intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình thiết kế thời trang phần 3

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

1.381
lượt xem
576
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình thiết kế thời trang phần 3', văn hoá - nghệ thuật, thời trang - làm đẹp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình thiết kế thời trang phần 3

 1. sm vai (h. 4.12) hi~u 9. K y c anh la hu6ng di a) Dfnh nghla canh s(1i : Canh sqi ella sqi d¢t theo chieu d9C e ua tam vai. b) K j hi#u canh s(li : Dil giup eho n guai th,? c it, m ay bier duoe yell cau ve h u6ng canh sqi cua cae chi tiet san phfrm tren b an ve ky thu~t cae c hi tiet can duqc danh dau ky hi¢u hu6ng c anh sqi r6 d mg t hee quy d~nh C\l the n hu sau : H inh 4.12 10. G hi k ich t huoc t ren b an vo a) G hi k ich thuftc Kich thuac tren ban ve th~ hi¢n dQ 100 th~t e ua v~t the duqc bi~u de d itn, ghi kfch t huac tren ban ve la m ¢t van q uan trQng trong khi l~p ban ve. K ich t huoe ghi phiti t h6ng nh:ft, t dnh b ay r6 rang. O k quy tiie va each ghi h eh thuoc quy djnh trang TCVN 10 - 74, nhiing kich thuac ghi tren ban ve th~ hi¢n s 6 d o kich t huac e ua v~t th~. - Kich thuoc dQ dai dung d an vj la cm (trang ng,mh m ay m~c), tren ban ve khong dU,?e ghi ten hay ky hi~u d an vj d o (chi ghi c hu s6). - Kh6ng du,?c ghi kich thuoc duoi dang p Mn s6. va duimg dong b) fJuimg k ich thuftc - Kich thuoc ve biing net lien manh va gi6i h~n hai dAu b~ng m ui ten (h. 4.13), d(\ 160 c ua mlli' ten ph~ thu\>c vao btl rQng c ua net c o bim t rang ban ve (h. 4.14). 47
 2. - 6b Hinh 4.13 Hinh 4 .14 l- I- Hinh 4 .15 - Khi hai d uang kich thu6c qua ngfin, khilng du chi'> ve mili ten thl t~n duang kich thuoc duqc keo dai ve hai phia va rnui duqc ve 6 ngoai hai d uang d6ng (h. 4.15). - Khi cac duang kich thuoc n6i ti€p nhau rna kh6ng du ch6 ve rnui ten thi dung diiu g~ch xion M !hay mili ten (h. 4.16). ke - DuOng kich thu6c cua do~n thAng thl song song voi do~n thang d6 (h.4.I7). - 21 Hinh 4.16 H inh 4 .17 48
 3. a Hinh 4.18 - Bieu di~n hinh d t lia thi duimg kich thuoc van ke su6t va s 6 do kich thu6c van the hi~n s 6 do toan b~ chi~u d ,i ( h.4.l8). aehb mUi ten phai ve ngal quang - DuOng d6ng qua miii ten thl (cil duimg bao sim pham). a - Con 56 kfch thuac ph~U viet chfnh xac, fO fang tren dubng kich t huac va phai viet agiiia duemg k ich thuGe, chieu c ao con s 6 kfch thuoc kh6ng be h an 3mm. - Khong cho phep bilt ky duimg net nao cua ban vo k e ch6ng len con s 6 kich thuoc. D6i voi kich thuoc qua be, kh6ng du chO ghi chii s 6 thi con s6 kich thuoc dugc ghi tren duimg kich thu6c keo dili. I I - DVNG CV VE tr~ng 1. T am q uan ella dl,mg c u vo; De l~p duge nhiing bim ve, ngulri ta p h.i dung dvng c v vo v a v;).t li¢u rieng. MOi lo~i dvng cv deu c6 nhiing tac dung rieng bi¢t c ho tirng cong vi~c trong qua trlnh thiet l~p ffi9t bim ve thiet k€. Vi v~y, de vo dugc nhanh va d~t yeu cau ky thu thu~t a) B an ve' Phili c6 kich thuoc tuang ling voi kh6 giily AD (kh6 giay to nhift). M~t b an p hii phfing, cling de khi vo k h6ng gfiy rach giily. 49 4 -GTIKQA · A
 4. b) T huuc k i Thmmg dung lo~ thuGe ke mi ca c6 dQ dai SOem va IOOem, tren thuGe co g hi d an vj r6 rang. c) B ut c hi Sir dyng h ai iO
 5. 1. Giai do~n ve p h3c t hao a giai do~ nay, nguCri thvc hi~n ban ve sau khi nam duqc cae yeu c~u cAn phiii dl! kien b 6 cl;lc b an ve, trlnh b ay phac thaD b ang but chi clIng toan b(l ban ve (ke ca khung b an ve. khung ten). Sau khi ve ph,ic thao x ong, cAn ki~m tra l~i toa.n b~ ban ve, tAY x oa nhiing net Ye k h6ng can thiet r6i rum chuy~n sang giai d0;:tn holm thi~n. do~n thi~n 2. Giai h olm a giai dO
 6. B =-_~'_ _ _ _ _ __ P H AN PHUONG PHAp THIET KE QUAN Ao THONG Dl)NG . CHUONG 5 THIET KE SO MI NO' • . .' . .' _, l " THIET KE 5 0 MI N U DANG THANG T AY DAI H inh 5.1 52
 7. I • D~C mtM KltU MAu Ao dang thing !chong ehiet, tay dai mang set, cO la sen tim (h. 5.1). s6 DO MAu (em) II . I . Dai ao sau (Das) : 62 H~ 2. eo sau (Hes) : 37 3. R(\ng vai (Rv) : 38 4. Dai tay (Dt) : 54 5. Y ang cO (Ve) : 32 6. Y ang ngl,Ie (Vn) : 84 7. Y ang m6ng (Vm) : 88 8. Cit d¢ng ngue (CDn) : 10 (Th3n tru6e : 6 ; Than sau : 4) eM. y : Luqng eil d(\ng co the tit 8 .,. y thfch, 12, them b6t tuy theo thOi trang va chat li¢u vai. v AI I II . TIEU CHUAN KhO viti 115em : 140em. IV . PHUONG PHAp T HIih KE h~ M6i quan giila than tru6e va than sau (h. 5.2). 53
 8. · A5 I '" A, A 8 , ~V A, A31 , 8, 8, , 8, , , , A, , ~ , C1~ , , C, C3 C, , C, C5 , , , , , , , , , , , , I , D, D, D3 , D'I , , , 1 1 1 1 X3 X7 X, 1 , X X6 X5 X, H inh 5.2 - MtIi quan h f giiJa than trUde vd than s au A.THAN T RUde (h. 5.3) I · GAP v Al a ngoai, mep m~t Ga'p 2 mep vai trimg nhau thee canh sqi dQc, tnii vai d~t & phia trong ngum cAt. I I· THn1:T KE 1. Ve khung Ve dUOng ga'p nttp (dinh ao) s ong song va e ach mep vai 4cm, ve tiep dUCrng giao khuy (duerng chan cue) each dUCrng gap n~p I.Scm. Tren duemg giao khuy, x ic dinh cae do~n : 54
 9. - - Dili ao AX = S6 do Das = 62 Vc +05 + 5 ' >1° H~nachAC= - 1/4 Vn = 84/4 = 21 0 :_ A1 - - - - A B so do Hes = 37 - HaeoAD = B, v~t = 2. X X, - Sa Tir cae diem A, C, D, X ke cae dl10ng ngang vuOng goc v6i dl10ng giao khuy. C'f-~~_ _______~C~ 2. Ve co ao C, - R~ng cd AAI = 1/5 Vc + 0,5 = R + 0 ' 5=69 5 , - H~ sau cd AA2 = 1/5 Vc + 6 = 52 + 6 = 12,4 3 D, D N 6iA IA 2. 0 la ditlm giila ciiaAIA,. Tir 0 l~y 0 0 1 = l cm. Vo cong y ang c dAtOtA, r6i dl1a thAng den dl10ng gap n,p. 3. Ve d u/mg vai 30 (vai con) x R~ng - vai AB = 1/2 Rv - 0,3 x, x, H~ xuOi vai BBI = 1/10 Rv + I - - -38 + 1- 8 - -4, H ink 5.3 - Than tn,tac 10 - Ve vai c on: n 6iA JB J" 4. Ve mich ao R~ng - thiln ngang nach CC I = 1/4 Vn + CDIT = 84 + 3=24 4 - Tir dilu vai BI I~y vao BI B2 = 2cm. Tir B" k e dl10ng vuOng goc v6i CC I cilt CC I t~i ~. K Ia diem g iil. c u. B ,C,. N6i KC t . I la diem giila cua KC I. N6i I~. I I Iii diem giila cua I C,. Vo cong Yang mich BIKIIC I . 55
 10. 5. Ve duang suan ao ~ ~ ~ - Rl?ng t Mn n gang eo DDI CC I - (I -;- 2) 24 - 2 22. ~ ~ ~ - Rl?ng t Mn ngang mOng XXI 1/4 V m + 3 22 + 3 25 ho~cXXI ~CCI ~24+ ~25. +I I - YO duimg Sl1im aD q ua CIDIX I, Ian c ong M u. 6, Ve gau ao - Giiun Sl1im aD X IX3 ~ 2. - Yo cong d~u til X3 den X2. y : Ve- dUCmg gau vuong goe v6'i duifng sUi'fn ao tc;i X3. Chu n~p ao 7. VO n~p aD : 4. - Ban rl?ng N ~ D~u n~p VI! d6i xUng vai yang c6 q ua dl1img gilp n~p. B. T HAN SAU (h. 5.4) < , I · GAP VAl G~p viii theo canh sqi dqc, m~t IC' C, Cs tnii ra ngoai, phan vai gAp V aG biing chi) rl?ng nhilt cua than aD I cl?ng vm duimg m ay (1/4 Y m + I CD + dl1img may) ; n€p gilp vii I . i dl1img s 6ng lung, d~t i'J p hia trong D 31--------1. D, I ngubi cAt. I I I· THlltT Kit I 1. Sang dau cae dLJang ngang cua t han tntac s ang ph!ln v ii de d t I than sau, g 6m : I x:. - Dai aD : A3 X4. I - H~ n ach : A 3C3 . X, Xs - H~ eo : A 3D 2 . Hinh 5.4 - Thiin sau 56
 11. 2 . Vo c6 3 0 - RQng cd A3A4 = 1/5 + 0,5 = 32 + 0 5 = 6 9 5 ' , - Cao d~u cd A4AS = 2cm. Ve cong c6 qua cae di~m A),A..,. 3. Vo d ulmg vai (vai c oo) - Ha xuoi v aiA3B, = 1/10 R v - 2 = 38 - 2 '" 2. . . 10 R~og vai B3B4 = 1/2 s 6 d o = = 19 - 3; - Ve d uang vai : n6i AsB40 4. V i; 0 3ch 3 0 - R(>ng t Mn n gang nach = ~4 + 2 = 23 C 'C4 = 1/4 Vn + CDTS - Til dilu vai B4 l ay vao B4B, = 1,5. ke dUCmg vu6ng g6c va cAt C)C4 t~i Cs, K 1 1a di~m gifra - Til Bs c ua BsCs . N6i K t C4, 12 la dic!m giiia c ua K ,C4. N6i 12Cs , 1213 = 1/3 12C S' Vo c ong vong n3ch B4K,I 3C4. 5 . Vo sulm 30 = C3C4 - (I .,. 2) = 23-2 = 21 - R(>ng t Mn n gang eo D2D3 R~ng than ngang mong X4XS = 1/4 Vrn + 2 = 8 : + 2 = 24 - ho~c X 4XS = C ,C4 + 1 = 23 + 1 = 24. VO duimg sU
 12. C. T AVAo I - GAP v Al Gap viii t hea canh sqi dqc 11un dUOng s ong t a y. phiin vai g ap vito b~ng e M r ¢ng nhat 8, c ua tay 3.0, m~t t rii ra ngoai, n€p gap viii d
 13. Vo cong vcng dftu tay sau B ,M, M N,A,A. b) V e yang ddu tay truIYe Chia do~n AB, lam 2 phftn, 0 Iii di~m giila cua AB,. Khoang giila OBi do xu6ng 1 ,5cm; khoiing giila O Ado len I cm. V e cong y ang dau tay sau qua ca.c di~m dii xac dinh. 5. Ve d uimg s uim t ay ( b\lng tay) vii c ua t ay - R¢ng cira tay (XX,) "84 ""8 XXI = 1/8 V n+ I + chun= + I + 6= 17,5. - Vo duimg suan t ay: N6i BIX,. - Giam suCm. X 1X2 = lern. l ay tu X l d€n X, - Ve ella lay cong d~u D. CHI TIET PHI,! 1. M ang set (h. 5.6) - Chieu dai mang set A B= Vn + 2=23 Vn/4+2 4 - Chi~u. rQng ffiang set Hinh 5.6- Mang :,;el AC = B D = 4 (vai glip d6i) cli ao (h. 5.7) A 2. I - • Gap viii lam duimg giila c6 : I '" 0, - R¢ng bi'ln cO : AB = 6 8 ", c, C - Sau chan c 6: B C= 3 - Chieu dai ban cd ( Be,) : Hinh 5.7- Ban c d ( Mu) c6 mQt tha.n t mac +Vcng c6 than sau Vcng BC I = 2 59
 14. ° - Yo vDng cMn bim c6 : Iii di~m giiia cUa BC I . 00 1 ~ lcm. YO cong C IOIB. Yo vDng ngoili bim cO: T iI A vo dUOng cong each deu dUOng c han cd 6 cm den A I roi dua tiep fa 3 cm co dk~m A 2. Noi A ,C I . v. QUY DINH C AT G IA D VONG M A Y 1. Than trll(Jc, than sau - DuOng suOn, vai con, gau :;;: 1 - Yang c6, yang mich :::;; 0,7 2. T ayao - SuOn tay I ~ ~ - Yang dau tay, cua tay 0,7 3. c il ao, mang set : xung quanh ~ 0,7 CAU H61 vA sAl TAp 1. Neu t6m t~t d ing thuc thiet ke sa mi ncr dai tay. 2. Hay thiet k e aD tren gia'y ti I~ 1:1 theo 56 do blli h9c ho~c 56 do eua em. 60
 15. BAI2 • THIET K E s a MI N fl DANG SO s AT TAY NGAN H inh 5.8 I - D~C DIEM KIEU M Au Dang b6 sat, chiet eo than tnrac va thAn sau, tay ng~n, c6 b e ve (bAll Dan ton) (h. 5.8). 61
 16. I I • s6 DO MAU ( cm) I . Dai a o sau (Da) : 57 H~ 2. eo (He) : 37 3. R
 17. N ~,: I ~ I I , , , I , , , , ~ I , , J< , I , ,' - - I I I I , , , I , , , I , , I I I ~ ~ I i qUGn h~ gil7a thdIJ tn(or.; v a than Hinh 5 .9 - MOl S (w 63
 18. A.THAN T Ruoe (h. 5.10) A, A G ap 2 m ep vai trung nhau thea canh sqi dqc, m~t tr
 19. H Ii, d iem giiia c ua A lA,'. N6i H A,. Hl lit d iem gilla cua H A,. V e c ong vong cd A JH 1A 2 va keo dai q ua n~p a o 1,5cm c o diem H ,. ~ 3 . V e ve a o: H ,C' 2 cm ; n6i H 2 H,C'N. 4. V e d!limg v ai a o (vai con) 1/2 Rv - 0,3 ~~-03~187 ~ - R(mg vai AB 2 ' , ~ ~ 3~ ~ 4,8 1/10 Rv + I +I - Ha xuoi va; BBI (hoac bang s6 do xuoi vai + 0,5). - Ve vai c on: n6i AlB]_ 5. V e nrich a o - RQng t han n gang m'ich 84 1/4 Yn + e DIT ~ - +2-23 ~ e el 4 - - Tir dau vai B[ lay vao B) ~ = 2cm. Til B2 , ke d uang vuong goe v6i e el cat e el t~i c2- K Iii di~m gifra ella B2C2. Noi KC]. I Iii di~m gifra e ua K C j _ Noi IC 2 _ I I hi di~m giUa ella IC 2 - Ve c ong vong m kh B1KI1C]- ve d!limg S!lim a o 6. ·68 R~ng ~ ~ 1/4 Ye + e DIT + chiet - than n gang eo DDI +2 4 +2,5~21,5. 88 +2 R~ng ~ ~ ~ 1/4 Ym + 2 24 - than n gang m ong XXI 4 e el + I ~ ~ 23 + 1 ~ 24). (hoac XXI - Ve d uang sUOn ao C jDIXI Ian c ong deu. 7. Ve gau ao du6i tom ~ - Giam duoi tom X IX, 7. X31il di~m giiIa eua XX!. - Ve gau cong tit X 2 qua X3 den M. 65 5 _GTTKQA·A
 20. 8. VO c hiet Luqng c hitt eo than troac = 3cm. = 1/10 V n + I ; CS = 1/10 V n + a,s. D~ - N6i SS2 va keo dai M n So, c ach dui'mg gau 7 cm. - Giam diiu chie! SSI = 3cm. Tir Sz l~y M u ra 2 b en b~ng 1/21uc;mg = SzS'4 = I,Scm. chi!!! SzS4 - Vi! chi!!!: N6i SIS4S, va SIS'4S3' B. T HAN SAU (h. 5.11) I - GAP v Al GAp viti t hea c anh sqi dQc, m~t tr:h ra ngoa.i, pharr vai gap vao b~ng e hb f ¢ng n hat e ua than a a K, c 9ng v6i duemg may. 13 8, I I - THlfT K f C, C3 C, 1. S ang dAu cae dui'mg ngang cua 1 than tru6c s ang phan vai eM cal 1 than sau, g6m : 86 •. 1 - Dai a o: A3 X4- 03 89 10 , 8, - H~ m kh : A3C3 . 1 H~ e o : A 3D 2. - 1 C hu y : Di€m A3 each dau vai 4cm (2em dUilng m ay va 2cm 1 X6 8, eao ddu co'). 1 X, c6 30 2. VO X, X', a,s - R(>ng e6 A ,A4 = 1/5 Vc + = H inh 5.11 - TI1(111 salt 32 5 +0,5 = 6,9 66 5 _GTIKQA_8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2