Giáo trình Thiết kế nền móng công trình (Tập 1) - Lê Đình Thuật

Chia sẻ: Phan Việt Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:369

0
164
lượt xem
80
download

Giáo trình Thiết kế nền móng công trình (Tập 1) - Lê Đình Thuật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung trình bày gồm 8 chương: Tài liệu tính toán và lựa chọn giải pháp nền móng, tính toán móng nông, xử lý nền đất yếu, tính toán móng cọc đài thấp, áp lực ngang của đất và tường chắn, neo đất, tính toán móng cọc nhồi chịu tải trọng ngang; tính toán dầm, móng trên nền đàn hồi. Tài liệu dành cho các bạn sinh viên ngành Địa chất công trình - Địa chất kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Thiết kế nền móng công trình (Tập 1) - Lê Đình Thuật

TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT<br /> KHOA ĐỊA CHẤT<br /> Bé m«n ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH<br /> _________________________<br /> <br /> LÊ ĐÌNH THUẬT<br /> ĐCCT-58A<br /> <br /> HÀ NỘI 03/2017<br /> 0<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> trang<br /> <br /> CHƢƠNG 1 TÀI LIỆU TÍNH TOÁN VÀ LỰA CHỌN GIẢI PHÁP NỀN MÓNG<br /> 1.1. Tài liệu về địa điểm xây dựng.<br /> 1.2. Tài liệu về công trình và tải trọng.<br /> 1.3. Tài liệu địa kỹ thuật.<br /> 1.3.1. Phƣơng pháp khoan thăm dò:<br /> 1.3.2. Phƣơng pháp xuyên:<br /> 1.3.3. Thí nghiệm trong phòng xác định chỉ tiêu cơ lý của đất<br /> 1.4. Số liệu khảo sát địa chất thuỷ văn.<br /> 1.5. Một số lƣu ý khi thu thập tài liệu địa kỹ thuật.<br /> 1.6. Nghiên cứu tài liệu báo cáo khảo sát và đánh giá các điều kiện địa chất<br /> <br /> 6<br /> 6<br /> 6<br /> 7<br /> 7<br /> 9<br /> 10<br /> 12<br /> 13<br /> <br /> công trình.<br /> 1.7. Lựa chọn giải pháp nền móng và độ sâu chôn móng.<br /> 1.7.1. Lựa chọn giải pháp nền móng:<br /> 1.7.2. Lựa chọn độ sâu chôn móng:<br /> CHƢƠNG 2 TÍNH TOÁN MÓNG NÔNG<br /> 2.1. Phân loại và cấu tạo<br /> 2.1.1. Theo đặc điểm làm việc<br /> 2.1.2. Theo độ cứng<br /> 2.2. Xác định kích thƣớc sơ bộ đáy móng<br /> 2.2.1 Móng đơn chữ nhật<br /> 2.2.2. Móng tròn<br /> <br /> 15<br /> 17<br /> 17<br /> 18<br /> 27<br /> 22<br /> 22<br /> 25<br /> 26<br /> 26<br /> 41<br /> <br /> 2.2.3. Móng vành khuyên<br /> 2.2.4. Móng hợp khối chữ nhật<br /> 2.2.5. Móng băng<br /> 2.2.6. Móng bè<br /> 2.3. Tính toán nền theo trạng thái giới hạn<br /> 2.3.1. Tính nền theo trạng thái giới hạn I<br /> 2.3.2. Tính nền theo trạng thái giới hạn II<br /> 2.4. Tính toán móng theo trạng thái giới hạn I<br /> 2.4.1. Móng đơn dƣới cột<br /> 2.4.2. Móng hợp khối chữ nhật<br /> <br /> 42<br /> 46<br /> 51<br /> 56<br /> 57<br /> 57<br /> 65<br /> 83<br /> 83<br /> 94<br /> <br /> 2.4.3. Móng băng dƣới tƣờng<br /> 2.4.4. Móng băng một phƣơng dƣới hàng cột<br /> 2.4.5. Móng băng giao thoa dƣới cột<br /> 2.4.6. Móng bè<br /> CHƢƠNG 3 XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU<br /> 3.1. Các phƣơng pháp xử lý nền<br /> 3.2. Tính toán xử lý nền bằng đệm cát<br /> <br /> 112<br /> 115<br /> 132<br /> 132<br /> 137<br /> 137<br /> 138<br /> 1<br /> <br /> 3.2.1. Xác định kích thƣớc lớp đệm cát trên mặt bằng.<br /> 3.2.2. Tính toán nền đệm cát theo điều kiện ổn định.<br /> <br /> 139<br /> 139<br /> <br /> 3.2.3. Tính toán nền đệm cát theo điều kiện biến dạng.<br /> 3.2.4. Một số lƣu ý khi sử dụng đệm cát xử lý nền đất yếu<br /> 3.3. Tính toán xử lý nền bằng cọc cát<br /> 3.3.1. Đặc điểm.<br /> 3.3.2. Tính toán xử lý nền bằng cọc cát.<br /> 3.3.3. Tính toán độ lún của nền xử lý bằng cọc cát<br /> 3.3.4. Một số lƣu ý khi gia cố nền bằng cọc cát<br /> 3.4. Tính toán xử lý nền bằng giếng cát và bấc thấm<br /> 3.4.1. Tính toán xử lý nền bằng giếng cát<br /> 3.4.2. Tính toán xử lý nền bằng bấc thấm<br /> <br /> 139<br /> 153<br /> 154<br /> 154<br /> 154<br /> 158<br /> 158<br /> 159<br /> 159<br /> 162<br /> <br /> 3.4.3. Một số lƣu ý khi sử dụng giếng cát và bấc thấm<br /> 3.5. Xử lý nền bằng một số loại cọc khác<br /> 3.5.1. Cọc đất - xi măng<br /> 3.5.2. Tính toán xử lý nền bằng cọc đất- xi măng.<br /> 3.5.3. Cọc đất vôi<br /> 3.5.4. Cọc tre, cừ tràm<br /> CHƢƠNG 4 TÍNH TOÁN MÓNG CỌC ĐÀI THẤP<br /> 4.1. Các loại cọc đƣợc sử dụng trong xây dựng<br /> 4.1.1. Cọc gỗ<br /> 4.1.2. Cọc bê tông cốt thép đúc sẵn<br /> 4.1.3. Cọc nhồi<br /> <br /> 168<br /> 168<br /> 168<br /> 168<br /> 171<br /> 171<br /> 179<br /> 173<br /> 173<br /> 173<br /> 176<br /> <br /> 4.1.4. Cọc Barret<br /> 4.1.5. Cọc thép<br /> 4.1.6. Cọc ống thép nhồi bê tông<br /> 4.1.7. Cọc mở rộng chân<br /> 4.2. Tính toán móng cọc đài thấp theo trạng thái giới hạn<br /> 4.2.1. Nội dung tính toán<br /> 4.2.2. Trình tự tính toán<br /> 4.3. Chọn loại cọc<br /> 4.4. Độ sâu chôn đáy đài<br /> 4.5. Chọn chiều dài, tiết diện cọc<br /> <br /> 180<br /> 181<br /> 181<br /> 181<br /> 182<br /> 182<br /> 182<br /> 182<br /> 183<br /> 183<br /> <br /> 4.6. Xác định sức chịu tải của cọc<br /> 4.6.1. Xác định sức chịu tải của cọc theo độ bền của vật liệu<br /> 4.6.2. Xác định sức chịu tải của cọc theo độ bền của đất nền<br /> 4.6.3. Xác định sức chịu tải của cọc theo thí nghiệm thử tải cọc<br /> 4.7. Xác định sơ bộ số lƣợng và bố trí cọc trong đài<br /> 4.7.1. Yêu cầu bố trí cọc trong đài<br /> 4.7.2. Xác định sơ bộ số lƣợng cọc<br /> <br /> 183<br /> 183<br /> 186<br /> 203<br /> 208<br /> 208<br /> 209<br /> 2<br /> <br /> 4.8. Chọn sơ bộ chiều cao đài<br /> 4.9. Kiểm tra lực truyền lên cọc<br /> <br /> 210<br /> 210<br /> <br /> 4.10. Kiểm tra ổn định của móng cọc<br /> 4.10.1. Ổn định chống trƣợt<br /> 4.10.2. Ổn định của nền dƣới mũi cọc<br /> 4.11. Kiểm tra điều kiện khống chế độ lún của móng cọc<br /> 4.11.1. Điều kiện kiểm tra<br /> 4.11.2. Tính độ lún của cọc đơn<br /> 4.11.3. Tính độ lún của nhóm cọc<br /> 4.11.4. Tính độ lún móng băng cọc<br /> 4.11.5. Tính độ lún móng bè cọc<br /> 4.12. Kiểm tra chiều cao đài<br /> <br /> 211<br /> 211<br /> 211<br /> 212<br /> 212<br /> 212<br /> 213<br /> 215<br /> 216<br /> 217<br /> <br /> 4.12.1. Điều kiện chọc thủng<br /> 4.12.2. Điều kiện cƣờng độ trên tiết diện nghiêng theo lực cắt<br /> 4.13. Tính toán và bố trí cốt thép đài<br /> 4.14. Đặc điểm thiết kế móng cọc trong vùng có động đất<br /> CHƢƠNG 5 ÁP LỰC NGANG CỦA ĐẤT VÀ TƢỜNG CHẮN<br /> 5.1. Các loại áp lực ngang<br /> 5.2. Áp lực ngang tác động thƣờng xuyên<br /> 5.2.1. Áp lực ngang của đất<br /> 5.2.2. Áp lực ngang của nƣớc ngầm ổn định<br /> 5.2.3. Áp lực ngang từ công trình hiện có<br /> 5.3. Áp lực ngang tác động tạm thời<br /> <br /> 217<br /> 218<br /> 221<br /> 230<br /> 218<br /> 233<br /> 233<br /> 233<br /> 238<br /> 238<br /> 239<br /> <br /> 5.4. Áp lực ngang khi có động đất<br /> 5.5. Các loại tƣờng chắn<br /> 5.6. Tính toán tƣờng chắn<br /> 5.7. Một số biện pháp tăng khả năng ổn định và chịu lực của tƣờng chắn<br /> 5.8. Tính toán tƣờng mềm/cừ<br /> 5.8.1. Tính toán tƣờng mềm/cừ công xôn<br /> 5.8.2. Tính toán tƣờng có một thanh chống/ neo<br /> 5.8.3. Tính toán tƣờng có nhiều thanh chống/ neo<br /> 5.8.4. Tính toán tƣờng liên tục theo các giai đoạn thi công<br /> 5.9. Tính toán tƣờng tầng hầm<br /> <br /> 242<br /> 249<br /> 250<br /> 255<br /> 260<br /> 261<br /> 267<br /> 274<br /> 277<br /> 289<br /> <br /> CHƢƠNG 6 NEO ĐẤT<br /> 6.1.Khái niệm chung<br /> 6.2. Kết cấu neo đất<br /> 6.3. Tính toán neo đất<br /> 6.4.Tính toán neo khi có động đất<br /> CHƢƠNG 7 TÍNH TOÁN MÓNG CỌC NHỒI CHỊU TẢI TRỌNG NGANG<br /> 7.1. Đặt vấn đề<br /> <br /> 288<br /> 294<br /> 296<br /> 297<br /> 305<br /> 304<br /> <br /> 3<br /> <br /> 7.2. tính toán cọc nhồi chịu tải trọng ngang<br /> 7.3. Tính toán cọc có thanh chống/neo<br /> 7.4. Tính toán tiết diện cọc<br /> 7.5. Tính toán tƣờng chắn có trụ cọc khoan nhồi<br /> 7.6. Trƣờng hợp có kể đến sự tạo vòm đất giữa các cọc<br /> 7.7. Trƣờng hợp không xét sự tạo vòm của đất giữa các cọc<br /> 7.8. Tính toán một số chi tiết chỗng đỡ tạm thời vách hố đào sâu trong quá trình thi<br /> công<br /> CHƢƠNG 8. TÍNH TOÁN DẦM, MÓNG TRÊN NỀN ĐÀN HỒI<br /> <br /> 327<br /> <br /> 8.1. khái niệm chung<br /> <br /> 8.2. Tính toán dầm trên nền đàn hồi theo phƣơng pháp nền biến dạng cục bộ<br /> 8.3. Dầm trên nền đàn hồi theo phƣơng pháp zemôskin<br /> 8.4. Dầm trên nền đàn hồi theo phƣơng pháp của Gs. Ximvuliđi.<br /> 8.5. Tính toán móng bản trên nền đàn hồi<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> 339<br /> <br /> 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản