intTypePromotion=3

Giáo trình thi công nhà cao tầng bê tông cốt thép - Chương 4

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

1
154
lượt xem
96
download

Giáo trình thi công nhà cao tầng bê tông cốt thép - Chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chống thấm cho công trình ngầm 4.1 Điều chung: Giải pháp chống thấm cho công trình phải được thiết kế cẩn thận và phải thi công phù hợp với giai đoạn cần thiết. Cách đặt vấn đề chống thấm cho phần ngầm công trình là : phải xem xét chống thấm là khâu tổng thể gắn bó mật thiết từ thiết kế, thi công , vật liệu cho đến khâu khai thác sử dụng công trình.. Mọi khâu gắn với nhau thành một thể thống nhất. Thi công chống thấm cần có cán bộ, kỹ sư được phân công chuyên trách theo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình thi công nhà cao tầng bê tông cốt thép - Chương 4

 1. - Thi c«ng ®µi cäc - Thi c«ng chèng thÊm sµn tÇng hÇm - Thi c«ng cèt thÐp bª t«ng sµn tÇng hÇm thø hai - Thi c«ng cét vµ lâi tõ tÇng hÇm thø hai lªn tÇng hÇm thø nhÊt CÇn lËp biÖn ph¸p thi c«ng theo ph−¬ng ph¸p top-down thËt chi tiÕt vµ ®−îc chñ nhiÖm dù ¸n duyÖt tr−íc khi thi c«ng. Ch−¬ng IV http://www.ebook.edu.vn Chèng thÊm cho c«ng tr×nh ngÇm 4.1 §iÒu chung: 31
 2. Gi¶i ph¸p chèng thÊm cho c«ng tr×nh ph¶i ®−îc thiÕt kÕ cÈn thËn vµ ph¶i thi c«ng phï hîp víi giai ®o¹n cÇn thiÕt. C¸ch ®Æt vÊn ®Ò chèng thÊm cho phÇn ngÇm c«ng tr×nh lµ : ph¶i xem xÐt chèng thÊm lµ kh©u tæng thÓ g¾n bã mËt thiÕt tõ thiÕt kÕ, thi c«ng , vËt liÖu cho ®Õn kh©u khai th¸c sö dông c«ng tr×nh.. Mäi kh©u g¾n víi nhau thµnh mét thÓ thèng nhÊt. Thi c«ng chèng thÊm cÇn cã c¸n bé, kü s− ®−îc ph©n c«ng chuyªn tr¸ch theo dâi vµ ®«n ®èc . ViÖc kiÓm tra chÊt l−îng chèng thÊm ph¶i ®−îc thiÕt kÕ vµ th«ng qua chñ nhiÖm dù ¸n. Hå s¬ khi hoµn thµnh tõng b−íc trong thi c«ng chèng thÊm còng nh− chÕ t¹o vËt liÖu , thu mua vËt liÖu cÇn ghi chÐp vµ thu l−îm ®Çy ®ñ vµ l−u tr÷ cÈn thËn. Kh¸i niÖm chung vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i lµm tÇng ngÇm: T×nh h×nh x©y dùng ë n−íc ta nÅn sø dò v¡i t· ng· dõ èi ½ v× ®iÒu nµy ½ ng ng m ¶t em l −i kÆt qu¨tiÆt kiÎ ½ xμy dú ng. m ¶t Ngo¡i ra, l¡m t· h· cho nh¡ cao t· cÜ lì i rß rÎnhõ : ng m ng t + Do ph¨ ½ ½ bÞ ½ l¶y khá ng gian sø dò nÅn t¨ trà ng ½ lÅn nË i ¡o ¶t i ng i ¿ n gi¨ cÜ lì i cho sú chÙ u lú c cð nË ½ m, a n ¶t. + ThÅm khá ng gian sø dò cho cá ng trÖ m¡ khá ng t¯ diÎ tÏ ½ ½ ng nh ng n ch ¶t ai xμy dú ng. + Cá ng trÖ cÜ ½ sμu, mÜ ng nh¡ thÅm än ½nh vèi cŸc d−ng t¨ trà ng nh æ Ù i ngang. + ‡ õ a cŸc t· kþ thuº t xuâ ng sμu, gi¨ tiÆng ã á nhiÍ ... ng m n, m Cho ½ nay, chî ta cÜ thÌnÜ i l¡ chõ a sø dò ph· ½ ng· HÎcá ng Æn ng ng n ¶t m. trÖ kþ thuº t cð ½ thÙ thÖ ½ ì c v−ch tï tiÎ ‡ õ é ng thoŸt nõ èc, ½ é ng c¶p nõ èc, nh aá õ y n. õ ½ é ng ½ n, ½ é ng ½ n yÆu thá ng tin ... m−nh ai n¶y ½ bèi. HÎthâ ng ng· õ iÎ õ iÎ ¡o, m chã ch¾ d±ng dÙ t, khá ng theo mæt quy ho−ch chung n¡o. ng o, NÆu chî ta chõ a tº n dò dõ èi ½ ½ l¡m nh¡ cá ng cæng nhõ nhiË nõ èc ng ng ¶t Ì u thÖ cñ cÜ thÌnghؽ hÎ ng læ ng· kþ thuº t hì p khâ i theo quy ho−ch. CÝn ng Æn thâ m chå ½ xe ng· ½ u mâ i giao thá ng ... å m, · V¶n ½ ½ ra l¡ c· thiÆt sø dò t· sμu kÆt hì p vèi sú tº p trung lÅn t· Ë ´t n ng ng ng cao. Thi c«ng tÇng ngÇm ph¶i gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò sau: * CŸc phõ çng phŸp thi cá ng cá ng viÎ dõ èi m´t ½ c ¶t. http://www.ebook.edu.vn * Phõ çng phŸp ½ h· tiÅn tiÆn. ¡o m * Gi¨ phŸp châ ng ½ ½ sò khi bÜ c læ. i ë ¶t t * Châ ng th¶m v¡ châ ng ¯ mÝn cho cŸc cá ng trÖ dõ èi m´t ½ n nh ¶t. * V¶n ½ châ ng rung v¡ châ ng μm cho cá ng trÖ ng· Ë nh m. * ChiÆu sŸng cho cá ng trÖnh. 32
 3. * Thá ng giÜ , cung c¶p á -xy v¡ ½ u hÝa khá ng khÏ iË . * Xμy dú ng cá ng trÖ ng· trÅn m´t ½ cÜ nh¡. Sú dÙ ch chuyÌ nh¡ bÅn nh m ¶t n trÅn v¡ xμy l −i theo m¹u cñ . * Quy ho−ch kÆt hì p cá ng trÖ ng· vèi cá ng trÖ näi. T÷ quy ho−ch ½ nh m nh Æn cá ng trÖ hiÎ thú c. nh n 4.2 T×nh h×nh chèng thÊm cho c«ng tr×nh ngÇm ë n−íc ta thêi gian qua: ViÎ xμy dú ng cá ng trÖ ng· ê nõ èc ta trõ èc n¯ 1954 l¡ r¶t nhÞ nhoi. c nh m m Ph· lèn l¡ tunen qua nî cho ½ é ng xe lø a , yÅu c· châ ng th¶m khá ng cao. Ph· n i õ u n lèn gi¨ phŸp l¡ ½ c nî l¡m tunen, m´t ½ é ng ½ r¬ nh hai bÅn ½ thoŸt nõ èc i ò i õ ´t Ì chung. Nhù ng nî ½ èc ½ c qua l¡ nî ½ Mæt sâ nh¡ lèn cÜ t· h· khá ng sμu. iõ ò i Ÿ. ng m Khá ng cÜ gi¨ phŸp châ ng th¶m ½ biÎgÖ i ´c t . T÷ n¯ 1954 vË sau, gi¨ phŸp châ ng th¶m cho cá ng trÖ ng· tï thuæc m i nh my nõ èc cung c¶p thiÆt kÆ v¡ viÎ trì cho cŸc cá ng trÖ n nh. (1) CŸc cá ng trÖ do Trung Quâ c thiÆt kÆ (v¡i cá ng trÖ ½ trõ ng) nh nh ´c Nh¡ mŸy phμn l μn V¯ ‡ iÌ : n n T−i cá ng trÖ n¡y c· châ ng th¶m cho cŸc h−ng mò BÌchö a nguyÅn liÎ nh n c: u v¡ s¨ ph¸ r¬ nh ½ é ng â ng kþ thuº t. ‡ æ sμu t÷ -3m ½ -4m so vèi m´t ½ thiÅn n m, õ Æn ¶t nhiÅn t−i chå. ‡ æ sμu nõ èc ng· l¡ -1m. NghØ l¡ cá ng trÖ ngμm trong nõ èc m a nh ng· 2 ½ 3m. m Æn Gi¨ phŸp châ ng th¶m cð nh¡ mŸy phμn l μn V¯ ½ n i a n iÌ - Th¡nh bÌb±ng bÅ tá ng câ t th¾ d¡y 300mm p - Lèp trŸt vù a xi m¯ 1:3 cŸt v¡ng d¡y 15mm. ng - Lèp châ ng th¶m: 5 lèp nhú a nÜ ng, 3 lèp gi¶y d·u. - Lèp vù a trŸt b¨ vÎ 20mm. o d¡y - Tõ é ng b¨ vÎ châ ng th¶m b±ng g−ch ch×d¡y 110mm. o lèp - Lèp trŸt b¨ vÎ g−ch xμy vù a xi m¯ cŸt v¡ng d¡y 15mm o lèp ng Nhú a dï l¡ bi tum sâ 4, gi¶y d· l¡ rubÅrá Ï ng u t. http://www.ebook.edu.vn Cñ t−i nh¡ mŸy phμn l μn n¡y cÝn dï c¶u t−o thay ½ chî Ï ng ng äi t t. Gi¨ phŸp châ ng th¶m cho nh¡ mŸy phμn l μn V¯ ½ n thay ½ i n iÌ äi 33
 4. * Ngo¡i cï l¡ g−ch xμy d¡y 220 mm ng * Lèp trŸt vù a xi m¯ 1:3 d¡y 15 mm ng * Ba lèp gi¶y d· dŸn b±ng 5 lèp nhú a nÜ ng u * Lèp trŸt 20 mm vù a xi m¯ cŸt 1:3 ng * Lèp tõ é ng bÅ tá ng b¨ vÎ o chung cÜ chiË d¡y 150 mm. u Nh¡ mŸy dÎ8/3 H¡ næi t T−i nh¡ mŸy n¡y cÜ cŸc h−ng mò sau ½ y cÜ yÅu c· châ ng th¶m cao: c μ u + H· cung bá ng, yÅu c· tuyν i khá m u tâ + H· d¹n nhiÎ ½ cŸc mŸy nhiÎ khi vº n h¡nh, sø dò nhiν cao. m t, ´t t, ng tæ + Mõ çng r¬ nh thá ng hçi, th¨ bò i i. Nhù ng h−ng mò n¡y cÜ ½ n±m ê ½ sμu t÷ 0,70 m¾ ½ 3,205 m¾ trong c Ÿy æ t Æn t khi nõ èc ng· ê ½ sμu 0,50 m¾ so vèi m´t ½ thiÅn nhiÅn. mæ t. ¶t Gi¨ phŸp chung cð ngõ é i thiÆt kÆ l¡ tõ é ng l¡m h· b±ng bÅ tá ng ( cho i a m h· cung bá ng v¡ h· d¹n nhiÎ tõ é ng g−ch xμy l¹n bÅ tá ng cho hÎ çng th¨ m m t), mõ i bò mõ çng thá ng giÜ . i, Châ ng th¶m l¡ 5 lèp gi¶y d· rubÅrá Ï dŸn b±ng nhú a nÜ ng. NÜ i chung sau u t khi thi cá ng v¹n bÙ sú câ th¶m. M¶t r¶t nhiË cá ng sø a chù a. u Nh¡ mŸy luyÎ cŸn th¾ khu gang th¾ ThŸi nguyÅn: n p, p T¶t c¨cŸc cá ng trÖ dõ èi m´t ½ nhõ mÜ ng lÝ, mõ çng r¬ nh, bÌng· ½ u dï nh ¶t mË ng tõ é ng bÅ tá ng, trŸt phðngo¡i b±ng vù a châ ng th¶m. Vù a châ ng th¶m dï ch¶t phÝng nõ èc ( CPN) træn vèi xi m¯ PoÜ c l¯ ng ng ng thá ng thõ é ng rãphðngo¡i kÆt c¶u. i Ch¶t phÝng nõ èc dï nhiË nh¶t ½ u chÆ t−i chå b±ng cŸc hÜ a ch¶t gã ng u iË m sunphŸt ½ ng, bicrá mat Kali, sunphat s° sunphŸt nhá m, thð tinh nõ èc. ã t, y Mæt sâ chå ch¶t phÝng nõ èc dï sunphat Natri. Træn Aluminat Natri vèi xi ng m¯ super l¡m vù a phÝng nõ èc. Tý lÎpha træn phò thuæc Ÿp lú c nõ èc t−i nçi sø ng dò ng. Ngo¡i ra mæt sâ chå sø dò bÅ tá ng phÝng nõ èc cÜ træn xi m¯ Puzá lan ng ng vèi phògia l¡ Colophan Natri. http://www.ebook.edu.vn ChîthÏ chung: Nhù ng cŸch chÆ t−o cŸc lèp ng¯ nõ èc, õ u nhõ ì c ½ m cð ch n iÌ a nhù ng gi¨ phŸp n¡y sÁ nÅu chung ê ph· dõ èi. i n NÜ i chung cŸc gi¨ phŸp cð Trung quâ c sø dò cho cŸc cá ng trÖ ê nõ èc i a ng nh ta cñ theo cŸc gi¨ phŸp thá ng dò cð thÆ gièi trong cï thé i kü . ng i ng a ng 34
 5. M æt sâ cá ng trÖ châ ng th¶m theo thiÆt kÆ LiÅn xá : nh Nh¡ mŸy supe phâ t phŸt Lμm Thao: CŸc kÆt c¶u dõ èi m´t ½ c· châ ng th¶m cÜ ch¶t lõ ì ng cao : Kho supe, kho Apatit, ¶t n kho pyrit, xõ ê ng cç khÏ phÝng thÏnghiÎ trung tμm. , m Thú c tÆ thÖ sau khi ho¡n th¡nh cá ng trÖ nhù ng h−ng mò n¡y bÙ th¶m liÅn nh c tò CŸc kho qu´ng, th¶m nõ èc l¡m ¸ qu´ng, gμy biÆn ch¶t qu´ng, l¡m l¬ ng phÏ c. m cho s¨ xu¶t. Kho th¡nh ph¸ super bÙ ngμm trong nõ èc l¡m gi¨ ch¶t lõ ì ng h¡ng n m m hÜ a. Nh¡ cç khÏ v¡ thÏ nghiÎ trung tμm, do ¸ nÅn hÎthâ ng ½ n mŸt ra ngo¡i, m m iÎ gμy tai n−n. Mö c nõ èc ng· -1,5 m¾ dõ èi m´t ½ trong khi nË cá ng trÖ ½ sμu m t ¶t n nh ´t -3,5 m¾ NË ½ ì c c¨ t−o l −i l¡ ½ s¾ nÎ Tõ é ng bÅ tá ng thõ é ng mŸc 200. t. n õ i ¶t t n. Sê dØthiÆt kÆ khá ng cÜ gi¨ phŸp châ ng th¶m ½ biÎ vÖ khi cung c¶p sâ liÎ i ´c t u thð v¯ ch× rß mö c nõ èc ng· än ½nh t÷ -3,4 m¾ ½ -3,85 m¾ so vèi m´t ½ yn m Ù t Æn t ¶t thiÅn nhiÅn. Thú c tÆ thÖ mö c nõ èc ng· dao ½ m æng, mï khá ½ ng l¡ -3,4 m¾ Mï mõ a a î t. a mö c nõ èc ng· giñ5 thŸng ê mö c -1,5 m¾ m t. Khu hà c tº p trõ é ng ‡ −i hà c BŸch khoa H¡næi: Tr−m bçm nõ èc th¨ tõ é ng r¬ nh cŸp tr−m biÆn Ÿp sâ 1, bÌd· cŸc tr−m biÆn i, u Ÿp sâ 2 c¶n châ ng th¶m. Mö c nõ èc ng· -0,5 m¾ so vèi m´t ½ thiÅn nhiÅn.KÆt m t ¶t c¶u châ ng th¶m: tõ é ng bÅtá ng mŸc 200. trŸt vù a xi m¯ d¡y 20 mm. Châ ng th¶m ng b±ng cŸch dŸn 3 lèp gi¶y d· trÅn nhú a nÜ ng. u Nh¡ mŸy ½ n Uá ng bÏ: iÎ Tr−m bçm nõ èc m´n, tr−m bçm nõ èc ngà t, mõ çng cŸp, mõ çng th¨ nõ èc l¡ i nhù ng h−ng mò yÅu c· châ ng th¶m. c u KÆt c¶u châ ng th¶m l¡ tõ é ng bÅ tá ng ho´c tõ é ng g−ch. TrŸt vù a xi m¯ cŸt ng d¡y 20 mm. TrŸt phð lèp vù a mŸt tÏ Ÿt phan nguæi. Lèp vù a mŸt tÏ Ÿt phan nguæi t t d¡y t÷ 15~20 mm. HiÎ qu¨châ ng th¶m tâ t. u http://www.ebook.edu.vn KÆt qu¨cð Uá ng bÏ a : ‡ æ ch¨ än ½nh: 120oC khá ng bÙ rèt vù a. y Ù ‡ æ ch¨ mŸi dâ c: 70-80 oC trong 7 gié khá ng bÙ ch¨ khi ½ dâ c i=45o. y y æ 35
 6. ‡ æ th¶m qua m¹u 70,7 mm lº p phõ çng, thø 70 gié dõ èi Ÿp lú c th¶m 1 atmostphe th¶m qua 10 cm3. Nhù ng cá ng trÖ l¡m trong thé i kü chiÆn tranh phŸ ho−i miË B¯ nh n c: V¡o thé i kü n¡y cÜ hai lo−i d−ng: kho dï hang ½ ng æng thiÅn nhiÅn v¡ h·m phÝng khá ng cho cŸc cç quan quan trà ng. Hang ½ æng tú nhiÅn khá ng cÜ gi¨ phŸp châ ng th¶m ½ biÎ m¡ ch× dï i ´c t ng b−t, t¶m m¡ng mÞng PVC ½ che nõ èc. ViÎ thá ng giÜ , thoŸt ¸ khá ng cÜ ½ u Ì c m iË kiÎ cç khÏ vÖ nhù ng lû do n¯ lõ ì ng phŸt ½ n ng æng cñ nhõ tÏ b¨ mº t v¡ tÏ ng nh o nh t−m thé i cð kho chö a. a H· phÝng khá ng cho cŸc cç quan quan trà ng ph· lèn dï kÆt c¶u bÅ m n ng tá ng câ t th¾ chiË d¡y tõ é ng 300-400 mm, bÅ tá ng mŸc 300, dï xi m¯ p, u ng ng Poocl¯ mŸc 400 liË lõ ì ng 350 kg/m3 bÅ tá ng trê lÅn. ‡ Ÿy h· ½ sμu -8 ~ -10 ng u m ´t m¾ Nõ èc ng· ê H¡ næi l¡ -0,5 m¾ v¡ H¨ phÝng cñ tõ çng tú . Lèp ng¯ nõ èc t. m t i ng n chÏ l¡ lèp bÅ tá ng n¡y. Mæt sâ h· thÅm mæt lèp nhú a nÜ ng qu¾ ngo¡i tõ é ng bÅ nh m t tá ng. ‡ ÌthÅm ch° ch° thiÆt kÆ cÝn yÅu c· dï ½ s¾ nÎ ch´t quanh tõ é ng c n, u ng ¶t t n h· bÅn ngo¡i cÜ chiË d¡y 300 mm. m u Lâ i xuâ ng h· l¡ mæt â ng bÅ tá ng câ t th¾ tiÆt diÎ vuá ng ho´c chù nhº t m p n nâ i vèi h·m. B¨ thμn h· châ ng th¶m tâ t theo phõ çng phŸp nÜ i trÅn nhõ ng nõ èc v¹n n m v¡o cá ng trÖ theo cŸc khe nö t giù a thang xuâ ng v¡ h· nh m. T÷ nhù ng n¯ 1967, chî tá i ½ ½ nhiË cá ng trÖ tham gia gi¨ phŸp v¡ m ng ¬i u nh, i quan sŸt kÆt qu¨ châ ng th¶m cho cŸc cá ng trÖ ng· cð nõ èc ta. ‡ ´c biÎ t÷ nh ma t 1968 ½ 1970 chî tá i ½ ì c tham gia cŸc cá ng trÖ h· t−i H¡ næi nhõ Nh¡ Æn ng õ nh m khŸch ChÏ phð h· bÎ viÎ ViÎ xá , h· cç quan BŸo Nhμn dμn, t−i H¨ nh , m nh n t m i phÝng , cŸc h· K1, K2, K3, K5. Ph· nÅu tÖ hÖ châ ng th¶m cho cŸc cá ng trÖ m n nh nh nh ng· ê nõ èc ta chî tá i ch×chà n lú a nhù ng gi¨ phŸp ½ trõ ng tiÅu biÌ m ng i ´c u. TrÅn thÆ gièi viÎ châ ng th¶m ½ quan sŸt th¶y ½ ì c thú c hiÎ ê nhù ng cá ng c ¬ õ n trÖ xμy dú ng t÷ nhù ng n¯ 5000 trõ èc Cá ng nguyÅn. nh m ê …n ½ nhù ng cá ng trÖ cä tÖ th¶y nhù ng m¡ng ng¯ nõ èc cÜ sø dò æ, nh m n ng http://www.ebook.edu.vn m¡ng ng¯ nõ èc vèi vº t liÎ l¡ Ÿt phan thiÅn nhiÅn hay nÜ i cŸch khŸc ½ cÜ sø n u i, dò ch¶t kÿ nõ èc cÜ d· thiÅn nhiÅn pha træn l¡m vù a trong xμy dú ng cá ng trÖ . ng u nh CŸc ½ n ½ ê M¾ Ë ¡i sopotamie, Babylon, Assyrie cñ thõ é ng dï châ ng th¶m ng ng b±ng vù a træn d· th¨ mæc. uo 36
 7. Cá ng trÖ cä Trung quâ c nhõ Câ cung, Tö hì p viÎ dï vù a l¡m m¡ng nh n ng ng¯ châ ng th¶m. G−ch xμy, g−ch lŸt cñ nhõ vù a ½ u træn d· tr¸ l¡m ch¶t kÿ n ng Ë uu nõ èc, ng¯ khá ng cho nõ èc chui qua lå th¶m vÝa cá ng trÖ n nh. Tr¸ l¡ lo−i cμy cá ng nghiÎ m¡ d· ¾ t÷ qu¨ tr¸ cÜ giŸ trÙ kinh tÆ cao, u p up u hiÎ nay ½ ì c khuyÆn khÏ trã ê nõ èc ta ½ l¶y d· xu¶t kh¸ n õ ch ng Ì u u. Ng¡y nay, sau khi cá ng nghiÎ khai thŸc d· mÞ phŸt triÌ cá ng nghiÎ hÜ a p u n, p d· thÞa m¬ n viÎ chÆ t−o ra ch¶t kÿ nõ èc d−ng bitum, viÎ châ ng th¶m phä biÆn l¡ u c c gi¶y d· dŸn b±ng nhú a bitum nÜ ng. u T−i cŸc nõ èc phŸt triÌ cÜ nhiË nh¡ mŸy chÆ t−o gi¶y d· ViÎ chõ ng c¶t n, u u. c d· mÞ s¨ xu¶t h¡ng nghÖ t¶n bitum mæt n¯ u n n m. ViÎ sø dò gi¶y d· dŸn b±ng nhú a nÜ ng thi cá ng khŸ phö c t−p t−i hiÎ c ng u n trõ é ng, ngo¡i ra cÝn ½ l −i khŸ nhiË nhõ ì c ½ m. Gi¶y d· bÙ mð theo thé i gian. Ì u iÌ u n 0 Gi¶y d· bÙ cö ng g¹y khi nhiÎ ½ xuâ ng dõ èi 0 C. Gi¶y d· bÙ ch¨ khi nhiÎ ½ u tæ u y tæ 0 lÅn trÅn 50 C. QuŸ trÖ sø dò gi¶y d· cñ l¡ quŸ trÖ tÖ tÝi kh° phò nh ng u ng nh m c c nhù ng nhõ ì c ½ m nÅu trÅn. Nhõ ng viÎ sø dò gi¶y d· v¹n phä biÆn vÖ m¡ng iÌ c ng u ng¯ lo−i n¡y khŸ ½ d−ng. Do cÜ ½ ½ hã cao nÅn kh° phò ½ ì c nhiË khe n a æ ¡n i c cõ u nö t do khuyÆt tº t cð thiÆt kÆ c¶u t−o cñ nhõ thi cá ng ph· xõ çng câ t gμy nÅn. a ng n T−i Mþ, LiÅn xá , TiÎ ‡ ö c, ngõ é i ta ½ kh° phò sú phö c t−p cð thi cá ng p, ¬ c c a gi¶y d· b±ng sø dò mŸttÏ atphan nguæi. u ng t ViÎ chÆ t−o mŸttÏ atphan nguæi ½ gi¨ hçn so vèi nhú a nÜ ng, sø dò an c t çn n ng to¡n, c¶t giù ½ ì c trong mæt thé i gian v¡ nh¶t l¡ ch¶t lõ ì ng châ ng th¶m khá ng thua õ k¾ gi¶y d· dŸn nhú a nÜ ng. m u MŸttÏ atphan nguæi sø dò nhiË ê cŸc tunen qua nî cŸc giÆng mÞ, cŸc t ng u i, cá ng trÖ cá ng nghiÎ nh p. Tuy thÆ, gi¶y d· v¡ nhú a nÜ ng v¹n ½ ì c sø dò r¶t ræng r¬ i vÖ ngo¡i kh¨ u õ ng n¯ chá ng th¶m, gi¶y d· v¡ nhú a nÜ ng khŸ bË vù ng trong má i trõ é ng chÙ u axÏ ng u n t nÅn, trong nhù ng cá ng trÖ cá ng nghiÎ cÜ sø dò axÏ nõ èc th¨ nhiÍ axÏ nh p ng t, i m t c¡ng hay dï gi¨ phŸp châ ng th¶m b±ng gi¶y d· dŸn nhú a nÜ ng. ng i u http://www.ebook.edu.vn CŸc t¡i liÎ d¹n trong thõ mò cÝn cho th¶y ê nõ èc ngo¡i cÝn sø dò châ ng u c ng th¶m cho bÌnõ èc b±ng bÅ tá ng thõ é ng v¡ vù a thõ é ng cñ nhõ bÅ tá ng v¡ vù a cÜ ng phò gia hÜ a ch¶t. 37
 8. LiÅn xá cÜ gièi thiÎ mæt sâ phò gia nhõ Clorua s° Nitrat canxi v¡ cŸc hÜ a u t, ch¶t khŸc trong viÎ pha thÅm v¡o vù a ho´c bÅ tá ng. c ViÎ sø dò phò gia hÜ a cho v¡o vù a khá ng cÜ v¶n ½ qu¨ ng−i lèn trong c ng Ë n sø dò cá ng trÖ l μu d¡i. Nhõ ng viÎ cho phò gia hÜ a cÜ ho−t tÏ cao thõ é ng ng nh c nh d¹n ½ quy trÖ thao tŸc cá ng nghÎ i thay ½ Thé i gian thi cá ng bÅ tá ng ph¨ Æn nh ph¨ äi. i nhanh lÅn m¡ thi cá ng bÅ tá ng cÜ biÆt bao cá ng ½ −n ph¨ thú c hiÎ Ngo¡i ra cÝn o i n. tŸc h−i v¡ ¯ mÝn cð hÜ a ch¶t cð phò gia vèi câ t th¾ trong bÅ tá ng thÖ chõ a n a a p nghiÅn cö u ½ ì c th¶u ½ Thé i gian tŸc h−i cÜ khi nhanh, cÜ khi chº m r¬ i. TŸc h−i õ Ÿo. thÌhiÎ ra khi cá ng trÖ ½ xº p ½ Theo bŸo BÅ tá ng v¡ bÅ tá ng câ t th¾ LiÅn xá , n nh ¬ ä. p ½ cÜ nhù ng k¿o bÅ tá ng câ t th¾ lèn ½ t g¬ y v¡ th¾ ½ t do bÙ phògia ¯ mÝn. ¬ p ö pö n NhiË cá ng trÖ ng· ê Philadenphia (Mþ) ½ dï m¡ng châ ng th¶m l¡ u nh m ¬ ng ½ s¾ ¶t t. TÜ m l −i, trong nõ èc cñ nhõ ngo¡i nõ èc, lèp châ ng th¶m thº t ½ d−ng. ng a Chà n lo−i n¡o cho phï hì p c· cÜ cç sê . Chà n rã thiÆt kÆ ra sao, cá ng nghÎnhõ n i thÆ n¡o ½ ½ t yÅu c· Ì− u. 4.3 Gi¶i ph¸p chèng thÊm: 4.3.1 Gi¶i ph¸p chung: QuŸ trÖ nghiÅn cö u täng kÆt, tuyÌ chà n, ½ i chiÆu vèi lû luº n, chî tá i nh n â ng thu ½ ì c b¨ phμn lo−i logic nhõ sau: õ ng TÖ nguyÅn nhμn gμy th¶m m BiÎ phŸp sø lû kh° phò n c c cho cŸc d−ng cá ng trÖnh ng¯ ch´n nõ èc v¡o cá ng trÖ n nh http://www.ebook.edu.vn Kh° phò nguyÅn nhμn gμy ra c c Khe kÁ M ao d¹n khe kÁ . 38
 9. Do kh¨ sŸt sai L¡m cŸc d−ng m¡ng ng¯n: o Tuμn theo quy nÅn cÜ gi¨ phŸp i luº t th¶m cða * M¡ng ng¯ cö ng n sai. Darcy * M¡ng ng¯ mË nm Do c¶u t−o kiÆn trî khá ng chÏ c nh (Måi gi¨ phŸp ½ u xem x¾ cŸc m´t: i Ë t xŸc. Vº t liÎ sø dò u ng LiË lõ ì ng u Do dï vº t liÎ ng u Thao tŸc cá ng nghÎ ) ng¯ nõ èc cÜ tÏ n nh co ngÜ t. Do næi lú c. Do thi cá ng cÜ sú câ tiÅu cú c. Do sø dò khá ng ng theo quy trÖ gÖ nh n giù ½ ng. î Do cŸc nguyÅn nhμn khŸc. 4.3.2 Nguyªn nh©n thÊm : Nõ èc v¡o cá ng trÖ theo hai cŸch: mao d¹n v¡ qua khe kÁ . nh 1.Mao d¹n: G−ch, vù a, bÅ tá ng ½ u cÜ lå mao d¹n. Sâ lõ ì ng lå mao d¹n c¡ng nhiË nÆu Ë u ½ ch° ½ c¡ng b¾ Lå mao ½ cÜ ½ é ng kÏ biÌ kiÆn c¡ng nhÞ thÖ chiË cao æ c ´c . ¹n õ nh u u mao d¹n c¡ng lèn. ‡ õ é ng kÏ cð lå mao d¹n tõ çng quan tuyÆn tÏ vèi hÎsâ nh a nh th¶m. ‡ õ é ng kÏ n¡y trong thú c tÆ r¶t nhÞ. nh ChuyÌ ½n æng th¶m l¡ chuyÌ ½ n æng th¶m cð ch¶t lÞng trong lå mao d¹n v¡ a http://www.ebook.edu.vn khe kÁ ê má i trõ é ng xâ p. ‡ Ù nh luº t thú c nghiÎ ‡ acxy ½ cç sê cho lû luº n th¶m: m ´t V = kJ (1) 39
 10. trong ½ : Ü V lõ u tâ c th¶m k hÎ th¶m sâ J ½ dâ c thð lú c æ y dH J = ⎯⎯⎯⎯ (2) dl dQ dQ V = ⎯⎯⎯⎯ = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ (3) dω d (ωrång + ω½´c) Theo kÆt qu¨thú c nghiÎ ½ , ch¶t lÞng th¶m coi nhõ mæt ch¶t lÞng ½ biÎ mÜ ´c t cð má i trõ é ng liÅn tò cÜ nhù ng ½ tÏ a c ´c nh: • ch¶t lÞng ½ biÎ l¡ d−ng riÅng cð má i trõ é ng liÅn tò ch¶t lÞng lû tõ ê ng, ´c t a c chuyÌ ½ n æng xuyÅn qua khe rång v¡ c¨ câ t r° cð má i trõ é ng xâ p coi nhõ na khá ng cÜ câ t r°n. • ch¶t lÞng ½ chÙ u sö c c¨ khi chuyÌ ½ Ü n n æng, sö c c¨ n¡y tÏ nhõ mæt lú c khâ i, n nh do ½ khá ng cÜ ö ng su¶t tiÆp. Ü • ch¶t lÞng ½ khi chuyÌ ½ Ü n æng tuμn theo ‡ Ù nh luº t ‡ acxy, coi chuyÌ ½ n æng th¶m l¡ chuyÌ ½ thÆ vèi V = gradϕ , ϕ = -kH. n æng • ch¶t lÞng ½ biÎn¡y cÜ ρ nhõ ch¶t lÞng thú c. ρ l ¡ mº t ½ cð ch¶t lÞng. ´c t æa hk m¾t 40 BiÌ ½ 1 l¡ tõ çng quan uã 35 giù a hÎ th¶m v¡ chiË sâ u 30 cao mao d¹n. 25 20 15 10 http://www.ebook.edu.vn 5 K7 cm/phît 0 10-2 -3 -4 -5 -6 -7 10 10 10 10 10 BiÌ ½ 1 uã 40
 11. HÎ th¶m cð bÅ tá ng ½ t t÷ 0,00002 ½ 0,002 cm/h. NÆu tý lÎ sâ a − Æn N/X (nõ èc : xi m¯ x¶p x× 0,5 thi cá ng ½ m ch´t, c¶p phâ i tâ t, hÎ th¶m ½ t b¾hçn 0,0005 ng) · sâ − cm/h. Theo thú c nghiÎ lõ ì ng nõ èc th¶m qua bÅ tá ng: m, hn Q = Kb F t ⎯⎯ (4) L - lõ ì ng nõ èc (cm3) trong ½ : Ü Q Kb - hÎ th¶m cð bÅ tá ng (cm/h) sâ a - diÎ tÏ tiÆp xî vèi nõ èc (cm2) F n ch c t - thé i gian tiÆp xî vèi nõ èc (gié ) c L - chiË d¡y lèp bÅ tá ng (cm) u hn - Ÿp lú c nõ èc tŸc dò (cm) ng Vèi tiÆt diÎ 1m2, trong 24 gié ½ ¸ v¡ nhiÎ ½ bÖ thõ é ng, thoŸt giÜ tú n æm t æ nh 3 nhiÅn, bæc hçi ½ ì c 500 cm nõ èc. Muâ n b¨ ½ m cho cá ng trÖ sø dò tiÎ nghi õ o¨ nh ng n 0 theo ½ u kiÎ ½ ¸ 60 c/c, nhiÎ ½ 25 C, thá ng giÜ tú nhiÅn tâ t, cá ng trÖ cÜ iË næm tæ nh tõ é ng bÅ tá ng d¡y 40cm, Ÿp lú c nõ èc 8m thÖ bÅ tá ng ph¨ ½ m b¨ cÜ hÎ th¶m l¡ i¨ o sâ 0,00001 cm/h. CÜ thÌchà n tõ çng quan giù a chiË d¡y cá ng trÖ v¡ Ÿp lò nõ èc thÏ hì p u nh c ch theo ½ u kiÎ hÎ th¶m tâ i ½ cð bÅ tá ng: iË n sâ aa L Kb max = 0,002 ⎯⎯ (5) hn L thõ é ng chà n ⎯⎯ = 0,01 ½ 0,1 thÖ Kbmax = 0,00002 ½ 0,0002. Æn Æn hn Ta cÝn chî û cÜ mâ i quan hΨ hõ ê ng ½ ½ th¶m l¡ ½ nhèt cð nõ èc. nh Æn æ æ a Th¡nh ph· hÜ a cð nõ èc quyÆt ½nh ½ nhèt cð nõ èc. ‡ æ nhèt c¡ng lèn thÖ ch¶t n a Ù æ a lÞng c¡ng khÜ ch¨y. http://www.ebook.edu.vn δ Vj τ = Pjk = μ ⎯⎯⎯ (6) δ xk 41
 12. μ l ¡ hÎ nhèt phòthuæc nhiν khá ng phòthuæc tâ c ½ biÆn hÖ sâ t æ, æ nh. T−i nçi tiÆp xî giù a ch¶t lÞng nhèt v¡ th¡nh r° thÏ nghiÎ chö ng minh c n, m ch¶t lÞng bŸm ch´t v¡o th¡nh r° tö c V = 0. ‡ iË n¡y khŸc vèi ch¶t lÞng lû tõ ê ng. n, u Sú chuyÌ dÙ ch ch¶t lÞng v trong má i trõ é ng mao d¹n khá ng b¬ o hÝa ½ ì c nÅu n õ trong ½nh luº t Washburn : Ù r. γ v = ⎯⎯⎯ . cos ϑ 4.d.η Trong ½ : Ü r - bŸn kÏ lå mao d¹n nh γ- sö c c¯ m´t ngo¡i ng ϑ- gÜ c tiÆp xîc d- chiË sμu xμm nhº p u η- ½ nhèt cð dÙ ch thÌ æ a HÎ th¶m k, qua tiÆt diÎ A, cho qua lõ ì ng ch¶t lÞng Q , ch¶t lÞng ¶y cÜ ½ nhèt sâ n æ η v¡ dõ èi gradient Ÿp lú c dP/dZ r¡ng buæc vèi nhau qua ½nh luº t Darcy, ½nh luº t Ù Ù n¡y cÜ th̽ ì c trÖ b¡y l −i theo d−ng sau ½ y : õ nh μ A dP Q = -k . ⎯⎯ . ⎯⎯ η dZ TÏ phö c t−p cð sú dÙ ch chuyÌ ch¶t lÞng qua vº t liÎ rång l¡m cho nÜ khá ng nh a n u tuμn thð mæt cŸch ½ gi¨ ½nh luº t Darcy. Thú c ra sú dÙ ch chuyÌ ch¶t lÞng qua çn n Ù n vº t thÌrång ½ ì c coi l¡ mæt hiÎ tõ ì ng khuyÆch tŸn theo ½nh luº t Fick: õ n Ù dC j = - D . ⎯⎯⎯ dL Trong ½Ü j - dÝng dÙ ch chuyÌn dC/ dL -gradient nã ½ ng æ D - hÎ khuyÆch tŸn sâ T÷ nhù ng û tõ ê ng v÷ a nÅu trÅn, lßi câ t cð ch¶t lõ ì ng bÅ tá ng theo quan a ½ m cõ é ng ½ , tÏ châ ng th¶m, v¡ nhù ng tÏ ch¶t õ u viÎ khŸc r¶t phò thuæc iÌ æ nh nh t v¡o tý lÎ èc/xim¯ nõ ng. http://www.ebook.edu.vn C¡ng gi¨ ½ ì c nõ èc cÜ thÌ gi¨ ½ ì c trong bÅ tá ng ch¶t lõ ì ng c¡ng mõ mõ t¯ng.Gi¨ ½ ì c lõ ì ng nõ èc trong bÅ tá ng, mà i ch× tiÅu ch¶t lõ ì ng ½ u t¯ trong mõ Ë ng, ½ cÜ tÏ ch¶t châ ng th¶m. Chîû : gi¨ nõ èc nhõ ng v¹n ph¨ ½ m b¨ tÏ cá ng Ü nh m i¨ o nh tŸc cð bÅ tá ng. a 42
 13. 2. Khe kÁ , nö t nÀ: Cá ng trÖ ng¯ cŸch vË kÆt c¶u cÜ thÌb±ng bÅ tá ng, cÜ thÌb±ng g−ch cñ nh n ng ½ u cÜ kh¨ n¯ xu¶t hiÎ vÆt nö t, cÜ thÌdo mæt nguyÅn nhμn, cÜ thÌdo nhiË Ë ng n u nguyÅn nhμn tŸc ½ ½ ng thé i. æng ã • VÆt nö t x¨ ra do bÅ tá ng bÙ co ngÜ t khi khá ng tuμn thð chÆ ½ ½ m v¡ lèp ½ bÅ y æ· ä tá ng trong cá ng nghÎ cá ng bÅ tá ng. Lo−i vÆt nö t n¡y cÝn do trÖ tú thi cá ng thi nh bÅ tá ng khe thi cá ng bâ trÏ khá ng hì p lû . ‡ ¬ dï nõ èc ½ træn bÅ tá ng m¡ ta ng Ì biÆt lõ ì ng nõ èc n¡y nhiË hçn lõ ì ng nõ èc c· cho thð hÜ a xi m¯ r¶t nhiË u n y ng u nÅn chuyÎ co ngÜ t l¡ ½ u ch° ch° x¨ ra. CÜ gi¨ phŸp cá ng nghÎ t ½ h−n n iË c ny i tâ Ì chÆ sú sinh ra vÆt nö t co ngÜ t l¡ nhiÎ vò cð ngõ é i kþ sõ . m a • VÆt nö t do sú tÞa nhiÎ ½ cð khâ i bÅ tá ng khi ½ bÅ tá ng khâ i lèn. Thõ é ng vÆt tæ a ä nö t lo−i n¡y cÜ d−ng chμn chim. C· thiÆt chia khâ i bÅ tá ng th¡nh nhù ng khâ i cÜ n thÌ tÏ ph¨ ch¯ ½ nhiÎ sinh ra ½ tÞa v¡o khá ng khÏ cñ nhõ dï cŸc ch i ng Ì t ð ng ng biÎ phŸp h− nhiÎ nhõ dï nõ èc l −nh træn bÅ tá ng, qu−t giÜ thäi v¡o bÅ tá ng, n t ng h− nhiÎmá i trõ é ng chö a bÅ tá ng ... t • VÆt nö t do quŸ trÖ chÙ u t¨ cð bÅ tá ng sinh ra. Chî ta ½ u biÆt bÅ tá ng câ t nh ia ng Ë th¾ l¡ kÆt c¶u ½ hã Nhõ vº y cÜ t¨ trà ng tŸc ½ p ¡n i. i æng thÖ cÜ biÆn d−ng. Khi biÆn d−ng quŸ gièi h−n n¡o ½ thÖ ta quan sŸt th¶y ½ ì c vÆt nö t. Nhù ng bÌchö a v¡ Ü õ cá ng trÖ ng· c· châ ng th¶m khi tÏ theo tr−ng thŸi gièi h−n c· kiÌ tra nh mn nh n m thÅm ½ u kiÎ khá ng cho hÖ th¡nh khe nö t. CÜ thÌdo chõ a cÜ kinh nghiÎ iË n nh m m¡ c¶u t−o kÆt c¶u khá ng b¨ ½ m sú ng¯ ng÷ a nhù ng khe nö t ngo¡i û muâ n o¨ n ngõ é i thiÆt kÆ. ‡ iË m¡ nhù ng ngõ é i thiÆt kÆ kÆt c¶u bÅ tá ng câ t th¾ chõ a cÜ u p kinh nghiÎ cÜ th̽ x¨ ra l¡ sú phμn bâ cŸc thanh câ t th¾ ½ é ng kÏ quŸ m Ìy põ nh lèn v¡ bâ trÏkho¨ cŸch giù a cŸc thanh quŸ xa cñ cÜ thÌgμy vÆt nö t lo−i n¡y. ng ng • VÆt nö t do hiÎ tõ ì ng lî khá ng ½ u. NhiË khi do muâ n tº n dò mæt m´t n n Ë u ng tõ é ng cÜ s³n l¡m kÆt c¶u ½ lèp châ ng th¶m, quŸ trÖ sø dò cŸc bæ phº n tiÆp ë nh ng xî vèi ½ lî khŸc nhau phŸt sinh vÆt nö t. c ¶t n Nhõ thÆ, cÜ thÌlî sinh nö t do nË ½ cÜ tÏ ch¶t chÙ u t¨ khá ng n n ¶t nh i ½ ng ½ u, ãË nhõ ng cÜ thÌdo t¨ trà ng tŸc ½ khá ng ½ ng ½ u xuâ ng nË i æng ãË n. Cñ cÜ thÌdo kÆt c¶u khŸ d¡i ½ trÅn nhù ng phay ½ khŸc nhau sinh hiÎ ng ´t ¶t n tõ ì ng lî khá ng ½ u x¾kÆt c¶u b±ng nhù ng vÆt nö t. n Ë http://www.ebook.edu.vn CŸc h· phÝng khá ng cÜ kÆt c¶u h· chÏ r¶t n´ng, trÅn h· chÏ l −i cÜ m m nh m nh cŸc lèp ½ ½ hæc cao, d¡y ½ lÅn trong khi cŸnh c· thang cð h· ½ nhÂ, ¶t, Ÿ ¿ u a m¬ mÞng, l −i khá ng cÜ cŸc lèp ½ n´ng. Nhõ vº y khâ i h· chÏ bÙ lî nhiË hçn cŸc ¿ m nh n u cŸnh c· thang l¡m x¾chå nâ i giù a h· chÏ v¡ c· thang. u m nh u 43
 14. • NÆu trong cá ng trÖ ngμm ph¨ m° nhù ng â ng xuyÅn qua m¡ khá ng xø lû tâ t nh i c nhù ng khe kÁ quanh â ng, nõ èc sÁ v¡o trong cá ng trÖ theo khe kÁ quanh cŸc nh â ng n¡y. • Trong quŸ trÖ ph· xμy ½ l¡m xong, b¡n giao m´t b±ng cho ph· l° ½ thiÆt nh n ¬ n p ´t bÙ , ngõ é i l° ½ thiÆt bÙ khá ng chîû b¨ qu¨ cá ng trÖ châ ng th¶m, l¡m sinh p ´t o n nh nhù ng khe kÁ cho nõ èc th¶m v¡o cá ng trÖnh. • Trong ½ u kiÎ nõ èc ta hiÎ nay ,nhiË cá ng trÖ l μn cº n nhau l¡m sau khi iË n n u nh cá ng trÖ trõ èc ½ châ ng th¶m m¡ ½ ng cà c kiÌ gμy xung lú c lèn, rung ½ nh ¬ Ü u æng ¨ hõ ê ng chung quanh khŸ xa l¡m nö t nÀ cá ng trÖ ng· ½ cÜ ( Nh¡ chiÆu nh nh m¬ bÜ ng Kh¯ qu¡ng ½ v¡ viÎ thi cá ng trò sê Hæi ½ ng Nhμn dμn th¡nh phâ H¡ n Þ c ã næi). 4.3.3 CŸch sø lû - phμn lo−i gi¨ phŸp cá ng nghÎ t−o i chÆ Châ ng th¶m cho cá ng trÖ ng· nÅn ½ ì c xem x¾ dõ èi con m° täng thÌ nh m õ t t cŸc v¶n ½ t÷ khμu kh¨ sŸt, thiÆt kÆ, chÆ t−o, thi cá ng v¡ c¨ viÎ sø dò cá ng Ë o c ng trÖ nù a. nh (1). Kh¨ sŸt : o Sú cung c¶p sâ liÎ thð v¯ ph¨ ½ m b¨ sú chÏ xŸc. Mö c nõ èc ng· u yn i¨ o nh m mï khá . Mö c nõ èc ng· mï mõ a. Th¡nh ph· hÜ a hà c cð nõ èc ng· C¶u t−o a m a n a m. ½a ch¶t cá ng trÖ HÆt sö c chî û ½ sú khá ng ½ ng ½ u cð nË ½ CŸc phay, Ù nh. Æn ãË a n ¶t. cŸc vÆt ½ t g¬ y, lÙ ch sø t−o th¡nh nË ê khu vú c ½ mÜ ng. ö n ´t Cá ng trÖ Supe-phâ t phŸt Lμm thao l¡ ½ n hÖ cð sú cung c¶p sâ liÎ nh iÌ nh a u thð v¯ cá ng trÖ khá ng chÏ xŸc d¹n ½ gi¨ phŸp châ ng th¶m khá ng ½ ng. yn nh nh Æn i î (2). ThiÆt kÆ: * C¶u t−o kiÆn trî : ViÎ lú a chà n gi¨ phŸp l¡m t÷ täng quŸt ½ chi tiÆt. Chà n c c i Æn gi¨ phŸp chung rãmèi chà n chi tiÆt. i i Nhù ng v¶n ½ vËtäng thÌcÜ : Ë Gi¨ phŸp chung vËvÙ trÏlèp châ ng th¶m i http://www.ebook.edu.vn Châ ng th¶m mË hay cö ng m CŸc khe co d¬ n v¡ khe nhiÎ t Phμn ½ −n, phμn khu châ ng nö t do kho¨ cŸch v¡ cŸc chiË kÆt c¶u quŸ o ng u lèn. 44
 15. Chi tiÆt c¶u t−o chîû : Lú a chà n cŸc lèp ng¯ nõ èc n C¶u t−o châ ng ½ t g¬ y cò bæ ö c C¶u t−o châ ng xá , trõ ì t gμy g¶p rã ½ t lèp châ ng th¶m. iö Lèp b¨ vÎ o m¡ng châ ng th¶m CŸc gi¨ phŸp c¶u t−o khe lî khe nhiÎ i n, t LŸ ch° ½ é ng th¶m nõ C¶u t−o v¡ ch¿n nh¾ chung quanh â ng xuyÅn qua cá ng trÖ t nh. B¨ tÜ m t° n¡y ch× nÅu mæt sâ trõ é ng hì p c¶u t−o kiÆn trî hay g´p ph¨ sø n t c i lû : • Lèp châ ng th¶m c¡ng gi¨ ½ vËhÖ dŸng c¡ng tâ t. n çn nh (3). Thi cá ng: CŸc gi¨ phŸp thi cá ng ph¨ thú c hiÎ ½ ng quy trÖ thao tŸc, b¨ ½ m ch¶t i i nî nh o¨ lõ ì ng trong t÷ ng khμu cá ng tŸc. C· cÜ cŸn bæ ½ trŸch theo dßi ch¶t lõ ì ng v¡ n ´c hõ èng d¹n thi cá ng châ ng th¶m t÷ ½ u cá ng trÖ Cò thÌmæt gi¨ phŸp thi cá ng ½ · nh. i Ë cº p ê ph· dõ èi. n (4). Sø dò cá ng trÖ ng nh: Cá ng trÖ c· luá n luá n ½ ì c b¨ trÖ duy tu theo ½ ng h−n kü . Måi khi cÜ nh n õ o, î biÆn ½æng nhõ c· ½ c ½ o, thay ½ nhiÎ vò ch¶t t¨ cñ nhõ cÜ cŸc tŸc nhμn nò Á äi m i ng l¡m suy gi¨ ch¶t lõ ì ng khŸc c· cÜ û kiÆn cð nhù ng ngõ é i cÜ chuyÅn má n. ‡ ò m n a c ½ o b÷ a b¬ i cñ l¡ nguyÅn nhμn quan trà ng gμy nö t nÀ cá ng trÖ phŸ ho−i lèp Á ng nh, châ ng th¶m. (5). Gi¨ phŸp: i (1) Phμn lo−i: VËhõ èng chung chia ra http://www.ebook.edu.vn * H− mö c nõ èc ng· lo−i tr÷ nguã nõ èc v¡o m, n cá ng trÖnh. * T−o lèp m¡ng ng¯ khá ng cho nõ èc th¶m v¡o n cá ng trÖnh. 45
 16. VËsø dò lèp m¡ng ng¯ chia ra ng n * M¡ng ng¯ cö ng, dï cho kÆt c¶u th¡nh khâ i cÜ n ng ½ ½ hã th¶p, biÆn d−ng coi nhõ khá ng cÜ hay æ ¡n i khá ng ½ kÌ Ÿng . * M¡ng ng¯ mË kÆt c¶u d¡i ræng hçn lo−i cö ng n m, cÜ biÆn d−ng nhõ ng khá ng võ ì t quŸ gièi h−n l¡m ½ t ö m¡ng ng¯ n. (2) Gi¨ phŸp v¡ cá ng nghÎ i : • H− mö c nõ èc ng· : m T−i nhù ng nçi cÜ mö c nõ èc ng· lÅn xuâ ng theo mï trong n¯ cá ng trÖ m a m, nh khá ng thõ é ng xuyÅn ngμm trong nõ èc nÅn dï gi¨ phŸp h− mö c nõ èc ng· ng i m. T−o r¬ nh thu nõ èc sμu hçn ½ cá ng trÖ Trong r¬ nh n¡y ½ cŸc lo−i vº t Ÿy nh. ´t liÎ thoŸt nõ èc nhanh nhõ cŸt to h−t, ½ r¯ ½ 4x6. ‡ Ÿy mŸng ½ â ng d¹n b±ng u Ÿ m, Ÿ ´t bÅ tá ng cÜ ½ é ng kÏ trong cð â ng kho¨ φ30. Th¡nh â ng cÜ lå ½ nõ èc bÅn õ nh a ng Ì ngo¡i cÜ thÌch¨ dÍy d¡ng v¡o trong â ng. HÎ nh n¡y d¹n tèi mæt tr−m bçm ho´c r¬ nÆu ½a hÖ cho ph¾ vÖ ½ r¬ nh cao hçn mö c trÅn cð sá ng, ngÝi, mõ çng thÖ cho Ù nh p Ÿy a thŸo nõ èc ra sá ng ngÝi ho´c mõ çng, mŸng. H− mö c nõ èc ng· l¡ biÎ phŸp chð ½ m n æng. Nhõ ng yÅu c· sø dò l μu d¡i u ng ch× nÅn dï khi thé i gian bçm nõ èc ê tr−m bçm khá ng nhiË quŸ. Gi¨ phŸp n¡y ng u i ch× thÏ dò khi xμy dú ng cá ng trÖ ê trung du, trÅn ½ cao tõ çng ½ i khŸ lèn so ch ng nh æ â vèi khu vú c xung quanh. Nõ èc ng· ch×t−m thé i trong thé i kü mõ a nhiË m u. ViÎ sø dò mõ çng mŸng ph¨ thõ é ng xuyÅn ch¯ sÜ c, khá ng cho ½ mÙ n c ng i m ¶t l¶p khe kÁ , ng¯ c¨ viÎ rî nõ èc . nn ct • Châ ng th¶m b±ng m¡ng ng¯n: http://www.ebook.edu.vn M ¡ng ng¯ cö ng: n M¡ng ng¯ cö ng l¡ m¡ng ng¯ khá ng ½ ì c cÜ biÆn d−ng, khi lî thÖ lî n n õ n n ½ ng ½ u to¡n kÆt c¶u. Khá ng cho ph¾ cÜ uâ n. ãË p 46
 17. M ¡ng ng¯ cö ng cÜ nhiË lo−i: n u * G−ch nung gi¡ xμy b±ng vù a kÿ nõ èc. Phõ çng phŸp n¡y dï khi mö c ng châ ng th¶m khá ng cao. ê nõ èc ‡ ö c cÜ cŸch l¡m l¡ l¶y g−ch nung l¡m t÷ ½ s¾ ¶t t ngμm v¡o bitum l¡m câ t liÎ cho tõ é ng xμy châ ng th¶m. ‡ em bitum n¶u ½ u Æn 0 0 180 C ½ 200 C, nhî g−ch v¡o ½ khi bitum th¶m sμu v¡o trong g−ch 10 ½ Æn ng Æn Æn 20mm vÏ hÆt lå ê bË m´t g−ch l¡m cho bË m´t viÅn g−ch cÜ m¡u ½ ½ ng ½ u. t en ã Ë Vù a ½ xμy cÜ th¡nh ph· l¡: Bitum, xi m¯ cŸt. Træn xi m¯ vèi cŸt cho ½ u. Ì n ng, ng Ë 0 0 ‡ un bitum ½ nhiÎ ½ 180 C - 200 C. Dï bitum ½ sá i n¡y træn vèi hån hì p Æn tæ ng ang xi m¯ cŸt ½ træn ½ u rã ½ thi cá ng ngay. NhiÎ ½ yÅu c· khi thi cá ng cÝn ng ¬ Ë i em tæ u 0 ½ t trÅn 150 C. T−i mæt sâ nõ èc, thay cho bitum ngõ é i ta dï p¾ − ng trolatum. GiŸ th¡nh cð p¾ a trolatum rÀ hçn bitum 15 l· G−ch v¡ vù a kÿ nõ èc ng¯ khá ng cho n. n nõ èc th¶m v¡o cá ng trÖnh. Theo cŸc t¡i liÎ cð Trung quâ c thÖ thay cho bitum trong cŸc cá ng trÖ cð ua nh a Chμu „u, Trung quâ c dï d· tr¸ l¡m ch¶t kÿ nõ èc cho cŸc lèp ng¯ nõ èc. N¯ ng u u n m 1957, bŸo chÏ Trung quâ c gièi thiÎ viÎ châ ng nõ èc cho cung v¯ hÜ a ThŸi u c n nguyÅn, t× sçn ½ ng dï lo−i vù a xanh l¡m ch¶t kÿ nõ èc. Vù a xanh l¡ hån hì p nh á ng gã bæt mæt lo−i ½ chö a d· n±m trÅn cŸc qu´ng than (½ schiste ?). Cñ t¡i liÎ m Ÿ u Ÿ ng u nÜ i vËviÎ châ ng th¶m cho cung v¯ hÜ a ThŸi nguyÅn n¡y gièi thiÎ ê Câ Cung v¡ c n u mŸi Tö Hì p ViÎ cð Trung Quâ c cñ dï lo−i vù a xanh ½ châ ng th¶m. na ng ng Ì Dï ch¶t kÿ nõ èc ½ ng¯ nõ èc l¡ viÎ thõ é ng l¡m. Nhõ ng sø dò th¨ ng Ìn c ng o mæc cñ c· xem x¾ ½ tÏ bË l μu theo thé i gian. Bitum ho´c p¾ ng n t Æn nh n trolatum t−o th¡nh m¡ng khŸ bË nhõ ng d· th¨ mæc cÜ thÌdÍ n uo d¡ng khuyÆch tŸn ½ mæt lî Æn c n¡o ½ khá ng ½ mº t ½ ng¯ nõ èc thÖ viÎ sø dò cá ng trÖ sÁ ra sao. Ü ð æ n c ng nh NÆu sø dò vù a xanh m¡ thú c ½ t cŸc kÆt qu¨ nhõ t¡i liÎ Trung quâ c thÖ ng − u ½ i vèi nõ èc ta cÜ c¨mæt vï than ræng lèn ê Qu¨ ninh, H¨ d−¬ng m¡ ½ trÅn â ng ng i ¶t mÞ ph¨ bÜ c bÞ ½ sÁ l¡ nguã nguyÅn liÎ vá cï vá tº n. i i n u ng * Dï bÅ tá ng thõ é ng v¡ vù a thõ é ng: ng ‡ æ th¶m nõ èc cð bÅ tá ng thõ é ng v¡ vù a thõ é ng phò thuæc v¡o c¶p phâ i, tý a lÎnõ èc trÅn xi m¯ (N/X), ½ u kiÎ v¡ phõ çng phŸp chÆ t−o bÅ tá ng v¡ vù a. ng iË n Chî ta nÅn sø dò cŸc th¡nh tú u khoa hà c mèi v¡o viÎ nμng cao ch¶t lõ ì ng bÅ ng ng c http://www.ebook.edu.vn tá ng. ‡ Ü l¡ sø dò cŸc ch¶t gi¨ nõ èc v¡ phò gia cÜ silica fume ½ gi¨ lõ ì ng ng m Ìm nõ èc trong bÅ tá ng. Dï phò gia cÜ silica fume v¡ chî Ï ch¶t gi¨ nõ èc khá ng nhù ng l¡m ng tt m t¯ cõ é ng ½ bÅ tá ng lÅn nhiË m¡ bÅ tá ng ch° ½ hçn, tÏ châ ng th¶m cao h²n ng æ u c ´c nh lÅn. 47
 18. ThÏnghiÎ cho th¶y, vèi xi m¯ PC40, cÜ 8% SiO2 +1,6% ch¶t gi¨ nõ èc, m ng m nÆu sø dò 400 kg xi m¯ cho 1m3 bÅ tá ng thÖ sau 7 ng¡y ½ t cõ é ng ½ bÅ tá ng ng ng − æ l¡ 40Ma, ½ 28 ng¡y ½ t 70 MPa, nghØ l¡ bÅ tá ng mŸc 700, v¡ dØnhiÅn ½ rång Æn − a æ trong bÅ tá ng gi¨ nhiË tÏ châ ng th¶m c¨ thiÎ rß rÎ m u, nh i n t. ‡ Ìthø ½ th¶m cð bÅ tá ng cÜ nhiË cŸch. Nhõ ng phä biÆn l¡ cŸch thø nhé æ a u m¹u hÖ trò Khuá n hÖ trò cÜ ½ é ng kÏ bÅn trong khuá n l¡ 190mm. Trong nh . nh õ nh lÝng khuá n cÜ ½ cá n nhÞ. ChiË cao cð khuá n l¡ 200mm. Hai ½ u khuá n cÜ m´t æ u a · bÏ ‡ · khuá n lèn cÜ n° nâ i thá ng vèi â ng d¹n ½ mæt bçm Ÿp lú c. ‡ · kia ch× ch. u p Æn u l° bÏ khi ch° b±ng kÏ CÜ thÌ ½ hê ½ quan sŸt. Bçm Ÿp lú c nõ èc cÜ thÌ p ch n nh. Ì Ì dï lo−i bçm thð cá ng thõ é ng dï thø Ÿp lú c ½ é ng â ng nõ èc. ng ng õ ‡ î bÅ tá ng v¡o chÏ khuá n n¡y. Khi ½ tuäi do ngõ é i thiÆt kÆ phõ çng Ÿn c nh Æn thø yÅu c· thÖ n¾ cho m¹u ra khÞi khuá n. B¨ dõ ë ng theo yÅu c· cð thiÆt kÆ. u n o ua Trõ èc khi thø ph¨ ½ cho m¹u khá , khá ng cÝn ¸ m´t. L¶y b¡n ch¨ sŸt cà m−nh iÌ m i hai ½ u m¹u. PhÆt quanh khuá n b±ng parafin mÞng rã ¾ l −i m¹u v¡o khuá n. Dï · ip ng lŸ ½ m cao su mÞng rã l° m´t bÏ nâ i vèi bçm Ÿp lú c nõ èc. Chîû ½ kÏ cð hÎ Î ip ch æn a thâ ng. Bçm Ÿp lú c cÜ bÖ chö a ½ ½ u ch× Ÿp lú c. nh Ì iË nh B° ½ u thø , bçm cho t¯ Ÿp lÅn 0,5 at giù trong 6 gié . Quan sŸt kþ b±ng t· ng kÏ lî phÏ ½ u khuá n ½ hê . NÆu khá ng th¶y cÜ nõ èc th¶m qua l −i t¯ thÅm nh p a· Ì ng mæt c¶p nø a atmotphe nù a. L−i quan sŸt sau khi giù h±ng Ÿp trong 6 gié . Khi m´t hê cð m¹u th¶y cÜ nõ èc th¶m qua thÖ ng÷ ng thÏnghiÎ Äp lú c lî a m. c bÅ tá ng bÙ th¶m gà i l¡ mö c châ ng th¶m cð bÅ tá ng. BÅ tá ng thõ é ng, xi m¯ a ng Poocl¯ 400, mŸc bÅ tá ng 200 thi cá ng ½ m kþ theo ½ ng quy trÖ yÅu c· cÜ ng · î nh u th̽ t mö c 2 atmotphe. Kû hiÎ mö c châ ng th¶m l¡ B2. C¶p phâ i tâ t, tý lÎ − u N/X hì p lû cÜ th̽ t B4. NghØ l¡ bÅ tá ng chÙ u ½ ì c 4 atmotphe mèi th¶m. CÝn cÜ thÌt−o − a õ ½ ì c bÅ tá ng thõ é ng chÙ u ½ ì c B6 nhõ ng ph¨ hÆt sö c tuμn thð quy trÖ thao tŸc õ õ i nh mæt cŸch nghiÅm ng´t, ½ ong lõ é ng c¶p phâ i, ½ s−ch cð câ t liÎ b¨ dõ ë ng bÅ æ a u, o tá ng tâ t . Lõ ì ng xi m¯ Poocl¯ PC 40 dï cho bÅ tá ng thõ é ng châ ng th¶m ph¨ ng ng ng i trÅn 300 kg cho mæt m¾ khâ i bÅ tá ng. Tý lÎ t N/X tâ i ½ l¡ 0,6 - 0,65. Tý lÎ a N/X tâ t l¡ 0,5 - 0,55. Nhõ ng vèi tý lÎn¡y, viÎ ½ m bÅ tá ng ph¨ hÆt sö c c¸ thº n vÖ ½ y l¡ c· i n μ tý lÎN/X cð bÅ tá ng khá . Khi dï ch¶t gi¨ nõ èc v¡ phò gia Silica fume, tý lÎ a ng m http://www.ebook.edu.vn N/X cÜ thÌrî cÝn 0,40~0,45 t Xi m¯ châ ng th¶m tâ t l¡ lo−i xi m¯ trõ çng thÌ tÏ v¡ lo−i xi m¯ ng ng ch ng 3 khá ng co ngÜ t. Lõ ì ng xi m¯ tâ t cho châ ng th¶m l¡ 330 - 360 kg/m bÅ tá ng. ng 48
 19. NhiË cá ng trÖ ng· chî tá i ½ ì c tham gia thé i kü châ ng chiÆn tranh u nh m ng õ phŸ ho−i cð Mþ ê miË B° chà n lõ ì ng xi m¯ Poocl¯ mŸc 400 cho mæt khâ i a nc ng ng bÅ tá ng l¡ 450 kg. Trong khi ½ l −i bà c thÅm lèp ng¯ nõ èc mË dŸn b±ng vù a Ü n m bitum nÜ ng. Theo û chî tá i nhõ vº y quŸ th÷ a. ng NÆu ½ thiÆt kÆ vÞ bà c l¡ lèp ng¯ nõ èc thÖ kÆt c¶u ch× nÅn thÞa m¬ n tÏ ¬ n nh chÙ u lú c. NhiÎ vòchâ ng th¶m giao cho lèp ng¯ nõ èc. m n NhÖ v¡o nhù ng cá ng trÖ c· châ ng th¶m ½ sø dò bÅ tá ng l¡m lèp ng¯ n nh n ¬ ng n nõ èc chî tá i cÜ nhº n x¾ ng t: BÅ tá ng mŸc 200 thi cá ng ½ m mŸy thá ng thõ é ng, tý lÎ èc trÅn xi m¯ l¡ · nõ ng 0,6 nÆu tõ é ng bÅ tá ng d¡y 200mm cÜ thÌchâ ng th¶m lèn hçn 2 atmotphe. NhiË u h· cð ta ½ thiÆt kÆ chiË d¡y th¡nh tõ é ng lèn hçn ho´c b±ng 300mm. Cá ng ma ¬ u trÖ Ï khi cÜ mö c nõ èc ng· quŸ 10 m¾ Thú c tÆ cho th¶y nõ èc khá ng th¶m qua nh t m t. ½ ì c cá ng trÖ theo kiÌ mao d¹n. Nhù ng cá ng trÖ bÙ th¶m nõ èc ½ u v¡o qua õ nh u nh Ë nhù ng khuyÆt tº t cð thi cá ng bÅ tá ng nhõ ½ bÅ tá ng bÙ rå ho´c v¡o qua khe lî a Ì n, qua chå nâ i giù a cŸc ½ −n cá ng trÖ o nh. ‡ â i vèi nhiË cá ng trÖ ng· ho´c bÌnõ èc, dï phõ çng phŸp phun thay u nh m ng cho ½ bÅ tá ng. Phun bÅ tá ng thÖ ½ ch´t cð bÅ tá ng r¶t cao nÅn ½ châ ng th¶m tâ t. ä æ a æ ê nõ èc ta, phõ çng phŸp phun bÅ tá ng hay dï ½ sø a chù a bÅ tá ng khi bÙ rå ng Ì nhiË Cñ ½ cÜ thé i kü dï phõ çng phŸp phun vù a xi m¯ l¡m cŸc thuyË xi u. ng ¬ ng ng n m¯ lõ èi th¾ ê nõ èc ngo¡i hay dï phõ çng phŸp phun bÅ tá ng ½ xμy dú ng ng p. ng Ì nhù ng bÌnõ èc. Ngõ é i ta ½ l¡m mæt bÌnõ èc chö a nõ èc nÜ ng 1000m3 d−ng trò trÝn ½ é ng ¬ õ kÏ 19m, cao 4m n±m chÖ 2m dõ èi m´t ½ Dï mŸy phun bÅ tá ng lo−i C320 nh m ¶t. ng phun th¡nh bÌt÷ ng lèp 15-20m theo cŸc d¨ chiË cao 1m quanh chu vi. Phun mæt i u lèp rã tr¨ lõ èi th¾ Sau ½ phun tiÆp 100mm l −i tr¨ lèp th¾ nù a. Phun thÅm mæt ii p. Ü i p lèp 20mm l¡m lèp b¨ vÎ p. Måi lèp phun khá ng quŸ 20mm ½ trŸnh nö t do co o th¾ Ì ngÜ t. Vº t liÎ l¡ cŸt sá ng, c¶p phâ i l¡ 1:2,5 (xi m¯ cŸt). Lõ ì ng nõ èc cho Ï ch× u ng: t, nhõ lo−i vù a khá . Sau thé i gian b¨ dõ ë ng, b̽ ì c bçm nõ èc nÜ ng 600C ½ 800C ½ thø . o õ Æn Ì http://www.ebook.edu.vn Tuy cÜ nhù ng ½ é ng â ng qua th¡nh bÌnhõ hai lå to ½ é ng kÏ lå l¡ 1,20 õ õ nh m¾ ba â ng φ 250mm nhõ ng tän th¶t nõ èc cho måi m¾ vuá ng bË m´t ch× l¡ 2 lÏ t, t t trong khi quy ½nh ½ ì c 3 lÏ trong ba ng¡y ½ Ù õ t Åm. 49
 20. Vù a trŸt thõ é ng cho cá ng trÖ ng· ½ ì c thi cá ng tâ t, vù a træn ½ u, v÷ a ½ nh mõ Ë ð dÀo, khi trŸt cö trŸt th¡nh t÷ ng lèp 3 ½ 4mm ½ ng¯ ½ é ng th¶m ho´c chÏÏ cñ Æn Ì nõ t ng k¾ d¡i ½ é ng th¶m cÜ th̽ t hÎ th¶m l¡ 0,00001 ½ 0,0004 m¾ / ng¡y ½ o õ − sâ Æn t Åm. * BÅ tá ng v¡ vù a cÜ phògia: Phògia cho v¡o bÅ tá ng v¡ vù a cÜ thÌn±m trong ba lo−i: • Lo−i kÿ nõ èc nhõ xÅrÅzit, d· n´ng, bitum, d· th¨ mæc. u uo • Lo−i cÜ h−t mÙ n ½ bÙ t lå rång nhõ bæt vá i, bæt ½ ½ lá mit, bæt ½ Ì Ÿá Ÿ vá i canxit, bæt th−ch anh, ½ s¾ ¶t t... • Lo−i phò gia t¯ ½ nê cð bÅ tá ng v¡ vù a, vit lÏ khe mao d¹n nhõ ng æ a n aluminat natri, clorua canxi, clorua natri, tricozan, hydroxit s° t, clorua s° nitrat canxi, cŸc lo−i ch¶t phÝng nõ èc l¶y thð tinh lÞng t, y l¡m gâ c... CÝn lo−i phò gia t−o bà t, t−o m¡ng dï cho bÅ tá ng v¡ vù a gâ c l¡ cŸc lo−i ng nhú a täng hì p. Trong thú c tÆ cñ nhõ kinh nghiÎ dμn gian cÝn dï mæt lõ ì ng nhÞ cŸc ng m ng ch¶t liÅn kÆt hù u cç ho´c phμn tø th¶p nhõ më , phenon phö c, ½ é ng, mº t cho v¡o õ vù a v¡ bÅ tá ng ½ thî ½ y quŸ trÖ t−o th¡nh liÅn kÆt khoŸng ho´c c¨ thiÎ mæt Ì c¸ nh i n sâ thÏ ch¶t cð bÅ tá ng v¡ vù a. Nhù ng ch¶t n¡y ch× thî ½ y chö b¨ thμn nÜ nh a c¸ n khá ng tham gia v¡o c¶u trî liÅn kÆt. c Phò gia kÿ nõ èc l¡m gi¨ cõ é ng ½ cð bÅ tá ng v¡ vù a nÅn viÎ kÆt hì p m æa c viÎ dï ngay kÆt c¶u chÙ u lú c ½ ng thé i l¡ kÆt c¶u châ ng th¶m ph¨ kiÌ tra tÏ c ng ã i m nh chÙ u lú c bÙ gi¨ yÆu khi thÅm phògia kÿ nõ èc. m ThÏnghiÎ ½ cho th¶y ch× cho v¡o vù a xi m¯ mæt lõ ì ng phò gia 2,5 ½ m¬ ng Æn 3% (so vèi trà ng lõ ì ng xi m¯ ch¶t nhñ tõ çng cao su, ch¶t latex, mæt lèp vù a ng) 10mm cÜ latex chÙ u ½ ì c 19 atmotphe. õ Ph· dõ èi ½ y trÖ b¡y mæt sâ bÅ tá ng v¡ vù a cÜ phò gia hÜ a ch¶t m¡ chî n μ nh ng tá i ½ tham gia chÆ t−o ho´c thi cá ng. Mæt sâ phò gia ½ tú n¶u ½ kiÌ chö ng ¬ ¬ Ìm cá ng nghν ½ a v¡o cá ng trÖ thú c tÆ ½ thi cá ng. ,¬õ nh Ì http://www.ebook.edu.vn * Colophan Natri: Ch¶t n¡y thiÆt kÆ Trung quâ c ½ dï cho châ ng th¶m cÜ ch¶t cao ê khu ¬ ng gang th¾ ThŸi nguyÅn. p 50

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản