intTypePromotion=1

Giáo trình thiết kế thiết bị bán dẫn chứa các mạch logic điện tử có khả năng xử lý dữ liệu p7

Chia sẻ: Safs Gdfghdf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
76
lượt xem
3
download

Giáo trình thiết kế thiết bị bán dẫn chứa các mạch logic điện tử có khả năng xử lý dữ liệu p7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình thiết kế thiết bị bán dẫn chứa các mạch logic điện tử có khả năng xử lý dữ liệu p7', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình thiết kế thiết bị bán dẫn chứa các mạch logic điện tử có khả năng xử lý dữ liệu p7

 1. 67 LUAÂÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP if ((buf = farmalloc(size)) == NULL) { OutMessage("Error: not enough heap space in save_screen()."); getch(); closegraph(); exit(1); } else { getimage(x1,y,x,y1,buf); OutMessage("Click a drive name in the list"); } setfillstyle(SOLID_FILL,WHITE); bar(x1,y,x,y1); setcolor(BLACK); rectangle(x,y,x1,y1); setcolor(LIGHTGRAY); line(x-1,y+1,x-1,y1-1); line(x1+1,y1-1,x-1,y1-1); setcolor(BLACK); char Temp[3]; for(int i=0;i=x1+1&&LpEvent->PosxPosy>=y+7+i*14&&LpEvent->PosyMsg!=1); putimage(x1,y,buf,COPY_PUT); farfree(buf); return LpEvent; } //--------------------------------------------------------- char *FileType(TEXTBOX *b) { char s[15];
 2. 68 LUAÂÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP b->Path(); b->OutTextBox(); b->GetS(s); return s; } VI.CLASS LIST.HPP #include "textbox.hpp" #include "disklist.hpp" #if !defined __LIST__ #define __LIST__ class LIST { private: int l,t,r,b; int Color; public: void InitList(int x1,int y1,int x2,int y2,int Color); void Show(); int Press(char s[],TEXTBOX *Box,unsigned *attrib,char *DiskName,char *DName,char *ftype); int GetList(char s[],TEXTBOX *Box,unsigned *attrib,char *DiskName,char *DName,TEXTBOX *Box2,char *ftype); int Left(){return l;}; int Right(){return r;}; int Top(){return t;}; int Bottom(){return b;}; }; #endif VII.MODULE LIST.CPP #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include "mouse.h" #include "list.hpp" //--------------------------------------------------------- void LIST::InitList(int x1,int y1,int x2,int y2,int col) { Color=col; l=x1;t=y1;r=x2;b=y2; } //--------------------------------------------------------- void LIST::Show() { setfillstyle(SOLID_FILL,Color); bar(l,t,r,b); int hor=(r-l)/3,ver=(b-t)/3; int x1=l+hor,x2=r-hor,x3=l+(r-l)/2,y1=t+ver,y2=t+ver,y3=b-ver; setcolor(WHITE); line(x1,y1,x2,y2); line(x2,y2,x3,y3); line(x1,y1,x3,y3); setfillstyle(SOLID_FILL,WHITE); floodfill(x1+(x2-x1)/2,y1+(y3-y2)/2,WHITE);
 3. 69 LUAÂÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP setfillstyle(SOLID_FILL,Color); setcolor(BLACK); line(l,b,r,b); line(r,t,r,b); setcolor(WHITE); line(l,t,r,t); line(l,t,l,b); } //--------------------------------------------------------- int LIST::Press(char s[],TEXTBOX *Box,unsigned *attrib,char *DiskName,char *DName,char *ftype) //tra ve 0:nhan Cancel //tra ve 1:nhan OK { TEXTBOX Box2; HideMouse(); int hor=(r-l)/3,ver=(b-t)/3; int x1=l+hor,x2=r-hor,x3=l+(r-l)/2,y1=t+ver,y2=t+ver,y3=b-ver; setcolor(BLACK); line(x1,y1,x2,y2); line(x2,y2,x3,y3); line(x1,y1,x3,y3); setfillstyle(SOLID_FILL,BLACK); floodfill(x1+(x2-x1)/2,y1+(y3-y2)/2,BLACK); setfillstyle(SOLID_FILL,Color); setcolor(WHITE);//vien cho nut bi nhan line(l,b,r,b); line(r,t,r,b); setcolor(BLACK);//vien cho nut bi nhan line(l,t,r,t); line(l,t,l,b); int k=0; *DName=Disk(DiskName); do { char buffer[MAXPATH]; k=GetList(s,Box,attrib,DiskName,DName,&Box2,ftype); getcwd(buffer, MAXPATH); Box->GetS_in(buffer); Box->OutTextBox(); }while(k==2); ShowMouse(); return k;//k=0: nhan Cancel, k=1:nhan OK } //--------------------------------------------------------- int LIST::GetList(char s[],TEXTBOX *Box,unsigned *attrib,char *DiskName,char *DName,TEXTBOX *Box2,char *ftype) { int x11=l-300,y11=b,x12=r+100,y12=b+300;//toa do bang ngoai //600 x 300 la kich thuoc bang ngoai int Kiemtra=0;//bien de kiem tra truong hop chon OK truoc khi chon file LPEVENT lpEvent;//kiem tra bang thu muc void far *buf;//con tro chi vung luu tru man hinh
 4. 70 LUAÂÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP unsigned int size = imagesize(x11,y11,x12,y12); if ((buf = farmalloc(size)) == NULL) { OutMessage("Error: not enough heap space in save_screen()."); getch(); closegraph(); exit(1); } else { getimage(x11,y11,x12,y12, buf); OutMessage("Choose a file name then click OK to accept or click Cancel to ignore"); } setfillstyle(SOLID_FILL,LIGHTGRAY);//GREEN); bar(x11,y11,x12,y12);//ve bang ngoai int x21=x11+5,y21=y11+5,x22=x12-120,y22=y12-77;//75;//toa do bang liet ke setfillstyle(SOLID_FILL,WHITE);//MAGENTA); bar(x21,y21,x22,y22);//ve bang liet ke int x31=x22+30,y31=y21+50,x32=x31+60,y32=y31+20;//toa do nut OK int x41=x31,y41=y31+100,x42=x32,y42=y32+100; setcolor(WHITE); line(x11,y11,x12,y11); line(x11,y11,x11,y12); line(x22+2,y21-2,x22+2,y22+2);//vien cho bang liet ke line(x21-1,y22+2,x22+2,y22+2);//vien cho bang liet ke line(x31,y31,x32,y31);//vien cho nut OK line(x31,y31,x31,y32);//vien cho nut OK line(x41,y41,x42,y41);//vien nut Cancel line(x41,y41,x41,y42);//vien nut Cancel setcolor(BLACK); line(x12,y11,x12,y12); line(x11,y12,x12,y12); line(x21,y21,x22,y21);//vien cho bang liet ke line(x21,y21,x21,y22);//vien cho bang liet ke line(x32,y31,x32,y32);//vien cho nut OK line(x31,y32,x32,y32);//vien cho nut OK line(x42,y41,x42,y42);//vien nut Cancel line(x41,y42,x42,y42);//vien nut Cancel setcolor(DARKGRAY); line(x21-1,y21-1,x22+1,y21-1);//vien cho bang liet ke line(x21-1,y21-1,x21-1,y22+1);//vien cho bang liet ke setcolor(BLUE); char S3[]="OK",S4[]="Cancel";
 5. 71 LUAÂÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP int x33=x31+(x32-x31-textwidth(S3))/2; int y33=y31+(y32-y31-textheight(S3))/2; outtextxy(x33,y33,S3); int x44=x41+(x42-x41-textwidth(S4))/2; int y44=y41+(y42-y41-textheight(S4))/2; outtextxy(x44,y44,S4); struct ffblk FF; struct ffblk Lis[200]; char path[100]; getcurdir(0, path); int done; int x51=x21,x52=x51+130,y51=y22+28,y52=y51+20; int x61=x21,x62=x12-5,y61=y12-25,y62=y12-5; Box2->InitTextBox(x51,y51,x52,y52,WHITE,LIGHTBLUE,"Type of file"); Box2->GetS_in(ftype); Box2->OutTextBox(); setcolor(BLACK); line(x51+1,y51+1,x52-1,y51+1); line(x51+1,y51+1,x51+1,y52-1); setcolor(LIGHTGRAY); line(x51+1,y52-1,x52-1,y52-1); line(x52-1,y51+1,x52-1,y52-1); setfillstyle(SOLID_FILL,WHITE); bar(x61,y61,x62,y62); setcolor(BLACK); line(x61,y61,x62,y61); line(x61,y61,x61,y62); line(x61+1,y61+1,x62-1,y61+1); line(x61+1,y61+1,x61+1,y62-1); setcolor(LIGHTGRAY); line(x62-1,y61+1,x62-1,y62-1); line(x61+1,y62-1,x62-1,y62-1); //DiskBox int x71=x52+30,x72=x22,y71=y51,y72=y52;//toa do DiskBox char DNameTemp[4]; sprintf(DNameTemp,"%c:",*DName); TEXTBOX DiskBox; DiskBox.InitTextBox(x71,y71,x72,y72,WHITE,LIGHTBLUE,"Driver name"); DiskBox.GetS_in(DNameTemp); DiskBox.OutTextBox(); setcolor(BLACK); line(x71+1,y71+1,x72-1,y71+1); line(x71+1,y71+1,x71+1,y72-1); setcolor(LIGHTGRAY); line(x71+1,y72-1,x72-1,y72-1); line(x72-1,y71+1,x72-1,y72-1); LIST DriList;//nut nhan chon o dia int x81=x72-19,y81=y71+2,x82=x72-2,y82=y72-2; DriList.InitList(x81,y81,x82,y82,LIGHTGRAY); DriList.Show(); done=findfirst("*",&FF,FA_DIREC); Lis[0]=FF; int dem=0;//cho vong while tim file, la so files + thu muc tim duoc
 6. 72 LUAÂÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP if((int)Lis[0].ff_attrib!=16) dem-=1; while (!done)//nhap ten file vao mang cau truc FF { dem++; done = findnext(&FF); if(!done) Lis[dem]=FF; if((int)Lis[dem].ff_attrib!=16) dem-=1; } dem+=1; int NumDir=dem; done=findfirst(ftype,&FF,FA_RDONLY|FA_HIDDEN|FA_SYSTEM|FA_ARCH); for(int j=0;j
 7. 73 LUAÂÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP case 81://page down if(ppp++ >12)//17) ppp=0; else goto MouseDown; case 80: // mui ten xuong nhanphim=1; MouseDown: HideMouse(); if(Dem
 8. 74 LUAÂÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP goto nutCancel; } }//if(kbhit()) /////////////////////////////////// xet mouse if(lpEvent->Msg==1)//neu nhan phim trai chuot { if(lpEvent->Posx>=x51&&lpEvent->PosxPosy>=y51&&lpEvent->PosyPath();//lay Path vao bien S cua TEXTBOX Box2->GetS(ftype); putimage(x11,y11,buf,COPY_PUT); farfree(buf); ShowMouse(); return 2; } if(lpEvent->Posx>=x71&&lpEvent->PosxPosy>=y71&&lpEvent->Posy=x81&&lpEvent->PosxPosy>=y81&&lpEvent->Posy
 9. 75 LUAÂÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP {//choose disk HideMouse(); setcolor(BLACK); line(x81,y81,x82,y81); line(x81,y81,x81,y82); line(x81+1,y81-1,x81+1,y82-1); char OldDName=*DName; CheckChooseDisk(DiskName,DName,lpEvent,x82,y82); if(OldDName!=*DName) { putimage(x11,y11,buf,COPY_PUT); farfree(buf); return 2; } setcolor(WHITE); line(x81,y81,x82,y81); line(x81,y81,x81,y82); line(x81+1,y81-1,x81+1,y82-1); ShowMouse(); } for(j=0;j=lpEvent->Posx) if((tempy1+j*14)Posy&&(tempy2+j*14)>=lpEvent- >Posy) { Arrowkey: HideMouse(); setfillstyle(SOLID_FILL,WHITE);//MAGENTA); bar(oldx1,oldy1,oldx2,oldy2); setcolor(BLACK);//LIGHTGREEN); outtextxy(x21+8,oldy1+3,Lis[Dem+over].ff_name); setfillstyle(SOLID_FILL,BLUE); oldx1=tempx1, oldy1=tempy1+j*14,oldx2=tempx2,oldy2=tempy2+j*14; bar(oldx1,oldy1,oldx2,oldy2); setcolor(YELLOW); outtextxy(x21+8,oldy1+3,Lis[j+over].ff_name); _dos_getfileattr(Lis[j+over].ff_name,attrib); strcpy(s,Lis[j+over].ff_name); if(strcmp(s,".")==0) strcpy(s,"\\"); Dem=j; End: Kiemtra=1;//bao hieu co nhan vao list } if(lpEvent->Msg==1&&(j==15)&&tempx1Posx&&tempx2>=lpEvent->Posx&&(tempy1+j*14)Posy&&(tempy2+j*14)>=lpEvent->Posy) //truong hop vet tro file o cuoi bang list va nhap chuot ngay ben duoi vet tro { lpEvent->Posx=x11; lpEvent->Posy=y11; delay(50); goto MouseDown; } if(lpEvent->Msg==1&&(j==15)&&tempx1Posx&&tempx2>=lpEvent->Posx&&(tempy1-14)Posy&&(tempy2- 14)>=lpEvent->Posy)
 10. 76 LUAÂÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP //truong hop vet tro file o dau bang list va nhap chuot ngay ben tren vet tro { lpEvent->Posx=x11; lpEvent->Posy=y11; delay(50); goto MouseUp; } if(lpEvent->Msg==1&&x31Posx&&y31Posy&&x32>=lpEvent->Posx&&y32>=lpEvent->Posy) nutOK: { HideMouse(); putimage(x11,y11,buf,COPY_PUT); farfree(buf); if(Kiemtra!=1) strcpy(s,Lis[0].ff_name); if(strcmp(s,".")==0) { strcpy(s,"\\"); *attrib=16; } if(*attrib==16) { chdir(s); return 2; } Show(); ShowMouse(); OutMessage("Click OK to send file."); return 1 ;//bao da co chon file } if(lpEvent->Msg==1&&x41Posx&&y41Posy&&x42>=lpEvent->Posx&&y42>=lpEvent->Posy) nutCancel: { HideMouse(); putimage(x11,y11,buf,COPY_PUT); farfree(buf); Cancel: Show(); ShowMouse(); OutMessage("Click mouse to chose action"); return 0; } } if(lpEvent->Msg==2) { delay(100); goto nutOK; } }while(1); } //--------------------------------------------------------- VIII. CLASS MOUSE.H #if !defined(__MOUSE_H__) #define __MOUSE_H__ #include
 11. 77 LUAÂÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP #include "screen.h" #define INT_MOUSE 0x33 #define M_LEFT 0x01 /* set if LEFT press */ #define M_RIGHT 0x02 /* set if RIGHT press */ #define M_CENTER 0x04 /* set if CENTER press */ #define M_CHANGE 0x08 /* set if mouse status is changed */ /* -- Keyboard coding bits -- */ #define KEY_NULL 0x0 #define ESC 0x1B #define ENTER 0x0D #define TAB '\t' #define INS 0xD2 #define DEL 0xD3 #define BACKSPACE 0x8 #define HOME 0xC7 #define END 0xCF #define PAGE_UP 0xC9 #define PAGE_DOWN 0xD1 /* -- Function's keys -- */ #define F1 0xBB #define F2 0xBC #define F3 0xBD #define F4 0xBE #define F5 0xBF #define F6 0xC0 #define F7 0xC1 #define F8 0xC2 #define F9 0xC3 #define F10 0xC4 #define PLUS 0x2B #define MINUS 0x2D #define SPACEBAR 0x20 #define SHIFT_TAB 0x8F #define CTRL_C 0x3 //struct time; typedef struct tagEVENT{ int Msg; int Posx, Posy; // toa do xay ra bien co chuot struct time *t; } EVENT; typedef EVENT far *LPEVENT; // Khai bao cac ham toan cuc extern void SetMouseRange(LPRECT);//LPRECT: xem SCREEN.H extern int InitMouse(LPRECT); extern void ShowMouse(void); extern void HideMouse(void); extern void MouseRead(LPEVENT); extern LPEVENT GetEvent(void); extern void DeviceRelease(int); //extern void ButtonPressed(int, LPEVENT); extern void ResetEvent(LPEVENT); //extern void MoveMouse(int x,int y);//tri extern void MouseText(int x,int y,int color1, int color2);//,char s[]); //extern int GetKey(void);
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2