÓm tra s¬ ®å b¶o vÖ. § 2. ThÝ nghiÖm hiÖu chØnh b¶o vÖ, ®iÒu khiÓn, tÝn hiÖu ng¨n lé ®¦êng d©y cÊp ®iÖn ¸p tõ 6 - 35Kv 4
 5. A. M¹ch b¶o vÖ I. M¹ch dßng ®iÖn I.1. S¬ ®å ®Êu d©y sao ®ñ I.1.1 S¬ ®å nèi d©y m¹ch dßng ®iÖn ia ib ic i0=ia+ib+ic I.1.2 Dßng ®iÖn thø cÊp khi b¬m dßng nhÊt thø theo s¬ ®å thÝ i0 L2 L2 L2 2 2 2 1 1 1 L1 L1 L1 ic ib ia A HY BiÕn ¸p phô t¶i 250/12V PY BiÕn ¸p tù ngÉu P ~  - 220; 380B nghiÖm Môc ®Ých ®Ó kiÓm tra: - tû sè biÕn - ®Êu ®óng s¬ ®å, cùc tÝnh ®óng §o ®îc: Ia=Ib =Ic =I1/Ki ë ®©y: I1 lµ dßng ®iÖn nhÊt thø ( A ). Ki lµ tû sè cña m¸y biÕn dßng ®iÖn. 5
 6. I0 =3I1/Ki I.1.3 Dßng ®iÖn thø cÊp ba pha khi mang t¶i ®èi xøng Ia=Ib =Ic =I1/Ki I0 =IKh«ng c©n b»ng S¬ ®å vÐc t¬: ia ic ib I.1.4 C¸c trêng hîp h háng m¹ch dßng ®iÖn I.1.4.1 §øt d©y trung tÝnh ia ib ic B¬m dßng theo s¬ ®å thÝ nghiÖm ta ®îc: Ia Ib Ic 0 HoÆc
 7. ia ic ib I.1.4.2 Ngîc cùc tÝnh pha C Khi ®ã cã hiÖn tîng nh sau: ia ib ic i0=ia+ib- ic B¬m dßng theo s¬ ®å thÝ nghiÖm ta cã: Ia=Ib =Ic =I1/Ki I0 =I1/Ki ë chÕ ®é mang t¶i 3 pha ®èi xøng: Ia=Ib =Ic =I1/Ki vµ I0 =2I1/Ki S¬ ®å vÐc t¬ nh sau: ia ib i0 7
 8. I.1.4.3. §øt m¹ch dßng pha C ia ib ic i0=ia+ ib Trªn s¬ ®å thÝ nghiÖm ta ®o ®îc: Ia=Ib =I1/Ki Ic = 0 vµ I0 =2I1/Ki ë chÕ ®é mang t¶i 3 pha ®èi xøng: Ia = Ib = I1/Ki Ic = 0 vµ I0 = I1/Ki S¬ ®å vÐc t¬ nh sau: ia i0 ib I.1.4.4 M¹ch dßng pha C bÞ ®Êu t¾t 8
 9. ia ib ic i0 ic+i0=ia+ib Trªn s¬ ®å thÝ nghiÖm ta ®îc: Ia=Ib =I1/Ki ; Ic +I0 = 0 vµ I0 =I1/Ki S¬ ®å vÐc t¬ nh sau: I.2 S¬ ®å ®Êu d©y sao thiÕu ia ia ic i0+ic 0 ib i0=ia+ic I.2.1 S¬ ®å ®Êu d©y m¹ch dßng ®iÖn I.2.2 Dßng ®iÖn thø cÊp khi b¬m dßng nhÊt thø theo s¬ ®å thÝ nghiÖm 9
 10. L2 L2 i0 2 2 1 1 L1 L1 ic ia A HY BiÕn ¸p phô t¶i 250/12V PY BiÕn ¸p tù ngÉu   P ~ - 220; 380B Ia =Ic =I1/Ki - ë ®©y Ki lµ tû sè cña m¸y biÕn dßng, I0 =2I1/Ki I.2.3 Dßng ®iÖn thø cÊp 3 pha khi mang t¶i ®èi xøng Ia =Ic =I1/Ki I0 =I1/Ki S¬ ®å vÐc t¬: ia ic0 i0 I.2.4 C¸c trêng hîp h háng m¹ch dßng ®iÖn I.2.4.1 §øt d©y trung tÝnh ia ic Khi ®ã: 10
 11. Trªn s¬ ®å thÝ nghiÖm ®o ®îc Ia = Ic 0 hoÆc
 12. ia i0 Trªn s¬ ®å thÝ nghiÖm ta ®o ®îc: Ia = I0 =I1/ Ki vµ Ic = 0 ë chÕ ®é mang t¶i 3 pha ®èi xøng: Ia = I0 =I1/ Ki vµ Ic = 0 S¬ ®å vÐc t¬ nh sau: ia i0 I.2.4.4 M¹ch dßng pha C bÞ ®Êu t¾t ia ic ic Trªn s¬ ®å thÝ nghiÖm ®o ®îc: Ia = I1/Ki vµ Ic +I0= I1/Ki ë chÕ ®é mang t¶i 3 pha ®èi xøng:Ia = I1/Ki vµ Ic +I0 = I1/Ki S¬ ®å vÐc t¬ nh sau: 12
 13. ia ic+i0 II M¹ch ®iÖn ¸p II.1. M¹ch ®iÖn ¸p cho bé phËn ®o lêng vµ c«ng t¬ nh h×nh vÏ: A b c A A A X X X N c ThiÕt bÞ SF b x x x ®o ®Õm a vµ U, P, Q b a c a a a N II.2 M¹ch ®iÖn ¸p cho b¶o vÖ trong ®a sè c¸c ®êng d©y mét nguån cung cÊp kh«ng dïng. II.3 C¸c lo¹i b¶o vÖ II.3.1 B¶o vÖ c¾t nhanh (xem§ 11) II.3.2 B¶o vÖ qu¸ dßng (xem § 3- §10. ) II.3.3 B¶o vÖ c¾t nhanh, qu¸ dßng cã híng cho líi trung tÝnh c¸ch ®iÖn ( xem § 29. ) B. M¹ch ®iÒu khiÓn m¸y c¾t C. M¹ch tÝn hiÖu mét ng¨n lé D. C¸c bíc tiÕn hµnh thÝ nghiÖm m¹ch b¶o vÖ, ®iÒu khiÓn, tÝn hiÖu vµ tù ®éng ®Ó ®a mét ng¨n lé 6 – 35 KV vµo lµm viÖc 13
 14. Sau khi qu¸ tr×nh l¾p ®Æt ®· hoµn thµnh. C¸c biÕn dßng ®iÖn, biÕn ®iÖn ¸p ®· ®îc thÝ nghiÖm ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt. M¸y c¾t ®· l¾p ®Æt xong n¹p khÝ SF6, ch¹y rµ tr¬n. §ãng c¾t thö b»ng c¬ khÝ tèt, nguån lªn d©y cãt ®Çy ®ñ. Ta lÇn lît tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc sau: D1. KiÓm tra toµn bé s¬ ®å m¹ch ®iÖn chÝnh x¸c ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt + M¹ch ®iÒu khiÓn, tÝn hiÖu, chÕ ®é nguån AC hay DC cho phï hîp. §iÖn ¸p nguån phï hîp cÊp ®iÖn ¸p sö dông cña c¸c lo¹i thiÕt bÞ trong ng¨n lé + §Æt tØ sè m¸y biÕn dßng phï hîp chØnh ®Þnh. §Êu ®óng c¸c cuén nhÞ thø TI vµo ®óng m¹ch: ®o lêng cÊp chÝnh x¸c 0,5; C¸c b¶o vÖ dïng c¸c cuén biÕn dßng cÊp chÝnh x¸c 5P hoÆc10P. + Cµi ®Æt tû sè TI vµ tû sè biÕn TU trong r¬ le vµ c¸c thiÕt bÞ ®o lêng ph¶i phï hîp víi tû sè thùc tÕ cña TU vµ TI + M¹ch dßng ®iÖn ®Êu ®óng, kh«ng ®îc hë m¹ch, chØ mét ®iÓm ®Êu ®Êt. + Lùa chän dßng ®Þnh møc I n cña r¬le lµ 5A hoÆc1A phï hîp víi dßng ®iÖn thø cÊp cña TI 5A hoÆc 1A vµ mang tÝnh thèng nhÊt trong c¶ tr¹m + M¹ch ®iÖn ¸p ®Êu ®óng ®¶m b¶o kü thuËt. KiÓm tra kh«ng ®îc ng¾n m¹ch c¸c cuén d©y ®iÖn ¸p th× míi ®îc ®Êu vµo m¹ch attomat TU chung. D2. ThÝ nghiÖm c¸c r¬le ®¬n chiÕc X¸c ®Þnh chÊt lîng r¬le, cµi ®Æt c¸c input vµ output ®Ìn LED vµ c¸c tÝn hÞªu c¶nh b¸o. D3. ChØnh ®Þnh r¬le theo phiÕu ®îc cÊp D4. T¬ng hç m¹ch b¶o vÖ vµ ®iÒu khiÓn tÝn hiÖu + §ãng, c¾t m¸y c¾t b»ng khãa ®iÒu khiÓn ®Ìn chØ thÞ vÞ trÝ m¸y c¾t phï hîp. + C¾t m¸y c¾t tõ c¸c lo¹i b¶o vÖ. + KiÓm tra m¹ch tù ®éng ®ãng l¹i. 14
 15. + KiÓm tra c¸c tÝn hiÖu ©m thanh vµ ¸nh s¸ng ( tÝn hiÖu c¶nh b¸o, tÝn hiÖu sù cè ). D5. Thö r¬le trong s¬ ®å tæng thÓ: B¬m dßng ®iÖn tõ hµng kÑp tñ b¶o vÖ vît qu¸ 1,1 lÇn gi¸ trÞ dßng ®iÖn ®Æt ®o thêi gian t¸c ®éng tËn r¬ le ®Çu ra c¾t m¸y c¾t ( t¹i tiÕp ®iÓm ®Çu ra cña r¬le ). TÝn hiÖu qu¸ dßng, c¾t nhanh t¬ng øng tõng pha m« pháng sù cè vµ tõng cÊp thêi gian vµ dßng ®iÖn t¬ng øng víi phiÕu chØnh ®Þnh. D6. NghiÖm thu bµn giao, cÊp sè liÖu cÇn thiÕt vÒ thiÕt bÞ cña ng¨n lé §ñ ®iÒu kiÖn ®ãng ®iÖn. D7.§ãng ®iÖn kiÓm tra mang t¶i Môc ®Ých x¸c ®Þnh dßng ®iÖn, ®iÖn ¸p vµo r¬le vµ thiÕt bÞ ®o l- êng ®Êu chÝnh x¸c, mäi th«ng sè cña thiÕt bÞ nhÊt nhÞ thø lµm viÖc ®ång bé víi nhau, ®¶m b¶o cho ng¨n lé ®a vµo vËn hµnh tuyÖt ®èi an toµn. + LÊy s¬ ®å vÐct¬ cña tÊt c¶ c¸c nhãm b¶o vÖ vµ ®o lêng. NÕu ph¸t hiÖn khiÕm khuyÕt ph¶i kh¾c phôc ngay. + Lµm biªn b¶n kiÓm tra mang t¶i. + CËp nhËt tµi liÖu theo dâi ng¨n lé. §.3 B¶o vÖ dßng ®iÖn 1 Nguyªn t¸c t¸c ®éng B¶o vÖ dßng ®iÖn lµ lo¹i b¶o vÖ t¸c ®éng khi dßng ®iÖn ®i qua phÇn tö ®îc b¶o vÖ vît qu¸ mét gi¸ trÞ ®Þnh tríc. PhÇn tö chÝnh cña b¶o vÖ lµ r¬le dßng ®iÖn ®îc chÕ t¹o theo nguyªn t¾c ®iÖn tõ hoÆc c¶m øng. Cã thÓ dïng c¸c r¬le s¬ cÊp hoÆc thø cÊp, t¸c ®éng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp lªn m¸y c¾t. HiÖn nay thêng dïng c¸c r¬le thø cÊp, t¸c ®éng gi¸n tiÕp trong c¸c m¹ng c«ng suÊt lín, ®iÖn ¸p cao. Theo ph¬ng ph¸p ®¶m b¶o tÝnh chän läc, b¶o vÖ dßng ®iÖn ®îc chia lµm hai lo¹i: 15
 16. (a) 1 2 3 1MC 2MC 3MC t N1 (b) t t1 t2 t t3 - B¶o vÖ dßng ®iÖn cùc ®¹i ®¶m b¶o tÝnh chän läc b»ng c¸ch chän thêi gian lµm viÖc theo nguyªn t¾c tõng cÊp. - B¶o vÖ dßng ®iÖn c¾t nhanh ®¶m b¶o tÝnh chän läc b»ng c¸ch chän dßng khëi ®éng thÝch hîp. 2. B¶o vÖ dßng ®iÖn cùc ®¹i cña ®êng d©y B¶o vÖ dßng ®iÖn cùc ®¹i thêng lµ lo¹i b¶o vÖ chÝnh ®èi víi m¹ng mét nguån cung cÊp. H×nh 3 - 1 C¸c b¶o vÖ dßng ®iÖn cùc ®¹i trong hÖ thèng mét nguån cung cÊp (a)- C¸ch bè trÝ b¶o vÖ, (b) - Thêi gian lµm viÖc cña b¶o vÖ cã thêi gian ®Æc tÝnh ®éc lËp Trong c¸c m¹ng mét nguån cung cÊp, ë ®Çu mçi ®o¹n ®êng d©y vÒ phÝa nguån, ®Æt mét b¶o vÖ dßng ®iÖn cùc ®¹i ( h×nh 3-1,a ) ®Ó chèng c¸c h háng trªn b¶n th©n ®êng d©y vµ c¶ trªn thanh gãp cña tr¹m do ®êng d©y ®ã cung cÊp. Khi ng¾n m¹ch t¹i mét ®iÓm bÊt kú trong m¹ng, vÝ dô t¹i N1 (h×nh 3-1,a), dßng ®iÖn ng¾n m¹ch ch¹y trªn tÊt c¶ c¸c ®o¹n n»m gi÷a nguån vµ chç h háng, do ®ã tÊt c¶ c¸c b¶o vÖ 1, 2 vµ 3 ®Òu khëi ®éng. Tuy nhiªn, theo ®iÒu kiÖn chän läc, b¶o vÖ 3 ®Æt gÇn chç h háng nhÊt ph¶i t¸c ®éng m¸y c¾t 3MC tríc. Muèn vËy, c¸c b¶o vÖ dßng ®iÖn ph¶i cã thêi gian lµm viÖc t¨ng dÇn tõ c¸c hé dïng ®iÖn tíi nguån cung cÊp. thêi gian lµm viÖc cña b¶o vÖ dßng ®iÖn cùc ®¹i B¶o vÖ dßng ®iÖn cùc ®¹i cã hai lo¹i: lo¹i cã ®Æc tÝnh thêi gian ®éc lËp 16
 17. ( ®êng 1, h×nh 3-2) vµ lo¹i cã ®Æc tÝnh thêi gian phô thuéc cã giíi h¹n ( ®êng 2 ). 1. §èi víi b¶o vÖ cã ®Æt tÝnh thêi gian ®éc lËp Thêi gian lµm viÖc ®îc chän theo nguyªn t¾c tõng cÊp, sao cho b¶o vÖ ®o¹n sau cã thêi gian lµm viÖc lín h¬n thêi gian lµm viÖc lín nhÊt cña c¸c b¶o vÖ ®o¹n tríc mét cÊp thêi gian t ( h×nh 3-1b ) t=tn –t[n+1] max CÊp chän läc vÒ thêi gian cÇn chän bÐ nhÊt ®Ó gi¶m ®îc thêi gian lµm viÖc cña c¸c r¬le b¶o vÖ ®Çu nguån, nhng ph¶i ®ñ lín ®Ó b¶o ®¶m tÝnh chän läc. Thêng chän t 0,5 gi©y 2. §èi víi b¶o vÖ cã ®Æt tÝnh thêi gian phô thuéc cã giíi h¹n ( §êng 2 trªn h×nh 3-2 ) còng ®îc chän sao cho thêi gian cña b¶o vÖ ®øng sau ph¶i lín h¬n thêi gian lµm viÖc cña b¶o vÖ ®øng tríc mét cÊp thêi gian t. Khi ng¾n m¹ch ë ®iÓm tÝmh to¸n ( ®iÓm N ë ®Çu ®o¹n tríc trªn h×nh 3-3a ) g©y nªn dßng ®iÖn ng¾n m¹ch lín nhÊt cã thÓ. Khi ng¾n m¹ch ë cuèi vïng b¶o vÖ dßng ®iÖn ng¾n m¹ch gi¶m xuèng ( h×nh 3-3b ), thêi gian lµm viÖc cña c¸c b¶o vÖ t¨ng lªn (h×nh 3- 3c). Còng tõ thÝ dô trªn h×nh 3-3 ta thÊy r»ng nÕu ë t×nh tr¹ng cùc ®¹i ( ®êng vÏ nÐt liÒn ), chªnh lÖch vÒ thêi gian lµm viÖc cña c¸c b¶o vÖ thø n vµ ( n+1). Khi ng¾n m¹ch ë ®Çu ®o¹n ( n+1) b»ng cÊp chän läc vÒ thêi gian t, nghÜa lµ tÝnh chän läc cµng ®îc ®¶m b¶o Dïng b¶o vÖ cã ®Æc tÝnh thêi gian phô thuéc cã c¸c u ®iÓm: + Cã thÓ gi¶m hÖ sè tù më m¸y k mm cña c¸c ®éng c¬ khi chän dßng khëi ®éng cña b¶o vÖ. §iÒu nµy ®îc gi¶i thÝch nh sau: Sau khi c¾t ng¾n m¹ch ngoµi, dßng ®iÖn tù më m¸y cña c¸c ®éng c¬ gi¶m xuèng rÊt nhanh trªn c¸c ®o¹n kh«ng h háng vµ b¶o vÖ sÏ kh«ng kÞp t¸c ®éng ë vÞ trÝ sè cña dßng ®iÖn tù më m¸y gÇn b»ng dßng ®iÖn khëi ®éng cña b¶o vÖ. + Cã thÓ phèi hîp thêi gian lµm viÖc cña c¸c b¶o vÖ trªn c¸c ®o¹n gÇn nhau ®Ó gi¶m thêi gian c¾t ng¾n m¹ch cña c¸c b¶o vÖ ®Æt gÇn nguån. 17
 18. H×nh 3 - 2 t PhÇn phô PhÇ thuéc n ®éc lËp 2 1 I Ik® §Æc tÝnh thêi gian lµm viÖc cña b¶o vÖ dßng ®iÖn cùc ®¹i: 1- §éc lËp; 2- Phô thuéc cã giíi h¹n H×nh 3 -3 (a ) n n+1 1M 2M 3MC C C I(kA) (b ) ma x min l(km) t(s (c) ) t t l(km) ThÝ dô vÒ c¸ch chän thêi gian lµm viÖc cña b¶o vÖ dßng ®iÖn cùc ®¹i cã ®Æc tÝnh thêi gian phô thuéc (a)- §iÓm ng¾n m¹ch tÝnh to¸n. (b)- Quan hÖ IN= f(l) khi hÖ thèng cùc ®¹i (nÐt liÒn) vµ cùc tiÓu (nÐt ®øt). (c)- Thêi gian lµm viÖc cña c¸c b¶o vÖ khi hÖ thèng cùc ®¹i (nÐt liÒn) vµ cùc tiÓu (nÐt ®øt). KhuyÕt ®iÓm cña b¶o vÖ nµy lµ: + Thêi gian c¾t ng¾n m¹ch t¨ng khi dßng ®iÖn ng¾n m¹ch gi¶m gÇn b»ng dßng ®iÖn khëi ®éng. + §«i khi sù phèi hîp thêi gian cßn kh¸ phøc t¹p. 18
 19. § 4. dßng ®iÖn khëi ®éng cña b¶o vÖ dßng ®iÖn cùc ®¹i Theo nguyªn t¾c t¸c ®éng, dßng ®iÖn khëi ®éng cña b¶o vÖ ph¶i lín h¬n dßng ®iÖn phô t¶i cùc ®¹i I lv max cña ®êng d©y ®îc b¶o vÖ. Tuy nhiªn viÖc chän dßng ®iÖn khëi ®éng cßn phô thuéc vµo nhiÒu ®iÒu kiÖn nÆng nÒ h¬n XÐt trêng hîp chän dßng ®iÖn khëi ®éng cho b¶o vÖ sè 1 ®Æt trªn ®äan AB cña m¹ng trªn h×nh 4-1. H×nh 4- 1 A B N 2 1 I 2' IN Ik ® IV Im.mmax Ilvma Ilv x t  0 t1 t2 Thêi gian tån t¹i ng¾n m¹ch VÝ dô vÒ c¸ch tÝnh dßng ®iÖn khëi ®éng cña b¶o vÖ cùc ®¹i. B×nh thêng m¹ng ®iÖn lµm viÖc víi phô t¶i cùc ®¹i, dßng ®iÖn qua b¶o vÖ 1 lµ Ilvmax. T¹i thêi ®iÓm t1 x¶y ra ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm N1, c¸c b¶o vÖ 1 vµ 2 cïng khëi ®éng. §Õn thêi ®iÓm t 2 b¶o vÖ 2 t¸c ®éng ( v× t 2
 20. ®éng c¬, s¬ ®å m¹ng ®iÖn vµ mét sè yÕu tè kh¸c . Thêng km.m=2 3 Tuy nhiªn dßng ®iÖn Immmax ch¹y qua thêi ®iÓm t2, b¶o vÖ 1 vÉn ph¶i trë vÒ. Muèn vËy dßng ®iÖn trë vÒ cña b¶o vÖ ph¶i lín h¬n dßng ®iÖn më m¸y cùc ®¹i, nghÜa lµ: ITrV =kat.kmm.ILvmax Trong ®ã: kat - hÖ sè an toµn, thêng lÊy kat =1,1 1,2 Tõ quan hÖ gi÷a dßng ®iÖn trë vÒ IV vµ dßng ®iÖn khëi ®éng Ik®: Iv k lv I kd Iv k at. k mm Ikd = .I lv max k lv kv TÝnh ®îc dßng ®iÖn khëi ®éng cña b¶o vÖ HÖ sè trë vÒ kV cña r¬ le phô thuéc tÝnh chÊt c¬ vµ ®iÖn cña cÊu t¹o r¬le.Trong c¸c r¬le lý tëng kV =1, nhng thùc tÕ do ma s¸t trong phÇn ®éng vµ do mét sè yÕu tè kh¸c c¸c r¬le cã kV < 1 Trong mét sè s¬ ®å nèi d©y dßng ®iÖn thø cÊp IT trong biÕn dßng ®iÖn cã thÓ kh¸c víi dßng ®iÖn I R ®i vµo r¬le. ë t×nh tr¹ng ®èi xøng sù kh¸c nhau ®îc ®Æc trng b»ng hÖ sè s¬ ®å: I{3}R = k{3}sd.I{3}T NÕu xÐt ®Õn hÖ sè s¬ ®å vµ hÖ sè biÕn ®æi n i cña biÕn dßng ®iÖn th× dßng ®iÖn khëi ®éng cña Ik®R r¬le b»ng k at. k mm .k (s3d) Ik®R = .I lv max k v .ni 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2