intTypePromotion=1

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp - GV. Nguyễn Văn Sang

Chia sẻ: Bui Ngoc Ngu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:197

0
847
lượt xem
427
download

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp - GV. Nguyễn Văn Sang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp - GV. Nguyễn Văn Sang gồm 8 chương cung cấp cho các bạn các kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp cụ thể như: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp, Vốn cố định trong doanh nghiệp, Vốn lưu động trong doanh nghiệp, Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp, Doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp, Kế hoạch hóa tài chính, Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp, Nguồn tài trợ dài hạn của doanh nghiệp, Báo các các báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Tài chính doanh nghiệp - GV. Nguyễn Văn Sang

 1. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp GV: Nguyễn Văn Sang CHƯƠNG 1 T NG QUAN V TÀI CHÍNH DOANH NGHI P 1. Tài chính doanh nghi p 1.1. Ho t ng c a doanh nghi p và tài chính 1.1.1. Ho t ng c a doanh nghi p - Khái ni m doanh nghi p: + Dư i g c pháp lý: Doanh nghi p là t ch c kinh t có tên riêng, có tài s n, có tr s giao d ch n nh, ư c ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t nh m m c ích th c hi n các ho t ng kinh doanh. + Xét v m t kinh t : Doanh nghi p là m t t ch c kinh t th c hi n các ho t ng s n xu t, cung ng hàng hóa cho ngư i tiêu dùng qua th trư ng nh m m c ích sinh l i. - Ho t ng doanh nghi p: Ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p là quá trình k t h p các y u t u vào t o thành y u t u ra là hàng hóa và thông qua th trư ng bán các hàng hóa ó thu l i nhu n. - Trong kinh t th trư ng: + Ti n cho các ho t ng c a doanh nghi p → m t lư ng v n ti n t nh t nh. + B ng cách th c nh t nh, doanh nghi p t o l p ư c s v n hay qu ti n t ban u. - Quá trình ho t ng c a doanh nghi p cũng là quá trình: T o l p, phân ph i, s d ng qu ti n t → H p thành ho t ng tài chính doanh nghi p. Quá trình t o l p, phân ph i, s d ng qu ti n t cũng là quá trình phát sinh các dòng ti n: + Dòng ti n vào S v n ng c a v n hay qu ti n t + Dòng ti n ra + i v i doanh nghi p s n xu t: T - H ... SX...H’- T’ + i v i doanh nghi p thương m i: T - H – T’ 1.1.2. Ho t ng c a tài chính doanh nghi p Quá trình v n ng t o l p, phân ph i và s d ng qu ti n t cũng là quá trình phát sinh các quan h kinh t dư i hình th c giá tr => N y sinh các quan h tài chính, bao hàm: Trang 1 / 197
 2. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp GV: Nguyễn Văn Sang 1.1.2.1. Nh ng quan h kinh t gi a doanh nghi p v i nhà nư c - T t c các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t ph i th c hi n các nghĩa v tài chính i v i nhà nư c (N p thu cho ngân sách nhà nư c); - Ngân sách nhà nư c c p v n cho doanh nghi p nhà nư c và có th c p v n v i công ty liên doanh ho c c ph n (mua c phi u) ho c cho vay (mua trái phi u) tuỳ theo m c ích yêu c u qu n lý i v i ngành kinh t mà quy t nh t l góp v n cho vay nhi u hay ít. 1.1.2.2. Quan h gi a doanh nghi p v i các ch th kinh t khác. - T s a d ng hoá hình th c s h u trong n n kinh t th trư ng ã t o ra các m i quan h kinh t : - Gi a doanh nghi p v i các doanh nghi p khác (doanh nghi p c ph n hay tư nhân) bao g m các quan h thanh toán ti n mua bán v t tư, hàng hoá, phí b o hi m, chi tr ti n công, c t c, ti n lãi trái phi u; - Gi a doanh nghi p v i các nhà u tư, cho vay, v i b n hàng và khách hàng thông qua vi c hình thành và s d ng các qu ti n t trong ho t ng s n xu t - kinh doanh; - Gi a doanh nghi p v i ngân hàng, các t ch c tín d ng phát sinh trong quá trình doanh nghi p vay và hoàn tr v n, tr lãi cho ngân hàng, các t ch c tín d ng. Tr ti n mua hàng Nhà cung c p thi t b , v t tư, d ch v Doanh nghi p Thư ng, ph t v t ch t Thu ti n bán hàng Khách hàng Sơ 1-1: Quan h gi a doanh nghi p v i các ch th kinh t khác 1.1.2.3. Quan h trong n i b doanh nghi p. - G m quan h kinh t gi a doanh nghi p v i các phòng ban, phân xư ng và t i s n xu t trong vi c nh n t m ng, thanh toán tài s n, v n li ng. - G m quan h kinh t gi a doanh nghi p v i cán b công nhân viên trong quá trình phân ph i thu nh p cho ngư i lao ng dư i hình th c ti n lương, ti n thư ng, ti n ph t và lãi c ph n. Khái ni m tài chính doanh nghi p: Tài chính doanh nghi p là nh ng quan h kinh t bi u hi n dư i hình th c giá tr phát sinh trong quá trình hình thành và s d ng các qu ti n t nh m ph c v cho quá trình tái s n xu t trong m i doanh nghi p và góp ph n tích lu v n cho nhà nư c. Trang 2 / 197
