giáo trình thiết kế động cơ không đồng bộ , chương 2

Chia sẻ: Nguyen Van Binh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
98
lượt xem
23
download

giáo trình thiết kế động cơ không đồng bộ , chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

khái niệm cơ bản và yêu cầu đối với mô hình toán TK là quá trình lặp tiệm cận dần tới ph-ơng án chấp nhận đ-ợc. Mỗi ph-ơng án tổng hợp bởi ng-ời thiết kế phải trải qua phân tích tren các mô hình : + Mô hình vật lí : Mô hình thực . + Mô hình trừu t-ợng : Mô hình toán . 21.. - Mô hình toán lý thuyết - Mô hình toán thực nghiệm . Mô hình toán là mô hình mạnh nhất là mô hình quan trọng nhất trong TK tự động . Mô hình...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo trình thiết kế động cơ không đồng bộ , chương 2

  1. CH¦¥NG II : M¤ HINH TOAN 2.1. Nh-ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vµ yªu cÇu ®èi víi m« h×nh to¸n TK lµ qu¸ tr×nh lÆp tiÖm cËn dÇn tíi ph-¬ng ¸n chÊp nhËn ®-îc. Mçi ph-¬ng ¸n tæng hîp bëi ng-êi thiÕt kÕ ph¶i tr¶i qua ph©n tÝch tren c¸c m« h×nh : + M« h×nh vËt lÝ : M« h×nh thùc . + M« h×nh trõu t-îng : M« h×nh to¸n . - M« h×nh to¸n lý thuyÕt - M« h×nh to¸n thùc nghiÖm . M« h×nh to¸n lµ m« h×nh m¹nh nhÊt lµ m« h×nh quan träng nhÊt trong TK tù ®éng . M« h×nh to¸n lµ tËp hùp c¸c biÓu thøc, phÐp tÝnh trªn c¬ s¬ c¸c ph-¬ng ph¸p to¸n vµ c¸c quy luËt vËt lÝ ®-îc lîa chän ®Ó m« t¶ ®èi t-îng thiÕt kÕ, x¸c ®Þnh tÝnh chÊt c¸c th«ng sè cÇn thiÕt. M« h×nh to¸n toµn phÇn : + §iÖn + §iÖn tõ : M« h×nh to¸n ®iÖn tõ + NhiÖt + C¬ Yªu cÇu : 1_ ChÝnh x¸c : KiÓm nghiÖm thùc nghiÖm sai sè < sai sè cho phÐp 2_ TÝnh tiÕt kiÖm : ChiÕm bé nhí kh«ng qu¸ lín, thêi gian tÝnh to¸n kh«ng qu¸ l©u 3_ TÝnh v¹n n¨ng : 2.2. M« h×nh to¸n lý thuyÕt - C¸c th«ng sè ®Çu ra g¾n bã chÆt chÏ víi c¸c th«ng sè ®Çu vµo . Chän : - Zs/ Zr : B¶ng sè liÖu - §é nghiªng r·nh ( 1 b-íc r¨ng stator ) + M« h×nh to¸n tÝnh to¸n + Thùc nghiÖm M M« men phô : Mv v > 1 VD : V = 23 : M23 ? M1 M5 s
  2. m = ( v = 3,9,15… Mv = 0 ) v = ( 1, -5 , 7 , - 11 , 13 ,…..) n1 = n®b s = 0 , M1 = 0 s = ? : M 5 = 0 : n®b5 = n®b/5 M§K§B f = const §B n=const Fv = pv . nv =f1 fv = pv . n Pv = p . v = p.v.n Nv = n/v = v . f1 n1 n1  ( ) S( ndb 5)  5 6 n1 5 M23 : S(m23 = 0 ) = ? n1 n1  ( )  23  1 n1 23 Gi¶ thiÕt Ýt nhÊt : - XÐt cÊu tróc r¨ng r·nh . - Ph©n bè rêi r¹c. - Gi¶m phÇn të h÷u h¹n. -  Fe  0 Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ sè b-íc l¾p lín ding m« h×nh to¸n cã phÇn tö tËp trung. S¬ ®å M§ thay thÕ : Xs , Xr , Xm TuyÕn tÝnh ho¸ tõng ®o¹n ke0  f ( p ' )   0  ke  5 % k2 chon   A  A : A  10 % 0 B0  B : B  10 %
  3. Start ChuÈn ho¸ th«ng sè kÜ thuËtCSDL TÝnh KT chñ yÕu CSDL Xö lÝ chuyªn gia tÝnh stator CSDL Xö lÝ CG None tÝnh roto KiÓm tra No tÝnh kÝch th-íc m¹ch tõ 2.3. M« h×nh to¸n thùc nghiÖm - Lµ m« h×nh to¸n dùa trªn c¸c sè liÖu tõ m« h×nh vËt lÝ th«ng qua c¸c thö nghiÖm 1. §¹i c-¬ng :
  4. Quy ho¹ch thùc nghiÖm : 1  k X1 y1 X2 §èi t-¬ng nghiªn y2 cøu Xn y X1, X2 . . . . Xn : C¸c th«ng sè ®Çu vµo. Y1, Y2 …..Yn : C¸c thèng sè ®Çu ra Kh«ng kiÓm tra ®-îc t¸c ®éng lªn c¸c ®èi t-¬ng nghiÖn cøu. ¦u ®iÓm : + y = b0 + b1x1 + b2x2 + b12x1x2 + b3x12 + …. C¸c hÖ sè ®-îc x¸c ®Þnh nhê khai triÓn talor c¸c th«ng sè ®Çu vµo + Cïng mét lóc cã thÓ nghiªn cøu ®-îc nhiÒu ¶nh h-ëng cña c¸c th«ng sè ®Çu vµo lªn mét th«ng sè ®Çu ra + Sè lÇn thÝ nghiªm : min . §é chÝnh x¸c cña biÓu thøc cao . 2. Néi dung cña ph-¬ng ph¸p QHTN : N – Thö nghiÖm . N - Gi¸ trÞ cña trÞ sè ra Y y1 y2 Y  yn B – ma trËn hÖ sè : b0 b1 B  bp X – ma trËn th«ng tin ( ma trËn c¸c th«ng sè ®Çu vµo ) X1, x2, … , xn Y=X.B Ma trËn N*(p+1)
  5.  x10  x1 p    X       xn 0  xnp    TÝnh B : X T .Y  X T . X .B C 1. X T .Y  C 1.C.B C 1. X T .Y  B t X - DÔ dµng nhËn ®-îc tõ ma trËn X C -1 – Khã nhËn ®-îc tõ ma trËn C Chän ma trËn X sao cho dÔ dµng nh©n ®-îc ma trËn C-1 C-1 = ( XT . X )-1 * C¸c ®iÒu kiÖn ma trËn X ph¶I tho¶ m·n : 1. Tæng c¸c phÇn tö cña mäi cét : n  xgi  0; i  1, 2,..., p(i  0) g 1 n 2.  xgi  0; i  0,1, 2,..., p 2 g 1 3. N > p+1 N – Sè thö nghiÖm cÇn lµm P + 1 : Sè cét Ma trËn th«ng tin : n = 3 – Sè biÕn ®éc lËp N = 2n = 23 = 8 thÝ nghiÖm TN X1 X2 X3 X0 X4=X1X2 X5=X1X3 X6=X2x3 Y tk® 1 - - - + + + + Y1 52 2 + - - + - - + Y2 40 3 - + - + - + - Y3 66 4 + + - + + - - Y4 44 5 - - + + + - - Y5 59 6 + - + + - + - Y6 41 7 - + + + - - + Y7 84 8 + + + + + + + Y8 56  0 0 0 0 0 0  xgi 2 0 0 0 0 0 0 0 xi  xi min  xi max x  xi*  1  1 C  X T .X - ma trËn chÐo
  6. C 0 0   00  C  0  0    0 0 C pp     1/ C  00 0 0    C 1   0  0    0   0 1/ C pp   1 n  bi   xgi . y g i=0,1,2…,p Cii g 1 n Cii   xgi  N 2 g 1 Rei x¸c ®Þnh t khëi ®éng cña § K§B víi c¸c biÕn sè nh- sau : rR  (3.04  4.56)  x1  rS  (2.88  4.32)  x2   J  (1.15  1.5) Nms  x3 2 1 b0  (52  40  66  44  59  41  84  56)  55.25 8 1 b1  (52  40  66  44  59  41  84  56)  10 8 1 b2  (52  40  66  44  59  41  84  56)  7.25 8 1 b3  (52  40  66  44  59  41  84  56)  4.75 8 1 b4  (52  40  66  44  59  41  84  56)  2.5 8 1 b5  (52  40  66  44  59  41  84  56)  1.5 8 1 b6  (52  40  66  44  59  41  84  56)  2.75 8 tk® = 55,25-10.rR*+7,25.rs*+4,75.J*-2,5.r*R-1,5.r*R.J*+2,75.r*S.J* C«ng thøc chuyÓn ®æi : 1 x*  (2.x  xmax  xmin ) xmax  xmin
  7. x  xtb x  xmax x*  ; xtb  min xtb  xmin 2 X¸c ®Þnh c¸c tham sè § K§B rotor d©y quÊn sao cho : TK§ = 50s DÔ dµng nhÊt : J*,rS*=0 RR = ?  10.rR  55.25  tkd * t  55.25 5.25 rR  kd *   0.525 10 10 r  3.8 rR  R *  rR  4, 2 3.8  3.04  Ghi chó : QHTN gi¶i quyÕt c¸c bµi to¸n sau - Thö nghiÖm  min . - M« h×nh ho¸ . - Tèi -u ho¸ .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản