intTypePromotion=3

Giáo trình Tế bào học: Phần 1

Chia sẻ: Thuong An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:101

0
9
lượt xem
1
download

Giáo trình Tế bào học: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 1 của Giáo trình Tế bào học cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương và chức năng của tế bào, màng sinh chất (plasma membrane), tế bào chất và mạng lưới nội sinh chất, ty thể (mitochodria), lạp thể (plastide). Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Tế bào học: Phần 1

NGUYÊN NHƯ HlỂN - TRỊNH XUÂN HẬU<br /> <br /> TÊ BÀO HỌC<br /> M<br /> <br /> (In l ầ n t h ứ 4)<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUÓC GIA HÀ NỘI<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> Gio trình Tế bào học được giảng dạy tại khoa sinh học trư ờ n g<br /> Đại học 'ổng hợp Hà Nội trẽn 30 năm. Hiện nay Giáo trĩnh té bào học<br /> đang dưc giảng cho sinh viên n ă m t h ứ 2 khoa sinh học Trương Đại<br /> học Khoaiọc Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà nội.<br /> Cua sách " T ế bào học” được biên soạn nhằm mục đích giới thiệu<br /> nhữ ng kin thức cơ bản và hiện đại vể cấu trúc và chức năng của tế bào<br /> - đơji vị 5 chức cơ bản của tất cả các cơ thể sông. Trên cơ sở kiến thức<br /> về to chủ phân tử và siêu cấu trúc của các bào quan, về các quá trình<br /> hoạt độn sông của các tê bào n h ư trao đổi chất, trao đôi năng lượng,<br /> tích và tryền thòng tin di truyền, sinh trưởng và sinh sản. Qua đó sinh<br /> viên có tẽ tiếp thu được cac giáo trình cơ bản vể sinh học như mô học,<br /> phôi sinhiọc, di truyền học, sinh lý học, sinh hoá học..v.v. củng như các<br /> môn cônfiighệ sinh học n h ư cóng nghệ tế bào, còng nghệ gen w ..<br /> Sán có thể dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên các trường đại<br /> học, cao ẳng, đống thời sách cũng bô ích đối với học viên cao học,<br /> nghiên cu sinh và các giáo viên như là tài liệu tham khảo về cấu trúc<br /> và chức nng của tế bào.<br /> Tu sách được biên soạn với kinh nghiệm hơn 30 năm giảng dạy<br /> môn T ế ÌLO học của tác giả, nhưng cũng không thể trá n h khỏi một số<br /> sai sót C'c tác giả chân th à n h cám ơn ý kiến đóng góp của độc giả.<br /> TÁC GIÀ<br /> <br /> Mục lục<br /> •<br /> <br /> m<br /> <br /> Lởi nói đầu<br /> Mục lục<br /> Chương 1. Đại cương về c ấ u tr ú c và c h ứ c n ă n g của tê bào<br /> 1.1. Tê bào - Đơn vị tổ chức cơ bản của cơ thê sòng<br /> 1.2. Các dạng tổn tại cúa tê bào<br /> 1.3. Hình thải đại cương của t ế bào<br /> C h ư ơ n g 2. M à n g s i n h c h ấ t ( P l a s m a m e m b r a n e )<br /> 2.1. Khái niệm về hệ thống m àng sinh học<br /> 2.2. Cấu tạo màng sinh c h ất<br /> 2.3. Chức nàng của màng sinh chất<br /> 2.4. Sự phản hoả của màng sinh chất<br /> 2.5. Lớp vỏ bao ngoài - Lớp Glucocaiix<br /> C hư ơng 3. T ế bào c h ấ t v à m ạ n g lưới nội s in h ch ấ t<br /> 3.1. T ế bào chất (Cytoplasma)<br /> 3.2. M ạng lưới nội sinh c h ấ t (Endoplasmic reticulum)<br /> 3.3. Riboxom (Ribosome)<br /> Chương 4. Ty th ế (M ito ch o n d ria )<br /> 4.1. Cấu trúc ty thê<br /> 4.2. Thành phán sinh hoả và cấu trúc siêu vi của ty thể<br /> 4.3. Chức nàng của ty thể<br /> 4.4. S ư phát sinh của ty th ể<br /> <br /> I V Bièn dổi bệnh ly của ty thể<br /> C h ư ơ n g 5. L a p t h ê ( P l a s t i d e )<br /> <br /> 85<br /> 90<br /> <br /> :>. I. Bạch lạp<br /> <br /> 91<br /> <br /> 5.2. Lục lạp<br /> <br /> 94<br /> <br /> 5.3. s á c lạp<br /> <br /> i00<br /> <br /> C h ư ơ n g 0. C â e b à o q u a n k h á c<br /> <br /> 102<br /> <br /> 6 1. Phức hệ Golgi (Golgi complex)<br /> <br /> 102<br /> <br /> 6 2. Lizoxom (Lisosome)<br /> <br /> 108<br /> <br /> 6.3. Peroxyxom (Peroxysome)<br /> <br /> 113<br /> <br /> 6.4. Bộ xương tẻ bào - Vi sợi và vi ống<br /> <br /> 114<br /> <br /> 6.5. Trung thể (centrosome)<br /> <br /> 122<br /> <br /> 6.6. Lỏng và roi.<br /> <br /> 124<br /> <br /> C hư ơng 7. N hân t ế bào (n u c le u s )<br /> <br /> 131<br /> <br /> 7.1. Cấu trúc n h ản gian kỳ<br /> <br /> 131<br /> <br /> 7.2. M àng nhân<br /> <br /> 136<br /> <br /> 7.3. Chất nhiễm sác (chromatine)<br /> <br /> 140<br /> <br /> 7.4. Hạch n h ản (Nucleolus)<br /> <br /> 151<br /> <br /> 7.5. Dịch nhân<br /> <br /> 154<br /> <br /> 7 6. Giá trị chức n ăn g của nhân<br /> <br /> 155<br /> <br /> C h ư ơ n g 8. S ự s i n h t r ư ở n g v ả s i n h s ả n c ủ a tê b à o<br /> <br /> 164<br /> <br /> 8.1. Chu kỳ sông của tẻ bào<br /> <br /> 164<br /> <br /> 8.2. Gian kỳ<br /> <br /> 165<br /> <br /> 8.3. Phán bào<br /> <br /> 176<br /> <br /> C hư ơng 9. P h â n bào n g u y ê n n h iễm<br /> <br /> 183<br /> <br /> 9.1. Dặc điểm cua p h ân bào nguyên nhiểm<br /> <br /> 184<br /> <br /> 9.2. Các kỳ phân bào nguyên nhiễm<br /> <br /> 184<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản