Giáo trình Thiết lập và quản trị Lotus Domino

Chia sẻ: Nguyen Tien Lich | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
209
lượt xem
90
download

Giáo trình Thiết lập và quản trị Lotus Domino

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong những năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống các cơ quan nhà nước và lĩnh vực quản lý hành chánh đặc biệt được chú trọng và phát triển. Với quyết định đầu tư một cách hệ thống để phát triển công nghệ thông tin thì chính phủ đã quyết định đầu tư phát triển hệ thống mạng diện rộng của chính phủ được gọi là mạng CPnet.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Thiết lập và quản trị Lotus Domino

 1. BAN U HÀNH ÁN 112 CP Công ty các gi i pháp m ng Vi t nam (VNSC) Vietnam Network Solutions Company *** Giáo trình Thi t l p và qu n tr Lotus Domino Wesite: Http://www.vnsc.com.vn Emai: info@mail.vnsc.com.vn Hà N i, 05/2005
 2. Giáo trình thi t l p và qu n tr Lotus Domino Trang 2 I GI I THI U Trong nh ng n m g n ây, vi c ng d ng công ngh thông tin trong h th ng các c quan nhà n c và l nh v c qu n lý hành chính c bi t c chú tr ng và phát tri n. V i quy t nh u t m t cách h th ng phát tri n công ngh thông tin, Chính ph ã quy t nh u t phát tri n h th ng m ng di n r ng c a Chính ph c g i là m ng CPNet. ây là m t h th ng m ng mang tính ch t chi n l c ph c v vi c trao i d li u trong các c quan c a chính ph , chính vì th , vi c l a ch n m t ph n m m m ng có s c m nh ph c v vi c truy n thông trên m ng là m t quy t nh h t s c quan tr ng. Vi c l a ch n Lotus Notes 4.x làm ph n m m n n chính c u thành nên h th ng m ng này ã th hi n vai trò quan tr ng c a ph n m m này. n m 2000 n nay, sau khi hãng Lotus c IBM mua l i, vi c t ng ng s c m nh cho ph n m m Lotus Notes c y m nh. Phiên b n máy ch , qu n tr h th ng và thi t k ng d ng c mang tên m i: Lotus Domino. Lotus Domino không n thu n ch là m t ph n m m ng d ng có kh n ng t ch c ng riêng theo phân c p, m t h th ng th tín n t n nh b c nh t th gi i, t h th ng máy ch cho các ng d ng h ng v n b n v i kh n ng t o ra các lu ng x lý ph c t p mà ã tr thành m t h các máy ch ng d ng m nh, ph c v u h t các d ch v c a Internet: POP3, SMTP, IMAP, LDAP, HTTP, WEB, JAVA SERVLET, … Vi c phát tri n các ng d ng WEB trên Lotus Domino tr nên r t n gi n b i vi c h tr phát tri n các n mã l nh vi t b ng nhi u ngôn ng khác nhau trong ng d ng c a Lotus Domino: Dynamic HTML, JavaScript, CSS, Lotus Formula. Ngôn ng k ch b n có th c l p trình b ng ngôn ng thông d ng Lotus Script ho c Java. Vi c tách h th ng qu n tr máy ch kh i Lotus Notes Client thành Lotus Domino Administrator ã làm cho công vi c qu n tr h th ng Lotus Domino c n gi n. Lotus Domino Administrator tr thành m t h th ng tr giúp qu n tr máy ch Lotus Domino h t s c m nh m , y ch c n ng v i m t giao di n thân thi n, d s d ng. B n có th d dàng th c hi n qu n tr máy ch t xa thông qua Lotus Domino Administrator. c ích c a giáo trình i m c ích h tr vi c qu n tr h th ng Lotus Domino, Ban u hành án 112 CP ã a Lotus Domino vào danh m c các h th ng giáo trình ào t o cho các d án trong khuôn kh án tin h c hóa qu n lý hành chính. Giáo trình “Thi t p và Qu n tr Lotus Domino” c phát hành v i m c ích chính là tr thành m t tài li u c s d ng là c s ào t o i ng qu n tr m ng trong h th ng các quan c a chính ph . Ngoài ra, giáo trình này còn là m t tài li u tham kh o trong quá trình h c t p c a h c viên c ng nh trong quá trình th c hành các thao tác qu n tr h th ng Lotus Domino trong h th ng m ng t i n v ang công tác c a mình. i t ng s d ng c a giáo trình Giáo trình này có th c s d ng cho các it ng ng i dùng sau: • Gi ng viên các l p ào t o thu c án 112 CP: Giáo trình này là c các gi ng viên so n giáo án lên l p c a mình. Tài li u ào t o thu c án 112 CP n v biên so n: Công ty c ph n các gi i pháp m ng vi t nam
 3. Giáo trình thi t l p và qu n tr Lotus Domino Trang 3 • c viên các l p ào t o thu c án 112 CP: Giáo trình này là tài li u chính ph c v cho vi c ào t o các khóa h c v qu n tr h th ng Lotus Domino • Qu n tr m ng c a các n v c quan hành chính s nghi p: Giáo trình này s là m t tài li u tham kh o h u ích cho vi c ho ch nh chi n l c phát tri n m ng di n r ng, máy ch email c ng nh phát tri n ng d ng. Các m c trong ph n Qu n tr h th ng h ng d n th c hành các công vi c qu n tr Lotus Domino m t cách chi ti t, có th giúp các qu n tr m ng th c hi n các công vi c hàng ngày c a mình. c c c a giáo trình Giáo trình c chia thành 5 ph n chính: Ph n I - T ng quan v Lotus Domino: Ph n này gi i thi u m t cách t ng quát v th ng Lotus Domino, bao g m c u trúc h th ng, các ch c n ng c n b n, các khái ni m trong h th ng Lotus Domino và ng d ng c a Lotus Domino trong th c ti n. Ph n II Cài t: Ph n này gi i thi u m t cách chi ti t cách thi t l p m t h th ng Lotus Domino. B n s c gi i thi u các b c cài t máy ch u tiên, các máy ch ti p theo trong h th ng. Cách khai báo ng i s d ng và k t n p máy tr m Lotus Notes Client vào h th ng c ng c gi i thi u trong ph n này. Ph n III Lotus Notes Client: Ph n này gi i thi u các ch c n ng chính c a Lotus Notes Client, t ng quan v giao di n, cách s d ng email trong Lotus Notes, các ph ng th c cài t Lotus Notes Client khi b n k t n i v i máy ch thông qua các giao th c khác nhau ho c t i các v trí làm vi c khác nhau, cách ng b d li u i máy ch t xa. Ngoài ra ph n này còn gi i thi u cho b n các ph ng pháp cài tb om t Lotus Notes Client tr thành m t ph n m m th tín n t n nh và an toàn. Ph n IV Qu n tr h th ng: Ph n này là n i dung chính c a giáo trình “Thi t l p và qu n tr Lotus Domino”. Các n i dung c trình bày là các thao tác chính trong công vi c qu n tr th ng Lotus Domino bao m: ng quan Lotus Administrator, qu n lý Domain, qu n lý h th ng b o m t, qu n lý h th ng th tín n t , cách cài t nhân b n d li u, qu n lý c s d li u. N i dung trong ph n này c trình bày theo các tác v th ng ngày c a qu n tr h th ng v i các b c ng d n chi ti t. Ph n V Phát tri n ng d ng: Ph n này gi i thi u m t cách t ng quan v các thành t c u thành nên m t ng d ng c a Lotus Domino. Trong ph n này nêu khá chi ti t v ch c n ng, nhi m v c a các thành ph n trong c s d li u. M c ích ch y u c a ph n này là giúp b n c hình dung c c u t o c a m t ng d ng Lotus Domino b n có th b sung vào ki n th c trong vi c qu n tr h th ng Lotus Domino c a mình. Tuy nhiên n i dung ph n này c ng khá chi ti t, là m t tài li u t cho cán b m i b t u ti p c n v i vi c phát tri n ng d ng Lotus Domino. Tài li u ào t o thu c án 112 CP n v biên so n: Công ty c ph n các gi i pháp m ng vi t nam
 4. Giáo trình thi t l p và qu n tr Lotus Domino Trang 4 Yêu c u v ki n th c c b n c a ng i s d ng giáo trình Do tính ch t tích h p ph c t p c a h th ng Lotus Domino, vi c ti p c n v i Lotus Domino òi h i h c viên v qu n tr h th ng ph i có m t s ki n th c nh t nh, t i thi u là: • n b n v m ng LAN, WAN • n b n v TCP/IP • n b n v h th ng th tín nt • n b n v h th ng c s d li u • n b n v các ph ng pháp b o m t i dung tr ng tâm giáo trình i dung c a giáo trình là t ng i nhi u so v i th i l ng 07 ngày. Do y, có m t s ki n th c tr ng tâm cho qu n tr h th ng Lotus Domino c n l u ý trong quá trình h c t p: • ng quan v h th ng Lotus Domino • Cài t máy ch Lotus Domino • Khai báo và k t n i máy tr m Lotus Notes v i máy ch Lotus Domino • Qu n lý Domain (Ng i s d ng, Nhóm, Máy ch , Cert ID) • Qu n lý H th ng th tín nt • Qu n lý H th ng c s d li u • Qu n lý H th ng b o m t i n i dung c a giáo trình này, chúng tôi mong mu n cung c p cho các n m t tài li u h u ích, y v h th ng Lotus Domino. Do th i gian biên so n không ph i là dài, chúng tôi không tránh kh i nh ng sai sót, r t mong cb n c m thông và góp ý cu n giáo trình này th c s có ích trong công cu c tin h c hóa qu n lý hành chính. Tài li u ào t o thu c án 112 CP n v biên so n: Công ty c ph n các gi i pháp m ng Vi t nam Tel: 04. 6244531 Fax: 04.6445726 Email: info@mail.vnsc.com.vn
 5. Giáo trình thi t l p và qu n tr Lotus Domino Trang 5 THU T NG TI NG ANH ACL (Access Control List) Danh sách truy c p Administrator Qu n tr h th ng Agent n mã ch ng trình th c hi n m t lo t các ti n trình t ng c kích ho t b i ng i s d ng ho c th i khóa bi u Application ng d ng Certificate Ch ng ch n t duy nh t nh danh m t máy ch ho c ng i s d ng Certifier ID, Cert ID p c sinh ra cùng v i ch ng ch n , s d ng ch ng th c. Client Máy tr m Client/Server Mô hình ch /khách Database s d li u Designer Ng i thi t k DNS (Domain Name System) th ng tên vùng Domain Vùng làm vi c ECL (Execution Control List) Danh sách u khi n th c hi n Folder Th m c FTP (File Transfer Protocol) Giao th c truy n t p HTML (HyperText Markup Ngôn ng ánh d u siêu v n b n Language) HTTP (HyperText Transfer Giao th c truy n siêu v n b n Protocol) IMAP (Internet Message Giao th c truy c p th trên Internet Access Protocol) Internet ng toàn c u Intranet ng n i b trong c quan – nv LDAP (Lightweight Directory Giao th c truy c p th m c Access Protocol)
 6. LotusScript Ngôn ng k ch b n c a Lotus Message Thông báo ho c Tin nh n ho c Th nt POP3 (Post Office Protocol V3) Giao th c nh n th Refresh Làm m i l i d li u Server Máy ch Tài li u ào t o thu c án 112 CP n v biên so n: Công ty c ph n các gi i pháp m ng vi t nam
 7. Giáo trình thi t l p và qu n tr Lotus Domino Trang 6 SMTP (Simple Mail Transfer Giao th c chuy n th Protocol) Formula Ngôn ng ã c công th c hóa s d ng trong Lotus Domino XML (eXtensible Markup Ngôn ng ánh d u kh m Language) URL (Uniform Resource a ch Internet c a m t v n b n ho c m t Locator) tài nguyên nào ó TCP/IP (Transmission Control Giao th c m ng Internet Protocol/Internet Protocol) SSL (Secure Sockets Layer) Giao th c truy n s li u c b o m t trên Internet thông qua TCP Domino Directory (names.nsf) Th m c d li u c t o ra trong quá trình cài t Domino l u tr thông tin v ng i s d ng, máy ch , k t n i, quy n truy c p cho m t domain c a Domino Full-Text Search Ph ng th c tìm ki m trên c s phân tích và ng ISP Nhà cung c p d ch v Internet ISDN ng tích h p a d ch v MIME (Multipurpose Internet Ph n m m cho phép g n các t p không Mail Extensions) ph i d ng text vào th nt MTA (Message Transfer Agent) Ch ng trình chuy n i d ng th nt Name & Address Book ng ng v i Domino Directory Navigator o giao di n h a cho ng i s d ng ti p c n các ch c n ng c a Lotus Domino NNTP (Network News Transfer Giao th c trên Internet dùng c tin Protocol) theo nhóm NOS (Notes Object Services) p h p các hàm l nh t o ra và truy c p thông tin trong các c s d li u và các t p Notes Named Network Nhóm các máy ch Domino ch y trên cùng t giao th c LAN NSF Ph n m r ng t p d li u c a Domino NTF Ph n m r ng c a t p ng d ng m u Connectivity) ODBC (Open Database
 8. cho phép truy c p c s d li u bên ngoài t chu n c phát tri n b i Microsoft Replica ID Mã s sinh ra khi t o c s d li u, m o duy nh t trên m t h th ng Domino Tài li u ào t o thu c án 112 CP n v biên so n: Công ty c ph n các gi i pháp m ng vi t nam
 9. Giáo trình thi t l p và qu n tr Lotus Domino Trang 7 CL C Ph n I T ng quan (1 ngày) ..................................................................... 11 1 Gi i thi u chung ........................................................................................ 11 1.1 Lotus Notes/Domino là gì? ................................................................................ 11 1.2 Các c m c n b n ........................................................................................ 11 1.3 Các ph n m m trong h th ng Lotus .................................................................12 1.4 Các ch c n ng chính c a Domino .....................................................................16 1.5 Mô hình Client/Server c a Lotus Notes Domino .............................................. 18 2 Các khái ni m c b n................................................................................. 20 2.1 c tên ........................................................................................................20 2.2 c cho máy ch và ng i s d ng............................................................25 2.3 Domain............................................................................................................... 26 2.4 Notes Named Network.......................................................................................26 2.5 Domino Directory .............................................................................................. 27 2.6 Các vai trò c a máy ch Domino.......................................................................27 3 Bài t p th c hành ....................................................................................... 28 3.1 Tình hu ng.........................................................................................................28 3.2 Bài t p ................................................................................................................29 Ph n II Cài t (2 ngày) ......................................................................... 30 1 Cài t máy ch Lotus Domino.................................................................. 30 1.1 Yêu c u v ph n c ng và ph n m m n n .......................................................... 30 1.2 Cài t máy ch Domino u tiên cho h th ng (First Server) .........................32 1.3 Cài t các máy ch ti p theo cho h th ng (Additional Server) ...................... 56 2 Cài t Lotus Notes Client ......................................................................... 67 2.1 ng ký ng i s d ng m i ..............................................................................67 2.2 Cài t các ng d ng c n thi t trên máy tr m Notes ......................................... 71 2.3 u hình Lotus Notes Client có k t n i v i máy ch ........................................ 76 2.4 Cài t Lotus Notes Client không k t n i v i máy ch ..................................... 78 3 Bài t p th c hành ....................................................................................... 81 3.1 Tình hu ng.........................................................................................................81 3.2 Bài t p ................................................................................................................82 Ph n III Lotus Notes Client (1 ngày) ..................................................... 83 1 ng quan v giao di n .............................................................................. 83 1.1 p tho i Login ................................................................................................. 83 1.2 Màn hình Logout ............................................................................................... 83 1.3 Trang Welcome.................................................................................................. 84 1.4 Bookmarks .........................................................................................................89 1.5 Workspace ......................................................................................................... 91 1.6 Các m m r ng m i v giao di n.................................................................. 94 1.7 Các c s d li u ............................................................................................... 97 1.8 Các l a ch n c a ng i s d ng (User Preferences)......................................... 98 1.9 Danh m c u khi n thi hành (Execution Control Lists) .................................99 1.10 Các ch view c a Notes..........................................................................100 2 Làm vi c v i th tín n t c a Lotus..................................................... 101 2.1 hòm th .....................................................................................................101 2.2 Các th m c trong hòm th ............................................................................. 103 2.3 Thanh công c .................................................................................................. 105 2.4 o th m i......................................................................................................105 2.5 ng Refresh Inbox ....................................................................................106 Tài li u ào t o thu c án 112 CP n v biên so n: Công ty c ph n các gi i pháp m ng vi t nam
 10. Giáo trình thi t l p và qu n tr Lotus Domino Trang 8 2.6 ánh d u th ch a c .................................................................................... 107 2.7 Các l a ch n xóa th ....................................................................................... 108 2.8 Qu n lý t p g n................................................................................................ 109 2.9 t màu theo ng i g i ................................................................................... 110 3 Qu n lý Location ..................................................................................... 112 3.1 Tài li u Location là gì? .................................................................................... 112 3.2 Cài t m t location......................................................................................... 112 4 Qu n lý c ng............................................................................................ 115 4.1 Cho phép ho c không cho phép s d ng c ng ................................................ 116 4.2 p x p l i m t c ng........................................................................................116 4.3 Ch ra các l a ch n c a c ng ........................................................................... 117 4.4 Cài t modem ................................................................................................. 117 4.5 Mã hóa d li u c g i qua c ng .................................................................. 118 4.6 Cài t thêm c ng ............................................................................................ 118 4.7 i tên c ng..................................................................................................... 119 4.8 Xóa m t c ng................................................................................................... 119 4.9 Ki m tra tình tr ng c a c ng............................................................................ 120 5 Nhân b n d li u (Replication) ................................................................ 120 5.1 ng quan ........................................................................................................120 5.2 Các l a ch n Replication................................................................................. 121 6 th ng b o m t ..................................................................................... 124 6.1 ng quan v h th ng b o m t c a Lotus Notes Domino..............................124 6.2 Khóa tài li u..................................................................................................... 125 6.3 p tho i cài t b o m t cho ng i s d ng .................................................127 6.4 ng Login s d ng m t kh u c a Windows............................................. 127 7 Bài t p th c hành ..................................................................................... 129 Ph n IV Qu n tr h th ng (3 ngày)..................................................... 130 1 ng quan v Lotus Domino Adminsitrator Client................................... 130 1.1 Kh i ng Domino Administrator................................................................... 130 1.2 Ch n máy ch qu n lý ................................................................................ 130 1.3 d ng b n u khi n c a Domino Aministrator ......................................... 130 2 Qu n lý domain........................................................................................ 134 2.1 Qu n lý ng i s d ng..................................................................................... 134 2.2 Qu n lý nhóm...................................................................................................140 2.3 Qu n lý các máy ch ........................................................................................ 142 2.4 o m i m t Cert ID cho t ch c thành viên ..................................................146 3 Qu n lý h th ng b o m t (Security) ........................................................ 148 3.1 Ph ng pháp ch ng th c trong Notes ............................................................. 148 3.2 ACL và Roles................................................................................................... 156 3.3 u khi n truy c p cho máy ch .................................................................... 161 4 th ng th tín n t (Messaging) ....................................................... 166 4.1 c m v th tín n t c a Notes.............................................................166 4.2 Các tài li u có liên quan n th tín n t trong Domino Directory ............168 4.3 ho ch s d ng th tín n t c a Notes .................................................... 172 4.4 th ng nh tuy n th n t ......................................................................173 4.5 Thi t l p Mail-In Database .............................................................................. 175 4.6 Qu n tr th tín n t ..................................................................................... 177 4.7 Shared Mail......................................................................................................178 4.8 Mã hóa th tín.................................................................................................. 185 5 Nhân b n d li u (Replication) ................................................................ 186 Tài li u ào t o thu c án 112 CP n v biên so n: Công ty c ph n các gi i pháp m ng vi t nam
 11. Giáo trình thi t l p và qu n tr Lotus Domino Trang 9 5.1 Các ki u Replication........................................................................................ 186 5.2 u hình Replication .......................................................................................187 5.3 Nhân b n d li u làm vi c nh th nào ........................................................... 190 6 Qu n lý các c s d li u (Database) ....................................................... 197 6.1 Th m c liên k t (Directory Link) .................................................................. 197 6.2 Th vi n c s d li u ..................................................................................... 197 6.3 p nh t ch s view và tìm ki m toàn v n ..................................................... 200 6.4 Nén c s d li u ............................................................................................. 201 6.5 a ch a c s d li u.....................................................................................202 6.6 Qu n lý c c a c s d li u ........................................................................... 203 7 Bài t p th c hành ..................................................................................... 204 7.1 Tình hu ng....................................................................................................... 204 7.2 Bài t p .............................................................................................................. 205 Ph n V Phát tri n ng d ng (2 ngày) .................................................. 207 1 ng quan v Lotus Domino Designer Client .......................................... 207 1.1 Làm quen v i Domino Designer......................................................................207 1.2 Các ph n t thi t k c a Domino..................................................................... 215 1.3 tr các tiêu chu n qu c t v l p trình .......................................................221 1.4 tr nhi u lo i Client ...................................................................................222 1.5 tr a ngôn ng ..........................................................................................222 1.6 Truy c p các c s d li u chuyên nghi p....................................................... 222 2 o m i và qu n lý c s d li u ............................................................. 222 2.1 Creating a Database ......................................................................................... 222 2.2 Changing the Database Properties ................................................................... 224 3 Form ........................................................................................................ 225 3.1 Form................................................................................................................. 225 3.2 o m i m t tr ng .........................................................................................226 3.3 d ng các thi t k dùng chung Subforms ....................................................231 3.4 Layout regions ................................................................................................. 233 3.5 Làm vi c v i Collapsible Section ....................................................................234 3.6 d ng b ng ...................................................................................................234 3.7 Các ph n t nhúng ........................................................................................... 236 3.8 Các c m khác c a Form........................................................................... 239 3.9 lý nh i v i Form ...................................................................................239 3.10 d ng bi n CGI........................................................................................240 4 Page......................................................................................................... 242 4.1 Page là gì?........................................................................................................ 242 4.2 o m i m t Page............................................................................................242 4.3 Ch nh các thu c tính c a Page.....................................................................242 4.4 Các s ki n c a Page ....................................................................................... 244 4.5 Kích ho t Page ................................................................................................. 244 5 View, Folder và Navigator ....................................................................... 244 5.1 nh ngh a........................................................................................................ 244 5.2 o m i View ..................................................................................................246 5.3 Creating a Button on the Action Bar ............................................................... 249 5.4 Các th thu t khi thi t k View ....................................................................... 249 5.5 Thi t k Folder.................................................................................................251 5.6 Qu n lý truy c p cho view và folder................................................................251 6 Agent ....................................................................................................... 251 6.1 Quy n t o Agent .............................................................................................. 251 6.2 o m i agent ..................................................................................................252 Tài li u ào t o thu c án 112 CP n v biên so n: Công ty c ph n các gi i pháp m ng vi t nam
 12. Giáo trình thi t l p và qu n tr Lotus Domino Trang 10 6.3 Ki m tra m t Agent ......................................................................................... 254 6.4 Kích ho t và h y b Schedule Agent...............................................................255 7 Frameset .................................................................................................. 256 7.1 Ch nh thu c tính cho Frameset .................................................................... 257 7.2 Ch nh thu c tính cho Frame ........................................................................ 258 7.3 Thay i ki u hi n th c a Frameset............................................................... 259 8 Outline..................................................................................................... 259 8.1 Màn hình thi t k c a outline .......................................................................... 259 8.2 o m i m t Outline........................................................................................261 8.3 Outline nhúng .................................................................................................. 261 9 Tài nguyên dùng chung – Shared Resources ............................................ 262 9.1 nh – Images ................................................................................................... 262 9.2 p – Files .......................................................................................................262 10 Formula............................................................................................... 263 11 Lotus Script......................................................................................... 263 11.1 Ngôn ng m r ng c p cao c a BASIC ......................................................264 11.2 Ch y trên nhi u n n t ng khác nhau............................................................264 11.3 Ngôn ng l p trình h ng i t ng...........................................................264 11.4 c h tr trong các ng d ng Lotus ....................................................... 264 11.5 tr OLE/COM........................................................................................264 11.6 Có th dùng chung v i @function ..............................................................264 11.7 Tích h p v i môi tr ng phát tri n .............................................................264 11.8 Kh m thông qua LSX...............................................................................265 11.9 t n i v i c s d li u khác.....................................................................265 Tài li u ào t o thu c án 112 CP n v biên so n: Công ty c ph n các gi i pháp m ng vi t nam
 13. Giáo trình thi t l p và qu n tr Lotus Domino Trang 11 Ph n I T ng quan (1 ngày) 1 Gi i thi u chung 1.1 Lotus Notes/Domino là gì? th ng Lotus Notes/Domino là m t h th ng tích h p th tín n t và các ng d ng WEB cho các công ty có th c i thi n kh n ng áp ng yêu u c a khách hàng và các ti n trình th ng m i c a h . Domino là m t gi i pháp m , có ki n trúc th ng nh t, ã c các công ty l n trên th gi i tin ng xây d ng các h th ng thông tin b o m t, các ng d ng mang tích ch t c ng tác và th ng m i. Các máy ch Domino ã cài t m t h th ng tiêu chu n v i Internet, n gi n trong qu n tr h th ng và tích h p v i các th ng n n. V i quá trình pháp tri n lâu dài, Lotus Notes/Domion ã v t qua các rào c n v s d ng chung tài nguyên, qu n lý h th ng, phân ph i thông tin, tr giúp ng i s d ng v i các ti n trình ng b và t ng ã giúp cho khách hàng c i ti n các ho t ng trong công ty c a mình. Lotus Notes/Domino làm cho các ti n trình thông tin, c ng tác và ph i h p gi a các nhân viên trong công ty c ng b và d dàng. Nó là s k t h p a các c s d li u h ng v n b n, m t c s h t ng v th tín nt r ng và s phát tri n ng d ng có th ch y trên nhi u h u hành. Lotus Notes/Domino ang d n u trong th tr ng ph n m m mô hình client/server cho h th ng thông tin c ng tác và th ng m i nt .V is c nh c a h th tín n t và truy n d n d li u, nó có th m ng n cho n t t c nh ng thông tin mà b n c n nh : § Th tín n t (E-mail) § ch làm vi c (Calendar) § Các công vi c c n làm (To do lists) § a ch i tác (Address Book) § Tìm ki m a ch trên Internet (Internet address lookups) § Trình duy t WEB (Web browsing) § Ph n m m th tín theo chu n Internet (IMAP or POP) § o m t thông qua ch ng th c nt 1.2 Các c mc nb n § n gi n trong s d ng: Phiên b n 6 ã c i ti n m t b c l n v giao di n, t ng c ng các công c và thông minh c a chúng, n gi n trong l u tr và tìm ki m. § Tích h p h th ng qu n lý v i h th ng thông tin n t cho các c quan m i m c khác nhau v i nhi u kh n ng qu n lý và th c hi n các nhi m v c bi t. Tài li u ào t o thu c án 112 CP n v biên so n: Công ty c ph n các gi i pháp m ng vi t nam
 14. Giáo trình thi t l p và qu n tr Lotus Domino Trang 12 § Tích h p h th ng th tín n t theo tiêu chu n Client/Server: Phiên n 6 ã t o ra m t mô hình th tín n t client/server tin c y, m r ng, ng thích v i các tiêu chu n trên th gi i. § Kh n ng làm vi c v i nhi u th lo i máy ch : V i s c p nh t thêm các giao th c m i, Lotus Notes/Domino tr thành công c m nh m cho ng i s d ng không quan tâm n c s h t ng c a h th ng thông tin. § r ng h tr cho thi t b di ng và ng i s d ng t xa § Tích h p v i Internet: ng ý cho ng i s d ng k t n i tr c ti p v i Internet t Lotus Notes/Domino § Phát tri n ng d ng và L p trình: Xây d ng ng d ng trong môi tr ng Lotus Notes/Domino là n gi n v i s h tr c a Lotus Script 4.0, m t ngôn ng không ph thu c vào h u hành, t ng thích v i ngôn ng BASIC, h ng i t ng và c c p nh t thêm nhi u công c m i p trình. § Lotus Notes/Domino có kh n ng h tr làm vi c t i nhi u v trí khác nhau trên th gi i, s d ng nhi u ngôn ng . 1.3 Các ph n m m trong h th ng Lotus 1.3.1 Máy ch Domino 1.3.1.1 Domino Application Server Domino Application Server là s k t h p gi a h th ng th tín n t và và máy ch ng d ng. H th ng này làm cho ng i s d ng n gi n trong vi c tích h p các h th ng n n v i các ti n trình th ng m i. Các ng d ng c phát tri n n n các máy ch này c s d ng các tính n ng c a th tín n t o ra các ng d ng mang tính c ng tác và ng b . 1.3.1.2 Domino Messaging Server Domino Messaging Server c s d ng cho h th ng th tín n t , l ch và th i khóa bi u. Nó ã c xây d ng s n bên trong m t h th ng e-mail và ng d ng c ng tác bao g m c di n àn th o lu n. Domino Messaging t h p s h tr các công ngh m i nh t c a Internet v i các các c m tiên ti n c a h th ng th tín n t , kh n ng tin c y và t c th c hi n a Lotus Domino. 1.3.1.3 Domino Enterprise Server Domino Enterprise Server h tr gi ng nh Domino Application Server nh ng c ng thêm vao ó các kh n ng h tr v cluster và kh n ng s n sàng áp ng cao (24/24). 1.3.2 Máy tr m Notes Gi ng nh các phiên b n tr c c a Lotus Domino, Domino 6 ti p t c t p trung vào kh n ng n gi n cho s d ng. B i v y, nó có m t l ng l n máy tr m s n sàng cho vi c s d ng, m i cái c thi t k cho m t m c ích riêng. • Lotus Notes 6 Tài li u ào t o thu c án 112 CP n v biên so n: Công ty c ph n các gi i pháp m ng vi t nam
 15. Giáo trình thi t l p và qu n tr Lotus Domino Trang 13 • Domino Designer 6: dùng cho máy tr m phát tri n ng d ng • Domino Administrator 6: dùng cho máy tr m qu n tr h th ng • Mobile clients (Thi t b c m tay, n tho i di ng có trình duy t) • iNotes Web Access • iNotes for Microsoft Outlook Ph n l n các ch c n ng c a Lotus Domino có th c ti p c n trên trình duy t Web. Lotus Domino bao g m c ng d ng qu n tr trên Web. 1.3.2.1 Lotus Notes 6 Lotus Notes hi n ang d n u trong th tr ng e-mail tích h p và ph n m c ng tác cho Internet. Trong phiên b n 6, Notes th m chí ã c thi t m h n, r t gi ng Web, có kh n ng tùy bi t cao h n các phiên b n tr c. B n có th s d ng Notes g i và nh n Internet mail, các cu c h n p, duy t th trên Web, tham gia vào các nhóm tin t c trên Internet và th c hi n các m r ng m i c a Welcome Page theo dõi t t các tin t c quan tr ng hàng ngày. B n c ng có th s d ng Notes t o ra các database, duy t các database hi n t i, truy c p các ng d ng Notes. Danh m c d i ây là m t s m m i c a Notes nh m c i thi n kh n ng d s d ng: Welcome page Notes R5 ã c c p nh t Welcome Page, có th cung c p cho b n các thông tin quan tr ng ngay l p t c sau khi b n ng nh p vào h th ng: th tín n t , l ch công tác, danh sách công vi c c n làm, các trang Web, và t t c nh ng gì b n c n. V i Notes 6, Welcome Page ã c thi t k l i t ng c ng kh n ng d s d ng và t o thêm nhi u tính n ng cho b n. Các tính n ng ó là: • r ng các l a ch n và có wizard tùy bi n Welcome Page m t cách d dàng. • Các m o d dàng cho vi c s d ng Notes client • ng c ng các n i dung có th hi n th gi ng nh View và truy c p i các th m c trong h th ng • Welcome Page ã c frame hóa, m t “switcher” có th chuy n i i dung c a frame, ví d , chuy n t Inbox c a b n t i Calendar trong cùng m t frame • Các nút trên Welcome Page, ví d , t o m t th n t m i ho c m t i dung l ch làm vi c. • Khung xem n i dung tr c quan, gi ng nh Notes database • Launch Pad, cho vi c truy c p nhanh các ng d ng, các công vi c hàng ngày, các liên k t Notes và Web • Quick Notes, trên bên ph i c a màn hình, cho ph p b n t o m i mail, i tác, nh c vi c, … mà không c n ph i m các c s d li u ch a chúng. Tài li u ào t o thu c án 112 CP n v biên so n: Công ty c ph n các gi i pháp m ng vi t nam
 16. Giáo trình thi t l p và qu n tr Lotus Domino Trang 14 Bookmarks Bookmark làm cho b n có kh n ng t o các liên k t t i các ph n t a Notes, ví d nh : view, database, document ho c Internet Site. t o m t bookmark, t t c vi c b n c n làm là kéo m t liên k t vào thanh Bookmark . Bookmarks trong Notes 6 c ng cung c p kh n ng kéo th , có ngh a là b n có th Bookmark b t c cái gì trong h th ng, bao g m c tài li u Microsoft Word, các t p trình di n, th c d li u. Các m m r ng Notes 6 bao g m: th m c Startup và th m c History Th m c Startup ng ý cho b n bookmark các c s d li u, trang Web, th m chi các ph n m m khác mà b n mu n m khi b t u s ng Notes Client. Th m c History hi n th cho b n t t các các tài li u, các view, các database, các trang Web ho c b t c th gì b n ã t ng m trên máy tr m. Mail, calendar and scheduling Notes Calendar là m t view trong c s d li u mail c a b n qu n lý th i gian c a b n. B n có th theo dõi các cu c h p, các cu c h n p, các l k ni m, nh c vi c và các s ki n. V i Calendar, b n c ng có th ki m tra l ch làm vi c c a ng i khác, m i h tham d h p, ki m tra các vi c th c hi n các công vi c và th m chí t s n các cu c h p. B n có nh ng l a ch n ng ý m t ng i nào ó qu n lý th i gian cho b n, ví d nh th ký. t trong nh ng c m m i c a Mail là các th ch a c cs hi n th bên c nh m i th m c c a b n. Nó s làm cho b n n gi n khi tùy bi n Inbox, Ví d b n có th s p x p l i các c t. c m này ã c áp d ng cho t t các các view, không ch cho Inbox. M t c m h u d ng n a ã c a vào là “Auto Inbox Refresh”, s ng ki m tra xem có th m i hay không và t ng refresh Inbox. Calendar view không hi n th d i d ng b ng mà nó hi n th m t cách d dàng cho ng i s d ng chuy n i ngày, tu n, tháng. Các ph n t c a calendar c thi t k l i bao g m nhi u công c trên t form. T t c các ph n t trong calendar c s d ng mã màu, làm cho vi c phân bi t gi a các cu c h p, cu c h n g p, nh c vi c d dàng. ây là m t s ví d v các tính n ng khác trong Notes 6: • H tr iCalendar và vCard. • t s view m i v ngày, tu n, tháng • Nhi u l a ch n in, bao g m c vi c in vào trong m t tài li u a Notes • Các l a ch n m i trong vi c hi n th view: Summarize (cho t t các view) and Show Time Slots (cho tu n và tháng). Tài li u ào t o thu c án 112 CP n v biên so n: Công ty c ph n các gi i pháp m ng vi t nam
 17. Giáo trình thi t l p và qu n tr Lotus Domino Trang 15 • Có th nh n vào tháng ho c n m trên màn hình ch n ngày thay i nhanh tháng và n m • t thanh cu n t i phía d i c a màn hình di chuy n nhanh n ngày khác. Document locking Notes 6 bao g m m t công c h u ích cho vi c c ng tác. Bây gi b n có th khóa và m khóa cho các tài li u. Khi ch c n ng này c kích ho t trên m t database, ng i s d ng v i quy n th p nh t là Author có th khóa m t tài li u trên b t c a b n sao nào, ng n ch n ng i s d ng khác v i cùng quy n h n có th thay i n i dung c a tài li u. Th m chí c manager c a database này c ng không th thay i n i dung các tài li u ã b khóa. Ch c n ng này c kích ho t trong h p tho i thu c tính c a Database. 1.3.2.2 Domino Designer 6 Domino Designer 6 c s d ng t o ra các ng d ng c a Domino. 1.3.2.3 Domino Administrator 6 Domino Administrator là m t công c m nh m cho phép b n th c hi n t t nh ng tác v qu n tr t m t giao di n h a. Domino Administrator cho phép b n qu n tr ng i s d ng, t p, và các máy ch . T t c c th c hi n mà không ph i chuy n i các công c khác. Domino Administrator c thi t k theo c s c a nhi m v qu n tr . Nó phân bi t ra các tab khác nhau th c hi n m t nhóm các tác v có quan h v i nhau. ts c m m i là: • Qu n lý chính sách • ng nâng c p máy tr m v i Smart Update • tr Roaming User • Qu n tr ASP • Tri n khai các Welcome page • Thông kê và phân tích h th ng 1.3.2.4 Ng i dùng di ng Lotus Notes là m t trong nh ng ph n m m ang d n u trong gi i pháp di ng. Lotus Mobile Notes hi n t i là m t ph n c a ph n m m Domino Everyplace. Mobile Notes c ng v i Domino Everyplace s cho phép b n kh n ng truy c p vào th tín n t , l ch công tác, th m c và các ng ng t các thi t b không dây nh PDA ho c WAP enable phone. Mobile Notes có h th ng menu ng b v i h th ng Notes. 1.3.2.5 iNotes Tài li u ào t o thu c án 112 CP n v biên so n: Công ty c ph n các gi i pháp m ng vi t nam
 18. Giáo trình thi t l p và qu n tr Lotus Domino Trang 16 iNotes cung c p m t h th ng th tín m nh m , c ng tác và kh n ng v th ng m i n t cho các ng i s d ng Web. Thêm vào ó, iNotes t ng ng s tin c y, kh n ng m r ng, b o m t c a các d ch v Domino t i các ng i s d ng. INotes cung c p kh n ng qu n lý t p trung và tri n khai th ng off-line. iNotes bao g m: - iNotes Web Access - iNotes Access for Microsoft Outlook • iNotes Web Access iNotes Web Access cung c p cho ng i s d ng Web giao di n s d ng Notes Mail và Notes Calendar cùng v i các ch c n ng v th i khóa bi u. ng i s d ng có th nh n và g i mail, xem l ch làm vi c, m i các ng i s ng khác tham gia h p, t o m i m t danh m c công vi c c n làm, và làm vi c ch không k t n i v i máy ch . Tuy nhiên, ng i s d ng không th truy c p b t c database nào khác ngoài h p th . Sau khi cài t s d ng iNotes Web Access, m t ng i s d ng có th s ng c Notes Client tiêu chu n và m t trình duy t Web truy c p vào hòm th c a h . B i vì c Notes Client và iNotes Web Access ho t ng trên cùng m t hòm th . t s ch c n ng khác: • Kéo th vào Folder • Các c i ti n v Calendar và Scheduling • Khóa Welcome Page • M r ng v Rich text •T ng refresh giao di n • iNotes Access for Microsoft Outlook n ph m này cho phép b n k t n i v i hòm th Notes c a mình thông qua MS Outlook. Ng i s d ng MS Outlook h u nh không ph i thay i gì khi s d ng iNotes Access for Outlook, n gi n là ng i s d ng mail, calendar, và task trên Domino thay cho MS Exchange. 1.4 Các ch c n ng chính c a Domino 1.4.1 u tr d li u Tài li u trong m t Domino database có th ch a ng b t c lo i i t ng và d li u nào, bao g m text, rich text, s , d li u có c u trúc, hình nh, âm thanh, t p g n, các i t ng nhúng, Java Applet và ActiveX. M t công c tìm ki m Full Text Search n i t i làm cho các quá trình l p ch s và tìm ki m n gi n. C c u l u tr i t ng ng th i làm cho các ng d ng Domino có kh n ng tùy bi n cao . Tài li u ào t o thu c án 112 CP n v biên so n: Công ty c ph n các gi i pháp m ng vi t nam
 19. Giáo trình thi t l p và qu n tr Lotus Domino Trang 17 1.4.2 ch v th m c t th m c n s qu n lý t t c các tài nguyên thông tin cho máy ch , c u hình m ng, qu n lý ng d ng và b o m t. Domino bao g m c h th ng ng b ng i s d ng gi a NT và Domino và các h th ng t ng thích v i LDAP. Th m c là n n t ng cho s n gi n trong qu n lý và b o m t các ng d ng Internet, Intranet c a b n. 1.4.3 om t Mô hình b o m t c a Domino cung c p s ch ng th c cho ng i s d ng, ch ký n t , qu n lý truy c p m t cách linh ng và mã hóa d li u. H th ng b o m t c a Domino cung c p cho b n kh n ng m r ng các ng ng intranet cho khách hàng và i tác th ng m i. 1.4.4 Nhân b n d li u th ng nhân b n d li u hai chi u t ng và ng b thông tin và các ng d ng phân tán trên các v trí a lý khác nhau. S nhân b n d li u làm cho các ng d ng th ng m i c a các b n luôn s n sàng v i ng i s d ng không ph thu c vào th i gian và v trí a lý. 1.4.5 Th tín nt t h th ng th tín n t theo mô hình client/server tiên ti n v i h th ng ch và th i khóa bi u c xây d ng s n bên trong, t ng c ng kh n ng cho các cá nhân và các nhóm có kh n ng g i và phân ph i thông tin m t cách d dàng. th ng Message transfer agents (MTAs) i li n v i s m r ng h th ng i Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)/Multipurpose Internet Mail Extension (MIME), x.400, cc:Mail™. D ch v th tín n t c a Domino cung c p m t máy ch n h tr m t l ng l n máy tr m: Post Office Protocol V3 (POP3), Internet Message Access Protocol V4 (IMAP4), Message Application Programming Interface (MAPI), và Lotus Notes. 1.4.6 Máy ch Web Lotus Domino cung c p m t máy ch Web c tích h p s n có th l u tr các Web site có th cung c p cho các trình duy t Web, ng i dùng Notes và ng i dùng thi t b di ng ng th i có th ph c v các ng d ng Web c thi t k trong các Notes database. Khi m t trình duy t Web yêu c u t trang web trong Domino database, Domino chuy n i tài li u ó thành HTML. Khi m t trình duy t Web yêu c u m t trang HTML, Domino c nh ng t p này tr c ti p t h th ng. Sau ó máy ch Web dùng giao th c HTTP chuy n nh ng thông tin này t i trình duy t Web. 1.4.7 ng d ng dòng công vi c t c c u t o dòng làm vi c phân tán, nh tuy n và theo dõi tài li u theo t ti n trình c nh ngh a s n trong ng d ng c a b n. Workflow s cho phép b n liên k t và phân lu ng các hành ng th ng m i xuyên qua t t ch c và cho phép b n t ng tác v i khách hàng, i tác và các i lý phân ph i. Tài li u ào t o thu c án 112 CP n v biên so n: Công ty c ph n các gi i pháp m ng vi t nam
 20. Giáo trình thi t l p và qu n tr Lotus Domino Trang 18 1.4.8 ng hóa ti n trình (Agents) Agent cho phép b n t ng hóa các ti n trình tu n t , lo i b các nhi m v qu n tr h th ng th ng xuyên, t ng t c th c hi n cho các ng d ng th ng m i. Agent có th th c hi n b ng các s ki n ho c th i gian trong các ng d ng. Agent có th ch y trên Domino Server ho c Notes Client. 1.4.9 Môi tr ng phát tri n ng d ng Domino Designer là m t ph n m m t ng th v i c m chính là môi tr ng phát tri n tích h p. Nó cho phép truy c p m t cách d dàng t t t t c các tính n ng c a máy ch Domino. 1.4.10 Mô hình it ng th ng nh t Domino xu t m t mô hình th ng nh t cho vi c truy c p các i t ng c a nó thông qua các i t ng back-end, cho dù b n s d ng Lotus Script hay Java. Nó ng ý cho b n chuy n i ngôn ng l p trình mà không ph i h c cách l p trình m i cho Domino. 1.4.11 ng tác d li u DECS (Domino Enterprise Connection Services) là m t ph n c a Domino Server. Nó là môt k thu t c phát tri n b i Lotus, u tiên cg nv i NotesPump 2.5, cung c p m t cách n gi n trên c s giao di n form u gi , tích h p v i các c s d li u ngoài t Domino. Nó ng ý cho ng i phát tri n ng d ng ánh x các tr ng trong form t i các tr ng trong ng c a c s d li u quan h , không c n l u gi b t c d li u nào trên Dominn database. 1.4.12 Kh n ng m r ng và tin c y Domino Enterprise Server cho phép n o cluster t 6 máy ch Domino cung c p c hai kh n ng v m r ng và ki m soát l i, t i a kh ng s n sàng c a h th ng. M t k thu t nhân b n theo th i gian th c s giúp cho d li u trên các máy ch luôn luôn c ng b . Chú ý: Máy ch Domino không gi ng nh m t file server. M t file server cung c p truy c p cho các tài nguyên dùng chung nh là máy in, ng d ng, … Domino là m t máy ch ng d ng qu n lý theo ti n trình cung c p các ch v c n thi t cho s qu n lý hi u qu c a truy n thông và ng d ng. 1.5 Mô hình Client/Server c a Lotus Notes Domino Hình d i ây hi n th các ph n t chính trong h th ng Lotus/Domino. Các u t ph n c ng là máy tính c a ng i s d ng Notes, máy ch Domino và ng máy tính k t n i gi a chúng. Các ph n m m c cài t trên các máy tính này. Có 3 m c ki n trúc c s d ng gi ng nhau trên c máy ch và máy khách và m i ph n t chính thu c v m t m c c li t kê d i ây: o Các ch ng trình trên máy tr m và máy ch o ch v các it ng c a Notes - Notes Object Services (NOS) o Các c s d li u và t p Tài li u ào t o thu c án 112 CP n v biên so n: Công ty c ph n các gi i pháp m ng vi t nam

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản