giáo trình thiết kế động cơ không đồng bộ , chương 8

Chia sẻ: Nguyen Van Binh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
85
lượt xem
25
download

giáo trình thiết kế động cơ không đồng bộ , chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Gia công cơ khí trong chế tạo máy điện 1. Điều kiện khi gia công cơ khí trong chế tạo máy điện ? - phải đảm bảo độ đồng tâm giủa các khu vucláp+. ghép - Phải đảm bảo độ biến dạng trong phạm vi cho phép - Đảm bảo độ bền cơ khí 2. Thân máy là bộ phận ntn ? Có nhiệm vụ gì ? Với thân máy có yêu cầu gì ? và vật liệu chế tạo thân máy là vật liệu gì ? ph-ơng pháp gia công với từng vật liêu ntn ? - Thân máy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo trình thiết kế động cơ không đồng bộ , chương 8

  1. Chương 8 :Gia c«ng c¬ khÝ trong chÕ t¹o m¸y ®iÖn 1. §iÒu kiÖn khi gia c«ng c¬ khÝ trong chÕ t¹o m¸y ®iÖn ? - ph¶i ®¶m b¶o ®é ®ång t©m gØòa c¸c khu vùcl¾p ghÐp - Ph¶i ®¶m b¶o ®é biÕn d¹ng trong ph¹m vi cho phÐp - §¶m b¶o ®é bÒn c¬ khÝ 2. Th©n m¸y lµ bé phËn ntn ? Cã nhiÖm vô g× ? Víi th©n m¸y cã yªu cÇu g× ? vµ vËt liÖu chÕ t¹o th©n m¸y lµ vËt liÖu g× ? ph-¬ng ph¸p gia c«ng víi tõng vËt liªu ntn ? - Th©n m¸y th-êng lµ gi¸ ®ç stato, stato ®-îc trùc tiÕp vµo th©n - C¸c yªu cÇu ®èi víi th©n m¸y : + §¶m b¶o ®é ®ång t©m gi÷a ®-êng kÝnh Dt víi + Dïng nªm (s¾t) dµn ®Òu d©y quÊn + Lång lÇn l-ît c¸c bin d©y cho ®Õn khi h¹ chê  b¾t ®Çu lång d©y líp trªn. + §Æt c¸ch ®iÖn lãt líp b»ng c¸ch uèn cong líp c¸ch ®iÖn råi luån vµo r·nh ( cã thÓ sau ®ã dïng nªm s¼t ®Ó nhÊn) + Dïng que g¹t ®-a 1 sè sîi cña c¹nh chê vµo r·nh cho ®Õn hÕt råi dïng nªm s¾t san b»ng + Sau khi lång hÕt d©y r·nh nµo th× lãt óp trªn r·nh ®ã råi dïng nªm ( lãt óp trªn ph¶i dïng kim má nhän ®Ó ®Èy ) + Sau khi óp trªn vµo ®óng vÞ trÝ, dïng nªm s¾t ®Ó nhÊn xuèng sau ®ã dïng nªm + TiÕp tôc tiÕn hµnh cho ®Õn hÕt * L-u ý : - lång xong bin nµo ph¶i ®Ëp (phÇn ®Çu nèi) bin ®ã - Khi lång xong mét bèi ph¶i lãt c¸ch ®iÖn pha §Êu d©y ? 1. M¸y c«ng suÊt nhá, d©y dÉn trßn. - ThiÕt kÕ ®iÓm ®Êu d©y
  2. - Quy ®Þnh ®Çu ra d©y - Quy ®Þnh luËt ®Êu d©y - Quy ®Þnh mèi nèi * Quy ®Þnh thùc hiÖn + lµm s¹ch ®Çu d©y + lång gen c¸ch ®iÖn vµo mét ®Çu + Xo¾n hai ®Çu d©y sao cho tiÕp xóc tèt + Hµn ®Çu d©y : o hµn thiÕc : thiÕc hµn, má hµn, chÊt tÈy o Hµn ®Çu d©y Yªu c©u hµn thiÕc:mèi hµn ng©u, ch¾c, thiÕc b¸m ®Òu + lång gen c¸ch ®iÖn vµo 4 lo¹i r·nh : 1 2 3 4 Møc -u tiªn r·nh : 1/2kÝn  1/2hë  hë q= Z/2mp 2p = 2 q = 24  4 3 2 Z = 24 Mçi pha cã 4 thanh dÉn d-íi 1 b-íc cùc : T = Z/ 2p 7200 0 360 0  30 ;  150 24 24 Z Z q  4 2 pm 2  3
  3. 2p = 2 vÏ ntn ? Víi § 1 chiÒu chØ ®-îc lµm r·nh hë, kh«ng chØ b¨ng ë ®Çu mµ cßn b¨ng ë r·nh ? v× cã r·nh nguyªn tè * C¸c b-íc lång d©y (m¸y c«ng suÊt nhá, d©y dÉn trßn) 1 2 3 4 1. nªm 2. c¸ch ®iÖn lãt r·nh 3. óp trªn 4. lãt líp B1 : §-a lâi thÐp tíi vÞ trÝ B2 : lµm s¹ch, söa l¹i lâi thÐp(söa nhÑ nhµng ), lµm s¹ch b»ng khÝ nÐn, dÎ lau B3 : kª lâi thÐp cho v÷ng ch¾c B4 : lãt c¸ch ®iÖn r·nh B5 : lång d©y( theo quy tr×nh lång ): + s¾p xÕp d©y qu©n theo ®óng vÞ trÝ + chµ prafic lªn d©y quÊn + ®Æt phÔu lång d©y + hai tay cÇm hai ®Çu bin d©y , bãp bÑp nhÑ nhµng tõ ®Çu r·nh ®Õn cuèi r·nh + c¸c sîi d©y cßn l¹i dïng que g¹t ®Î vµo r·nh
  4. + dïng nªm dµn ®Òu d©y quÊn B6 : lång d©y theo quy tr×nh -u ®iÓm : b-íc ng¾n , tiÕt kiÖm ®ång DÔ vµo d©y Nh-îc ®iÓm : nhiÒu ®Çu nèi - §ång t©m tËp trung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 A X A X - D©y sãng ®ång t©m. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 1 - D©y sãng A X ®ång t©m. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 1 A X
  5. - C¸c d©y quÊn sãng hay dïng cho dq roto. *D©y quÊn 2 líp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 A X X A A X A X Víi c¸c m¸y c«ng su¸t nhá, l¸ t«n stato ®-îc chia nhá thµnh c¸c l¸ t«n segment. C¸c l¸ t«n ®-îc xÕp trùc tiÕp vµo th©n (vá m¸y) sau khi ®-îc gia c«ng tÝnh ®-êng kÝnh lâi thÐp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản