intTypePromotion=3

giáo trình thiết kế động cơ không đồng bộ , chương 4

Chia sẻ: Nguyen Van Binh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
144
lượt xem
22
download

giáo trình thiết kế động cơ không đồng bộ , chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các ph-ơng pháp tính . F ( x ) - Hàm phi tuyến. Tìm kiếm cực trị toàn cục, Tìm kiếm cực trị địa phương , Tìm kiếm cực trị theo hướng 4.1. Các ph-ơng pháp tìm kíêm toàn cục : a ) Ph-ơng pháp duyệt toàn bộ trên lưới đều : Tìm F ( x ) = min F ( x ) * Nội dung của ph-ơng pháp : - Trên các đoạn ( ai, bi ) với b-ớc : - Sau đó tại mắt lưới : - Nếu 1 trong các giá trị của Rj bị vi phạm thì xrj...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo trình thiết kế động cơ không đồng bộ , chương 4

  1. Ch-¬ng 4 : C¸c ph-¬ng ph¸p tÝnh . F ( x ) - Hµm phi tuyÕn  T×m kiÕm cùc trÞ toµn côc  T×m kiÕm cùc trÞ ®Þa ph-¬ng  T×m kiÕm cùc trÞ theo h-íng 4.1. C¸c ph-¬ng ph¸p t×m kݪm toµn côc : a ) Ph-¬ng ph¸p duyÖt toµn bé trªn l-íi ®Òu : n  4 F ( x )  min ai  xi  bi ; i  1, n (1) Rj  0 ; j  1, m (2) * T×m F ( x ) = min F ( x ) * Néi dung cña ph-¬ng ph¸p : - Trªn c¸c ®o¹n ( ai, bi ) víi b-íc : bi  ai hi  ; i  1, n ni - Sau ®ã t¹i m¾t l-íi : x r  F ( x r ); R j ( x r )  j  1, m - NÕu 1 trong c¸c gi¸ trÞ cña Rj bÞ vi ph¹m th× xrj lo¹i Ta cã : F ( x1 ) ; F ( x2 ) ; …..F ( xq ) x1, x2, …, xn  G  So s¸nh c¸c F vµ  X* = xk * NhËn xÐt : 1. Ph-¬ng ph¸p ®¬n gi¶n, dÔ lËp tr×nh : 2. Khèi l-îng tÝnh to¸n lín ( N ) n - sè biÕn sè ®éc lËp Ni – Sè b-íc theo tõng BS§L n N   ( N i  1) i 1 hoÆc nÕu gäi Ni lµ sè ®iÓm cÇn tÝnh theo tõng biÕn ®éc lËp n N   Ni i 1 NÕu N1 = N2 = …= Nn   N1n - rÊt lín 3. §é chÝnh x¸c cña ph-¬ng ¸n (  ) = h1 . h2 . … hn Gi¶ sö ®é chÝnh x¸c t¨ng lªn 2 lÇn :
  2. Z = ( 2 . N )n = 2n . Nn * BiÖn ph¸p kh¾c phôc nh-îc ®iÓm ph-¬ng ph¸p duyÖt toµn bé trªn l-íi ®Òu ( gi¶m z, t¨ng ®é chÝnh x¸c ) : 1. Gi¶m z : S¾p xÕp thø tù tÝnh to¸n Rj theo x¸c suÊt vi ph¹m gi¶m dÇn . VD : R1 – dÔ vi ph¹m nhÊt : lo¹i phÇn lín . R2 - : c¸c ®iÓm ra khái miÒn xem xÐt. . . Rm 2.T¨ng ®é chÝnh x¸c : Vïng gÇn ®iÓm chÝnh x¸c, chia nhá b-íc. KÕt luËn : Ctd (  * )  min Ctd (  ) - MBA Rµng buéc : P0, I0,  k ,  , Un ; n = 1
  3. Po : - Lo¹i thÐp - KÕt cÊu m¹ch tõ . VD : VÏ l-u ®å thuËt to¸n . T×m hÑ sè h×nh d¸ng  sao cho tæng chi phÝ vËt liÖu t¸c dông MBA nhá nhÊt vµ tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn P0, i0 . b ) Ph-¬ng ph¸p thö nghiÖm thiÕt kÕ ®éc lËp : X0 - ®iÓm b¾t ®Çu Ph©n bè x¸c suÊt cña tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ tèi -u trong miÒn giøi h¹n G lµ nh- nhau F ( x )  min ai  xi  bi ; i  1, n (1) R j  0; j  1, m (2) * Néi dung ph-¬ng ph¸p : Theo biÕn i : i   0,1 – sè ngÉu nhiªn. xi  ai  i (bi  ai ) T¹i mçi ®iÓm Rj, , F(x) F ( x* ) = min F ( x )  G Sè lÇn tÝnh to¸n n lÇn KÕt qu¶ nhËn ®-îc ®Æc ch-ng cho x¸c suÊt cña X* ®-îc x¸c ®Þnh víi n lÇn thö cã ®é chÝnh x¸c lµ  nµo ®ã  - ThÓ hiÖn x¸c suÊt r¬i vµo miÒn cã gi¸ trÞ cùc trÞ sau mçi mét lÇn thö, cã thÓ tich lµ  P = ? x¸c suÊt r¬i vµo gi¸ trÞ cùc trÞ sau mçi lÇn thö. (1   ) - x¸c suÊt r¬i vµo  sau 1 lÇn thö . (1   ) n - x¸c suÊt r¬i vµo  sau n lÇn thö. P  1  (1  ) N ;  - §é chÝnh x¸c N = ? nÕu biÕt  vµ P  (1  ) N  1  P ln(1  p)  N  log (1 ) (1  P)  ln(1  ) ln(1  p ) N ln(1   ) ThuËt to¸n : Chia  = ( 1.2  3.6 ) thµnh 10 kho¶ng TÝnh Ctd t¹i ®iÓm chia so s¸nh c¸c Ctd’ ta t×m ®-îc gi¸ trÞ nhá nhÊt trong 10 gi¸ trÞ ®ã ®-îc  *. LÊy mét miÒn giíi h¹n míi xung quanh  * cã b¸n kÝnh lµ h : (  * - h ;  * + h ) ; L¹i chia kho¶ng míi ®ã
  4. thµnh 10 kho¶ng, tÝnh gi¸ trÞ t¹i c¸c ®iÓm chia míi C’td min vµ  * míi.  max  1, 2  min  0,6 i0 n  10 Ctd 0  f (  0 ) '  max   min h n i  i 1 Thay ®æi th«ng sè Ctdi  f (  i ) ' vµo S § n0 t/m rµng buéc buocj n  n 1 Ctdi  Ctdi 1 ' ' S Ctd  Ctdi ' ' Ctd  Ctdi 1 ' ' §  *  i  *  i 1 Ctd  Ctd '    k*1 § end S  min   *  h  max   *  h
  5. B¾t ®Çu D÷ liÖu : S,UCA.. U fdm1 , U fdm 2 ,... I fdm1 ,... Chän : - KiÓu m¹ch tõ cd : l01,l02,… - VËt liÖu - BT Chän  min ,  X¸c ®Þnh  max  min  i max ;  k max  i=0 Sai  i  i 1 i = i+1  Ctdi  Ctdi 1   Ctdi 2 i   min  (C  1) i 1 Ctdi P0 ; i0 , u % Tho¶ m·n Ctdi  Cmin Ctdi  Cmin ®óng L-u ph-¬ng ¸n Ctdi  Cmin Nhí ph-¬ng ¸n i  *   i 1 KÕt thóc
  6. c ) Sö dông th«ng tin tiªn nghiÖm vÒ hµm môc tiªu duyÖt l-íi ®Òu – n lín ( ®k – Lipshits ) – duyÖt l-íi kh«ng ®Òu. F (x)  min . Xi  0 ; i = 1, n Rj  0 ; j = 1, m f ( x1 )  f ( x 2 )  C. x1  x 2 C – h»ng sè Y – h»ng sè tuyÕn tÝnh phô thuéc vµo x y = f(x) hµm f(x) t¨ng hoÆc gi¶m kh«ng nhanh h¬n y f(x) – hµm môc tiªu axb y = C0 x2  x1 C0 – h»ng sè cho tr-íc. x1 - ®iÓm cùc trÞ f  x1  h0   f ( x1 )  ( x)  f ( x1  h0 )  C0  x  ( x1  h0 )  f ( x1 ) f ( x1 )  f ( x1  h0 )  x2  ( x1  h0 )  C0 f ( x2 )  f ( x1  h0 ) f ( x1 )  f ( x2 ) f ( x2 )  f ( x1  h0 )  x3   x2 C0 Gi¶ sö f ( xk )  f ( x1 ) - dïng c¸c ph-¬ng ph¸p kh¸c ®Ó tÝnh miÒn cùc trÞ tiÕp theo.  Chó ý : - Trong tr-êng hùp hµm muc tiªu cã nhiÒu biÕn sè ®éc lËp  f k  min f ( x); f ( x 2 ); f ( x k )  1 Ri   f ( xi )  fk    C  4.2. C¸c ph-¬ng ph¸p t×m cùc trÞ ®Þa ph-¬ng. 1. Gi¶m theo to¹ ®é : f ( x)  min
  7.  xi  0; i  1, n  G n lÇn lÆp  Ri  0; j  1, n  Tiªu chuÈn kÕt thóc 1 v-ît ra khái G 2. Gi¸ trÞ t-¬ng ®èi cña hµm môc tiªu f   f ( x k )  f ( x k 1 ) f ( xk ) x 0  ( x10 , x2 , x3 ,..., xn ) 0 0 0 f ( x1 )  min( x10 , x2 , x3 ,..., xn ) 0 0 0 f ( x 2 )  min( x1 , x2 , x3 ,..., xn ) 1 0 0 f ( x n )  min( x1 , x2 ,..., xn ) 1 2 ¦u ®iÓm : ®¬n gi¶n . Nh-îc ®iÓm : phô thuéc vµo hµm môc tiªu, nÕu hµm môc tiªu kÐo dµi vÒ 1 phÝa  khã x¸c ®Þnh cùc trÞ. 3. C¸c h-íng vu«ng gãc : Sau mét b-íc lÆp ta xoay l¹i trôc to¹ ®é sao cho mét trong nh÷ng trôc míi sÏ h-íng theo chiÒu gi¶m nhanh nhÊt cña hµm môc tiªu. P  x n  x 0 - h-íng gi¶m nhanh nhÊt cña hµm môc tiªu 1 P2  x 2  x 0 P3  x3  x 0 4. TiÕp tuyÕn song song : 4.3. Dïng Gradien : Ph-¬ng ph¸p t×m cùc trÞ F(x) x   x1 , x2 ,..., xn   F F F  F   ; ;...;   x1 x2 xn  Lµ mét vecto cã to¹ ®é lµ ®¹o hµm riªng theo tõng biÕn t-¬ng øng ý nghÜa : ChØ ra h-íng t¨ng nhanh nhÊt cña F t¹i ®iÓm x vecto F chØ ra h-íng gi¶m nhanh nhÊt cña x.  Cïng qu·ng ®-êng ®i nh- nhau theo h-íng ( F ) hµm môc tiªn gi¶m nhanh nhÊt. F(x) – gi¶i tÝch.  F - dÔ dµng x¸c ®Þnh- dÔ dµng x¸c ®Þnh. Trong nh÷ng tr-êng hîp F(x) kh«ng cã biÓu thøc to¸n häc  sö dông ph-¬ng ph¸p sai ph©n ®Ó t×m gradient F(x)  n=1
  8. dF F ( x  x)  F ( x) x F ' x   sai sè  F '' ( x).   (x 2 ) dx x 2 dF F ( x  x)  F ( x  x)  x2 F ' x   sai sè  F ''' ( x).   (x 3 ) dx 2 x 6 F ' 2 x chÝnh x¸c h¬n F x' NghiÖm cã khèi l-¬ng tÝnh to¸n nhiÒu h¬n. C¸c ph-¬ng ph¸p sö dông Gradient : F ( x0 ) x1  x 0  h. F ( x 0 ) F ( x 0 ) F ( x )  0 F ( x 0 )T .F ( x 0 ) F(x1) < F(x0) : tiÕp tôc tõ 1  F ( x1 ) F(x1) > F(x0) : quay l¹i x0 vµ chia nhá b-íc. h0 h  2 Qu¸ tr×nh t×m kiÕm ®-îc kÕt thóc : F ( x )   Sù thay ®æi f(x) kh«ng ®¸ng kÓ .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản