intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Thực hành cung cấp điện

Chia sẻ: đỗ Văn Chung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

3.192
lượt xem
2.116
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Thực hành cung cấp điện sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản, trang bị và trau dồi những kỹ năng cần thiết về lắp đặt điện dân dụng và công nghiệp. Cùng tham khảo nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Thực hành cung cấp điện

 1. Giáo trình THỰC HÀNH CUNG CẤP ĐIỆN
 2. Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n L i gi i thi u Giáo trình th c hành cung c p i n là tài li u chính c a môn h c “ Th c hành cung c p i n”. Môn h c th c hành cung c p i n s trang b cho sinh viên nh ng ki n th c căn b n, trang b và trau d i nh ng k năng c n thi t v l p t i n dân d ng và công nghi p. H c t t môn h c, sinh viên có th t mình gi i quy t các v n th c ti n luôn g n v i m t công nhân ho c cán b k thu t ngành i n, ó là s a ch a, l p t i n nhà, l p t m ch bơm nư c t ng, và nâng cao hơn, sinh viên có th v n hành, i u khi n các t phân ph i hi n i, các t bù h th t ng. Sinh viên s hoàn toàn t tin khi ti p c n v i th c ti n. V i m c tiêu là cung c p m t cách y nh t các ki n th c c n thi t cho các sinh viên khi th c hành,giáo trình ư c trình bày m t cách cô ng, d hi u, c g ng ch t l c các ki n th c c n thi t. Sinh viên mu n tìm hi u có th tìm c trong các tài li u liên quan. V i mong mu n là các sinh viên ph i c g ng, nghiêm túc trong khi th c hành, các bài th c hành có nh ng yêu c u r t cao. th c hi n hoàn thành t t trong th i gian gi i h n, ngoài nh ng n l c cá nhân, các sinh viên ph i có tinh th n làm vi c t p th , phân công công vi c t ng cá nhân trong nhóm h p lý. ó chính là tác phong công nghi p c a nh ng sinh viên ngành i n. Cu n sách ư c hoàn thành trong th i gian ng n, vì v y không th tránh ư c nh ng thi u sót. M i góp ý, xin vui lòng g i v Khoa Công Ngh i n - B môn Cung C p i n. Ho c có thê liên h tr c ti p cho các tác gi . S ph n h i c a qúy v là s khích l l n cho chúng tôi . Tp.HCM, tháng 01 năm 2007 Các tác gi . Tr n Thanh Ng c Võ T n L c Nguy n Minh Tâm Dương Thanh Long B môn cung c p i n 1
 3. Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n M CL C Stt H ng m c Trang I PH N 1 - LÝ THUY T 1 ξ1 Kí hi u i n và b n v cung c p i n 4 2 ξ2 Các m ch èn cơ b n 10 3 ξ3 M ch qu t tr n và chuông i n 15 4 ξ4 L p t m ch i n 18 5 ξ5 M ch bơm nư c dùng phao nh a 23 6 ξ6 M ch bơm nư c dùng rơle 26 7 ξ7 T phân ph i và h th ng máng cable 29 8 ξ8 Bù công su t ph n kháng 37 II PH N 2 - TH C HÀNH 1 Bài 1 : l p t m ch i n âm tư ng v i m ch èn th p 41 sáng theo th t 2 Bài 2 : l p t m ch i n âm tư ng v i m ch èn phòng 42 ng 3 Bài 3 : l p t m ch i n âm tư ng v i m ch èn c u 43 thang 4 Bài 4 : l p t dây trong ng tròn c ng 44 5 Bài 5 : l p t dây trong ng n p vuông 45 6 Bài 6 : m ch bơm nư c s d ng rơle 46 7 Bài 7 : m ch bơm nư c s d ng phao nh a 47 8 Bài 8 : t phân ph i và h th ng máng cable. 48 9 Bài 9 : l p t h th ng máng cable. 50 10 Bài10 : t bù h th 53 B môn cung c p i n 2
 4. Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n PH N 1 LÝ THUY T G m các bài sau : ξ1 Kí hi u i n và b n v cung c p i n ξ2 Các m ch èn cơ b n ξ3 M ch qu t tr n và chuông i n ξ4 L p t m ch i n ξ5 M ch bơm nư c dùng phao nh a ξ6 M ch bơm nư c dùng rơle ξ7 Bù công su t ph n kháng B môn cung c p i n 3
 5. Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n ξ1 KÍ HI U I N VÀ B N V CUNG C P I N 1. Các kí hi u trên b n v i n. Khi v sơ i n, chúng ta ph i s d ng các kí hi u quy ư c là nh ng hình v ư c tiêu chu n hoá bi u di n dây d n, thi t b i n, dùng i n, cách i dây. Trong i n dân d ng và công nghi p, ngư i ta hay s d ng các kí hi u i n như sau : Stt Kí hi u Ý nghĩa 1. Dây d n i n. ư ng dây ngu n 3p, : 3dây pha và 2. 1dây trung tính ư ng dây ngu n 3p, có 5dây. 3dây 3. pha, 1dây trung tính và 1dây n i d t ư ng dây i n g m có 2dây 30/10, 4. 3dây 12/10 và lu ng trong ng i n 2(30/10)3(12/10)φ25 φ25. Hai dây b chéo nhau 5. Hai dây n i nhau 6. M i n i r nhánh 7. C u chì 8. S C u dao 1 pha: 2P-20A 9. C u dao 3 pha: 3P-50A CB 1 pha 20A: 1P-20A 10. CB 2 pha 30A: 2P-30A CB 3 pha 50A: 3P-50A B môn cung c p i n 4
 6. Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n Công t c ơn 11. Công t c ôi 12. Công t c ba 13. Công t c 3 ch u 14. Công t c i u ch nh sáng c a èn nung sáng và i u ch nh t c qu t 15. tr n. c m hai c c 16. c m ba c c 17. 18. c m i n tho i 19. c m Angten 20. èn tròn, èn s i t èn huỳnh quang, èn tuyp 21. B môn cung c p i n 5
 7. Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n Chuông i n 22. Qu t tr n 23. 24. A Ampe k V 25. Volt k 26. Hz T ns k cosφ 27. h s công su t k . 28. kwh i n năng k 2. Các lo i sơ i n: Trong cung c p i n, có 3 lo i sơ thông d ng : a. Sơ nguyên lý : + Là sơ th hi n m i quan h v i n. Không th hi n cách s p x p, cách l p ráp c a các ph n t trong sơ . + Sơ nguyên lý ư c dùng nghiên c u nguyên lý ho t ng c a m ch i n và các thi t b i n. Ví d : Sơ nguyên lý c a 1 taplo i n ơn gi n g m 1 c u chì, 1 công t c i u khi n 1 bóng èn và 1 c m như sau: B môn cung c p i n 6
 8. Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n b. Sơ m t b ng, sơ l p t: + Là sơ bi u th v trí l p t, cách l p ráp gi a các ph n t c a m ch i n. + Sơ l p t ư c s d ng khi d trù v t li u, l p t, s a ch a m ch i n và các thi t b i n. + T m t sơ nguyên lý, ta có th xây d ng ư c nhi u sơ l p t. Ví d : T sơ nguyên lý c a Taplo trên, ta có sơ m t b ng i dây taplo như sau : B ng i n N L c. Sơ ơn tuy n : Là 1 d ng c a sơ l p t, tuy nhiên trong sơ thì ư ng dây ch v có m t nét và ánh s lư ng trong ư ng dây. 2(12/10)φ16 2 1 2 1 CB 2(16/10)1(12/10)φ16 Sơ ơn tuy n B môn cung c p i n 7
 9. Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n B môn cung c p i n 8
 10. Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n B môn cung c p i n 9
 11. Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n ξ2 CÁC M CH ÈN CƠ B N 1. M ch èn ơn 1 công t c i u khi n 1 bóng èn. i u khi n bóng èn, ta m c n i ti p bóng èn v i 1 công t c. L N cc ct B ng i n c m SƠ NGUYÊN LÝ NL SƠ I DÂY i u ki n: i n áp nh m c bóng èn ph i l n hơn ho c b ng i n áp cu ngu n i n. U = UNgu n 2. M ch èn m c n i ti p. G m có ngu n i n, công t c, c m và nhi u bóng èn m c n i ti p nhau. 1 2 i n L N cc ct 1 2 i n B ng i n c m SƠ NGUYÊN LÝ NL SƠ I DÂY B môn cung c p i n 10
 12. Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n i u ki n : + Các bóng èn ph i là èn nung sáng. + U 1 + U 2 + U i + …. + U n = Ungu n + U 1= U 2 = U i = …. = U n + P 1= P 2 = P i = …. = P n 2. M ch èn m c song song. G m có ngu n i n, công t c, c m và nhi u bóng èn m c song song nhau. L N 1 1 2 i n cc ct 2 i B ng i n n c m SƠ NGUYÊN LÝ NL SƠ I DÂY i u ki n : + U 1= U 2 = U i =…. = U n 3. M ch èn c u thang, 2 công t c i u khi n 1 bóng èn M ch èn c u thang dùng i u khi n t t, m 1 bóng èn 2 v trí khác nhau. Có 2 sơ thư ng dùng như sau: Nguyên lý ho t ng sơ (1) : B môn cung c p i n 11
 13. Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n + Khi 2 u c a bóng èn ư c n i ng th i v i 2 dây nóng (hay hai dây ngu i) thì hi u i n th gi a 2 u bóng èn b ng không => bóng èn t t. + Còn khi m t u bóng èn ư c n i v i dây nóng, u còn l i n i v i dây ngu i thì hi u i n th gi a 2 u bóng èn b ng 220V=> bóng èn sáng. + Sơ 1 c n ph i s d ng 2 c u chì b o v cho bóng èn. Sơ này thư ng áp d ng khi kho ng cách gi a 2 công t c l n. Sơ (2) : + Ch c n s d ng 1 c u chì b o v cho bóng èn. Sơ (2) ư c s d ng khá ph bi n. 4. M ch èn i u khi n 2 tr ng thái : a. M ch èn sáng t , sáng m : Sơ m ch như hình dư i : Nguyên lý ho t ng : + Tr ng thái 1: èn 1 và èn 2 m c n i ti p, khi ó 2 èn s sáng m . + Tr ng thái 2: èn 1 b n i t t, ch có èn 2 sáng t . + Công t c S1 dùng t t m ch. b. M ch èn sáng luân phiên : Sơ m ch B môn cung c p i n 12
 14. Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n Nguyên lý ho t ng : + Tr ng thái 1: èn 1 sáng và èn 2 t t. + Tr ng thái 2: èn 1 t t và èn 2 sáng. Công t c S1 dùng t t toàn b m ch. Hai èn 1 và 2 là hai èn khác lo i, ho c có công su t khác nhau. 5. M ch èn i u khi n 4 tr ng thái. M ch èn g m có 2 công t c 3 ch u và 2 bóng èn nung sáng. L N 1 2 cc 1 2 ct2 ct1 1 2 Các tr ng thái ho t ng m ch èn. + Tr ng thái 1: 1 sáng t , 2 t t (ct1 – 1, ct2 – 2 ). + Tr ng thái 2: 1 t t, 2 sáng t (ct1 – 2, ct2 – 1 ). + Tr ng thái 3: 1 và 2 sáng m (ct1 – 1, ct2 – 1 ). + Tr ng thái 4: 1 và 2 t t (ct1 – 2, ct2 – 2 ). 6.M ch èn th p sáng theo th t : Các èn ư c óng và t t theo 1 trình t nh t nh, t i m i th i i m ch có 1 bóng èn sáng. Sơ m ch èn : L N cc 1 2 i n Sn Si S2 S1 B môn cung c p i n 13
 15. Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n Nguyên lý ho t ng : + B t công t c S1, èn 1 sáng. + B t công t c S2, èn 1 t t, èn 2 sáng. + B t công t c Si, èn 2 t t, èn i sáng. + B t công t c Sn, èn i t t, èn n sáng. Khi t t, trình t s ngư c l i. Áp d ng : Áp d ng khi c n ti t ki m, tránh quên t t èn. 7. M ch èn huỳnh quang èn hỳnh quang s d ng ngu n i n 220V AC, v i ch n lưu, t , bóng èn ư c n i theo sơ trên. starter Các d ng hư h ng èn thư ng g p. + èn không sáng. Nguyên nhân: Ngu n i n chưa n Dây tóc èn b t. Starte b h ng. Transfor b h ng. M ch i n b t. + èn không kh i ng ư c. Nguyên nhân: i n áp ngu n nh hơn i n áp èn cho phép. Bóng èn h t tu i th . Starte b h ng. Sơ u dây sai. + Khi t t èn còn sáng m . Nguyên nhân: Sơ u dây sai gi a dây pha và dây trung tính B môn cung c p i n 14
 16. Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n ξ3 M CH QU T TR N VÀ CHUÔNG I N 1. M ch qu t tr n a. Cách xác nh u dây và cách u u dây qu t tr n : Qu t tr n g m có cu n dây ch y, cu n dây và t i n. v n hành ư c qu t tr n, ta ph i u dây qu t tr n theo sơ sau : Trong ó: R R: u dây ch y C (2MF-400V) C S: u dây . C: u dây chung. S H ps UNgu n Trong khi ó, nhà s n xu t l i ra dây qu t tr n v i 3 u dây (không ánh d u) : Vì v y, v n t ra cho chúng ta là ph i xác nh ư c u dây c a cu n , cu n ch y u úng theo sơ v n hành. b. Cách s d ng VOM xác nh các u dây ra : Ta có, i n tr cu n l n hơn so v i cu n ch y. Do ó có th s d ng VOM xác nh u dây ra theo các bư c : 1. o i n tr gi a các u dây ra, ta có 3 giá tr : 2. Ra = R23 > Rb = R13 > Rc = R12 . B môn cung c p i n 15
 17. Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n 3. Xác nh 2 u có i n tr l n nh t ( u 2 và 3), khi ó u còn l i là u chung 1. 4. o i n tr gi a u chung và 2 u dây còn l i ( ã o t bư c 1), u nào có giá tr i n tr nh là u dây ch y, u có giá tr i n tr l n là u dây . c. B i u khi n qu t tr n : B i u khi n qu t tr n dùng thay it c c a qu t d a vào các v trí c a b i u khi n. 5 i n tr gi a 2 u AB s gi m d n khi chúng ta tăng d n s th t t 0 -> 5 c a b i u khi n qu t. Tương ng, t c c a qu t s tăng d n. ng v i v trí s 0, gi a 2 u AB s h m ch, tương ng v i khi chúng ta t t qu t. d. M ch u qu t tr n s d ng b i u khi n. Căn c vào nguyên lý c a b i u khi n qu t tr n, ta m c b i u khi n n i ti p v i qu t tr n thay i t c c a qu t.. B môn cung c p i n 16
 18. Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n 2. M ch chuông i n Chuông i n AC s d ng ngu n i n AC 220V, v i 2 u dây ra. Vì v y, chuông i n ư c m c tương t như bóng èn. Lưu ý trong m ch chuông i n, ta thư ng s d ng nút nh n i u khi n chuông i n. Tránh tình tr ng s d ng công t c i u khi n chuông i n s làm cho chuông i n ho t ng liên t c khi quên t t công t c, gây hư chuông i n. 3. Sơ u dây ng h o i n năng 1pha. ng h o i n năng 1pha 1 2 3 4 Ngu n n L N L N T i B môn cung c p i n 17
 19. Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n ξ4 L P T M CH I N 1. L p t m ch i n v i ng n p vuông L p t m ch i n v i ng n p vuông g m có các bư c như sau : Bư c Hư ng d n th c hi n Bư c 1: Xác nh v trí tn p - Xác nh chính xác v trí các thi t b : công t c c m, èn - Xác nh ư ng i c a dây d n - Ch n kích thư c n p c n i - Tháo n p n p và t thân n p vào v trí ánh d u - Dùng inh thép giư c nh n p trên tư ng - Khi r nhánh T c n dùng dao c t m t bên c nh c a thân n p - Khi r nhánh L c n dùng dao c t 2 u n p th ng ng và n m ngang B môn cung c p i n 18
 20. Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n - Khi i n p hai m t ph ng khác nhau c n dùng dao c t 2 u n p m t ph ng th nh t và th hai Bư c 2: t dây d n vào n p - Xác nh chính xác s lư ng dây d n c n dùng trong n p - t t t c s lư ng dây d n ó vào n p cùng 1 lúc Böôùc 3: Keát thuùc - Ki m tra l i m ch i n có ng n m ch hay không B môn cung c p i n 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2