intTypePromotion=3

Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 4: Signal Analyzer

Chia sẻ: Nguyễn Văn Chiến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
53
lượt xem
23
download

Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 4: Signal Analyzer

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 4: Signal Analyzer trình bày các nội dung chính như: Bộ phân tích tín hiệu, cài đặt tín hiệu, phân tích tín hiệu, xuất dữ liệu,...Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 4: Signal Analyzer

1<br /> ABB Vietnam - Robotics<br /> <br /> Nh ng thông tin trong sách h ng d n này có th thay i mà không c n thông báo và<br /> không<br /> c hi u nh là l i cam k t c a ABB. ABB không ch u trách nhi m v b t c sai sót nào<br /> có th xu t hi n trong sách này.<br /> Ngo i tr nh ng u<br /> c nêu rõ ràng ra, không<br /> u nào trong ây<br /> c hi u nh b t c<br /> hình th c b o m hay b o hi m nào c a ABB cho nh ng m t mát, thi t h i t ng i n tài s n,<br /> phù h p cho m t m c ích riêng bi t hay nh ng u t ng t .<br /> Trong b t c tr ng h p nào, ABB s không ch u trách nhi m v pháp lí cho nh ng thi t<br /> i ng u nhiên hay v sau phát sinh t vi c s d ng sách h ng d n và s n ph m<br /> c mô t<br /> trong ó.<br /> Sách này và nh ng ph n c a nó không<br /> c sao chép, mô ph ng mà không có s cho phép<br /> ng v n b n c a ABB và n i dung bên trong không<br /> c ph bi n cho bên th ba hay s d ng<br /> cho b t c m c ích không<br /> c phép nào. Vi ph m s b truy t .<br /> © Copyright 2012 ABB All right reserved.<br /> ABB AB<br /> <br /> Robotics Products<br /> Vietnam<br /> <br /> 2<br /> ABB Vietnam - Robotics<br /> <br /> CL C<br /> 1.<br /> <br /> phân tích tín hi u<br /> 1.1 Cài<br /> <br /> t tín hi u …………………………………………………………………....5<br /> <br /> 1.2 Phân tích tín hi u ………………………………………………………………....7<br /> 1.3 Xu t d li u ……………………………………………………………………...11<br /> <br /> 3<br /> ABB Vietnam - Robotics<br /> <br /> 1.<br /> <br /> phân tích tín hi u (Signal Analyzer)<br /> ng quan<br /> Trong ph n này chúng ta s h c cách s d ng công c Signal Analyzer. Công c cho<br /> phép u ch nh hi u n ng ho t ng c a robot c ng nh tín hi u.<br /> <br /> Gi i nén<br /> 1. Dùng Unpack&Work<br /> m Pack&Go file GlueStation_Analize.rspag t th m c<br /> Courseware > Station. Gi i nén nó n m t th m c m i myGlueStation_Analize.<br /> <br /> 2. Khi tr m làm vi c, có hai c a s Verify Smart Component b t lên, ánh d u ch n<br /> vào Always trust this component và click Yes.<br /> 4<br /> ABB Vietnam - Robotics<br /> <br /> 1.1 Cài<br /> <br /> t tín hi u (Signal Setup)<br /> <br /> Khái quát<br /> Khi làm vi c v i b phân tích tín hi u, b c u tiên ph i xác nh tín hi u nào mu n<br /> phân tích. Tín hi u<br /> c ch n s<br /> c ghi thông tin l i su t quá trình mô ph ng, vì v y<br /> sau ó có th phân tích chúng. Tín hi u có th ph thu c vào b<br /> u khi n o (Virtual<br /> Controller), Station signals ho c Smart Component.<br /> <br /> Cài<br /> <br /> t c u hình cho tín hi u<br /> 1. Trong tab Simulation click ch n Enable và click vào Signal Setup.<br /> <br /> 2. Trong trình duy t Sources, click ôi vào I/O System<br /> <br /> n m c này trong trình duy t<br /> <br /> 5<br /> ABB Vietnam - Robotics<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản