intTypePromotion=1

Giáo trình Sửa chữa thiết bị điện: Điện tử gia dụng - Nguyễn Tấn Phước, Lê Văn Bằng

Chia sẻ: Pt Pt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:137

3
1.149
lượt xem
598
download

Giáo trình Sửa chữa thiết bị điện: Điện tử gia dụng - Nguyễn Tấn Phước, Lê Văn Bằng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Sửa chữa thiết bị điện: Điện tử gia dụng được biên soạn nhằm mục đích giúp cho thợ sửa chữa điện gia dụng có tài liệu để tìm hiểu thêm về các loại thiết bị mới trong lĩnh vực này, nhằm giải quyết được các hư hỏng thông thường một cách đơn giản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Sửa chữa thiết bị điện: Điện tử gia dụng - Nguyễn Tấn Phước, Lê Văn Bằng

 1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://ww
 2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http:// S UA C HUA T HIET B~ DI~N - DI~N T U G IA D lJNG
 3. N GUYEN T AN PDF Merge and Split Unregistered Version - http://w Simpo PHUOC LE V AN B ANG Di~n Di~n [it KS - KS D i¢n C H Di~u k hi€n tl;l' dQng ~ 1 - A StJA CHUA THIET 81 BIt:N B Ib T i16lA DUNG • • (TI] SACH D AY NGHE DI~N - DIEN TI'I) , A'? ~ N HA X UAT B AN T RE
 4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://w ROAN NGRENR BAN DOC GOP Y P RE B INR) ( NHA XUAT BAN TRE 1 618 Ly Chfnh T hang· Qui[ln 3 - Thanh p h6 Ho Chf Minh DT: 9 .316289 - 9.317849 - 9.316211 - Fax: 8 4.8.8437450 E-mail: nxbtre@hcm.vnn.vn
 5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://w H ien n ay, thici hi llien phl,a: VI,I d o s inh hoql ng;IY c ang p hong pJltl. Lla t\:,lng. Cal' thie't hi I1H~i hdu h ct d ell a p d ung ky Ihu,lt d i¢n ti'({10 d at )'L-tl d u g on n he. c hinh x,ic, lieh h(,lP n hieu l inh mlng Ifen mt:>tloai t hiel hi. t-)i~u nilY gily nhl~u kh(i k han c ho nhCi'ng ngt(ili thll 111m e(lng vi!;c .~l\'a chCi'a thic't hi d ien g la u~tng. G iao trlnh "S{(a c hua T hiet hi 8 it;n - 8it;n tlr g ia ul,lng" llu\jc h ien soq.n nhlim m ue dieh g iup e ho thl,1 s ua d li'a d ien g ia dl,lng c o l ai li~u M t1nt h i6u t hem v6 c:it: ioqi Ihie'l hi m{ji t rong l inh vlfe n ay, n hhm gi;lt q uyci dlf(Jc e ac hl( h ong t h6ng thl(i'Jng m 6t d eh dlln g ian. G iao trlnh c fing nhil.m p hue vu e ho c161 It/(Jng 1;1 nhCi'ng hQc sinh c ae lrt(t':lng CClng n hun Ky I hual, d e T rung lam D;;ty n ghc e 6 thCtn liii l ieu n ghien nYu va hqe tap. D ay [;1 g iao Irlnh d au t ien t rang h0 G iao t rlnh D'.IY n ghc dl1Q'e N ha xua't h an T re ht:lp l ac v(ji t ae g ia Nguy~n T an PhL1de Ihtte hien, nhftm p huc vl,I e ho g idi l1lanh n ien d ang t fen c1ttC1ng 11m k icm clIo m lnh m9! n ghc Ihich hQ'p M mlfll s inh e ung n htt p hue vu e hn xii hC)i. T ae g ia Nguyf:n T an P httdc dii c 6 nhi~u n 3m h ien s oan g iao trInh, nhling d ay 1:'1. g iao trinh d au l ien dttQ'e v iet d nnh e ho g ioi th(,1 ( cae g iao Irlnh t rudc vi€t c ho trlnh dQ 8 ai h oc, C an d ang, T rung h qe e huycn nghi~p). H y v l)ng rling g iao t rlnh n ay se l a m01 t ai li~u ky !hu~1 hCN i ch e ho c ae b
 6. C HUONG I Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http:// ~CH D ItN C HIEu S ANG vE C HIEU S ANG n .l- cAc K HAI NII);M 1. K h6i n ifm v~ q uang t hong Q uang t hong 1a s o l ugng a nh s ang d ugc p hat r a h oi m (lt n guon s ang r na mAt n guai c am thl,l dl1gc . v~ c ua Quang t hong l8. l umen ( lm) D on K i h i$u ella Quang t hong lil ¢I C ae n gu6n p hlit s ang k hac I1hau se b ac X1;l dl10i c ae b uoe s 6ng k hac n hau, do d6 s e g ay r a n hi1ng c am nh~n k hac n hau t rong m ilt c hung t a vi cae n gu6n p h:it s ang k hac n hau s e co Q uang t hong k hac n hau. Cae t hong s 6 eCl b an c ua mQt s 6 n guon p hat s ang t hong dl,mg dl1gc t rinh b ay t rong b ang 1. L B ang 1 .1 Hi~u C ong N gu6n s ang Q uang s ua't t hong ( lm) ( lmlW) s u6t(W) 100 1390 13,9 D en n ung s ang 40 5 40 93 D en h uynh Q uang ap 100 10.000 100 D en s odium c ao D€m t hoy n gan cao a p 58 5 8.000 1000 2000 D en M etal H alide 95 1 90.000 7
 7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://w D(> r 9i Ia rn~t d(> q uang t hong t rim m ot dC1n vi di~n t ich d uqc chie'u s ang. H ay n 6i e ach k hac de;. r 9i 1t l uqng q uang t hong . Do d6, t a co c ong t huc t inh dQ n?i la: Eo _ _ S vi E : D(> r 9i, d an In l ux (Ix) Q uang t hong, d an vj 1 r 9i i1 d iem c hi€u s ang y €u n ha't v a dQ r 9i t rung b inh c ua he ml)it d uqe g9i 13. h~ 5 6 d ong d~ll dQ r9i. T hi dl} s au d ay c ho t a t ha'y mQt 56 t Ii 5 6 dQ r 9i c ua m(>t 5 6 nC1i t hliang g~p: DI} r 9i gilta t nia t rim m~t da't i1 H a NQi 3 5.000 - 70.000 Ix 0 ,25 Ix DQ r 9i d em t rAng rAm vi~c 2 00 - 400 Ix DI} r 9i p hbng l am D 9 r9i t rong nha. 0' 1 00 - 200 Ix DI} r 9i t ren dUb"ng p h6 co d~m c hi€u s ang 2 0-50lx 3. C hi sc/ h oan m au C hAt l ugng cao eua a nh s ang t he hi~n i1 c hat l ugng n hin m au, n ghia l a k ha nAng p han bi~t mQt e ach c hinh x ac De d anh g ia 51,1 bi~n d 6i m iw cae maU sAc t rong a nh s ang do. 8
 8. sAc do a nh s ang g ay r a, nglfb'i t a d ung chi s o hOEm m au I RC (Color R endering I ndex ). Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://w C hi s o hOEll1 m au I RC cho t a b iet c hat Ilfqng a nh s ang. C hi s o h oan tOEll1 t hay do'i t it a d6i vdi a nh s ang d on sAc d en 1 00 deli v ai a nh s ang trAng. Chi s 6 hOEm m au c ang cao t hl c hat ilf
 9. ti~n l qi h on ca. V i a nh dEm di~n g§.n g iong voi a nh s ang m~t khOng k hoi, k hOng and Split d~ sU' d \lng. C Version - tro-i, Simpo PDF Merge h ai v a r at Unregistered ac 10
 10. 1 .2 D ge t inh e ua d im n ung s ang Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http:/ D~c d~c H nh c ua d en n ung s aug dtiqc t rung b oi c ac t hong s 6 s au: - Cong s ua't cLla d en: 5W, l OW, 2 5W,40W, 6 0W, 7 5W, 1 00W",500W h ay 1 000W. ap Di~n - s lr d yng: 1 2V, 2 4V., h ay 2 20V. - Hlnh d~ng b ong dim: co nhi~u h inh d9-ng n hti h 1nh q ua d .u, d9-ng n g9n Ilia".'.''.'. T u6i t h9 c ua b 6ng d en n ung s ang '.'ao k hoang 1 000 g io. C hi s 6 h oim m au IRC: 1 00 Q uang t hong t ha'p l am e ho hi~u s ua't clEm t hap. C lla . B amr 1 2- Bang d
 11. 1 .3 U u, n hri(fC d iim S1 .3.1 PDF iim impo U u d Merge and Split Unregistered Version - http://ww NhiiJ.u c hung loai t heo k ich thl1ac, nhio'!u CllP dii';n lip v a c ong s uilt. . Q uang t hong g iaIn k hong d ang ki!' k hi x uilt hii';n c henh l~chdii';n a p. - Sa d 6 nbi d ay dan gillll, k hong d .n c ac bl) ph$.n phI,!. - Kha n ang l am vii';c khOIlg phI,! thuQc v ao di~u ki~n c ua m oi trl1ang (nhii';t de;., de;. iim. ..) - G9n nh~ t hich h gp v ai m 9i diiJ.u ki~n s lt dl,!ng. - Chi s o ho~m m au cao, gAn tl1Cfng tl,t nhl1 a nh s ang tl,t n hien. 1 .3.2 N hri(fc d itfm - Hi$u s uilt.chiiiu s ang t hilp. - Tu5i thQ ng.4n hetn cac lo~i d en k hac. nhi~t - Phat I an. 2. D im h uynh q uang 2 .1 C au t (lo D en h uynh q uang l a lo~i d en p hat r a a nh s ang l~nh, i t p hlit nhii;'t s o v ai d en n ung s ang. C au t~o c ua d en 18 o ng p h6ng dii';n val 2 di~n cl,tc a h ai dl1u v a h oi t huy n gan, t hanh t rong c ua 6 ng dl1gc t rang m ot Id"p p hat s ang ( huynh q uang). K hi c ae t ia h 5 q uang p h6ng di€;n v a eh~m v ao 16p p hat s ang, m 9t p h.in nAng hrqng cua chUng bie'n t hanh nhi~t nAng, phein con l~i t hilllh a nh s ang . Mau sl1c a nh s ang p hat ra. tU d im t uy 12
 12. t huoc v ao t hanh p han ld'p b ot h uynh q uang b ao g 6m c ac c hat t ungstat Simpot ungstat m agie, s ilicat k ern + g lucinium, b orat - http://w c alci, PDF Merge and Split Unregistered Version c admium... D en h uynh qual1g s u d yng cho c ong vi~c c6 y eu c au do r 9i cao ( l00 - 150 lux t nllen) v a di~n a p h ioi p hai 6 n d~nh. K hong d ung d en h uynh q uang M chie'u s ang sl! co, t hoat h iem. 5 c~ 3 -I !/ vo b 6ng 1. / / - - -- _. - L dp h uynh q uang 2. '-- ... - . ...... 3. Hlli
 13. DEm h uynh q uang p hat r a a nh s ang e m d ju, d
 14. t he' d oi v ai d en h uynh q uang d n p hai mAe n oi tie'p v ai eUQn c am k hlingimpo PDF Merge and d~nh dUnregistereddVersion - http://w S n hi\m ml,!e d ich g iu 6 n Split ong di~n q ua en v a d ong t hai t
 15. S tarter (con chur')t,tdc-te, br') m 6i) S tarter thl/C cha't l a lO
 16. , P----' - '.- Simpo PDF Merge, and Split Unregistered Version - http:// ; I -- p -- - ~ =4- Hinh 1_.6: S a d(} lHf!ch den h llynh q uang v 6i B allast di¢n t il 2 .4 U u n hltf/C d Um e ua d im h uynh q uang l fu d iem 2 .4.1 D ietl t ich c hieu s ang Idil A llh s ang p hat r a g an veri a nh s ang t l! nhil'm ap t hay doi di~n Q uang t hong girim i t ( 1 S;-) k hi t rong ph::pn vi eho p hep. 2 .4.2 N hli(jc d iilm Cflu t'.1o p huc t:;tp G ia t hanh ca~, C'osq:! t hap Q uang t hong v a ph:;tm vi p hat q uang p h\! thu9C van n hiet do. Doi veri lo~i d ell b
 17. N g oai ca'u t~o clla bi) dEm h uynh q uang n oi t ren con co c ac ki@'u d en PDF Merge and SplitsUnregistered Version - http:/ Simpo h uynh Quang k hac n hu au: ph~ a ) D im h uynh q uang c o b ie'n cip n ung t im Lo~i d en n ay c hi k hac d en h uynh q uang t ren l a k h6ng s tarter v a co b allast diilc bi~t g 6m 1 bie'n t he' W ngiiu co t ra k hang i an d am nhi~m c ung ca"p d iell tip v ai v on, M n ung c ac t im d en v a d 6ng t hai c ung cdp d iell a p cao, d~ d ang tt;Lo sl! p h6ng d ien giila cac d ien cl!c b Ill d en kh6'i d ong p hat s ang. - 220 V Hin{l. J. 7: S a d6 m dc m qch dell h u}'nh Quang c6 bic·n a p p hlf K hi d en d a p hat s ang, d ong di~n q ua d en dl1qc cln d inh n ha c uon c am k hang m~c noi tie'p vui d en. B ay g ia, d i$n a p d at 0 c uon sO" d p Clla bie'n a p t il n glu bi g iam x uong k hoang 50S( (con k hoang n OV), n en d i$n rip c ung ca"p c ho 2 t im d ell cClng gi£iJn t hea, d am b aa tubi t h? clla cac t im d en n ay. D o do, 18
 18. k hi d en p hat s ang b inh t hl10ng t hi lo~i d en h uynh Q uang n ay c ling v *n impo PDF en h uynh Quang co Unregistered Version S h anh n hu d Merge and Split s tarter. - http:// 2 .6 D im h uynh q uang c o c ljc p hl,t C du t~o c ua d en h uynh q uang n ay c ung co b allast b inh t huong n hilllg k hac l a b en t rong co t.hem cl/c phl,l d ilt r j ke" b en m 6i t im d en, c ac cl!c p hu n~\y dtfqc noi v(1i n hau b hng di~n t ra t hau m '" 6000f.!) d~in eh
 19. 3. C ac I O{li d im c hie'u s ang k hac 3 .1 D im h uynh q uang - Compact Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http:/ B en C ompact l a mQt dlilng m oi c ua d en h uynh q uang, d en duqc s an xua't v ai c ong ngh~ t ien tie'n nh~m ke't h qp t~o r a n gubn s ang t 6i u\J v a d am b ao duqc sy' t iet ki~m di~n n1l.ng nhi~u n hlft. N guyen 19 l am vi~e eua d en h uynh q uang C ompact c ung g i6ng n hu n guyen 19 l am vi~c Clla d en h u ynh q uang. C ha't p h6t p ho d~t b en t rong b ng t huy t inh s e l am b ien d 6i t ia buc X'.l cy'c t im c ua q ua t rinh p h6ng di~n t hanh c ac t ia s ang nhij.n tha'y dLJ'~c. U u di~m c hinh ciia d en C ompact 18 t iet k i$m d i$n nt:i.ng, c hi t ieu t bn b itng 2 0* s o Yoi d en H ung s ang c6 c ilng c ong sua't, tu6i t h9 g ap muoi l
 20. B ong d en h alogen eo nhU'ng u'U di~m s o vdi d en n ung s ang Ia: impo PDF Merge and Split Unregistered Version S - http:// ~ hi~m C 6ng sua't n hu n hau n hung s ua't s ang e ao hcm, hi~u q ua a nh s ang 9 0ImIW ~ C ho a nh s ling t rling hern, d am b aa s l! p hat m au t ot - Chi s 6 h oan m au I RC eao d~t t di 1 00 ~ T u6i thQ eLm d en 2 000-4000 g ia 3 .3 D im X enon - Natri B en x enon - natri duge t hi€t k € d~ chifi"u s ang t rang t ri Ct M n n goai e ae t oa n ha, bi~t t ht!...e ae t rung H im t hanh p h6, do t hi h o*c c ac k hu vl,te d anh r ieng c ho n gubi d i bo, c ae q uang t rubng, neli di~u h anh, nO"i t rung b ay c ae hi~n v~t h ay t rong b ao t ang, c ac e 6ng vi e n h ay m~t ti~n c ua c ae t oa n ha m ang t inh l ieh s u v a h i¢n dl;!i. D en xenon~natri co nhU"ng d iem s au: l fll - Anh s ang tr~g m at d iu tuO"ng tt! n hu a nh s ang tt! nhii'm, khOng l am l oa mAt - Tiet k i¢m di~n nAng t 6i d a n hb hi~u q ua a nh s ang e ao 671mIW - Hi;! t hong s e ngU"ng l am vi¢e m ot e ach tt! d ong n eu d en b i d(lt ng(lt h u h ong - Khong eo bue xI;! cl!c t im, v~y IH~n i t h ap d§.n e on t rung h ay s au bQ b ay to-i. up suirt c ao 3 .4 D im h di t huy n gan 21
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2