 3. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp GV: Nguyễn Văn Sang 1.2. N i dung tài chính doanh nghi p 1.2.1. Tham gia ánh giá, l a ch n các d án u tư và k ho ch kinh doanh Vi c xây d ng và l a ch n các d án u tư do nhi u b ph n trong doanh nghi p cùng h p tác th c hi n. Trên góc tài chính, i u ch y u là ph i xem xét, cân nh c gi a chi phí b ra, nh ng r i ro có th g p ph i và kh năng thu l i nhu n khi th c hi n d án. Khi phân tích ánh giá nh m l a ch n các d án t i ưu, các d án có m c sinh l i cao v n quan tr ng c a nhà tài chính là xem xét vi c s d ng v n u tư như th nào. ánh giá, l a ch n (Trên góc tài chính) D án u tư ho c các kho n u tư dài h n khác Nhu c u v n u tư L i ích do u tư mang l i R i ro Quy t nh u tư hay lo i b (trên góc tài chính) Sơ 1-2: ánh giá, l a ch n các d án u tư và k ho ch kinh doanh 1.2.2. Xác nh nhu c u v n, t ch c huy ng v n áp ng k p th i, y cho các ho t ng c a doanh nghi p. M i ho t ng c a doanh nghi p òi h i ph i có v n. Bư c vào ho t ng kinh doanh, doanh nghi p c n ph i xác nh nhu c u v n c n thi t cho m i ho t ng c a doanh nghi p trong kỳ và ph i t ch c huy ng ngu n v n m b o k p th i y cho các ho t ng c a doanh nghi p. Ho t ng c a doanh nghi p - u tư - S n xuât kinh doanh Nhu c u v n C n bao nhiêu v n? Ngu n v n huy ng L y v n t âu? Ngu n v n bên trong Ngu n v n bên ngòai V n c n xem xét: - Cơ c u ngu n v n - Chi phí SD v n Hình th c và phương - i m l i và b t l i pháp huy ng v n - v.v.v Sơ 1-3: Xác nh nhu c u v n, t ch c huy ng v n Trang 3 / 197
 4. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp GV: Nguyễn Văn Sang 1.2.3. T ch c s d ng có hi u qu s v n hi n có; qu n lý ch t ch thu, chi v n b ng ti n, thư ng xuyên m b o kh năng thanh toán c a doanh nghi p. Tài chính doanh nghi p ph i tìm ra các bi n pháp góp ph n huy ng t i a s v n hi n có vào ho t ng kinh doanh, gi i phóng các kho n v n còn b ng. Theo dõi ch t ch các kho n chi tiêu phát sinh trong quá trình ho t ng c a doanh nghi p, tìm các bi n pháp l p l i cân b ng gi a thu và chi b ng ti n m b o cho doanh nghi p luôn có kh năng thanh toán. S v n hi n có - Gi i phóng k p th i s v n b ng - Huy ng t i a vào SXKD - Tăng vòng quay v n - Cân nh c u tư Thu V n b ng ti n Chi Kh năng thanh toán Sơ 1-4: T ch c s d ng có hi u qu 1.2.4. Th c hi n t t vi c phân ph i l i nhu n, trích l p và s d ng các qu c a doanh nghi p. L i nhu n là m c tiêu ho t ng c a doanh nghi p, liên quan n s t n t i phát tri n m r ng c a doanh nghi p. Do ó doanh nghi p th c hi n vi c phân ph i h p lý l i nhu n sau thu cũng như trích l p và s d ng t t các qu c a doanh nghi p s góp ph n quan tr ng vào vi c phát tri n doanh nghi p và nâng cao i s ng ngư i lao ng trong doanh nghi p. Phân ph i l i nhu n sau thu L i ích ng n h n L i ích dài h n - Tr cho ch s h u - D phòng tài chính - C i thi n i s ng và khuy n - L i nhu n l i tái u tư khích v t ch t i v i ngư i lao ng, nhà qu n lý T i a hoá giá tr Sơ 1-5: Phân ph i l i nhu n, trích l p và s d ng các qu c a DN Trang 4 / 197
 5. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp GV: Nguyễn Văn Sang 1.2.5. Ki m soát thư ng xuyên tình hình ho t ng c a doanh nghi p Thông qua tình hình thu chi ti n t hàng ngày, tình hình th c hi n các ch tiêu tài chính cho phép thư ng xuyên ki m tra, ki m soát tình hình ho t ng c a doanh nghi p. Phân tích tài chính nh m ánh giá i m m nh và i m y u v tình hình tài chính và ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p, thông qua ó có th giúp cho lãnh o doanh nghi p trong vi c ánh giá t ng quát tình hình ho t ng c a doanh nghi p, nh ng i m m nh cũng như i m y u trong ho t ng kinh doanh cũng như kh năng thanh toán, tình hình luân chuy n v t tư, ti n v n, hi u qu ho t ng kinh doanh, t ó có th ưa ra các quy t nh úng n v s n xu t và tài chính, xây d ng ư c m t k ho ch tài chính khoa h c, m b o m i tài s n ti n v n và m i ngu n tài chính c a doanh nghi p ư c s d ng m t cách hi u qu nh t. Thu, chi ti n ti n t Tình hình th c hi n các Phân tích hàng ngày ch tiêu tài chính tài chính Ki m soát ho t ng c a DN - T ng quát, toàn di n - Thư ng xuyên ra bi n pháp: K p th i, thích ng Sơ 1-6: Ki m soát ho t ng c a doanh nghi p 1.2.6. Th c hi n d báo và k ho ch hoá tài chính Ho t ng tài chính D báo i u ch nh L p k ho ch Gi i pháp ch ng S bi n ng c a th trư ng và các bi n ng khác Sơ 1-7: D báo và k ho ch hoá tài chính Trang 5 / 197
 6. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp GV: Nguyễn Văn Sang 1.3. Vai trò c a tài chính doanh nghi p 1.3.1. Huy ng và mb o y , k p th i v n cho ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p S ho t ng c a quy lu t cung c u r t m nh m . âu, lĩnh v c nào có nhu c u thì ó s có ngu n cung c p. Vì v y, khi các doanh nghi p có nhu c u v n thì t t y u th trư ng v n s ư c hình thành v i nh ng hình th c a d ng c a nó. V n là ch ngư i qu n lý ph i xác nh chính xác nhu c u v n, cân nh c l a ch n các hình th c, phương pháp thích h p khai thác thu hút v n, s d ng các công c òn b y kinh t như lãi su t vay, c t c khi phát hành trái phi u, c phi u nh m khai thác huy ng v n, l a ch n phương án u tư có hi u qu , linh ho t s d ng các ngu n v n, m b o kh năng thanh toán chi tr ... ó chính là vi c khai thác các ch c năng phân ph i và giám c tài chính nâng cao vai trò c a tài chính doanh nghi p trong vi c t o l p, khai thác, huy ng v n ph c v cho các m c tiêu kinh doanh c a doanh nghi p. 1.3.2. T ch c s d ng v n kinh doanh ti t ki m và hi u qu Vi c khai thác, huy ng v n, vi c s d ng v n ti t ki m và có hi u qu ư c coi là i u ki n t n t i và phát tri n c a m i doanh nghi p. ã t ra trư c m i doanh nghi p nh ng chu n m c h t s c khe kh t: s n xu t không th v i b t kỳ giá nào, ph i bán ư c nh ng hàng hoá, d ch v mà th trư ng c n và ch p nh n ư c ch không ph i bán nh ng cái gì mà mình có. Trư c s c ép nhi u m t c a th trư ng ã bu c các doanh nghi p ph i s d ng v n m t cách ti t ki m và có hi u qu . i u lưu ý ây là c n có s phân bi t gi a ch tiêu l i nhu n v i ch tiêu hi u qu kinh t . Nói chung, s gia tăng hi u qu kinh t s bao hàm c y u t tăng ch tiêu l i nhu n. Song ngư c l i, có nh ng trư ng h p tăng ch tiêu l i nhu n nhưng l i không có hi u qu . Vì th , hi u qu kinh t ch có th có ư c khi v n ư c s d ng ti t ki m mà v n m b o m c gia tăng l i nhu n. 1.3.3. Giám sát, ki m tra thư ng xuyên, ch t ch các m t ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p Tình hình tài chính doanh nghi p là t m gương ph n ánh trung th c m i ho t ng s n xu t – kinh doanh c a doanh nghi p. Thông qua các s li u k toán, các ch tiêu tài chính như h s k toán, hi u qu s d ng v n, h s sinh l i, cơ c u các ngu n v n và cơ c u phân ph i s d ng v n...ngư i qu n lý có th d dàng nh n bi t th c tr ng t t x u trong các khâu c a quá trình s n xu t - kinh doanh. V i kh năng ó, ngư i qu n lý có th k p th i phát hi n các khuy t t t và các nguyên nhân c a nó i u ch nh quá trình kinh doanh nh m t các m c tiêu ã ư c d nh. s d ng có hi u qu công c ki m tra tài chính, òi h i nhà qu n lý c n t ch c t t công tác h ch toán k toán, h ch toán th ng kê, xây d ng h th ng các ch tiêu phân tích tài chính và duy trì n n p ch phân tích ho t ng kinh t c a doanh nghi p. Trang 6 / 197
 7. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp GV: Nguyễn Văn Sang 1.4. Ch c năng tài chính doanh nghi p 1.4.1. Ch c năng phân ph i Ch c năng phân ph i c a tài chính doanh nghi p là quá trình phân ph i thu nh p b ng ti n c a doanh nghi p và quá trình phân ph i ó luôn g n li n v i nh ng c i m v n có c a ho t ng kinh doanh và hình th c s h u DN. - Phân ph i thu nh p b ng ti n: Thu nh p b ng ti n mà doanh nghi p t ư c trư c tiên ph i bù p các chi phí b ra trong quá trình s n xu t - kinh doanh như: + Bù p các chi phí v tư li u lao ng và i tư ng lao ng ã b ra; + Tr lương cho ngư i lao ng ti p t c chu kỳ s n xu t - kinh doanh m i; + T c hi n nghĩa v v i nhà nư c; + Ph n còn l i doanh nghi p s d ng hình thành các qu c a doanh nghi p, th c hi n b o toàn v n ho c tr l i t c c ph n (n u có). - Phân ph i ngu n l c tài chính: Phân ph i v n cho các khâu các ơn v tr c thu c ơn v . 1.4.2. Ch c năng giám c tài chính Ch c năng giám c là kh năng giám sát, d báo tính hi u qu c a quá trình phân ph i. Nh kh năng giám c tài chính, doanh nghi p có th phát hi n th y nh ng khuy t t t trong kinh doanh k p th i i u ch nh nh m th c hi n các m c tiêu kinh doanh ã ư c ho ch nh. Tài chính doanh nghi p căn c vào tình hình thu chi ti n t và các ch tiêu ph n ánh b ng ti n ki m soát tình hình m b o v n s n xu t - kinh doanh, tình hình s n xu t - kinh doanh và hi u qu s n xu t - kinh doanh. C th : + Qua t tr ng, cơ c u ngu n huy ng, vi c s d ng ngu n v n huy ng; + Vi c tính toán các y u t chi phí vào giá thành và chi phí lưu thông; + Vi c thanh toán các kho n công n v i ngân sách, v i ngư i bán, v i tín d ng ngân hàng, v i công nhân viên; + Ki m tra vi c ch p hành k lu t tài chính, k lu t thanh toán, k lu t tín d ng c a doanh nghi p. Trên cơ s ó giúp cho ch th qu n lý phát hi n nh ng khâu m t cân i, nh ng sơ h trong công tác i u hành, qu n lý kinh doanh có quy t nh ngăn ch n k p th i các kh năng t n th t có th x y ra nh m duy trì và nâng cao hi u qu kinh doanh c a doanh nghi p. c i m c a ch c năng giám c tài chính là toàn di n và thư ng xuyên su t quá trình s n xu t - kinh doanh c a doanh nghi p. Trang 7 / 197
 8. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp GV: Nguyễn Văn Sang 1.4.3. M i quan h c a ch c năng tài chính doanh nghi p Hai ch c năng trên có m i quan h m t thi t, h u cơ v i nhau: - Ch c năng phân ph i ư c ti n hành ng th i v i quá trình th c hi n ch c năng giám c. - Ch c năng giám c ti n hành t t là cơ s quan tr ng cho nh ng nh hư ng phân ph i tài chính úng n, m b o các t l phù h p v i quy mô s n xu t - kinh doanh, t o i u ki n cho s n xu t - kinh doanh ư c ti n hành liên t c. - Vi c phân ph i t t s khai thông cho các lu ng tài chính, thu hút m i ngu n v n khác nhau áp ng nhu c u v n cho các doanh nghi p và s d ng có hi u qu ng v n, t o ra ngu n tài chính d i dào là i u ki n thu n l i cho vi c th c hi n ch c năng giám c c a tài chính doanh nghi p. 2. Nh ng nhân t ch y u nh hư ng n vi c t ch c tài chính DN 2.1. Hình th c pháp lý t ch c doanh nghi p Theo hình th c pháp lý t ch c doanh nghi p hi n hành, nư c ta hi n nay có các lo i hình doanh nghi p ch y u sau ây: - Doanh nghi p nhà nư c; - H p tác xã; - Công ty c ph n; - Công ty trách nhi m h u h n t 2 thành viên tr lên; - Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên; - Doanh nghi p tư nhân; - Công ty h p danh; - Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. Nh ng c i m riêng v m c hình th c pháp lý t ch c doanh nghi p gi a các doanh nghi p trên có nh hư ng l n n vi c t ch c tài chính c a doanh nghi p như: Nh ng nh hư ng ch y u c a hình th c pháp lý t ch c DN Cách th c t o Quy n chuy n Trách nhi m c a ch Phân chia l i l p và huy ng như ng hay rút s h u i v i các nhu n sau thu v n v n kh i doanh kho n n và nghĩa v nghi p tài chính khác c a DN So 1-8: Y u t nh hư ng hình th c t ch c doanh nghi p Trang 8 / 197
 9. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp GV: Nguyễn Văn Sang 2.2. c i m kinh t k thu t c a ngành kinh doanh - M i ngành kinh doanh có c i m riêng v m t kinh t và k thu t. - c i m kinh t - k thu t nh hư ng r t l n n tài chính và qu n tr tài chính c a doanh nghi p. 2.2.1. nh hư ng c a tính ch t ngành kinh doanh nh hư ng này th hi n trong thành ph n cơ c u v n kinh doanh c a doanh nghi p, nh hư ng t i quy mô v n s n xu t kinh doanh cũng như t l thích ng hình thành và s d ng chúng, do ó nh hư ng t i t c luân chuy n v n, nh hư ng t i phương pháp u tư, th th c thanh toán chi tr . Tính ch t ngành kinh doanh Cơ c u R i ro Cơ c u chi phí T c tài s n kinh doanh SXKD chu chuy n v n Cơ c u ngu n v n Sơ 1-9: Tính ch t ngành kinh doanh 2.2.2. nh hư ng c a tính ch t th i v và chu kỳ s n xu t kinh doanh Tính th i v và chu kỳ s n xu t kinh doanh có nh hư ng trư c h t t i nhu c u v n s d ng và doanh thu tiêu th s n ph m. - i v i nh ng doanh nghi p s n xu t có chu kỳ ng n thì nhu c u v n lưu ng gi a các th i kỳ trong năm thư ng không có bi n ng l n, doanh nghi p cũng thư ng xuyên thu ư c ti n bán hàng, i u ó giúp cho doanh nghi p d dàng m b o s cân i gi a thu và chi b ng ti n, cũng như vi c t ch c m b o cho nhu c u v n kinh doanh. - i v i nh ng doanh nghi p s n xu t ra có chu kỳ s n xu t dài ho c có tính th i v , ph i ng ra m t lư ng v n lưu ng tương i l n, vi c thu ti n bán hàng cũng không u, d n n tình hình thanh toán, chi tr cũng thư ng g p nh ng khó khăn, cho nên vi c t ch c m b o ngu n v n cũng như m b o cân b ng gi a thu và chi b ng ti n c a doanh nghi p cũng khó khăn hơn. Tính ch t th i v và chu kỳ s n xu t kinh doanh Nhu c u v n lưu ng S cân i thu và chi ti n t gi a các th i kỳ trong năm gi a các th i kỳ trong năm Sơ 1-10: Tính ch t th i v và chu kỳ s n xu t kinh doanh Trang 9 / 197
 10. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp GV: Nguyễn Văn Sang 2.3. Môi trư ng kinh doanh Môi trư ng kinh doanh bao g m t t c nh ng i u ki n bên ngoài nh hu ng t i ho t ng c a doanh nghi p. Môi trư ng kinh doanh có tác ng m nh m n m i ho t ng c a doanh nghi p, trong ó có ho t ng tài chính. 2.3.1. Môi trư ng kinh t Ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p luôn di n ra trong m t b i c nh kinh t c th như t c tăng trư ng hay suy thoái c a n n kinh t , m c n nh c a ng ti n, lãi su t vay v n, t su t u tư...M i s thay i c a các y u t trên u có tác ng tích c c hay tiêu c c n ho t ng kinh doanh,ho t ng tài chính c a doanh nghi p. Vì v y, c n ph i phân tích và d oán xu hư ng phát tri n c a các y u t ó t ch c ho t ng taì chính c a doanh nghi p cho phù h p. 2.3.2. Môi trư ng pháp lý Môi trư ng pháp lý là t ng hoà các quy nh pháp lu t liên quan n ho t ng doanh nghi p. Môi trư ng lu t pháp bình ng thông thoáng, n nh, ng b , v a t o i u ki n kinh doanh thu n l i, v a òi h i cao i v i các doanh nghi p là m t môi trư ng pháp lý lý tư ng i v i ho t ng kinh doanh, ho t ng tài chính c a doanh nghi p. Ngư c l i s gây khó khăn, th m chí có th làm cho doanh nghi p suy thoái, phá s n. 2.3.3. Môi trư ng k thu t công ngh , môi trư ng thông tin Ngày nay khoa h c k thu t ã tr thành l c lư ng s n xu t tr c ti p i v i doanh nghi p. Hàm lư ng tri th c có khuynh hư ng chi m t tr ng ngày càng l n trong giá bán s n ph m. Doanh nghi p nào n m b t và ng d ng k p th i các thành t u ti n b khoa h c k thu t s có i u ki n thu n l i trong c nh tranh. u tư k thu t công ngh ph i có m t s v n u tư l n, i u này òi h i doanh nghi p ph i có phương th c huy ng v n phù h p. Cách th c u tư cũng ph i m nh d n i t t, ón u m i tránh nguy cơ t t h u v công ngh và k thu t. Kinh doanh trong n n kinh t th trư ng cũng òi h i doanh nghi p ph i nh y bén, ti p c n thông tin và x lý các thông tin trong kinh doanh k p th i. i u này cũng òi h i t ch c ho t ng tài chính c a doanh nghi p ph i t o i u ki n thu n l i doanh nghi p có th ti p c n, khai thác và x lý thông tin v th trư ng,v giá c s n xu t, v kh năng n m b t các cơ h i kinh doanh trên th trư ng. 2.3.4. Môi trư ng h p tác, h i nh p kinh t qu c t Xu th h p tác, h i nh p kinh t qu c t là xu th khách quan i v i t t c các nư c trong i u ki n hi n nay. Vì v y ch ng h i nh p, h i nh p có hi u qu là m t th i cơ và thách th c i v i các doanh nghi p. Vi c các doanh nghi p trong nư c liên doanh v i các nhà u tư nư c ngoài ho c u tư ra nư c ngoài dư i hình th c u tư tr c ti p hay gián ti p ã Trang 10 / 197
 11. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp GV: Nguyễn Văn Sang làm thay i và a d ng hoá các quan h tài chính di n ra trong ho t ng tài chính c a doanh nghi p, i u ó òi h i công tác t ch c ho t ng tài chính c n ư c s a i hoàn thi n cho phù h p. 2.3.5. Các môi trư ng c thù Các môi trư ng c thù bao g m các y u t tác ng m t cách tr c ti p và rõ r t n ho t ng kinh doanh và tình hình tài chính c a doanh nghi p như khách hàng, nhà cung c p, các hãng c nh tranh, văn hoá, môi trư ng – sinh thái và s ki m tra giám sát c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c i v i doanh nghi p. Tóm l i, các nhân t nh hư ng trên ây tác ng n t ch c tài chính doanh nghi p t nhi u góc khác nhau. S nh n bi t y các nh hư ng tích c c ho c tiêu c c c a các nhân t ó ư c c i như là m t i u ki n tiên quy t t ch c t t ho t ng tài chính trong các doanh nghi p. Nh ng Môi trư ng Nh ng thách th c kinh doanh cơ h i Kh năng Doanh Kh năng thích ng nghi p ch p cơ h i Sơ 1-11: Môi trư ng kinh doanh tác ng n doanh nghi p Trang 11 / 197
 12. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp GV: Nguyễn Văn Sang CHƯƠNG 2 V NC NH TRONG DOANH NGHI P 1. Tài s n c nh và v n c nh trong doanh nghi p 1.1. Tài s n c nh (TSC ) 1.1.1. Khái ni m và c i m TSC 1.1.1.1. Khái ni m TSC h u hình là nh ng tư li u lao ng ch y u có hình thái v t ch t tho mãn các tiêu chu n c a tài s n c nh h u hình, tham gia vào nhi u chu kỳ kinh doanh nhưng v n gi nguyên hình thái v t ch t ban u. Tư li u lao ng là nh ng tài s n h u hình n u tho mãn ng th i c 03 tiêu chu n dư i ây thì ư c coi là tài s n c nh: - Ch c ch n thu ư c l i ích kinh t trong tương lai t vi c s d ng tài s n ó; - Có th i gian s d ng trên 1 năm tr lên; - Nguyên giá tài s n ph i ư c xác nh m t cách tin c y và có giá tr t 30.000.000 ng tr lên. Chú ý: Trư ng h p m t h th ng g m nhi u b ph n tài s n riêng l liên k t v i nhau, trong ó m i b ph n c u thành có th i gian s d ng khác nhau và n u thi u m t b ph n nào ó mà c h th ng v n th c hi n ư c ch c năng ho t ng chính c a nó nhưng do yêu c u qu n lý, s d ng tài s n c nh òi h i ph i qu n lý riêng t ng b ph n tài s n thì m i b ph n tài s n ó n u cùng tho mãn ng th i ba tiêu chu n c a tài s n c nh ư c coi là m t tài s n c nh h u hình c l p. i v i súc v t làm vi c và/ho c cho s n ph m, thì t ng con súc v t tho mãn ng th i ba tiêu chu n c a tài s n c nh ư c coi là m t TSC h u hình. i v i vư n cây lâu năm thì t ng m nh vư n cây, ho c cây tho mãn ng th i ba tiêu chu n c a TSC ư c coi là m t TSC h u hình. TSC vô hình là nh ng tài s n không có hình thái v t ch t, th hi n m t lư ng giá tr ã ư c u tư tho mãn các tiêu chu n c a tài s n c nh vô hình, tham gia vào nhi u chu kỳ kinh doanh. M i kho n chi phí th c t mà doanh nghi p ã chi ra tho mãn ng th i c 03 tiêu chu n ghi nh n TSC h u hình, mà không hình thành TSC h u hình ư c coi là TSC vô hình. Trang 12 / 197
 13. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp GV: Nguyễn Văn Sang TSC thuê tài chính là nh ng TSC mà doanh nghi p thuê c a công ty cho thuê tài chính. Khi k t thúc th i h n thuê, bên thuê ư c quy n l a ch n mua l i tài s n thuê ho c ti p t c thuê theo các i u ki n ã th a thu n trong h p ng thuê tài chính. T ng s ti n thuê m t lo i tài s n quy nh t i h p ng thuê tài chính ít nh t ph i tương ương v i giá tr c a tài s n ó t i th i i m ký h p ng. M i TSC i thuê n u không tho mãn các quy nh nêu trên ư c coi là tài s n c nh thuê ho t ng. 1.1.1.2. c i m chung c a các TSC trong doanh nghi p Tài s n c inh có c i m như sau: + TSC gi nguyên hình thái bi u hi n khi tham gia vào ho t ng kinh doanh; + TSC tham gia vào nhi u chu kỳ s n xu t kinh doanh; + Giá tr c a TSC d ch chuy n d n vào giá tr s n ph m dư i hình th c chi phí kh u hao. 1.2. Phân lo i và k t c u TSC 1.2.1. Phân lo i TSC 1.2.1.1. Phân lo i TSC theo hình thái bi u hi n: - TSC h u hình, g m: Lo i 1: Nhà c a, v t ki n trúc Lo i 2: Máy móc, thi t b Lo i 3: Phương ti n v n t i, thi t b truy n d n Lo i 4: Thi t b , d ng c qu n lý: là nh ng thi t b , d ng c dùng trong công tác qu n lý ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p như máy vi tính ph c v qu n lý, thi t b i n t , thi t b , d ng c o lư ng, ki m tra ch t lư ng, máy hút m, hút b i, ch ng m i m t... Lo i 5: Vư n cây lâu năm, súc v t làm vi c và/ho c cho s n ph m: là các vư n cây lâu năm như vư n cà phê, vư n chè, vư n cao su, vư n cây ăn qu , th m c , th m cây xanh...; súc v t làm vi c và/ ho c cho s n ph m như àn voi, àn ng a, àn trâu, àn bò... Lo i 6: Các lo i TSC khác: Toàn b các TSC khác chưa li t kê vào năm lo i trên như tranh nh, tác ph m ngh thu t... - TSC vô hình, g m: M t s chi phí liên quan tr c ti p t i t s d ng; chi phí v quy n phát hành, b ng phát minh, b ng sáng ch , b n quy n tác gi ... 1.2.1.2. Phân lo i TSC theo công d ng kinh t : - TSC dùng trong s n xu t - kinh doanh: Nh ng TSC h u hình và vô hình tr c ti p tham gia vào qua trình s n xu t - kinh doanh c a doanh nghi p Trang 13 / 197
 14. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp GV: Nguyễn Văn Sang g m: nhà c a, v t ki n trúc, thi t b ng l c, thi t b truy n d n, máy móc thi t b s n xu t, phương ti n v n t i... và nh ng TSC không có hình thái v t ch t khác... - TSC dùng ngoài s n xu t - kinh doanh: Nh ng TSC dùng cho phúc l i công c ng, không mang tính ch t s n xu t - kinh doanh như nhà c a, phương ti n dùng cho sinh ho t văn hoá, th d c th thao, nhà và các công trình phúc l i t p th ... 1.2.1.3. Phân lo i TSC theo tình hình s d ng: - TSC ang s d ng: Nh ng TSC c a doanh nghi p ang s d ng cho các ho t ng s n xu t - kinh doanh hay các ho t ng khác c a doanh nghi p như ho t ng phúc l i, s nghi p hay an ninh qu c phòng c a doanh nghi p. - TSC chưa c n dùng: Nh ng TSC c n thi t cho ho t ng s n xu t - kinh doanh hay các ho t ng khác c a doanh nghi p, song hi n t i chưa c n dùng, ang ư c d tr s d ng sau này. - TSC không c n dùng và ch thanh lý: Nh ng TSC không c n thi t hay không phù h p v i nhi m c s n xu t - kinh doanh c a doanh nghi p, c n ư c thanh lý, như ng bán thu h i v n u tư ã b ra ban u. 1.2.1.4. Phân lo i TSC theo quy n s h u: - TSC t có: Nh ng TSC thu c quy n s h u c a doanh nghi p. - TSC i thuê: TSC thuê ho t ng và TSC thuê tài chính. + i v i TSC thuê ho t ng: Doanh nghi p có trách nhi m qu n lý, s d ng theo các quy nh trong h p ng thuê. Doanh nghi p không trích kh u hao i v i nh ng TSC này, chi phí thuê TSC ư c h ch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ. + i v i nh ng TSC thuê tài chính: Doanh nghi p ph i theo dõi, qu n lý, s d ng và trích kh u hao như i v i TSC thu c s h u c a mình và ph i th c hi n y các nghĩa v ã cam k t trong h p ng thuê TSC . 1.2.2. K t c u TSC 1.2.2.1. Khái ni m K t c u TSC là t tr ng gi a nguyên giá t ng lo i TSC trong t ng nguyên giá TSC c a doanh nghi p trong m t th i i m nh t nh. 1.2.2.2. c i m K t c u TSC gi a các doanh nghi p trong các ngành s n xu t khác nhau ho c th m chí trong cùng m t ngành s n xu t cũng không hoàn toàn gi ng nhau. S khác bi t ho c bi n ng c a k t c u TSC trong t ng ngành s n xu t và trong t ng doanh nghi p s n xu t - kinh doanh trong các th i kỳ khác nhau ch u nh hư ng c a nhi u nhân t . 1.2.2.3. Các nhân t nh hư ng n k t c u TSC : Trang 14 / 197
 15. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp GV: Nguyễn Văn Sang K t c u TSC ch u nh hư ng c a các nhân sau ây: Tính ch t s n xu t và c i m quy trình công ngh : - Ngành công nghi p cơ khí ch t o thì t tr ng máy móc, thi t b thư ng chi m t tr ng cao. - Ngành công nghi p th c ph m, công nghi p ch bi n s a, d u ăn, ch bi n hoa qu thư ng t tr ng máy móc thi t b th p hơn.... Trình trang b k thu t và hi u qu v n u tư xây d ng cơ b n: i v i doanh nghi p có trình s n xu t cao thì máy móc thi t b chi m t tr ng l n, nhà c a thư ng chi m t tr ng th p. Còn các doanh nghi p có trình k thu t th p thì ngư c l i. Lo i hình t ch c s n xu t: Doanh nghi p t ch c s n xu t theo l i dây chuy n thì công c v n chuy n n i b chi m t tr ng th p, nhưng k t c u v máy móc thi t b l i chi m t tr ng cao. Ngư c l i i v i các doanh nghi p không t ch c s n xu t theo l i dây chuy n thì công c v n chuy n chi m t tr ng cao, máy móc thi t b l i chi m t tr ng th p. 1.2. V n c nh (VC ) 1.2.1. Khái ni m VC là m t b ph n c a v n u tư ng trư c hình thành TSC mà có c i m là tham gia vào nhi u chu kỳ s n xu t và hoàn thành m t vòng luân chuy n khi TSC h t th i h n s d ng. VC trong doanh nghi p bao g m: Giá tr TSC , s ti n u tư tài chính dài h n, chi phí xây d ng cơ b n d dang, giá tr TSC th ch p dài h n... 1.2.2. c i mc av nc nh - VC tham gia vào nhi u chu kỳ s n xu t - VC luân chuy n d n t ng ph n vào giá tr s n ph m - VC hoàn thành m t vòng luân chuy n khi TSC h t th i h n s d ng. 2. Kh u hao TSC 2.1. Hao mòn TSC và kh u hao TSC 2.1.1. Hao mòn TSC Hao mòn TSC là s gi m d n giá tr s d ng và giá tr c a tài s n c nh do tham gia vào ho t ng s n xu t kinh doanh, do bào mòn c a t nhiên, do ti n b k thu t... trong quá trình ho t ng c a tài s n c nh. - Hao mòn h u hình là s s t gi m v giá tr s d ng c a TSC kéo theo ó là s s t gi m v giá tr c a TSC . - Hao mòn vô hình là s s t gi m thu n tuý v giá tr cu TSC do ti n b khoa h c k thu t gây ra. Trang 15 / 197
 16. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp GV: Nguyễn Văn Sang 2.1.2. Kh u hao TSC 2.1.2.1. Khái ni m, m c ích, nguyên t c và ý nghĩa kh u hao - Kh u hao TSC là vi c tính toán và phân b m t cách có h th ng nguyên giá c a tài s n c nh vào chi phí s n xu t, kinh doanh trong th i gian trích kh u hao c a tài s n c nh. - M c ích: Nh m thu h i v n c nh. - Nguyên t c: M c kh u hao phù h p v i m c hao mòn c a TSC . - Ý nghĩa trích kh u hao: + Giúp cho vi c tính giá thành s n ph m ư c tính úng, tính t ól i nhu n ư c xác nh chính xác. + Giúp tái s n xu t gi n ơn và tái s n su t m r ng ra TSC . 2.1.2.2. Nguyên giá TSC (NGTSC ) Khái ni m nguyên giá TSC là toàn b các chi phí mà doanh nghi p ph i b ra có TSC tính n th i i m ưa tài s n vào s d ng. Xác nh nguyên giá TSC - TSC lo i mua s m (m i ho c c ): Chi phí khác liên Giá mua Các kho n thu quan NGTSC = th c t ph i + + (không ư c hoàn l i) tr c ti p trư c khi tr (hóa ơn) ưa vào s d ng - TSC mua tr ch m, tr góp. Giá mua Chi phí khác Các kho n thu NGTSC = tr ti n ngay + + liên quan tr c ti p (không ư c hoàn l i) t i th i i m mua trư c khi s d ng Ph n lãi tr ch m tr g p ư c h ch toán chi phí tài chính. - TSC t xây d ng, t ch : Chi phí khác liên Giá thành th c t c a Chi phí l p NGTSC = + + quan tr c ti p trư c TSC t xây d ng, t ch t, ch y th khi ưa vào s d ng Chú ý: Nh ng chi phí chi ra không h p lý như nguyên v t li u lãng phí, chi phí lao ng, chi phí khác s d ng vư t quá m c bình thư ng trong quá trình t xây d ng, t ch thì không ư c tính vào nguyên giá TSC . - TSC ư c cho, bi u t ng, nh n v n góp liên doanh Giá tr th c t do H i Chi phí bên nh n chi ra NGTSC = + ng giao nh n ánh giá trư c khi ưa vào s d ng Trang 16 / 197
 17. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp GV: Nguyễn Văn Sang - TSC là quy n s d ng t: Toàn b kho n Các chi phí cho n bù gi i phóng m t b ng, san ti n chi ra có l p m t b ng, l phí trư c b (không g m các chi NGTSC = + quy n s d ng phí chi ra xây d ng các công trình trên t) t h p pháp ho c là giá tr quy n s d ng t nh n góp v n Trư ng h p doanh nghi p thuê t thì ti n thuê t ư c tính vào chi phí kinh doanh, không ghi nh n là TSC vô hình. - Nguyên giá TSC là các chương trình ph n m m: Toàn b các chi phí th c t mà doanh nghi p ã b ra có các chương trình ph n m m. 2.2. Các phương pháp tính kh u hao TSC 2.2.1. Phương pháp kh u hao ư ng th ng. N i dung c a phương pháp - Xác nh m c trích kh u hao trung bình hàng năm cho tài s n c nh theo công th c dư i ây: M c trích kh u hao trung bình Nguyên giá c a TSC = hàng năm c a TSC Th i gian trích kh u hao - M c trích kh u hao trung bình hàng tháng b ng s kh u hao ph i trích c năm chia cho 12 tháng. Thay i th i gian trích kh u hao hay nguyên giá c a TSC : M c trích kh u hao trung Giá tr còn l i c a TSC bình hàng năm c a TSC = Th i gian trích kh u hao xác nh l i ho c ư c xác nh l i th i gian trích kh u hao còn l i c a TSC Giá tr còn l i Nguyên giá S kh u hao lu k = - c a TSC c a TSC (Ho c giá tr hao mòn lu k ) c a TSC Th i gian trích kh u hao xác Th i gian ã trích Th i gian trích kh u nh l i ho c th i gian trích = - kh u hao c a hao ã ăng ký kh u hao còn l i TSC Ưu, như c i m: - Ưu i m: ơn gi n, d tính toán, t o i u ki n n nh giá thành - Như c i m: Thu h i v n ch m, ch u nh hư ng b t l i c a hao mòn vô hình. Ví d : Công ty A mua m t TSC (m i 100%) v i giá ghi trên hoá ơn là 119 tri u ng, chi t kh u mua hàng là 5 tri u ng, chi phí v n chuy n là 3 tri u Trang 17 / 197
 18. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp GV: Nguyễn Văn Sang ng, chi phí l p t, ch y th là 3 tri u ng. - Bi t r ng TSC có tu i th k thu t là 12 năm, th i gian trích kh u hao c a TSC doanh nghi p d ki n là 10 năm (Phù h p v i quy nh t i Ph l c 1 ban hành kèm theo Thông tư s 45/2013/TT- BTC), tài s n ư c ưa vào s d ng vào ngày 1/1/2013. Nguyên giá TSC = 119 tri u - 5 tri u + 3 tri u + 3 tri u = 120 tri u ng M c trích kh u hao trung bình hàng năm = 120 tri u : 10 năm =12 tri u ng/năm. M c trích kh u hao trung bình hàng tháng = 12 tri u ng: 12 tháng = 1 tri u ng/ tháng Hàng năm, doanh nghi p trích 12 tri u ng chi phí trích kh u hao TSC ó vào chi phí kinh doanh. - Sau 5 năm s d ng, doanh nghi p nâng c p TSC v i t ng chi phí là 30 tri u ng, th i gian s d ng ư c ánh giá l i là 6 năm (Tăng 1 năm so v i th i gian s d ng ã ăng ký ban u), ngày hoàn thành ưa vào s d ng là 1/1/2018. Nguyên giá TSC = 120 tri u ng + 30 tri u ng = 150 tri u ng S kh u hao lu k ã trích = 12 tri u ng (x) 5 năm = 60 tri u ng Giá tr còn l i trên s k toán = 150 tri u ng - 60 tri u ng = 90 tri u ng M c trích kh u hao trung bình hàng năm = 90 tri u ng : 6 năm = 15 tri u ng/ năm M c trích kh u hao trung bình hàng tháng = 15.000.000 ng : 12 tháng =1.250.000 ng/ tháng T năm 2018 tr i, doanh nghi p trích kh u hao vào chi phí kinh doanh m i tháng 1.250.000 ng i v i TSC v a ư c nâng c p. 2.2.2. Phương pháp kh u hao theo s dư gi m d n có i u ch nh N i dung c a phương pháp - Xác nh th i gian kh u hao c a TSC : Doanh nghi p xác nh th i gian kh u hao c a TSC theo quy nh t i Thông tư s 45/2013/TT-BTC. - Xác nh m c trích kh u hao năm c a TSC trong các năm u theo công th c dư i ây: M c trích kh u hao hàng Giá tr còn l i c a T l kh u hao = X năm c a TSC TSC nhanh Trong ó: T l kh u hao nhanh xác nh theo công th c sau: Trang 18 / 197
 19. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp GV: Nguyễn Văn Sang T l kh u khao T l kh u hao TSC theo H s i u = X nhanh (%) phương pháp ư ng th ng ch nh T l kh u hao TSC theo phương pháp ư ng th ng xác nh như sau: T l kh u hao TSC theo 1 = x 100 phương pháp ư ng th ng (%) Th i gian trích kh u hao c a TSC H s i u ch nh xác nh theo th i gian trích kh u hao c a TSC : Th i gian trích kh u hao c a TSC H s i u ch nh (l n) n 4 năm ( t ≤ 4 năm) 1,5 Trên 4 n 6 năm (4 năm < t ≤ 6 năm) 2,0 Trên 6 năm (t > 6 năm) 2,5 Nh ng năm cu i, khi m c kh u hao năm xác nh theo phương pháp s dư gi m d n nói trên b ng (ho c th p hơn) m c kh u hao tính bình quân gi a giá tr còn l i và s năm s d ng còn l i c a TSC , thì k t năm ó m c kh u hao ư c tính b ng giá tr còn l i c a TSC chia cho s năm s d ng còn l i c a TSC . - M c trích kh u hao hàng tháng b ng s kh u hao ph i trích c năm chia cho 12 tháng. Ví d : Công ty A mua m t thi t b s n xu t các linh ki n i n t m i v i nguyên giá là 50 tri u ng. Th i gian trích kh u hao c a TSC xác nh theo quy nh t i Ph l c 1 (Ban hành kèm theo Thông tư s 45/2013/TT-BTC) là 5 năm. Xác nh m c kh u hao hàng năm như sau: - T l kh u hao hàng năm c a TSC theo phương pháp kh u hao ư ng th ng là 20%. - T l kh u hao nhanh theo phương pháp s dư gi m d n b ng 20% x 2 (H s i u ch nh) = 40% - M c trích kh u hao hàng năm c a TSC ư c xác nh c th dư i ây: ơn v tính: ng Năm Giá tr còn Cách tính s kh u M c kh u M c kh u hao Kh u hao lu th l i c a TSC hao TSC hàng năm hao hàng năm hàng tháng k cu i năm 1 50.000.000 50.000.000 x 40% 20.000.000 1.666.666 20.000.000 2 30.000.000 30.000.000 x 40% 12.000.000 1.000.000 32.000.000 3 18.000.000 18.000.000 x 40% 7.200.000 600.000 39.200.000 4 10.800.000 10.800.000 : 2 5.400.000 450.000 44.600.000 5 10.800.000 10.800.000 : 2 5.400.000 450.000 50.000.000 Trang 19 / 197
 20. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp GV: Nguyễn Văn Sang Trong ó: + M c kh u hao TSC t năm th nh t n h t năm th 3 ư c tính b ng giá tr còn l i c a TSC nhân v i t l kh u hao nhanh (40%). + T năm th 4 tr i, m c kh u hao hàng năm b ng giá tr còn l i c a TSC ( u năm th 4) chia cho s năm s d ng còn l i c a TSC (10.800.000 : 2 = 5.400.000). [Vì t i năm th 4: m c kh u hao theo phương pháp s dư gi m d n (10.800.000 x 40%= 4.320.000) th p hơn m c kh u hao tính bình quân gi a giá tr còn l i và s năm s d ng còn l i c a TSC (10.800.000 : 2 = 5.400.000)]. Lưu ý - Ch áp d ng i v i nh ng TSC m i u tư (chưa qua s d ng). - TSC là máy móc thi t b , d ng c o lư ng thí nghi m. - ư c áp d ng i v i nh ng doanh nghi p thu c các lĩnh v c có công ngh òi h i ph i thay i, phát tri n nhanh. 2.2.3. Phương pháp kh u hao theo s n lư ng kh i lư ng s n ph m: N i dung c a phương pháp: - Căn c vào h sơ kinh t - k thu t c a TSC , doanh nghi p xác nh t ng s lư ng, kh i lư ng s n ph m s n xu t theo công su t thi t k c a TSC , g i t t là s n lư ng theo công su t thi t k . - Căn c tình hình th c t s n xu t, doanh nghi p xác nh s lư ng, kh i lư ng s n ph m th c t s n xu t hàng tháng, hàng năm c a TSC . - Xác nh m c trích kh u hao trong tháng c a TSC theo công: M c trích kh u hao S lư ng s n ph m M c trích kh u hao bình = x trong tháng c a TSC s n xu t trong tháng quân tính cho m t ơn v SP Trong ó: M c trích kh u hao bình quân tính Nguyên giá c a TSC = cho m t ơn v s n ph m S n lư ng theo công su t thi t k - M c trích kh u hao năm c a TSC b ng t ng m c trích kh u hao c a 12 tháng trong năm, ho c tính theo công th c sau: M c trích kh u hao S lư ng s n ph m M c trích kh u hao bình quân = x năm c a TSC s n xu t trong năm tính cho m t ơn v s n ph m Trư ng h p công su t thi t k ho c nguyên giá c a TSC thay i, doanh nghi p ph i xác nh l i m c trích kh u hao c a TSC . Ví d Công ty A mua máy i t (m i 100%) v i nguyên giá 450 tri u ng. Trang 20 / 197
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2