intTypePromotion=3

giáo trình thiết kế động cơ không đồng bộ , chương 1

Chia sẻ: Nguyen Van Binh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
184
lượt xem
71
download

giáo trình thiết kế động cơ không đồng bộ , chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bước thiết kế : Động cơ không đồng bộ: 1. Nhiệm vụ thiết kế :Uđm, Pđm ,, cos max,mkđ , ikđ , môi tr-ờng làm việc ( thực tế có IP44, IP23 ) 2. Xác định kích th-ớc chủ yếu của động cơ : l; d . 3. Tính toán dây quấn : rãnh stator ; Dr ; kiểu dây quấn số rãnh Zs , kiểu rãnh; kích thước răng rãnh d1, d2, b4s, h4s, h12 07.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo trình thiết kế động cơ không đồng bộ , chương 1

  1. C¸c b-íc thiÕt kÕ :  §éng c¬ kh«ng ®ång bé: 1. NhiÖm vô thiÕt kÕ :U®m, P®m ,  , cos  , mmax,mk® , ik® , m«i tr-êng lµm viÖc ( thùc tÕ cã IP44, IP23 ) 2. X¸c ®Þnh kÝch th-íc chñ yÕu cña ®éng c¬ : l; d . 3. TÝnh to¸n d©y quÊn : r·nh stator ; Dr ; kiÓu d©y quÊn sè r·nh Zs , kiÓu r·nh; kÝch th-íc r¨ng r·nh d1, d2, b4s, h4s, h12 0.7  Kl®  0.75 4. TÝnh to¸n s¾t vµ d©y quÊn rotor : - Sè r¨ng r·nh cña rotor theo sè r¨ng r·nh cña stator v× nÕu lùa chän kh«ng hùp lÝ th× ®éng c- kh«ng quay ®-îc do m« men phô - Chän chiÒu dµi khe hë kh«ng khÝ nhá qóa kh«ng tèt v× g©y tæn hao sãng bËc cao trong d©y quÊn . - KÝch th-íc vµnh ng¾n m¹ch. - §-êng kÝnh trô vµ ®-êng kÝnh ngoµi cña rotor, 5. TÝnh to¸n m¹ch tõ :  F , I 0 , k , ke  5 % ®é b·o hoµ m¹ch tõ KM 6. TÝnh to¸n kiÓm tra ®Æc tÝnh lµm viÖc cña ®éng c¬ ( dùa vµo s¬ ®å m¹ch ®iÖn thay thÕ ), ®Æc tÝnh khëi ®éng 7. TÝnh to¸n ph¸t nãng thiÕt kÕ vá m¸y, kÕt cÊu.  M¸y biÕn ¸p : 1. Cho S®m , Uca, Uha, m,un% , Pn , P0 , , MBA dÇu hay MBA kh«. 2. TÝnh to¸n s¬ bé kÝch th-íc m¹ch tõ: d, l, b , chän kho¶ng c¸ch c¸ch ®iÖn vµ kÕt cÊu m¹ch tõ . 3. TÝnh to¸n lùa chän d©y quÊn, cuén ®iÒu khiÓn ®iÖn ¸p ( bªn CA ). Chän s¬ ®å ®iÒu chØnh ; cÊp ®iÒu khiÓn 25 %, 0  5% vßng d©y cña mét cÊp ®iÒu chØnh, bè trÝ s¾p xÕp. 4. LËp s¬ ®å thay thÕ tÝnh to¸n ng¾n m¹ch
  2. 5. TÝnh to¸n chÝnh x¸c m¹ch tõ. 6. KiÓm tra ®Æc tÝnh kh«ng t¶i , lµm viÖc, c¸nh t¶n nhiÖt, tÝnh to¸n ®é t¨ng nhiÖt. CH¦¥NG I 1. Sù ph¸t triÓn cña thiÕt kÕ 1. §Þnh nghÜa : - Lµ tËp hîp c¸c sè liÖu c¸c m« t¶ th«ng tin cÇn thiÕt cho chÕ t¹o vËn hµnh ®èi t-îng thiÕt kÕ. - Lµ m« h×nh tÝnh to¸n ®Çy ®ñ ®Ó ®-a vµo thùc tÕ ( toµn bé ®Æc tÝnh vËn hµnh, kü thuËt kinh tÕ ) Qu¸ tr×nh thiÕt kÕ : lµ qu¸ tr×nh xö lÝ th«ng tin tõ m« h×nh tÝnh to¸n ban ®Çu lµ nhiÖm vô thiÕt kÕ, hoµn thiÖn qua tõng qu¸ tr×nh , chuyÓn giao cho nhµ chÕ t¹o . 2 . C¸c giai ®o¹n thiÕt kÕ ®· tr¶i qua: - Giai ®o¹n ®Çu ( TK ®¬n chiÕc ) : B»ng tay ( 1890 ); sè l-îng tiªu thô nhá; chñng lo¹i lín nh-ng sí l-îng kh«ng lín; lao ®éng s¸ng t¹o 70% - TK b»ng tay theo tiªu chuÈn ( 40 – 60 ) dùa trªn c¸c tiªu chuÈn, tk theo nhãm, quy c¸ch ho¸, hîp thÓ. Lao ®éng s¸ng t¹o 40% . Gi¸ thµnh thiÕt kÕ trë nªn nÆng nÒ; n¨ng su©t thÊp. - Giai ®o¹n thiÕt kÕ trªn m¸y tÝnh ( ph¸t triÓn tõ n¨m 60 dÕn nay ) nhanh
  3. chÝnh x¸c, lùa chän ®-îc nhiÒu ph-¬ng ¸n, ¸p dông c¸c ph-¬ng ph¸p tÝnh, tÝnh to¸n hiÖn t-îng phøc t¹p, ph-¬ng tr×nh vi ph©n bËc cao. 2. C¸c luËn ®iÓm chñ yÕu . §Þnh nghÜa : Lµ ht ng-êi + m¸y ®-îc t¹o ra böi mét tËp hîp ng-êi thiÕt kÕ vµ tæ hîp thiÕt bÞ kÜ thuËt vµ vµ c¸c ct ®Ó t¸c ®éng qua l¹i víi nhau b»ng c¸ch truyÒn vµ xö lÝ th«ng tin ®Ó thùc hiÖn tõng phÇn hoÆc ®Çy ®ñ qu¸ tr×nh thiÕt kÕ . §Þnh h-íng : C¸c luËn ®iÓm : + §Þnh h-íng ®èi t-îng ( nh»m cho mét líp sp nhÊt ®Þnh ). Líp sp cµng lín  HTT§ cµng lín  cÇn x¸c ®Þnh râ mèi quan hÖ sp – ht t«n träng s¸ng t¹o cña ng-êi thiÕt kÕ : Khi ®Æt nhiÖm vô thiÕt kÕ, ph©n tÝch nhiÖm vô thiÕt kÕ, ph©n tÝch kÕt qu¶ thiÕt kÕ ( dùa vµo giao diÖn ) + TÝnh s¸ng t¹o + TÝnh hÖ thèng : x©y d-ng theo c¸c modul chøc n¨ng ( cã kh¶ n¨ng pt , thay thÕ ) + TÝnh th«ng tin :c¬ së d÷ liÖu phong phó ( Visual basic ) ( Malab- C++ ) 1.3. CÊu tróc chøc n¨ng HTTKT§ §Þnh nghÜa : Modun : - CÊu tróc dùc theo nguyªn t¾c modul .
  4.  Modul TK : lµ mét phÇn cña bµi to¸n tk, gi¶i quyÕt t-¬ng ®èi trän vÑn ®èi víi thiÕt kÕ. §Çu ra mçi modul lµ c¸c sè liÖu ®-a vµo b¶n vÏ TKKT. VD : §CK§B A; B K/t chñ yÕu : 2 p; Pdm  h  Dn  D  l NÕu  <  yªu cÇu  ph¶i t¨ng hiÖu suÊt.  Modul ®iÒu khiÓn : - Modul ®k thùc hiÖn nhiÖm vô ®k mét phÇn c¸c modul thiÕt kÕ ; ®k qua l¹i c¸c modul thiÕt kÕ víi nhau hoÆc gi÷a modul thiÕt kÕ víi modul kh¸c; nhËn lÖnh vµ thùc hiÖn lÖnh cña ng-êi thiÕt kÕ  Modul c¬ s¬ d÷ liÖu : - CSDL tÜnh : Gåm th«ng tin Ýt thay ®æi khi thiÕt kÕ tõ c¸c s¶n phÈm nµy ®Õn c¸c s¶n phÈm kh¸c : tiªu chuÈn, tÝnh chÊt cña c¸c lo¹i vËt liÖu, b¶ng thiÕt kÕ . - CSDL ®éng : Lµ thay ®æi khi thiÕt kÕ vµ thay ®æi râ rÖt tõ s¶n phÈm nµy ®Õn s¶n phÈm kh¸c . - §iÒu khiÓn CSDL : Ghi, xo¸, truyÒn d÷ liÖu, chØnh hîp d÷ liÖu. S¬ ®å cÊu tróc HTTKT§
  5. Modul Modul Modul TK1 TK2 TKN §iÒu khiÓn c¬ së dl Nguån Vµo DL BiÕn ®æi tÝn hiÖu Modul ®iÒu khiÓn Ng-êi Bé phËn ra dl T¹o dl ra

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản