Giáo trình sinh hóa động vật phần 11

Chia sẻ: Than Con | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
67
lượt xem
9
download

Giáo trình sinh hóa động vật phần 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

N5, N10 - metilen H4 folate Gliycine Serine 7,8 – Dihydrofolate Sự trao đổi của lipid và acid nucleic có rất ít mối liên quan trực tiếp, chúng chỉ liên quan gián tiếp thông qua trao đổi saccharide và protein. Một số dẫn xuất nucleoside diphosphate như cytidine diphosphate choline và cytidine disphosphate ethanolamine tham gia vào quá trình sinh tổng hợp phosphatid với vai trò chất cho gốc choline và ethanolamine.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình sinh hóa động vật phần 11

  1. 7,8 – Dihydrofolate N5, N10 - metilen H4 folate Gliycine + Serine Hình 11.10: Tổng hợp Thymidylate 6. Mối quan hệ giữa sự trao đổi lipid và acid nucleic Sự trao đổi của lipid và acid nucleic có rất ít mối liên quan trực tiếp, chúng chỉ liên quan gián tiếp thông qua trao đổi saccharide và protein. Một số dẫn xuất nucleoside diphosphate như cytidine diphosphate choline và cytidine disphosphate ethanolamine tham gia vào quá trình sinh tổng hợp phosphatid với vai trò chất cho gốc choline và ethanolamine (hình 11.10, 11.11) Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Hoá Sinh động vật …………………………… 335 http://www.ebook.edu.vn
  2. Động vật có vú choline Ethanolamine CDP- CDP-choline ethanolamine Dioxylglyxerol CMP CMP 3 ado Met 3 ado Hcy Phosphotidyl Phosphotidyl choline Ethanolamine Serine Co2 Decarboxyhoá Ethanolamine Phosphotidyl Serine CMP Seriê Vi khuẩn CDP - diaxil và nấm men glixerol Hình 11.11: Tổng quan các con đường hình thành phosphotidylcholine và phosphtidyl ethanolamine Trong các chương trao đổi chất chi giới thiệu quá trình chuyển hoá trao đổi chất riêng lẻ. Nhưng cơ thể sống là một khối thống nhất toàn vẹn, quá trình trao đổi có mối liên hệ hữu cơ với nhau. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Hoá Sinh động vật …………………………… 336 http://www.ebook.edu.vn
  3. Trong cơ thể, các quá trình trao đổi có liên quan mật thiết với nhau và có sự thống nhất điều hoà. Sản phẩm phân giải của một chất này lại là nguyên liệu tổng hợp của chất khác. Năng lượng do sự phân giải của chất này lại cần dùng cho quá trình tổng hợp một chất khác. Tuy nhiên cần lưu ý rằng, vai trò và tầm quan trọng của sự trao đổi của mỗi chất là khác nhau. Sự trao đổi Saccharide và lipid có ý nghĩa lớn về mặt cung cấp ATP cho các quá trình thu năng lượng. Tất cả các phản ứng của quá trình trao đổi chất đều phải có enzyme xúc tác. Một số chuyển hoá lại được điều hoà bởi các chất kìm hãm hoặc các hormone có bản chất protein. Bởi vậy sự trao đổi protein có vai trò điều hoà theo những cơ chế nghiêm ngặt đối với toàn bộ quá trình trao đổi chất đảm bảo trạng thái cân bằng của cơ thể. Ngoài ra, nhờ các yếu tố điều hoà bên trong cơ thể và bên ngoài như horcmone, nồng độ enzyme, nồng độ cơ chất, sự có mặt các chất kích thích và kìm hãm v.v.. mà các quá trình sinh tổng hợp hay phân giải các chất diễn ra một cách chính xác và tiết kiệm nhất. YÊU CẦU CẦN NẮM CHƯƠNG XI: MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI CHẤT Mối liên quan giữa trao đổi saccharide và lipid. Mối liên hệ giữa sự trao đổi saccharide và protein. Mối liên quan giữa sự trao đổi lipid và protein. Mối liên quan giữa trao đổi saccharide và acid nucleic. Mối quan hệ giữa trao đổi protein và acid nucleic. Mối quan hệ giữa sự trao đổi lipid và acid nucleic Câu 1: Mối liên quan giữa trao đổi saccharide với lipid và protein? Câu 2: Mối liên quan giữa trao đổi acid nucleic với saccharide; protein và lipid? Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Hoá Sinh động vật …………………………… 337 http://www.ebook.edu.vn
  4. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Trần Thị Ân, Lê Doãn Diên, Đặng Hạnh Phức, Nguyễn Thị Thịnh, Lê Ngọc Tú, Phạm Đình Thái. Sinh hoá đại cương tập I. Nhà xuất bản Đại học và trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, 1972. 2. Trần Thị Ân, Lê Doãn Diên, Đặng Hạnh Phức, Nguyễn Thị Thịnh, Lê Ngọc Tú, Phạm Đình Thái. Sinh hoá đại cương tập II. Nhà xuất bản Đại học và trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, 1974. 3. Vũ Kim Bảng, Nguyễn Đặng Hùng, Nguyễn Văn Kiệm, Trần Thị Lộc, Vũ Thị Thư, Lê Khắc Thận. Bài giảng hoá sinh đại cương. Nhà xuất bản Đại học và giáo dục chuyên nghiệp, Hà Nội, 1991. 4. Nguyễn Hữu Chấn,Trần Thị Ân, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Nghiêm Luật, Hoàng Bích Ngọc, Vũ Thị Phương. Những vấn đề hoá sinh học hiện đại tập I. Nhà xuất bản KHKT, Hà nội 2000. 5. Nguyễn Hữu Chấn, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Nghiêm Luật, Hoàng Bích Ngọc, vũ Thị Phương. Hoá sinh. Nhà xuất bản Y học, Hà nội 2001. 6. Đỗ Đình Hồ, Đông Thị Hoài An, Nguyễn Thị Hảo, Phạm Thị Mai, Trần Thanh Lan Phương, Đố Thị Thanh Thuỷ, Lê Xuân Trường. Hoá sinh Y học. Nhà xuất bản Y học chi nhánh TP. HCM 2003. 7. Nguyễn Tiến Thắng, Nguyễn Đình Huyên. Giáo trình Sinh hoá hiện đại. Nhà xuất bản Giáo dục 1998. 8. Lê Khắc Thận, Nguyễn Thị Phước Nhuận. Giáo trình sinh hoá học động vật, Nhà xuất bản nông thôn, 1974. 9. Lê Đức Trình. Hormon. Nhà xuất bản Y học 1998. 10. Straub F.B. Hoá sinh học (Tài liệu dịch). Nhà xuất bản KHKT, Hà nội 1973. 11. Berge, Jeremy M ; Tymoczko, John L . ; and Stryer, Lubert. Biochemistry. W. H. Freeman and Co. New York 2002. 12. Cooper, Geoffrey M. The Cell –A molecular Approach 2nd ed. Sinauer Associate, Inc., Sunderland (MA) 2000. 13. Donald Voet ; judithg .Voet. Biochemistry 2nd ed ., John Wiley & Son, Inc. New York 1995 . 14. Gilber, Scott F. Developmental Biology. 6th ed. Sinauer Associates inc, Sunderland 2000. 15. Hames, B.D.; Hooper N. M.; Huoghton J.D. Instant note in Biochemistry, Bios Scientific Publishers 1998. 16. Lehninger, A, L; Nelson, D,C ; Cox, M,M. Principles of Biochemistry, 2nd ed., Worth Publishers, New York 1993. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Hoá Sinh động vật …………………………… 338 http://www.ebook.edu.vn
  5. 17. Lodish, Harvey; Ber, Arnold; Zipursky, S. Laurence; Matsudaira, Paul; Baltimore, Davi; Darnell, Jame E. Molecular Cell Biology . 4th ed., W.H. Freeman & Co ., New York 1999. 18. Nussey, S.S. and Whitehead, S.A. Endocrinology, An Integrated Approach, Bios Scientific Publishers. Ltd .,Oxford,UK 2001. 19. Robert Horton, H.; Moran Laurence A.; Raymond S. Ochs; David Rawn, J.; Gray Scrimgeour, K. Principles of Biochemistry, 2nd ed., Prentico-hall international inc, 1996. 20. Stryer, L. Biochemistry, 4th ed ., W.H. Freeman and Company, San Francisco 1995. 21. Các website: www.microbes.otago.ac.nz/.../ biocontrol/protozoa.htm; Dopamine receptor figure courtesy of www.sane.org.uk/; niko.unl.edu/bs101/ notes/slide3_8.html; www. tulane.edu/biochem/med/igg.htm; whole mouse IgG2a molecule; users.rcn.com/.../ C/CellSignaling.html; RNA Verion of the genetic code; www.chemicalgraphics.com/. ../DNA/gem-dna.jpg; genetics.gsk.com/ graphics/dna-big.gif; www.ocf.berkeley.edu/ ~bsj/submissions.html; www.columbia.edu/ cu/opg/pub/pub.html; ... Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Hoá Sinh động vật …………………………… 339 http://www.ebook.edu.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản