Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 1 - ThS. Trần Thị Hòa (chủ biên)

Chia sẻ: K Loi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:89

0
47
lượt xem
20
download

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 1 - ThS. Trần Thị Hòa (chủ biên)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình "Tài chính doanh nghiệp" do Thạc sĩ Trần Thị Hòa chủ biên được biên soạn dựa trên đề cương chi tiết học phần Tài chính doanh nghiệp (hệ thống tín chỉ) và có tham khảo các tài liệu, giáo trình của một số nguồn, tác giả trong nước. Nội dung của giáo trình bao gồm 5 chương, phần 1 trình bày từ chương 1 đến chương 3 của giáo trình với các nội dung: tổng quan về tài chính doanh nghiệp, vốn cố định của doanh nghiệp và vốn lưu động trong doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 1 - ThS. Trần Thị Hòa (chủ biên)

1<br /> <br /> Lời giới thiệu<br /> Để đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy cho sinh viên các ngành Kế toán, Kiểm<br /> toán, Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm và Marketing trình độ cao đẳng, đặc biệt là<br /> nhu cầu đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Cao đẳng Thương mại chủ<br /> trương tổ chức biên soạn giáo trình cho các học phần đang giảng dạy. Thực hiện chủ<br /> trương trên, Khoa Tài chính – Ngân hàng đã phân công giảng viên ThS. Trần Thị<br /> Hòa, thuộc bộ môn Tài chính doanh nghiệp làm chủ biên để biên soạn giáo trình Tài<br /> chính doanh nghiệp nhằm giúp cho việc giảng dạy của giảng viên và việc học tập của<br /> sinh viên được thuận lợi.<br /> Giáo trình Tài chính doanh nghiệp được biên soạn dựa trên đề cương chi tiết học<br /> phần Tài chính doanh nghiệp (hệ thống tín chỉ) và có tham khảo các tài liệu, giáo<br /> trình của một số nguồn, tác giả trong nước.<br /> Nội dung của giáo trình bao gồm 5 chương cụ thể sau:<br /> Chương 1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp do ThS. Trần Thị Hòa và ThS.<br /> Nguyễn Tri Vũ biên soạn;<br /> Chương 2. Vốn cố định của doanh nghiệp do ThS. Trần Thị Hòa và CN. Trần Đình<br /> Thảo biên soạn;<br /> Chương 3. Vốn lưu động trong doanh nghiệp ThS. Trần Thị Hòa và CN. Nguyễn Hữu<br /> Cúc biên soạn;<br /> Chương 4. Chi phí, giá thành, doanh thu và lợi nhuận trong doanh nghiệp ThS. Trần<br /> Thị Hòa và CN. Trần Đình Thảo biên soạn;<br /> Chương 5. Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp ThS. Trần Thị Hòa, ThS. Nguyễn Tri<br /> Vũ và ThS. Lê Thị Mỹ Phương biên soạn;<br /> Chương 6. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp ThS. Trần Thị Hòa và CN.<br /> Nguyễn Hữu Cúc biên soạn;<br /> Trong quá trình biên soạn, các tác giả đã chú ý cập nhật khá đầy đủ các văn bản quy<br /> phạm pháp luật có liên quan (đến tháng 07 năm 2013) và đưa vào các ví dụ minh họa<br /> được biên soạn từ các tài liệu, tạp chí và thực tế từ kinh nghiệm giảng dạy, nhằm giúp<br /> sinh viên hiểu rõ hơn, sâu hơn và liên hệ được với thực tế về kiến thức đã học. Ngoài<br /> ra, ở cuối mỗi chương đều có các câu hỏi ôn tập và bài tập, nhằm củng cố lại kiến<br /> thức cơ bản đã học, làm nền tảng cho việc nghiên cứu các chương tiếp theo.<br /> Để giáo trình này đến tay người đọc, nhóm tác giả ghi nhận và cám ơn sự giúp đỡ,<br /> tham gia ý kiến góp ý, biên tập, sửa chữa của Hội đồng khoa học Trường Cao đẳng<br /> Thương mại, Hội đồng khoa học Khoa Tài chính – Ngân hàng và các đồng nghiệp đã<br /> tham gia góp ý cho sự hoàn thiện của giáo trình này.<br /> Mặc dù đã rất cố gắng, song Tài chính doanh nghiệp là một lĩnh vực rất rộng lớn và<br /> phức tạp nên không tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình biên soạn, chúng tôi<br /> mong nhận được sự phê bình, góp ý của bạn đọc để lần tái bản sau được hoàn thiện<br /> hơn.<br /> Các ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ: Tranhoadng@gmail.com.<br /> Trân trọng cảm ơn!<br /> Nhóm tác giả<br /> <br /> 2<br /> <br /> DANH MỤC VIẾT TẮT<br /> Viết tắt<br /> <br /> Tiếng Việt<br /> <br /> Đvt<br /> <br /> Đơn vị tính<br /> <br /> GTGT<br /> <br /> Giá trị gia tăng<br /> <br /> NVL<br /> <br /> Nguyên vật liệu<br /> <br /> NVLC<br /> <br /> Nguyên vật liệu chính<br /> <br /> NVLP<br /> <br /> Nguyên vật liệu phụ<br /> <br /> NXB<br /> <br /> Nhà xuất bản<br /> <br /> SXKD<br /> <br /> Sản xuất kinh doanh<br /> <br /> TNDN<br /> <br /> Thu nhập doanh nghiệp<br /> <br /> TSCĐ<br /> <br /> Tài sản cố định<br /> <br /> TSNH<br /> <br /> Tài sản ngắn hạn<br /> <br /> TTĐB<br /> <br /> Tiêu thụ đặc biệt<br /> <br /> USD<br /> <br /> Đô la Mỹ<br /> <br /> VND<br /> <br /> Việt Nam đồng<br /> <br /> 3<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Lời giới thiệu ...................................................................................................................i<br /> Danh mục viết tắt .......................................................................................................... ii<br /> Mục lục ......................................................................................................................... iii<br /> CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ................................. 1<br /> I. Bản chất tài chính doanh nghiệp ................................................................................... 1<br /> 1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp .......................................................................... 1<br /> 2. Bản chất tài chính doanh nghiệp ............................................................................. 2<br /> II. Chức năng và vai trò của tài chính doanh nghiệp ...................................................... 3<br /> 1. Chức năng tài chính doanh nghiệp.......................................................................... 3<br /> 1.1. Chức năng phân phối .....................................................................................3<br /> 1.2. Chức năng giám đốc ......................................................................................4<br /> 2. Vai trò tài chính doanh nghiệp ................................................................................ 4<br /> 2.1. Khai thác, thu hút các nguồn lực tài chính nhằm đáp ứng các nhu cầu về vốn<br /> cho đầu tƣ kinh doanh… .................................................................................................4<br /> 2.2. Sử dụng vốn tiết kiệm và có hiệu quả ...........................................................5<br /> 2.3. Kích thích, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh ....................................5<br /> 2.4. Kiểm tra, kiểm soát và phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp ..............5<br /> III. Nội dung hoạt động của tài chính doanh nghiệp ....................................................... 6<br /> 1. Tham gia đánh giá, lựa chọn dự án đầu tƣ và kế hoạch kinh doanh ................... 6<br /> 2. Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch tài chính ......................................... 6<br /> 3. Kiểm tra, kiểm soát và phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp ............. 7<br /> Câu hỏi ôn tập ..................................................................................................................... 8<br /> Tài liệu tham khảo .............................................................................................................. 8<br /> CHƢƠNG 2. VỐN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP ........................................... 9<br /> I. Tài sản cố định và vốn cố định ....................................................................................... 9<br /> 1. Tài sản cố định .......................................................................................................... 9<br /> 1.1. Khái niệm và đặc điểm của tài sản cố định ...................................................9<br /> 1.1.1. Khái niệm tài sản cố định .....................................................................9<br /> 1.1.2. Đặc điểm tài sản cố định .....................................................................10<br /> 1.2. Phân loại tài sản cố định ..............................................................................10<br /> 1.2.1. Phân theo hình thái biểu hiện của tài sản cố định ...............................10<br /> 1.2.2. Phân theo mục đích sử dụng của tài sản cố định ................................11<br /> 4<br /> <br /> 1.2.3. Phân theo quyền sở hữu đối với tài sản cố định .................................12<br /> 1.2.4. Phân theo công dụng kinh tế của tài sản cố định ................................13<br /> 1.3. Nguyên giá tài sản cố định ..........................................................................13<br /> 1.3.1. Khái niệm nguyên giá tài sản cố định .................................................13<br /> 1.3.2. Xác định nguyên giá tài sản cố định ...................................................13<br /> 1.4. Thời gian sử dụng tài sản cố định ...............................................................17<br /> 1.4.1. Khái niệm thời gian sử dụng tài sản cố định ......................................17<br /> 1.4.2. Xác định thời gian sử dụng tài sản cố định .........................................17<br /> 2. Vốn cố định ..........................................................................................................18<br /> 2.1. Khái niệm và đặc điểm vốn cố định ............................................................18<br /> 2.1.1. Khái niệm vốn cố định ........................................................................18<br /> 2.1.2. Đặc điểm vốn cố định .........................................................................19<br /> 2.2. Công thức xác định vốn cố định ..................................................................19<br /> II. Khấu hao tài sản cố định ............................................................................................. 19<br /> 1. Hao mòn tài sản cố định ......................................................................................... 19<br /> 1.1. Khái niệm hao mòn tài sản cố định .............................................................19<br /> 1.2. Các loại hao mòn tài sản cố định .................................................................20<br /> 1.2.1. Hao mòn hữu hình ..............................................................................19<br /> 1.2.2. Hao mòn vô hình .................................................................................20<br /> 2. Khấu hao tài sản cố định ........................................................................................ 20<br /> 2.1. Khái niệm khấu hao tài sản cố định và ý nghĩa của việc trích khấu hao tài sản<br /> cố định…….. 20<br /> 2.1.1. Khái niệm khấu hao tài sản cố định ....................................................20<br /> 2.1.2. Ý nghĩa của việc trích khấu hao tài sản cố định .................................20<br /> 2.2. Phạm vi và thời điểm trích khấu hao tài sản cố định ..................................21<br /> 2.2.1. Phạm vi trích khấu hao tài sản cố định ...............................................21<br /> 2.2.2. Thời điểm trích khấu hao tài sản cố định ............................................23<br /> 2.3. Các phƣơng pháp khấu hao tài sản cố định .................................................23<br /> 2.3.1. Phƣơng pháp khấu hao đƣờng thẳng ..................................................23<br /> 2.3.2. Phƣơng pháp khấu hao theo số dƣ giảm dần có điều chỉnh ................26<br /> 2.3.3. Phƣơng pháp khấu hao theo sản lƣợng, khối lƣợng ...........................28<br /> III. Kế hoạch khấu hao tài sản cố định ........................................................................... 30<br /> 1. Mục đích của việc lập kế hoạch khấu hao tài sản cố định .................................. 30<br /> 2. Các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch khấu hao tài sản cố định ................................ 30<br /> 2.1. Tổng nguyên giá tài sản cố định phải tính khấu hao đầu kỳ kế hoạch ........30<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản