intTypePromotion=3

Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 8: Smart Component

Chia sẻ: Nguyễn Văn Chiến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
65
lượt xem
21
download

Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 8: Smart Component

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 8: Smart Component trình bày các nội dung chính như: Tạo smart component (SC) - InFeeder, tạo smart component - Vacuum gripper,...Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 8: Smart Component

1<br /> ABB Vietnam - Robotics<br /> <br /> Nh ng thông tin trong sách h ng d n này có th thay i mà không c n thông báo và không<br /> c hi u nh là l i cam k t c a ABB. ABB không ch u trách nhi m v b t c sai sót nào có th xu t<br /> hi n trong sách này.<br /> Ngo i tr nh ng u<br /> c nêu rõ ràng ra, không u nào trong ây<br /> c hi u nh b t c hình<br /> th c b o m hay b o hi m nào c a ABB cho nh ng m t mát, thi t h i t ng i n tài s n, s phù h p<br /> cho m t m c ích riêng bi t hay nh ng u t ng t .<br /> Trong b t c tr ng h p nào, ABB s không ch u trách nhi m v pháp lí cho nh ng thi t h i<br /> ng u nhiên hay v sau phát sinh t vi c s d ng sách h ng d n và s n ph m<br /> c mô t trong ó.<br /> Sách này và nh ng ph n c a nó không<br /> c sao chép, mô ph ng mà không có s cho phép b ng<br /> n b n c a ABB và n i dung bên trong không<br /> c ph bi n cho bên th ba hay s d ng cho b t c<br /> c ích không<br /> c phép nào. Vi ph m s b truy t .<br /> © Copyright 2012 ABB All right reserved.<br /> ABB AB<br /> <br /> Robotics Products<br /> Vietnam<br /> <br /> 2<br /> ABB Vietnam - Robotics<br /> <br /> CL C<br /> 1. Smart Component (Thi t b thông minh) ................................................... 4<br /> 1.1<br /> <br /> o Smart Component (SC) – InFeeder ...............................................................4<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> o Smart Component – Vacuum Gripper ...........................................................11<br /> <br /> 3<br /> ABB Vietnam - Robotics<br /> <br /> 1. Smart Component<br /> o!<br /> Khi b n l p Smart Component (SC), b n có th gi m thi u r i ro gây l i b ng cách ki m tra nó<br /> t cách th ng xuyên nh t có th . Ví d : Khi b n thêm m t b c m bi n, kích ho t b c m<br /> bi n và dùng m t i t ng gi tác ng lên vùng c m bi n. Tín hi u SensorOut ph i b kích<br /> ho t.<br /> <br /> 1.1 L p m t Smart Component (SC) – InFeeder<br /> Khái quát<br /> Trong ph n này chúng ta s h c cách t o m t Smart Component, t o m t part, di chuy n part<br /> ch y tuy n tính trên b ng chuy n, và sau ó ng ng part khi nó ch m b c m bi n.<br /> <br /> Chu n b tr m<br /> Chúng ta s b t u v i m t tr m tr ng và nh p geometry c a b ng chuy n và part mà s<br /> dùng ch y SC.<br /> 1. Nh p geometry ….\Geometry\Infeeder.sat<br /> 2. Nh p library …\Libraried\box.rslib<br /> <br /> c<br /> <br /> Thi t l p Smart Component<br /> 1. Trên tab Modeling nh n nút Smart Component.<br /> 2.<br /> t tên SC là SC_Infeeder<br /> <br /> Thêm m t part vào SC<br /> Bây gi chúng ta s thêm m t part InFeeder vào SC, nó là Child component.<br /> 1. Trong trình duy t Layout, kéo part InFeeder và th nó vào SC_InFeeder.<br /> <br /> 4<br /> ABB Vietnam - Robotics<br /> <br /> Thêm Base Component vào SC<br /> t Smart Component bao g m m t ho c nhi u base component. M t base component là m t<br /> Kh i c b n v i nh ng thông s và thu c tính<br /> c nh s n.<br /> 1. Trong màn hình SC,<br /> <br /> n tab Compose và click nút Add component.<br /> <br /> 2. Trong m c Action, click nút Source.<br /> <br /> 5<br /> ABB Vietnam - Robotics<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản