intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình thiết kế thiết bị bán dẫn chứa các mạch logic điện tử có khả năng xử lý dữ liệu p9

Chia sẻ: Safs Gdfghdf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

45
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn có thể tạo đối tượng di chuyển ngang qua vùng Stage, thay đổi kích thước, hướng xoay, màu sắc, hình dạng và cách làm cho đối tượng vào hay ra mờ dần (Fade In hay Fade Out). Những thay đổi này có thể xảy ra độc lập nhau hoặc kết hợp với những sự thay đổi khác. Ví dụ, bạn có thể tạo cho đối tượng xoay và khi nó di chuyển vào ngang qua vùng Stage mờ dần.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình thiết kế thiết bị bán dẫn chứa các mạch logic điện tử có khả năng xử lý dữ liệu p9

  1. 89 LUAÂÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP t1=t; } if(DemSpace==1) { t3=t; fread(&t4,1,1,f); Value1++; fwrite(&t3,1,1,f1); fwrite(&t4,1,1,f1); fwrite(&t1,1,1,f1); fwrite(&t2,1,1,f1); DemSpace=0; do { fread(&t,1,1,f); if(t==' ') DemSpace++; }while((t=='\''||t==' ')&&DemSpace2) { end_line=1; } }while(end_line==0); }while(Value1
  2. 90 LUAÂÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP if(n==0) return dem; for(int z=0;z
  3. 91 LUAÂÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP int Color,Color1; char S[100],S1[100]; char Dri[100],Path_var[100],Name[100],TenFile[100],SubFile[100]; int chiso; public: TEXTBOX() {S[0]='\0';}//S1="Duong dan";} void InitTextBox(int x1,int y1,int x2,int y2,int color,int color1,char s[]); void Path(); void PressTextBox(); void OutTextBox(); int Left(){return l;} int Top(){return t;} int Right(){return r;} int Bottom(){return b;} void DelChar(int length);//,int xoa);//de xoa ky tu khi gap phim del tai texbox void InsertChar(char c); void GetS(char s[]){strcpy(s,S);}; void GetS_in(char s[]){strcpy(S,s);} int DuongDan(char s[]); void Get_path(char s[]){strcpy(s,Path_var);}; void Get_name(); }; #endif XV.MODULE TEXTBOX.CPP #include #include #include #include #include #include #include #include "textbox.hpp" #include "mouse.h" //--------------------------------------------------------- void TEXTBOX::InitTextBox(int x1,int y1,int x2,int y2,int color,int color1,char s[]) { char buffer[MAXPATH]; l=x1;t=y1;r=x2;b=y2; Color=color; Color1=color1; strcpy(S1,s); getcwd(buffer, MAXPATH); strcpy(S,buffer); strcat(S,"\\"); } //--------------------------------------------------------- void TEXTBOX::OutTextBox() { setfillstyle(SOLID_FILL,Color); bar(l,t,r,b); setcolor(WHITE); line(l,b,r,b); line(r,t,r,b); setcolor(BLACK); line(l,t,r,t); line(l,t,l,b);
  4. 92 LUAÂÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP setcolor(WHITE); if(Color==WHITE) setcolor(BLACK); outtextxy(l,t+(b-t-textheight(S))/2-b+t-3,S1); outtextxy(l+5,t+(b-t-textheight(S))/2,S); } //--------------------------------------------------------- /* void TEXTBOX::PressTextBox() { setcolor(BLACK); line(l,t,r,t); line(l,t,l,b); setcolor(WHITE); line(l,b,r,b); line(r,t,r,b); } */ //--------------------------------------------------------- void TEXTBOX::Path()//lay duong dan nhap vao vao bien S cua TEXTBOX { char a; int C1=Color1;//C1 la mau cua text trong textbox o che do nhap ten file setcolor(C1); outtextxy(l+5,t+(b-t-textheight(S))/2,S); chiso=0; MouseText(l+textwidth(S)+4,t+(b- t+textheight(S))/2,Color,C1);//,S);//gia dau nhac chuot char stemp[128]; strcpy(stemp,S); while((a=getch())!=13)//&&a!=27)//kiem tra phim Enter { switch(a)//kiem tra ky tu nhap vao { case 0:switch(a=getch()) { case 71://home MouseText(l+6,t+(b-t+textheight(S))/2,Color,C1);//,S); chiso=-strlen(S); break; case 72:break; case 73:break; case 75://left arrow int f=textwidth(S); int xt=l+6+f+(--chiso)*8; int yt=t+(b-t+textheight(S))/2; if(xt
  5. 93 LUAÂÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP case 80: case 81: case 82:break; case 83://del setcolor(GREEN); outtextxy(l+5,t+(b-t-textheight(S))/2,S); DelChar(strlen(S));//,chiso); f=textwidth(S); setcolor(YELLOW); outtextxy(l+5,t+(b-t-textheight(S))/2,S); MouseText(l+f+6+chiso*8,t+(b- t+textheight(S))/2,Color,C1);//,S);//so 8 la be ngang 1 ky tu break; }break; case 8://backspace setcolor(Color); outtextxy(l+5,t+(b-t-textheight(S))/2,S); chiso--; DelChar(strlen(S)); setcolor(C1); outtextxy(l+5,t+(b-t-textheight(S))/2,S); MouseText(l+textwidth(S)+6+chiso*8,t+(b- t+textheight(S))/2,Color,C1);//,S); break; case 27://Esc strcpy(S,stemp);return; default: if(a>=32&&a(r-l))break; setcolor(GREEN); outtextxy(l+5,t+(b-t-textheight(S))/2,S); InsertChar(a); setcolor(C1); outtextxy(l+5,t+(b-t-textheight(S))/2,S); MouseText(l+textwidth(S)+6+chiso*8,t+(b- t+textheight(S))/2,Color,C1);//,S);//so 8 la be ngang 1 ky tu } } MouseText(l+textwidth(S)+6,t+(b- t+textheight(S))/2,Color,C1);//,S);//truong hop phim khong co nhiem vu nao dac biet }; if (S[0]=='\0') strcpy(S,stemp); } //--------------------------------------------------------- void TEXTBOX::DelChar(int length)//xoa ky tu tai vi tri con tro { int vitri=length+chiso; for(int i=vitri;i
  6. 94 LUAÂÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP S[i]=S[i-1]; S[length+1]='\0'; S[i]=c; } //--------------------------------------------------------- int TEXTBOX::DuongDan(char s[]) { int l=strlen(s),dem,dr; char s1[200]="",s2[200]=""; dem=l-1; if(s[1]==':') switch(toupper(s[0])) { case 'A':dr=1;break; case 'B':dr=2;break; case 'C':dr=3;break; case 'D':dr=4;break; case 'E':dr=5;break; } else dr=_getdrive(); for(int i=l-1;i>0;i--) { if(s[i]=='\\') { dem=i+1; i=0; } else dem=0; } strcat(s2,&s[dem]); if(dem!=0) dem-=1; strncpy(s1,s,dem); strcpy(Path_var,s1); strcpy(Name,s2); return dr; } //--------------------------------------------------------- void TEXTBOX::Get_name() { int n=strlen(Name); int phan_ten=1; for(int i=0;i
  7. 95 LUAÂÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP C. SÖÛ DUÏNG CHÖÔNG TRÌNH DOWNLOAD. Ñeå söû duïng chöông trình DowLoad, tröôùc tieân phaûi veà maøn hình Dos (vì chöông trình ñöôïc vieát trong moâi tröông Dos, khoâng quaûn lyù ñöôïc caùc chöông trình ñieàu khieån thieát bò saún coù trong maùy, thoaùt veà Dos ñeå traùnh nhöõng xung ñoät chöông trình). Goïi teân Demo.exe, luùc ñoù maøn hình seõ h ieän leân nhö sau: Ñeå choïn file baèng caùch goõ phím, click chuoät vaøo oâ Open File. Nuùt pulldown OÂ nhaäp text Neáu nhaép nuùt pulldown thì seõ choïn file theo kieåu click chuoät. (hình sau). Choïn oå ñóa, choïn loaïi file, choïn teân file vaø click OK ñeå choïn file.
  8. 96 LUAÂÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP Sau khi choïn xong file thì trong baûng “Free memory request” xuaát hieän caùc ñòa chæ ñaàu cuoái, vaø dung löôïng boä nhôù seõ söû duïng. Sau ñoù click Send ñeå gôûi döõ lieäu ñi. Khi quaù trình truyeàn file keát thuùc thì xuaát hieän thoâng baùo “Task is complete.”
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2