giáo trình thiết kế động cơ không đồng bộ , chương 6

Chia sẻ: Nguyen Van Binh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
106
lượt xem
25
download

giáo trình thiết kế động cơ không đồng bộ , chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết kế có xét đến dung sai. 6.1 Đặt vấn đề. Các thông số khi sản xuất có sai lệch nhiều khi TK MĐN: thông số Sai số 1.3 - 27.3 3.26 86.5 0 - 9.5 ±10 35 – 40.5 Dẫn đến các sai số của thông số ra : Thông số ra mmax mkđ ikđ sđm 6.2 Thiết kế tối -u có xét đến dung sai. Động cơ 1 pha % 10.5 , 68.7 20.1 , 86.4 - 12.6 -20.2 9.2 ữ 33 max (I1đm= 0.25A) I1≤ 0.25A Do ảnh h-ởng của dung sai khi chế tạo và vận hành dung...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo trình thiết kế động cơ không đồng bộ , chương 6

 1. Ch-¬ng VI : ThiÕt kÕ cã xÐt ®Õn dung sai. 6.1 §Æt vÊn ®Ò. C¸c th«ng sè khi s¶n xuÊt cã sai lÖch nhiÒu khi TK M§N: th«ng sè Sai sè 1.3 - 27.3 3.26  86.5 0 - 9.5 ±10 35 – 40.5  DÉn ®Õn c¸c sai sè cña th«ng sè ra : Th«ng sè ra §éng c¬ 1 pha % mmax 10.5  68.7 mk® 20.1  86.4 ik® - 12.6 s®m -20.2  9.2 ÷ 33 6.2 ThiÕt kÕ tèi -u cã xÐt ®Õn dung sai. x1 x2 VD :  max (I1®m= 0.25A) I1≤ 0.25A Do ¶nh h-ëng cña dung sai khi chÕ t¹o vµ vËn hµnh dung sai (CN, VL , VH ) I1®m= 0.23  0.272A  phÕ phÈm > 50% - B-íc 1 : X¸c ®Þnh ®iÓm tùa trong kh«ng gian : F(X*)= Fm·(Fmin) X  G. – miÒn giíi h¹n ai  Xi  bi ; i = 1, n Rj  0 ; j = 1, m
 2. - B-íc 2 : Tæng hîp dung sai 1. Tèi -u hãa : chän dung sai tèi -u 2. Kh¸c bµi to¸n tèi -u hãa ; chän d¶i dung sai trong ®ã c¸c th«ng sè biÕn thiªn. 3 dung sai lµ mét ®¹i l-îng ngÉu nhiªn. VD :T¹i b-íc 1 ta cã : F(X*)= minF(X) X* = ( X*1, X*2, …, X*n) XT – giíi h¹n trªn XD – giíi h¹n d-íi F ( XD §K: 1. 2. C¸c ®iÓm x¸c suÊt x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña ®Æc tÝnh lµm viÖc cã thÓ chÇp nhËn ®-îc mµ n»m ngoµi dung sai ph¶i nhá h¬n 1 gi¸ trÞ nµo ®ã cho tr-íc P(X)  P  P(X   ) >1 - P  Bµi tËp : X¸c ®Þnh tiÕt diÖn r·nh §CK§B sao cho hiÖu suÊt lín nhÊt. ( pc¬ + p fô = const) X¸c ®Þnh r·nh stato tèi -u sao cho tæng tæn hao trªn stato nhá nhÊt. PS= PFe+ PCu Pdm I= I®m=  const 3  U  cos Pcu1=m1I2®mr1 L r1=   sd PFe B  G 2  B= SFe Sr  → sd↑→r1↓→PCu↓ →SFe↓→B↑→PFe↑ BTVN: T×m ¶nh h-ëng Dstato toi Fz1, Fz2, Fg1, Fg2, ? Sr= const 6.3 §Æt bµi to¸n ph©n tÝch x¸c suÊt vµ ¶nh h-ëng cua ss c«ng nghÖ vµ ®iÒu kiÖn vËn hµnh : - Dung sai : §Æt : - qu¸ lín th× phÕ phÈm nhiÒu - qu¸ chÆt th× ®¹t c¸c TS thÐ nh-ng tèn kÐm Tæng hîp dung sai lµ ®-a ra 1 dung sai hîp lÝ Yj– chØ sè ra Є f(x1 , x2, …, xn) (x1 , x2, …, xn) lµ c¸c a.h ngÉu nhiªn , tæng sæ : :x1min≤ x1 ≤ x1max xnmin ≤ xn ≤ xnmax x1min , x1max- do c«ng nghÖ chÕ t¹o xnmin , xnmax - do c«ng nghÖ chÕ t¹o
 3. δ – chiÒu dÇy khe hë kh«ng khÝ Є : + l¾p ®Æt HT ch-¬ng tr×nh chung HT ch-¬ng tr×nh ®Æc chñng + CT dÞch, CT qu¶n lÝ, mÉu + ®èi t-îng thiÕt kÕ * §¶m b¶o yªu cÇu ch-¬ng tr×nh : 1. Theo thuËt to¸n 2. Theo nguyªn lÝ modul. 3. DÔ dµng víi d÷ liÖu vµo ra. 4. C¸c ch-¬ng tr×nh cÊn xem xÐt kn giao diÖn, ®èi tho¹i gi÷a ng-êi vµ m¸y LËp tr×nh theo d¹ng c©y : - CÊu tróc m¹ng : 1 - møc 1 - møc 2 2 3 - møc 3 4 5 6 7 NÕu sö dông nguyªn lÝ cÊu tróc m¹ng khã xö lÝ . - CÊu tróc c©y : 1 2 3 4 5 7 5 6 7 Bµi tËp : 1. X¸c ®Þnh tiÕt diÖn r·nh stato :Ps=PCu1+PFe  min 1- Hµm môc tiªu : Ps  min 2- BiÕn sè ®éc lËp :Sr 3- R»ng buéc : Bg,zmin  Bgz,  Bg,zmax 0.7  Kl®  0.75
 4. br  brmin 4- Kho¶ng biÕn thiªn cña BS§L: Srmin? Srmax ? Schuadaydan  Scd Sr= Kld Scd= 0.1Sr Kl® - chän = 0.7  0.75 Sdd= Nr d cd 2 2. Fzs(D) Fgs(D) FzR(D) FgR(D) Dr = f(h) D – chän r =  min –  max D  - hgs- Bgs  - Fgs  - Brs   Bzs   Fsz  - brR   BzR   FzR  - hgR  BgR   FgR  + khu«n dËp + KT ®-êng kÝnh trong stato vµ ngoµi cña R rs – ws - lv - sdd rR - ®óc nh«m - vËt liÖu nh«m PFe suÊt tæn hao P10/50 ®Ó kh«i phôc ®Æc tÝnh vËt lÝ th× ñ nhiÖt Gia c«ng c¬ khÝ lFe Bg , Bz – Kc = = (0.95  0.98) l Thùc tÕ :( = 0.93  0.98) Ph©n bè c¸c dao ®éng theo luËt chuÈn . F(x) x tb x
 5. 6.4 M« h×nh hãa c¸c gi¸ trÞ ngÉu nhiªn. - Kú väng to¸n häc cña c¸c chØ sè ra sau N thö nghiÖm N M(x) = 1   yi N i 1 - §é sai lÖch trung b×nh : 1 N  ( x)    yi2  M N i 1 - X/s cña chØ sè ra vµo vïng chÊp nhËn : N P 0 N0 – sè l-în r¬i vµo G N N 01 Pi  N KÕt qu¶ thö nghiÖm 120w: 2p = 4 % cos mmax mk® M 51.96 0.932 1.54 0.551  1.17 0.013 0.119 0.048 P 1 1 0.8 1 Dung sai :  3  th©u tãm toµn bé gi¸ trÞ x cã thÓ cã . * S¬ ®å : D÷ liÖu vµo sai sè CN t/t ph-¬ng ¸n t/t hÖ sè ¶nh c¬ së h-ëng D÷ liÖu vµo ®/c t/t th«ngsè ra t/t gi¸ trÞ ngÉu t/t M(x):G(x)  ,¶nh h-ëng nhiªn ¶nh P, chØ sè ra h-ëng KÕt luËn
 6. Cij – hÖ sè ¶nh h-ëng cña th«ng sè j tíi ch÷ sè i VD : t¨ng  lªn 10% th× mk® thay ®æi ntn ? CÞj = mkd ( :1.1) mkd ( ) §¶m b¶o ch-¬ng tr×nh cho HTTKT§ . Gåm 2 : - hÖ thèng ch-¬ng tr×nh chung - hÖ thèng ch-¬ng tr×nh ®Æc chñng .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản