intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Thực hành trang bị điện (Trường Cao đẳng nghề Nam Định)

Chia sẻ: Fffffff Hhhhhhhhhhh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:63

53
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Thực hành trang bị điện biên soạn bởi Trường Cao đẳng nghề Nam Định thông tin đến các bạn những kiến thức về khí cụ điện dùng trong trang bị điện, khí cụ điều khiển, tự động khống chế động cơ không đồng bộ 2 pha rô tô lồng sóc. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Thực hành trang bị điện (Trường Cao đẳng nghề Nam Định)

 1. Gi¸o tr×nh Thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn Bµi më ®Çu: khÝ cô ®iÖn dïng trong trang bÞ ®iÖn I. CÇu dao 1- CÊu t¹o vµ nguyªn lý ho¹t ®éng H×nh 2- 1 CÇu dao cã l­ìi dao phô 1- l­ìi dao chÝnh; 2- tiÕp xóc tÜnh ( ngµm ); 3- l­ìi dao phô; 4- lß xo bËt nhanh ; PhÇn chÝnh cña cÇu dao lµ l­ìi dao vµ phÇn kÑp l­ìi ®­îc lµm b»ng hîp kim cña ®ång. Bé phËn nèi d©y còng ®­îc lµm b»ng hîp kim cña ®ång. §Õ cña cÇu dao th­êng ®­îc lµm b»ng sø. 2- Ph©n lo¹i Theo kÕt cÊu ng­êi ta chia cÇu dao lµm lo¹i 1 cùc, 2 cùc, 3 cùc hoÆc 4 cùc. Ng­êi ta còng chia cÇu dao ra lo¹i cã tay n¾m ë gi÷a hay tay n¾m ë bªn . Ngoµi ra cßn cã cÇu dao mét ng¶ vµ cÇu dao hai ng¶. Theo ®iÖn ¸p ®Þnh møc : 250V vµ 500V Theo dßng ®iÖn ®Þnh møc : 5,25,30,60,75,100,150,200,300,400,600,1000A Theo vËt liÖu c¸ch ®iÖn , cã c¸c lo¹i ®Õ sø , ®Õ nhùa bakªlit, ®Õ ®¸. Theo ®iÒu kiÖn b¶o vÖ, cã lo¹i kh«ng cã hép vµ lo¹i cã hép che ch¾n ( n¾p nhùa, n¾p gang, n¾p s¾t …). Theo yªu cÇu sö dông, ng­êi ta chÕ t¹o cÇu dao cã cÇu ch× b¶o vÖ vµ lo¹i kh«ng cã cÇu ch× b¶o vÖ. II. c¸c lo¹i c«ng t¾c vµ nót ®iÒu khiÓn 1. C«ng t¾c 1.1. Kh¸i qu¸t vµ c«ng dông C«ng t¾c lµ mét lo¹i khÝ cô ®ãng ng¾t dßng ®iÖn b»ng tay kiÓu hép, dïng ®Ó ®ãng ng¾t m¹ch ®iÖn cã c«ng suÊt bÐ, cã ®iÖn ¸p mét chiÒu ®Õn 440V, vµ ®iÖn ¸p xoay chiÒu ®Õn 500V. Khoa §iÖn - §iÖn Tö 1 Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ Nam §Þnh
 2. Gi¸o tr×nh Thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn C«ng t¾c hép th­êng ®­îc dïng lµm cÇu dao tæng cho c¸c m¸y c«ng cô, dïng ®ãng më trùc tiÕp cho c¸c ®éng c¬ ®iÖn cã c«ng suÊt bÐ hoÆc dïng ®Ó ®æi nèi , khèng chÕ trong c¸c m¹ch ®iÖn tù ®éng. Cã khi dïng ®Ó thay ®æi chiÒu quay ®éng c¬ ®iÖn, hoÆc ®æi c¸ch ®Êu cuËn d©y stato ®éng c¬ tõ h×nh sao sang h×nh tam gi¸c. C«ng t¾c hép lµm viÖc ch¾c ch¾n h¬n cÇu dao , dËp t¾t hå quang nhanh h¬n v× thao t¸c nhanh vµ døt kho¸t h¬n cÇu dao. Ký hiÖu trªn s¬ ®å ®iÖn cña mét vµi lo¹i c«ng t¾c ®­îc tr×nh bµy trªn h×nh 2- 2. a. b. c H×nh 2- 2 : a- C«ng t¾c hµnh tr×nh b- C«ng t¾c ba pha c- C«ng t¾c ba pha hai ng¶ 1.2. Ph©n lo¹i vµ cÊu t¹o a- Ph©n lo¹i Theo h×nh d¹ng bªn ngoµi ng­êi ta chia ra : - Lo¹i hë - Lo¹i b¶o vÖ - Lo¹i kÝn Theo c«ng dông ng­êi ta chia ra : - C«ng t¾c ®ãng ng¾t trùc tiÕp - C«ng t¾c chuyÓn m¹ch ( hay c«ng t¾c v¹n n¨ng ) C«ng t¾c v¹n n¨ng dïng ®Ó ®ãng ng¾t, chuyÓn ®æi m¹ch ®iÖn c¸c cuén d©y hót cña c«ng t¾c t¬, khëi ®éng tõ,... chuyÓn ®æi c¸c m¹ch ®iÖn ë c¸c dông cô ®o l­êng.... Nã th­êng ®­îc dïng trªn c¸c m¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn cã ®iÖn ¸p ®Õn 440V mét chiÒu vµ ®Õn 500V xoay chiÒu, 50 Hz. - C«ng t¾c hµnh tr×nh C«ng t¾c hµnh tr×nh dïng ®Ó ®ãng, ng¾t ë m¹ch ®iÒu khiÓn trong truyÒn ®éng ®iÖn tù ®éng ho¸, tuú thuéc c÷ g¹t ë c¸c c¬ cÊu chuyÓn ®éng c¬ khÝ nh»m tù ®éng ®iÒu khiÓn hµnh tr×nh lµm viÖc hay tù ®éng ng¾t ®iÖn ë cuèi hµnh tr×nh ®Ó ®¶m b¶o an toµn. Khoa §iÖn - §iÖn Tö 2 Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ Nam §Þnh
 3. Gi¸o tr×nh Thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn b- CÊu t¹o c«ng t¾c hép ( h×nh 2- 3 ) H×nh 2- 3 : CÊu t¹o c«ng t¾c hép a- H×nh d¹ng chung b- MÆt c¾t ( vÞ trÝ ®ãng ) c- MÆt c¾t ( vÞ trÝ ng¾t ) d- KiÓu b¶o vÖ e- kiÓu kÝn PhÇn chÝnh lµ c¸c tiÕp ®iÓm tÜnh 3 g¾n trªn c¸c vµnh nhùa bakªlÝt c¸ch ®iÖn 2 cã ®Çu vÆn vÝt ch×a ra khái hép. C¸c tiÕp ®iÓm ®éng 4 g¾n trªn cïng trôc vµ c¸ch ®iÖn víi trôc, n»m trªn c¸c mÆt ph¼ng kh¸c nhau t­¬ng øng víi c¸c vµnh 2 . Khi quay trôc ®Õn vÞ trÝ thÝch hîp , sÏ cã mét sè tiÕp ®iÓm ®éng ®Õn tiÕp xóc víi mét sè tiÕp ®iÓm tÜnh , cßn mét sè kh¸c rêi khái tiÕp ®iÓm tÜnh. ChuyÓn dÞch tiÕp ®iÓm ®éng nhê c¬ cÊu c¬ khÝ cã nóm vÆn 5 . Ngoµi ra cßn cã lß xo ph¶n kh¸ng ®Æt trong vá 1 ®Ó t¹o nªn søc bËt nhanh lµm cho hå quang ®­îc dËp t¾t nhanh chãng. H×nh 2- 3,d,e lµ h×nh d¹ng cÊu t¹o c«ng t¾c hép kiÓu b¶o vÖ vµ kiÓu kÝn. Khoa §iÖn - §iÖn Tö 3 Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ Nam §Þnh
 4. Gi¸o tr×nh Thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn H×nh d¹ng cÊu t¹o c«ng t¾c hép cña ViÖt Nam, Liªn X«, §øc... ®Òu t­¬ng tù nh­ c¸c h×nh vÏ trªn , chØ kh¸c nhau Ýt nhiÒu ë h×nh d¹ng kÕt cÊu bªn ngoµi nh­ hép trô trßn hay hép trô vu«ng ; vá hép b»ng nhùa c¸ch ®iÖn hay b»ng s¾t ; nóm vÆn hay tay g¹t... c- CÊu t¹o c«ng t¾c v¹n n¨ng ( h×nh 2- 4 ) H×nh 2- 4 : C«ng t¾c v¹n n¨ng a- h×nh d¹ng chung b- mÆt c¾t ngang 1- tiÕp ®iÓm tÜnh 2- tiÕp ®iÓm ®éng 3- vµnh c¸ch ®iÖn 4- trôc nhá Gåm c¸c ®o¹n riªng rÏ c¸ch ®iÖn víi nhau vµ l¾p trªn cïng mét trôc cã tiÕt diÖn vu«ng. C¸c tiÕp ®iÓm 1 vµ 2 sÏ ®ãng vµ më nhê xoay vµnh c¸ch ®iÖn 3 lång trªn trôc 4 khi ta vÆn c«ng t¾c. Tay g¹t c«ng t¾c v¹n n¨ng cã thÓ cã mét sè vÞ trÝ chuyÓn ®æi, trong ®ã c¸c tiÕp ®iÓm cña c¸c ®o¹n sÏ ®ãng hoÆc ng¾t theo yªu cÇu. C«ng t¾c v¹n n¨ng ®­îc chÕ t¹o theo kiÓu tay g¹t cã c¸c vÞ trÝ cè ®Þnh hoÆc cã lß xo ph¶n håi vÒ vÞ trÝ ban ®Çu ( vÞ trÝ kh«ng ). d- CÊu t¹o c«ng t¾c hµnh tr×nh H×nh d¹ng chung cña c«ng t¾c hµnh tr×nh cì nhá ®­îc tr×nh bµy trªn h×nh 2- 5. D­íi t¸c dông cña c÷ g¹t 1 n»m trªn bé phËn c¬ khÝ dÞch chuyÓn, cÇn bÈy 2 cã con l¨n cña c«ng t¾c sÏ bÞ Ên xuèng, lµm xoay gi¸ ®ì tiÕp ®iÓm 3, do ®ã lµm më c¸c tiÕp ®iÓm 4, kÕt qu¶ lµm ng¾t m¹ch ®iÒu khiÓn truyÒn ®éng ®iÖn. H×nh d¹ng chung cña c«ng t¾c hµnh tr×nh cì nhá ®­îc tr×nh bµy trªn h×nh2- 5 vµ 2- 6. Khoa §iÖn - §iÖn Tö 4 Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ Nam §Þnh
 5. Gi¸o tr×nh Thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn H×nh 2- 5 : C«ng t¾c cuèi hµnh tr×nh H×nh 2- 6 : C«ng t¾c hµnh tr×nh Nã ®­îc ®Æt trong mét vá nhùa , cã mét cÆp tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng vµ mét cÆp tiÕp ®iÓm th­êng më, trong ®ã tiÕp ®iÓm ®éng lµ chung. 2. Nót Ên - Ph©n lo¹i vµ cÊu t¹o Theo h×nh d¹ng bªn ngoµi , ng­êi ta chia nót Ên ra lµm bèn lo¹i : - Lo¹i hë - Lo¹i b¶o vÖ - Lo¹i b¶o vÖ chèng n­íc vµ chèng bôi. - Lo¹i b¶o vÖ chèng næ. Theo yªu cÇu ®iÒu khiÓn , ng­êi ta chia nót Ên ra lo¹i 1 nót , 2 nót vµ 3 nót. Khoa §iÖn - §iÖn Tö 5 Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ Nam §Þnh
 6. Gi¸o tr×nh Thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn Theo kÕt cÊu bªn trong, nót Ên cã lo¹i cã ®Ìn b¸o vµ lo¹i kh«ng cã ®Ìn b¸o. Nót Ên kiÓu hë cã kÕt cÊu nh­ h×nh 2- 7,a. Nã ®­îc ®Æt trªn bÒ mÆt mét gi¸ ®Æt trong b¶ng ®iÖn, hép nót Ên hay ë tñ ®iÖn. H×nh 2- 7 : Nót Ên a- Nót Ên kiÓu hë b- Nót Ên kiÓu b¶o vÖ Nót Ên kiÓu b¶o vÖ cã kÕt cÊu nh­ h×nh 2- 7, b. Nã ®­îc ®Æt trong mét vá nhùa hay vá s¾t cã h×nh hép. Nót Ên kiÓu b¶o vÖ chèng n­íc ®­îc ®Æt trong mét vá kÝn khÝt ®Ó tr¸nh khái n­íc lät vµo. Nót Ên kiÓu b¶o vÖ chèng bôi,n­íc ®­îc ®Æt trong mét vá c¸c bua ®óc kÝn khÝt ®Ó chèng Èm vµ bôi lät vµo. Nót Ên kiÓu chèng næ cã kÕt cÊu nh­ h×nh 2- 8. Nã ®­îc dïng trong c¸c hÇm lß ( má than ) hoÆc ë c¸c n¬i cã c¸c khÝ næ lÉn trong kh«ng khÝ. CÊu t¹o cña nã ®Æc biÖt kÝn khÝt ®Ó kh«ng lät ®­îc tia löa ra ngoµi vµ ®Æc biÖt v÷ng ch¾c ®Ó kh«ng bÞ ph¸ vì khi næ. H×nh 2- 8 : Nót Ên kiÓu chèng næ. 2. ¸p t« m¸t 2.1 . CÊu t¹o Khoa §iÖn - §iÖn Tö 6 Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ Nam §Þnh
 7. Gi¸o tr×nh Thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn H×nh d¸ng vµ cÊu t¹o cña mét ¸pt«m¸t ba pha th«ng th­êng nh­ h×nh2-12. H×nh 2-12 a.TiÕp ®iÓm : TiÕp ®iÓm cña ¸pt«m¸t th­êng ®­îc chÕ t¹o cã hai cÊp ( chÝnh vµ hå quang ), hoÆc ba cÊp ( chÝnh, phô, hå quang ). Khi ®ãng m¹ch , tiÕp ®iÓm hå quang ®ãng tr­íc, tiÕp theo lµ tiÕp ®iÓm phô, sau cïng lµ tiÕp ®iÓm chÝnh. Khi c¾t m¹ch th× ng­îc l¹i, tiÕp ®iÓm chÝnh më tr­íc, sau ®Õn tiÕp ®iÓm phô, cuèi cïng lµ tiÕp ®iÓm hå quang. Nh­ vËy hå quang chØ ch¸y trªn tiÕp ®iÓm hå quang, do ®ã b¶o vÖ ®­îc tiÕp ®iÓm chÝnh ®Ó dÉn ®iÖn. Dïng thªm tiÕp ®iÓm phô ®Ó tr¸nh hå quang ch¸y lan vµo lµm h­ h¹i tiÕp ®iÓm chÝnh. TiÕp ®iÓm cña ¸pt«m¸t th­êng lµm b»ng hîp kim gèm chÞu ®­îc hå quang nh­ Ag- Wo; Cu- Wo; Ni..... H×nh 2- 13 tr×nh bµy hÖ thèng tiÕp ®iÓm trong mét kiÓu ¸pt«m¸t : 2,3 lµ c¸c tiÕp ®iÓm chÝnh; 4 lµ c¸c tiÕp ®iÓm phô; 5 lµ c¸c tiÕp ®iÓm hå quang. Khoa §iÖn - §iÖn Tö 7 Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ Nam §Þnh
 8. Gi¸o tr×nh Thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn H×nh 2-13 b. Hép dËp hå quang §Ó ¸p t« m¸t dËp ®­îc hå quang trong tÊt c¶ chÕ ®é lµm viÖc cña l­íi ®iÖn, ng­êi ta th­êng dïng hai kiÓu thiÕt bÞ dËp hå quang lµ : KiÓu nöa kÝn vµ kiÓu hë. KiÓu nöa kÝn ®­îc ®Æt trong vá kÝn cña ¸pt«m¸t vµ cã lç tho¸t khÝ. KiÓu nµy cã dßng ®iÖn giíi h¹n c¾t kh«ng qu¸ 50 KA. KiÓu hë ®­îc dïng khi giíi h¹n dßng ®iÖn c¾t lín h¬n 50 KA hoÆc ®iÖn ¸p lín h¬n 1000V ( cao ¸p ) Trong buång dËp hå quang th«ng dông , ng­êi ta dïng nh÷ng tÊm thÐp xÕp thµnh l­íi ng¨n, ®Ó ph©n chia hå quang thµnh nhiÒu ®o¹n ng¾n thuËn lîi cho viÖc dËp t¾t hå quang. H×nh d¹ng vµ kÕt cÊu hép dËp hå quang ®­îc tr×nh bµy trªn h×nh 2- 12, 6 lµ hép dËp hå quang. Cïng mét thiÕt bÞ dËp hå quang, khi lµm viÖc ë m¹ch ®iÖn xoay chiÒu ®iÖn ¸p ®Õn 500 V, cã thÓ dËp t¾t ®­îc hå quang cña dßng ®iÖn ®Õn 40 KA; nh­ng khi lµm viÖc ë m¹ch ®iÖn mét chiÒu ®iÖn ¸p ®Õn 440 V, chØ cã thÓ c¾t ®ù¬c dßng ®iÖn ®Õn 20 KA. iii: khÝ cô ®iÖn b¶o vÖ 1. r¬ le ®iÖn tõ R¬ le lµ c¸c khÝ cô ®iÖn tù ®éng ®ãng c¾t m¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn , b¶o vÖ vµ ®iÒu khiÓn sù lµm viÖc cña m¹ch ®iÖn. CÊu t¹o Khoa §iÖn - §iÖn Tö 8 Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ Nam §Þnh
 9. Gi¸o tr×nh Thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn H×nh 3-5 S¬ l­îc kÕt cÊu chung cña r¬le ®iÖn tõ 1- m¹ch tõ tÜnh ; 4- lß xo ; 2- n¾p ®éng ; 5- tiÕp ®iÓm tÜnh ; 3- cuËn d©y ; 6- tiÕp ®iÓm ®éng ; R¬ le ®iÖn tõ gåm cã mét m¹ch tõ h×nh ch÷ U, trªn ®ã cã quÊn cuËn d©y cho dßng ®iªn cña m¹ch cÇn ®­îc b¶o vÖ ®i qua. PhÝa trªn cã n¾p chuyÓn ®éng 2 ®­îc g¾n vµo lß xo 4 vµ tiÕp ®iÓm ®éng 6. ë trªn mám cùc tõ phÇn tÜnh ng­êi ta cã g¾n vµo ®ã mét vßng ng¾n m¹ch b»ng ®ång ( cßn gäi lµ vßng chèng rung ). Vßng ng¾n m¹ch nµy chØ ®­îc l¾p ®èi víi c¸c r¬ le ho¹t ®éng ë nguån xoay chiÒu. TiÕp ®iÓm tÜnh 5 ®­îc nèi víi m¹ch ®iÒu khiÓn. 2- R¬ le dßng ®iÖn cùc ®¹i - CÊu t¹o H×nh3- 6 : S¬ l­îc kÕt cÊu cña r¬ le dßng ®iÖn cùc ®¹i kiÓu ®iÖn tõ 1- M¹ch tõ ; 5- tiÕp ®iÓm ®éng; 2- cuËn d©y ; 6- tiÕp ®iÓm tÜnh ; 3- miÕng s¾t tõ h×nh ch÷ Z 7- vÝt chØnh ®Þnh; Khoa §iÖn - §iÖn Tö 9 Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ Nam §Þnh
 10. Gi¸o tr×nh Thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn g¾n trªn trôc quay 8- vÝt ®iÒu chØnh kho¶ng c¸ch; 4- lß xo ; R¬ le dßng ®iÖn cùc ®¹i dïng ®Ó b¶o vÖ m¹ch ®iÖn khi dßng ®iÖn v­ît qu¸ gi¸ trÞ chØnh ®Þnh nh­ qu¸ t¶i, ng¾n m¹ch. VÒ mÆt cÊu t¹o,nã gåm cã mét m¹ch tõ h×nh ch÷ C. Trªn m¹ch tõ cã quÊn hai cuËn d©y dßng ®iÖn ( 2 ). MiÕng s¾t tõ h×nh ch÷ Z g¾n lªn trôc vµ quay cïng víi trôc ( 3 ). Trªn trôc cã g¾n hÖ thèng tiÕp ®iÓm ®éng ( 5 ). Mét ®Çu trôc cã g¾n lß xo c¶n ( 4 ). §Çu kia cña lß xo g¾n víi vÝt chØnh ®Þnh ( 7 ). Trªn mÆt trÞ sè chØnh ®Þnh cã c¸c kho¶ng chia kh¸c nhau øng víi c¸c trÞ sè dßng ®iÖn kh¸c nhau. VÝt ( 8 ) dïng ®Ó ®iÒu chØnh kho¶ng c¸ch cña miÕng s¾t tõ h×nh ch÷ Z so víi mám cùc tõ. 3- R¬ le ®iÖn ¸p Th­êng dïng ®Ó b¶o vÖ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn khi ®iÖn ¸p cña nã t¨ng hoÆc h¹ qu¸ møc quy ®Þnh. R¬ le ®iÖn ¸p cã cÊu t¹o t­¬ng tù nh­ r¬ le ®ßng ®iÖn nh­ng cuËn d©y cña nã cã sè vßng nhiÒu h¬n vµ ®­îc m¾c song song víi m¹ch ®iÖn cña thiÕt bÞ cÇn b¶o vÖ. Tuú theo nhiÖm vô b¶o vÖ , r¬ le ®iÖn ¸p ®­îc chia thµnh hai lo¹i: - R¬ le ®iÖn ¸p cùc ®¹i : PhÇn øng ( phÇn quay ) cña lo¹i r¬ le nµy lóc ®iÖn ¸p b×nh th­êng ®øng yªn, khi ®iÖn ¸p t¨ng qu¸ møc quy ®Þnh, lùc ®iÖn tõ sÏ th¾ng lùc c¶n, lµm r¬ le t¸c ®éng ®ãng hÖ thèng tiÕp ®iÓm th­êng më ( t¸c ®éng hót ). - R¬ le ®iÖn ¸p cùc tiÓu : ë ®iÖn ¸p b×nh th­êng phÇn øng cña r¬ le chÞu lùc ®iÖn tõ t¸c ®éng, nh­ng khi ®iÖn ¸p h¹ xuèng d­íi møc quy ®Þnh, lùc lß xo th¾ng lùc ®iÖn tõ lµm phÇn øng quay ®i mét gãc. HÖ thèng tiÕp ®iÓm th­êng më ®­îc më ra, ta nãi r¬ le t¸c ®éng ( t¸c ®éng nh¶ ). §iÖn ¸p t¸c ®éng cña r¬ le còng ®­îc ®iÒu chØnh b»ng søc c¨ng cña lß xo ®iÒu chØnh ( 4 ) hoÆc b»ng c¸ch thay ®æi s¬ ®å ®Êu c¸c cuËn d©y r¬ le hoÆc b»ng vÝt ®iÒu chØnh ( 8 ). 4. R¬ le nhiÖt R¬ le nhiÖt dïng ®Ó b¶o vÖ qu¸ t¶i cho m¹ch ®iÖn, chñ yÕu lµ b¶o vÖ cho ®éng c¬ ®iÖn. - CÊu t¹o Khoa §iÖn - §iÖn Tö 10 Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ Nam §Þnh
 11. Gi¸o tr×nh Thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn H×nh 3- 7 S¬ ®å cÊu t¹o cña r¬ le nhiÖt 1- cuËn d©y ®èt ; 2- cÆp kim lo¹i ; 3- cÇn quay; 4- trôc quay; 5- lß xo ; 6,7- tiÕp ®iÓm; Bé phËn chÝnh cña nã lµ cÆp kim lo¹i (2 ) ®Æt c¹nh cuËn d©y ®èt nãng ( 1 ) vµ tiÕp ®iÓm ( 6- 7 ). CÆp kim lo¹i gåm hai thanh kim lo¹i kh¸c nhau, g¾n chÆt víi nhau, thanh trªn cã hÖ sè në dµi vÒ nhiÖt nhá h¬n thanh d­íi. Mét ®Çu cÆp kim lo¹i ®­îc kÑp cè ®Þnh, cßn ®Çu kia ®éi vµo cÇn quay ( 3 ) cã lß xo ( 5 ) g¾n chÆt. CuËn d©y ®èt ®Æt trong m¹ch ®iÖn cÇn ®­îc b¶o vÖ ®Ó dßng ®iÖn cña m¹ch ®i qua nã, cßn tiÕp ®iÓm ®Æt trong m¹ch cuËn d©y ®ãng c¾t, ch¼ng h¹n nèi tiÕp víi cuËn d©y c«ng t¾c t¬. 5. CÇu ch× C«ng dông vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng CÇu ch× lµ thiÕt bÞ ®Ó b¶o vÖ qu¸ dßng ®iÖn cho m¹ch ®iÖn, chñ yÕu lµ b¶o vÖ ng¾n m¹ch vµ ®«i khi ®Ó b¶o vÖ qu¸ t¶i. VÒ nguyªn t¾c , cÇu ch× gåm mét d©y ch¶y th­êng lµm b»ng ch×, nh«m ®ång, kÏm... ®Æt trong mét vá kÝn ®Ó h¹n chÕ vµ dËp t¾t hå quang. CÇu ch× m¾c nèi tiÕp trong m¹ch ®iÖn ®­îc b¶o vÖ ( h×nh 3- 9 ). Khoa §iÖn - §iÖn Tö 11 Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ Nam §Þnh
 12. Gi¸o tr×nh Thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn H×nh 3- 9 : M¾c cÇu ch× ®Ó b¶o vÖ m¹ch ®iÖn Dßng ®iÖn trong m¹ch ®i qua d©y ch¶y sÏ to¶ ra nhiÖt l­îng theo ®Þnh luËt Jun- Lenx¬, lµm cho d©y ch¶y nãng lªn. NÕu dßng ®iÖn ch­a ®ñ lín, nhiÖt ®é d©y ch¶y ch­a v­ît qu¸ nhiÖt ®é nãng ch¶y, m¹ch ®iÖn vÉn liÒn. Khi dßng ®iÖn t¨ng cao, nhiÖt ®é d©y ch¶y t¨ng ®Õn møc ch¶y ®øt, ng¾t m¹ch dßng ®iÖn, ta b¶o cÇu ch× bÞ ‘‘ næ ’’ . Dßng ®iÖn nhá nhÊt võa ®ñ lµm cho d©y ch¶y ®øt gäi lµ dßng ®iÖn d©y ch¶y, ký hiÖu lµ Idc. Dßng ®iÖn d©y ch¶y phô thuéc vµo kÝch th­íc vµ lo¹i vËt liÖu lµm d©y ch¶y. D©y ch¶y ®­îc s¶n xuÊt theo c¸c trÞ sè dßng ®iÖn d©y ch¶y quy ®Þnh vµ gäi lµ cì d©y ch¶y. Cì d©y ch¶y cho trong sæ tay kü thuËt. CÇu ch× ®­îc s¶n xuÊt theo cÊp ®iÖn ¸p ®Þnh møc vµ dßng ®iÖn ®Þnh møc. §iÖn ¸p ®Þnh møc quyÕt ®Þnh kÝch th­íc cÇu ch×, vËt liÖu vµ chÊt l­îng c¸ch ®iÖn. Dßng ®iÖn ®Þnh møc quyÕt ®Þnh quy c¸ch vµ kÝch th­íc c¸c bé phËn dÉn ®iÖn, nhÊt lµ c¸c ®Çu tiÕp xóc, tøc ®Çu ®Ó nèi cÇu ch× vµo gi¸ cÇu ch×. CÇn chó ý lµ dßng ®iÖn ®Þnh møc I®m lµ cña cÇu ch×, cßn dßng ®iÖn d©y ch¶y Idc phô thuéc vµo cì d©y ch¶y. Hai ®¹i l­îng nµy kh¸c nhau, vµ ta cã I®m  Idc . VÝ dô , cÇu ch× 500V, 15 A cã thÓ l¾p d©y ch¶y cì 6, 10 hay 15 A. B¶ng tra d©y ch¶y cÇu ch× B¶ng 3- 1 §­êng kÝnh d©y ch¶y ( mm ) Dßng ®iÖn ®Þnh møc cña d©y ch¶y ( A ) Nh«m Ch× ®ång 0,15 1,5 - 4 0,2 2 0,5 8 0,25 4 0,75 10 Khoa §iÖn - §iÖn Tö 12 Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ Nam §Þnh
 13. Gi¸o tr×nh Thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn 0,3 6 1 12 0,4 10 1,5 14 0,5 14 2 16 0,6 16 2,5 21 0,7 18 3,5 28 0,8 20 4,2 36 0,9 25 5 40 1 32 6 48 1,2 40 9 - 1,4 50 12 - 1,6 60 14 - 1,8 75 17 - 2 90 20 - 2,5 120 32 - 3 160 46 - IV : khÝ cô ®iÒu khiÓn 1. C«ng t¾c t¬ a. cÊu t¹o C«ng t¾c t¬ ®iÖn tõ cã c¸c bé phËn chÝnh nh­ sau : c¬ cÊu ®iÖn tõ ( nam ch©m ®iÖn ), hÖ thèng dËp hå quang, hÖ thèng tiÕp ®iÓm ( tiÕp ®iÓm chÝnh vµ phô ). Nam ch©m ®iÖn : gåm cã 3 thµnh phÇn - M¹ch tõ ( lâi s¾t ) : Lµ c¸c lâi thÐp cã h×nh d¹ng EI, UI. Nã gåm nh÷ng l¸ thÐp t«n silic, cã chiÒu dÇy 0,35mm hoÆc 0,5 mm, ghÐp l¹i ®Ó tr¸nh tæn hao dßng ®iÖn xo¸y. M¹ch tõ ®­îc chia lµm hai phÇn , mét phÇn ®­îc kÑp chÆt cè ®Þnh ( phÇn tÜnh ), phÇn cßn l¹i lµ n¾p ( cßn gäi lµ phÇn øng hay phÇn ®éng ) ®­îc nèi víi hÖ thèng tiÕp ®iÓm qua hÖ thèng tay ®ßn. Khoa §iÖn - §iÖn Tö 13 Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ Nam §Þnh
 14. Gi¸o tr×nh Thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn - Cuén d©y hót : cuén d©y quÊn trªn lâi thÐp dïng ®Ó t¹o ra lùc hót ®iÖn tõ. C¸c cuén d©y cña phÇn lín c¸c c«ng t¾c t¬ ®­îc tÝnh to¸n sao cho ®­îc phÐp ®ãng ng¾t tíi 600 lÇn trong mét giê, øng víi hÖ sè th«ng ®iÖn b»ng 40%. Cuén d©y cã thÓ lµm viÖc tin cËy ( hót phÇn øng ) khi ®iÖn ¸p cung cÊp cho nã n»m trong ph¹m vi 85- 110% U®m. NÕu ta gäi tû sè gi÷a ®iÖn ¸p nh¶ vµ ®iÖn ¸p hót cña cuén d©y lµ hÖ sè trë vÒ, th× hÖ sè nµy cã thÓ ®¹t tíi ( 0,6- 0,7 ). §iÒu ®ã cã nghÜa lµ khi ®iÖn ¸p cuén d©y sôt xuèng cßn 60 – 70% trÞ sè ®iÖn ¸p hót th× n¾p bÞ nh¶ vµ ng¾t m¹ch ®iÖn. - C¬ cÊu truyÒn ®éng : ph¶i cã kÕt cÊu sao cho gi¶m ®­îc thêi gian thao t¸c ®ãng ng¾t tiÕp ®iÓm, n©ng cao lùc Ðp c¸c tiÕp ®iÓm vµ gi¶m ®­îc tiÕng kªu va ®Ëp. C¬ cÊu truyÒn ®éng th­êng dïng lùc lß xo. C¸c s¬ ®å c¬ cÊu truyÒn ®éng cña c¸c c«ng t¾c t¬ ®iÖn xoay chiÒu nh­ h×nh 4- 1. H×nh 4- 1. C¸c s¬ ®å c¬ cÊu truyÒn ®éng cña c¸c c«ng t¾c t¬ ®iÖn xoay chiÒu. + N¾p chuyÓn ®éng xoay quanh b¶n lÒ, tiÕp ®iÓm chuyÓn ®éng th¼ng cã tay ®ßn truyÒn chuyÓn ®éng ( H. 4- 1, a ). + N¾p vµ tiÕp ®iÓm chuyÓn ®éng theo hai ph­¬ng vu«ng gãc nhau ( H. 4- 1, b ). + N¾p chuyÓn ®éng th¼ng, tiÕp ®iÓm chuyÓn ®éng xoay quanh b¶n lÒ ( H. 4- 1, c ). Khoa §iÖn - §iÖn Tö 14 Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ Nam §Þnh
 15. Gi¸o tr×nh Thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn + N¾p vµ tiÕp ®iÓm ®Òu chuyÓn ®éng xoay quanh mét b¶n lÒ cã mét hÖ thèng tay ®ßn chung ( H. 4- 1, d ), tr­êng hîp nµy lùc Ðp trªn tiÕp ®iÓm lín. b- HÖ thèng dËp hå quang. Khi c«ng t¾c t¬ chuyÓn m¹ch, hå quang ®iÖn sÏ xuÊt hiÖn lµm c¸c tiÕp ®iÓm bÞ ch¸y, mßn dÇn. HÖ thèng dËp hå quang th­êng gåm nhiÒu v¸ch ng¨n lµm b»ng kim lo¹i ®Æt c¹nh bªn hai tiÕp ®iÓm tiÕp xóc nhau, nhÊt lµ ë c¸c tiÕp ®iÓm chÝnh cña c«ng t¾c t¬. c- HÖ thèng tiÕp ®iÓm HÖ thèng tiÕp ®iÓm liªn hÖ víi m¹ch tõ di ®éng qua bé phËn liªn ®éng c¬ khÝ. C¸c tiÕp ®iÓm cña c«ng t¾c t¬ ®­îc chia thµnh hai lo¹i : - TiÕp ®iÓm chÝnh cho dßng ®iÖn cña phô t¶i ch¹y qua. Nã lµ lo¹i tiÕp ®iÓm th­êng më. Khi cuén d©y ch­a cã ®iÖn tiÕp ®iÓm nay ë tr¹ng th¸i më, khi cuén d©y cã ®iÖn tiÕp ®iÓm nµy ®ãng l¹i. TiÕp ®iÓm nµy cã kh¶ n¨ng cho dßng ®iÖn lín ®i qua ( tõ 10A ®Õn vµi ngh×n ampe ). - TiÕp ®iÓm phô : cã kh¶ n¨ng cho dßng ®iÖn ®i qua c¸c tiÕp ®iÓm nhá h¬n 5A , ®­îc l¾p ë c¸c m¹ch ®iÒu khiÓn, tÝn hiÖu, b¶o vÖ .Nã ®­îc chia thµnh hai lo¹i : tiÕp ®iÓm phô th­êng më vµ tiÕp ®iÓm phô th­êng ®ãng. TiÕp ®iÓm phô th­êng më cã tr¹ng th¸i ®ãng, më gièng nh­ tiÕp ®iÓm chÝnh. TiÕp ®iÓm phô th­êng ®ãng cã tr¹ng th¸i ®ãng, më ng­îc víi tiÕp ®iÓm chÝnh. d- Nguyªn lý ho¹t ®éng Khoa §iÖn - §iÖn Tö 15 Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ Nam §Þnh
 16. Gi¸o tr×nh Thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn 6 7 5 4 3 1 2 H×nh 4- 2. S¬ ®å cÊu t¹o cña c«ng t¾c t¬ xoay chiÒu. 1- cuén d©y; 5- tay ®ßn ; 2- m¹ch tõ tÜnh 6- tiÕp ®iÓm th­êng më; 3- n¾p ®éng; 7- tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng; 4- Vßng ng¾n m¹ch; - Khi ch­a cÊp ®iÖn vµo cuén d©y th× lâi thÐp ®éng vÉn ë vÞ trÝ t¸ch khái lâi thÐp tÜnh. TiÕp ®iÓm th­êng më vÉn më vµ tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng vÉn ®ãng. - Khi cung cÊp ®iÖn cho cuén d©y cã gi¸ trÞ ®Þnh møc sÏ sinh ra tõ th«ng ch¹y trong m¹ch tõ, t¹o ra lùc hót ®iÖn tõ hót lâi thÐp ®éng vÒ phÝa lâi thÐp tÜnh ( lùc ®iÖn tõ th¾ng lùc c¶n lß xo ). C«ng t¾c t¬ ®­îc gi÷ ë tr¹ng th¸i ®ãng. Lóc nµy nhê vµo bé phËn liªn ®éng vÒ c¬ khÝ gi÷a lâi thÐp ®«ng vµ hÖ thèng tiÕp ®iÓm ®éng lµm cho tiÕp ®iÓm chÝnh ®ãng l¹i cung cÊp ®iÖn cho phô t¶i. hÖ thèng tiÕp ®iÓm phô còng chuyÓn ®æi tr¹ng th¸i : tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng më ra vµ tiÕp ®iÓm th­êng më ®ãng l¹i. - Khi ngõng cung cÊp ®iÖn cho cuén d©y th× c«ng t¾c t¬ ë tr¹ng th¸i nghØ, c¸c tiÕp ®iÓm trë vÒ tr¹ng th¸i ban ®Çu. Nguyªn lý lµm viÖc cña c«ng t¾c t¬ ®iÖn mét chiÒu kiÓu ®iÖn tõ còng t­¬ng tù nh­ trªn, th­êng chØ kh¸c ë h×nh d¸ng kÕt cÊu truyÒn ®éng cña m¹ch tõ tíi tiÕp ®iÓm. 2. R¬ le trung gian vµ r¬ le tèc ®é 2.1- R¬ le trung gian R¬ le trung gian lµm chøc n¨ng thùc hiÖn c¸c thao t¸c trung gian trong c¸c m¹ch b¶o vÖ vµ tù ®éng ho¸ ë m¹ch ®iÒu khiÓn. V× thÕ , nã th­êng cã nhiÒu tiÕp ®iÓm, kÓ c¶ tiÕp ®iÓm th­êng më vµ tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng. a- CÊu t¹o Khoa §iÖn - §iÖn Tö 16 Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ Nam §Þnh
 17. Gi¸o tr×nh Thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn H×nh 4- 4. S¬ ®å cÊu t¹o cña r¬ le trung gian. 1- lâi thÐp tÜnh; 3- phÇn ®éng; 2- cuén d©y; 4- hÖ thèng tiÕp ®iÓm; CÊu t¹o cña r¬ le trung gian kiÓu ®iÖn tõ nh­ h×nh 4- 4. Nã gåm cã mét lâi thÐp h×nh ch÷ U, trªn ®ã cã quÊn cuén d©y ®iÖn ¸p. PhÝa trªn m¹ch tõ tÜnh cã n¾p ®éng ( 3 ). Mét ®Çu cña n¾p ®éng ®­îc g¾n víi lß xo c¶n vµ hÖ thèng tiÕp ®iÓm ®éng ( 4 ). b- Nguyªn lý lµm viÖc - Khi cuén d©y cña r¬ le trung gian kh«ng cã ®iÖn, r¬ le ch­a t¸c ®éng : c¸c tiÕp ®iÓm th­êng më vÉn më vµ c¸c tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng vÉn ®ãng. - Khi cuén d©y cña r¬ le trung gian cã ®iÖn, n¾p ®éng bÞ hót vÒ phÝa m¹ch tõ tÜnh lµm cÇn tiÕp ®iÓm ®éng di chuyÓn theo. C¸c tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng sÏ më ra vµ c¸c tiÕp ®iÓm th­êng më sÏ ®ãng l¹i thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng kh¸c nhau cña m¹ch ®iÒu khiÓn. §Æc ®iÓm cña r¬ le trung gian lµ kh«ng cã c¬ cÊu ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p t¸c ®éng, yªu cÇu ph¶i t¸c ®éng tèt khi ®iÖn ¸p ®Æt vµo cuén d©y dao ®éng trong ph¹m vi  15% ®iÖn ¸p ®Þnh møc. 3- R¬ le tèc ®é a- CÊu t¹o Khoa §iÖn - §iÖn Tö 17 Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ Nam §Þnh
 18. Gi¸o tr×nh Thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn H×nh 4- 5. S¬ ®å nguyªn lý cÊu t¹o cña r¬ le tèc ®é. 1- trôc quay ; 4- thanh dÉn; 2- nam ch©m vÜnh cöu ; 5- tay g¹t b»ng nhùa; 3- phÇn øng ; 6- tiÕp ®iÓm; S¬ ®å nguyªn lý cÊu t¹o cña r¬ le tèc ®é nh­ h×nh 4- 5. Nã gåm cã c¸c bé phËn b- Nguyªn lý lµm viÖc Khi r« to ch­a quay th× thanh thÐp ®µn håi cã xu h­íng lµm cho tiÕp ®iÓm PK1 vµ PK3 ®ãng l¹i. Khi trôc quay ( 1 ) quay ( gi¶ sö quay theo chiÒu n1 nh­ h×nh vÏ ) lµm cho tõ tr­êng  cña nam ch©m vÜnh cöu còng quay theo chiÒu n1. NÕu coi tõ th«ng  ®­ãng yªn th× c¸c thanh dÉn ®­îc coi nh­ chuyÓn ®éng ng­îc l¹i. XÐt hai thanh dÉn n»m ®èi diÖn vµ trïng ph­¬ng víi tõ th«ng  t¹i thêi ®iÓm ®ang xÐt, ta cã vÐc t¬ vËn tèc t­¬ng ®èi Vt® ( h×nh 4- 5 ). Thanh dÉn n»m phÝa trªn sÏ chuyÓn ®éng sang tr¸i cßn thanh dÉn phÝa d­íi sÏ chuyÓn ®éng sang ph¶i. Hai thanh dÉn nµy sÏ chuyÓn ®éng t­¬ng ®èi víi tõ tr­êng phÇn c¶m, theo ®Þnh luËt c¶m øng ®iÖn tõ, trong thanh dÉn sÏ xuÊt hiÖn mét søc ®iÖn ®éng c¶m øng. V× c¸c thanh dÉn ®­îc nèi ng¾n m¹ch nªn trong c¸c thanh dÉn sÏ xuÊt hiÖn dßng ®iÖn c¶m øng. ChiÒu dßng ®iÖn c¶m øng ®­îc x¸c ®Þnh theo quy t¾c bµn tay ph¶i. Nh­ vËy, thanh dÉn bªn trªn cã dßng ®iÖn ®i vµo cßn thanh dÉn bªn d­íi cã dßng ®iÖn ®i ra. Thanh dÉn mang dßng ®iÖn , l¹i chÞu t¸c dông cña tõ tr­êng  nªn nã chÞu t¸c dông cña lùc ®iÖn tõ F. ChiÒu cña lùc ®iÖn tõ ®­îc x¸c ®Þnh theo quy t¾c bµn tay tr¸i. Thanh dÉn bªn trªn sÏ chÞu t¸c dông cña mét lùc Khoa §iÖn - §iÖn Tö 18 Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ Nam §Þnh
 19. Gi¸o tr×nh Thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn h­íng sang bªn ph¶i cßn thanh dÉn bªn d­íi sÏ chÞu t¸c dông cña mét lùc h­íng sang bªn tr¸i. Do ®ã, phÇn øng sÏ quay theo chiÒu cïng chiÒu víi n1. PhÇn øng quay kÐo theo tay g¹t b»ng nhùa ( 5 ) t¸c ®éng vµo thanh thÐp ®µn håi lµm cho tiÕp ®iÓm PK1 më ra vµ PK2 ®ãng l¹i. TiÕp ®iÓm PK3 vµ PK4 vÉn gi÷ nguyªn tr¹ng th¸i nh­ khi r« to ®øng yªn. NÕu trôc quay quay theo chiÒu ng­îc l¹i, nã sÏ t¸c ®éng vµo thanh thÐp ®µn håi bªn ph¶i lµm cho tiÕp ®iÓm PK3 më ra vµ PK4 ®ãng l¹i. Khi tèc ®é ®éng c¬ gi¶m nhá gÇn b»ng kh«ng, lùc ®iÖn tõ yÕu ®i , tay g¹t b»ng nhùa sÏ trë vÒ vÞ trÝ cò lµm tiÕp ®iÓm PK1 ®ãng l¹i vµ PK2 më ra. 4. R¬ le thêi gian 4.1- R¬ le thêi gian ®iÖn tõ a- CÊu t¹o 7 4 3 5 8 6 2 1 H×nh 4- 7. S¬ ®å cÊu t¹o cña r¬ le thêi gian ®iÖn tõ 1- Cuén d©y ®iÖn ¸p ; 2- M¹ch tõ tÜnh ; 3- N¾p ®éng ; 4- Lß xo ; 5- TiÕp ®iÓm ®ãng c¾t tøc thêi ; 6- HÖ thèng b¸nh r¨ng dÉn ®éng ; 7- TiÕp ®iÓm ®ãng c¾t cã thêi gian ; 8- Thang ®Æt thêi gian ; b- Nguyªn lý lµm viÖc Khoa §iÖn - §iÖn Tö 19 Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ Nam §Þnh
 20. Gi¸o tr×nh Thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn Khi ®ãng ®iÖn vµo cuén d©y cña nam ch©m ®iÖn , n¾p ®éng ( 3 ) bÞ hót lµm ®ãng hoÆc c¾t c¸c tiÕp ®iÓm t¸c ®éng tøc thêi ( 5 ), ®ång thêi khëi ®éng c¬ cÊu gi÷ thêi gian ( 6 ). Khi ®ã d­íi søc c¨ng cña lß xo , qu¹t r¨ng vµ hÖ thèng b¸nh r¨ng dÉn ®éng sÏ quay lµm tiÕp ®iÓm ®éng di chuyÓn chËm. Sau mét kho¶ng thêi gian tiÕp ®iÓm ®éng sÏ ®ãng kÝn vµo tiÕp ®iÓm tÜnh ( 7 ). Thêi gian ®Ó ®ãng tiÕp ®iÓm ( 7 ) ®­îc ®iÒu chØnh b»ng c¸ch thay ®æi vÞ trÝ cña tiÕp ®iÓm tÜnh vµ ®­îc chØ râ b»ng mòi tªn trªn thang ®Æt ( 8 ). 4.2- R¬ le thêi gian ®iÖn tö a- CÊu t¹o CÊu t¹o cña r¬ le thêi gian ®iÖn tö gåm : nam ch©m ®iÖn, bé ®Þnh thêi gian b»ng linh kiÖn ®iÖn tö, hÖ thång tiÕp ®iÓm, vá b¶o vÖ vµ c¸c ch©n ra tiÕp ®iÓm. H×nh d¸ng ( a ) vµ s¬ ®å bè trÝ cùc ®Êu d©y ( b ) cña r¬ le thêi gian ®iÖn tö lo¹i ON DELAY nh­ h×nh 4- 8. H×nh 4- 8a H×nh 4- 8b Trong ®ã : - CÆp cùc 5- 8 lµ tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng , më chËm ; - CÆp cùc 6- 8 lµ tiÕp ®iÓm th­êng më, ®ãng chËm ; - CÆp cùc 1- 4 lµ tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng ( t¸c ®éng tøc thêi ) ; - CÆp cùc 1- 3 lµ tiÕp ®iÓm th­êng më ( t¸c ®éng tøc thêi ) ; - CÆp cùc 2- 7 ®Êu víi nguån ®iÖn ; Cuén d©y cña r¬ le th­êng cã ®iÖn ¸p 110V hoÆc 220V , ®­îc ghi trªn nh·n m¸y hoÆc trong lý lÞch m¸y. Nguån ®iÖn ®­îc cÊp vµo ch©n sè 2 vµ ch©n sè Khoa §iÖn - §iÖn Tö 20 Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ Nam §Þnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2