intTypePromotion=3

Giáo trình thiết kế thiết bị bán dẫn chứa các mạch logic điện tử có khả năng xử lý dữ liệu p6

Chia sẻ: Safs Gdfghdf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
39
lượt xem
3
download

Giáo trình thiết kế thiết bị bán dẫn chứa các mạch logic điện tử có khả năng xử lý dữ liệu p6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình thiết kế thiết bị bán dẫn chứa các mạch logic điện tử có khả năng xử lý dữ liệu p6', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình thiết kế thiết bị bán dẫn chứa các mạch logic điện tử có khả năng xử lý dữ liệu p6

 1. 56 LUAÂÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP ;KeyKRB : Chuong trinh con quet ban phim. Ma cua phim an duoc cat ;trong thanh ; ghi A. ;DELAY : Chuong trinh con tri hoan theo thoi hang 0.1 ms. He so tri ;hoan duoc ; nap vao thanh ghi A. ;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++ ;##################################################################### ;Khai bao cac nhan duoc su dung. ;##################################################################### RegCNT equ 03h PortA equ 00h PortB equ 01h PortC equ 02h CntI79 equ 0A001h DataI79 equ 0A000h KEYBRD equ 0216h DELAY equ 0310h KeyGO equ 17h ;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ End
 2. 57 LUAÂÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP B.Module Demo.cpp #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include "screen.h" #include "mouse.h" #include "button.hpp" #include "textbox.hpp" #include "list.hpp" #include "disklist.hpp" #include "send.hpp" #define NumBox 2 #define NumBut 2 LPEVENT lpEvent; //bien chua cac bien co chuot char szMessage[128]; BUTTON But[NumBut],NutKiem; TEXTBOX Box[NumBox],Port; char DiskName[27],DName; char ftype[15]="*.prn"; char inter_Path[100]=""; char RequF[100]; unsigned int St_address,End_address=0; char Sta_hex[5],End_hex[5]; //--------------------------------------------------------- int TestPressedButton(int x,LPEVENT lpEvent); int TestPressTexbox(int x,LPEVENT lpEvent,char layra[],unsigned *attribp); void MainProgram(); int TestPressList(LIST L,LPEVENT lpEvent,char s[],unsigned *attrib,char *typ);//nhap bang liet ke int SendFile(); //--------------------------------------------------------- void main(void) { InitGraphics(); InitValues("Download Program."); InitScreen(); if (!InitMouse(&MainWindow.rViewPort)) { OutMessage("Mouse driver not found. Init mouse and return"); getch(); closegraph(); exit(1); } ShowMouse(); MainProgram(); closegraph(); }
 3. 58 LUAÂÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP //--------------------------------------------------------- void MainProgram() { char Name[20],buffer[MAXPATH]; unsigned attrib,Attribp; SEND Send; LIST L; But[0].InitButton(200,380,250,400,LIGHTGRAY,"Send"); But[1].InitButton(400,380,450,400,LIGHTGRAY,"Exit"); Box[0].InitTextBox(50,70,477,90,GREEN,LIGHTGREEN,"Open File"); Port.InitTextBox(50,270,250,290,GREEN,LIGHTGREEN,"Out port"); Port.GetS_in("LPT1"); L.InitList(480,70,500,90,LIGHTGRAY); But[0].OutButton();//xuat nut lenh But[1].OutButton();//xuat nut lenh Box[0].OutTextBox();//xuat hop nhap text Port.OutTextBox(); L.Show(); setcolor(BLACK); line(50,150,250,150); line(50,150,50,215); setcolor(WHITE); line(50,215,250,215); line(250,150,250,215); outtextxy(50,130,"Free memory request"); outtextxy(55,158,"Start ad :"); outtextxy(55,178,"End ad :"); outtextxy(55,198,"Total :"); OutMessage("Click mouse to chose action"); int kkkk; char RequestFile[15]=""; do//kiem tra nhap chuot chon cong viec { ShowMouse(); lpEvent = GetEvent();//lay bien co chuot if(TestPressedButton(2,lpEvent)==0)//kiem tra xem da click vao nut nao //0:nhan OK { char InName[100],OutName[100]; Box[0].GetS(InName); if(InName[strlen(InName)-1]=='\\') InName[strlen(InName)-1]='\0'; _dos_getfileattr(InName,&attrib); if(attrib==16) { OutMessage(""); OutError("Please enter a file name"); OutMessage("Click mouse to chose action"); } else//la file { if(End_address!=0) { if(OutError("Are you sure ?")) { OutMessage("Sending... Press Esc to stop if time is over."); Send.CatFile(Sta_hex,End_hex,inter_Path);
 4. 59 LUAÂÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP Send.Out(); HideMouse(); if(Send.Out()!=-1) { HideMouse(); OutMessage(""); OutError("Task is complete."); OutMessage("Click mouse to choose action"); } else { HideMouse(); OutMessage("Click mouse to choose action"); } } } } }//if(TestPressedButton if(TestPressList(L,lpEvent,Name,&attrib,ftype)==1) //chon OK { switch (attrib) { case 16:chdir(Name); getcwd(buffer, MAXPATH);//lay duong dan hien thoi vao buffer strcpy(inter_Path,buffer); Box[0].GetS_in(inter_Path); Box[0].OutTextBox(); break; default: getcwd(buffer, MAXPATH);//lay duong dan hien thoi vao buffer strcpy(inter_Path,buffer); if(inter_Path[strlen(inter_Path)-1]!='\\') strcat(inter_Path,"\\"); strcat(inter_Path,Name); Box[0].GetS_in(inter_Path); Box[0].DuongDan(inter_Path); Box[0].OutTextBox(); break; }//end switch }//if(TestPressList( //chon Cancel TestPressTexbox(NumBox,lpEvent,inter_Path,&Attribp);//Path lay ra duong dan cho file nhap vao //ShowMouse(); if(kbhit()) { kkkk=getch(); if(kkkk==0)kkkk=getch(); } Box[0].GetS(RequF); { int n=strlen(RequF); if(n>5)//?.??? if(RequF[n-1]!='\\') { while(n>0&&RequF[n-1]!='\\') { n--; } char *strtemp=RequF;
 5. 60 LUAÂÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP for(int m=0;m
 6. 61 LUAÂÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP do { fread(&c,1,1,f); end = clock(); }while(c!='m'&&c!='M'&&(period=(end - start) / CLK_TCK)=10) goto Error; fseek(f,-1,SEEK_CUR); fread(buf,7,1,f); buf[7]='\0'; end = clock(); if(!strcmp(buf,"Macros:")||!strcmp(buf,"MACROS:")||!strcmp(buf," macros:")) thoat=0; }while(thoat&&(period=(end - start) / CLK_TCK)=15) goto Error; fseek(f,-1,SEEK_CUR); start = clock(); do { dem=0; do { fread(&c,1,1,f); if(c=='\n') fseek(f,-3,SEEK_CUR); else fseek(f,-2,SEEK_CUR); end = clock(); }while(c!='\''&&(period=(end - start) / CLK_TCK)=10) goto Error; do { dem++; fread(&c,1,1,f); if(c=='\n') dem=20; fseek(f,-2,SEEK_CUR); end = clock(); }while(dem
 7. 62 LUAÂÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP for(FindValue=0;FindValueMsg==1) { for(int i=0;i=lpEvent->Posx&&But[i].Bottom()>=lpEvent->Posy) { HideMouse(); But[i].PressButton(); delay(100); But[i].OutButton(); if(i==1) { if(OutError("Do you want to quit ?")==0) return -1; closegraph(); exit(1); } ShowMouse();
 8. 63 LUAÂÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP return i; } } return -1; } //--------------------------------------------------------- int TestPressTexbox(int x,LPEVENT lpEvent,char layra[],unsigned *attribp) { *attribp=0; if(lpEvent->Msg==1) { for(int i=0;i=lpEvent->Posx&&Box[i].Bottom()>=lpEvent->Posy) { HideMouse();//giau chuot de khong bi vet lem mau o vi tri chuot char LastName[100]; Box[i].GetS(LastName); OutMessage("Enter a file name. Press Enter to finish, Esc to ignore."); Box[i].Path();//lay Path vao bien S cua TEXTBOX Box[i].OutTextBox(); Box[i].GetS(layra);//lay ra text da nhap vao //tao chuan cho chuoi Path if(layra[strlen(layra)-1]=='>')//gat bo dau \> sau thu muc nhung van giu lai doi voi o dia if(layra[strlen(layra)-2]=='\\') if(layra[strlen(layra)-3]==':')//dang a:\> layra[strlen(layra)-1]='\0';//ra a:\ else //dang a:\fname\> layra[strlen(layra)-2]='\0';//ra dang a:\fname else layra[strlen(layra)-1]='\0';//bo dau > if(layra[strlen(layra)-1]=='\\')//gat bo dau \ sau thu muc nhung van giu lai doi voi o dia if(layra[strlen(layra)-2]!=':')//dang a:\fname\ layra[strlen(layra)-1]='\0'; if(layra[strlen(layra)-1]==':') if(strlen(layra)==2)//dang a: strcat(layra,"\\");//ra a:\ int NotExist=_dos_getfileattr(layra, attribp); int m=strlen(layra)-1; while(layra[m]!='\\')//dem so ky tu thuoc ve phan Path m--; for(int n=0;n='a'&&layra[n]
 9. 64 LUAÂÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP if(layra[1]==':'&&layra[0]!=LastName[0]) setdisk(toupper(layra[0])-'A'); chdir(layra);//vao them mot cap thu muc if(layra[strlen(layra)-1]!='\\') strcat(layra,"\\"); Box[0].GetS_in(layra); Box[0].OutTextBox(); OutMessage("Click mouse to chose action"); return 0; } if (NotExist == 0) { return 0; } else { OutMessage("File does not exist."); Box[0].GetS_in(LastName); Box[0].OutTextBox(); return 1; } }//end if Open } } return -1; } //--------------------------------------------------------- int TestPressList(LIST L,LPEVENT lpEvent,char s[],unsigned *attrib,char *typ) { int k=0; if(lpEvent->Msg==1) if(L.Left()Posx&&L.Top()Posy&&L.Right()>=lpEvent->Posx&&L.Bottom()>=lpEvent->Posy) { OutMessage("Open File Name"); delay(100);//neu khong thi khong the putimage, khong thoat khoi bang list duoc k=L.Press(s,&Box[0],attrib,DiskName,&DName,typ); } return k; } //--------------------------------------------------------- II.CLASS BUTTON.HPP #if !defined __BUTTON__ #define __BUTTON__ class BUTTON { private: int l,t,r,b;//toa do box int Color; char S[100]; public: void InitButton(int x1,int y1,int x2,int y2,int color,char s[]); void OutButton(); void PressButton(); int Left() {return l;} int Right() {return r;} int Top() {return t;} int Bottom() {return b;} }; #endif
 10. 65 LUAÂÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP III.MODULE BUTTON.CPP #include #include #include "button.hpp" //--------------------------------------------------------- void BUTTON::InitButton(int x1,int y1,int x2,int y2,int color,char s[]) { l=x1; t=y1; r=x2; b=y2; Color=color; strcpy(S,s); } //--------------------------------------------------------- void BUTTON::OutButton() { setfillstyle(SOLID_FILL,Color); bar(l,t,r,b); setcolor(WHITE); line(l,t,r,t); line(l,t,l,b); setcolor(BLACK); line(r,t,r,b); line(l,b,r,b); setcolor(BLUE); int x=l+(r-l-textwidth(S))/2,y=t+(b-t-textheight(S))/2; outtextxy(x,y,S); } //--------------------------------------------------------- void BUTTON::PressButton() { setcolor(BLACK); line(l,t,r,t); line(l,t,l,b); setcolor(WHITE); line(r,t,r,b); line(l,b,r,b); } //--------------------------------------------------------- IV. CLASS DISKLIST.HPP #include "textbox.hpp" #include "mouse.h" #if !defined __DISKLIST__ #define __DISLIST__ extern char Disk(char *s); extern int ChosenDisk(char *s,/*TEXTBOX *Box,*/char PreDisk,char CurDisk); extern LPEVENT CheckChooseDisk(char *DiskName,char *DName,LPEVENT lpEvent,int x,int y); extern char *FileType(TEXTBOX *b); #endif V.MODULE DISKLIST.CPP #include #include #include #include #include #include
 11. 66 LUAÂÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP #include #include // #include "disklist.hpp" char Disk(char *s)//kiem tra co bao nhieu o dia trong may, luu ten cac o dia vao chuoi s, tra ve ten o dia hien hanh { int save,disk, disks; int equip_check; char c[4]; s[0]='\0'; save = getdisk(); equip_check = biosequip(); equip_check >>= 6; equip_check = (equip_check & 3) + 1;//dem so o dia mem for (disk = 0;disk < 26;++disk) { setdisk(disk); if (disk == getdisk()) { sprintf(c,"%c",disk +'A'); strcat(s,c); } } setdisk(save); if(equip_check==1&&s[1]=='B')//neu chi co ot o dia mem for(int i=1;i

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản