intTypePromotion=3

Giáo trình thực tập vi sinh gây bệnh part 6

Chia sẻ: Afsjkja Sahfhgk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
75
lượt xem
8
download

Giáo trình thực tập vi sinh gây bệnh part 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mặc dù sự sống vừa mang một sự thống nhất chung nhưng chúng lại vừa có tính đa dạng, phong phú đáng kinh ngạc ở các đặc điểm hình thái, tập tính (behavior) và lịch sử phát triển (life history). Để nghiên cứu một sinh giới đa dạng như vậy, các nhà sinh học đã nỗ lực phân loại tất cả các sinh vật sống. Sự phân loại khoa học này cần phải phản ảnh được cây tiến hóa (evolutionary tree) (hay cây phát sinh chủng loại) của các sinh vật khác nhau...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình thực tập vi sinh gây bệnh part 6

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th c t p vi sinh gây b nh - Trư ng Đ i h c M Tp. HCM Dương Nh t Linh 4.6 Th nghi m Bile esculin. - M c đích: xác đ nh Streptococci th nghi m này là Streptococci nhóm D. - Nguyên t c: Streptococci nhóm D có kh năng th y phân Esculin (dư i đi u ki n môi trư ng ch a 4% mu i m t) đ cho ra Glucose và Esculetin. Esculetin s ph n ng v i mu i Fe cho ra màu nâu đ m hay đen trên b m t môi trư ng. - K thu t: Dùng vòng c y l y 1 qu t vi khu n m c không quá 24h trên môi trư ng BA, c y zic-zac lên m t nghiêng th ch hay tube 350C/24h. th ch Bile esculin. b ình n n - K t qu : xu t hi n màu nâu đ m hay đen trên b m t môi trư ng à Bile esculin dương tính à k t lu n vi khu n Streptococci nhóm D. + - 4.7 Th nghi m dung n p N aCl 6.5%. 41
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th c t p vi sinh gây b nh - Trư ng Đ i h c M Tp. HCM Dương Nh t Linh - M c đích: phân bi t Enterococci và Non enterococci trong Streptococci nhóm D - Nguyên t c: Enterococci có th dung n p NaCl 6.5% hay có th m c đư c trên môi trư ng này. - K thu t: Dùng vòng c y l y 1 qu t vi khu n m c không quá 24h 350C/24h. c y vào môi trư ng TSB b sung 6.5% NaCl. - K t qu : dung n p NaCl 6.5% khi vi khu n m c đư c trong môi trư ng. + Vi khu n Streptococci nhóm D (bile esculin dương) n u dung n p đư c NaCl 6.5% thì đ nh danh là S. faecalis + Không dung n p thì đ nh danh là S. faecium. + - 4.7 Th nghi m Taxo A (th nghi m nh y c m v i Bacitracin). - M c đích: đ nh danh Streptococci tiêu huy t β này là Streptococci tiêu huy t β nhóm A - Nguyên t c: Streptococci tiêu huy t β nhóm A có kh năng nh y c m v i Bacitracin - K thu t: Dùng vòng c y hay tăm bông vô trùng , l y 1 qu t vi khu n Streptococci tiêu huy t β m c không quá 24h trên m t th ch máu c u BA, c y zic-zac v i đư ng c y dày và sít nhau trên m t th ch. Dùng k p vô khu n l y 1 đĩa Bacitracin (Taxo A) đ t lên 350C/24h. gi a vùng c y. h p BA th nghi m trong b ình n n 42
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th c t p vi sinh gây b nh - Trư ng Đ i h c M Tp. HCM Dương Nh t Linh - K t qu : V i khu n nh y v i Bacitracin khi có vòngvô khu n quanh đĩa Bacitracin mà không c n đo đư ng kính vòng vô khu n này à đ nh danh là Streptococci tiêu huy t β nhóm A. 4.8 Th nghi m CAMP (Christie, Atkins, and Munch- Peterson). - M c đích: dùng đ đ nh danh Streptococci tiêu huy t β là nhóm B ( S. agalactiae). - Nguyên t c: y u t CAMP là m t ch t ngo i bào đư c s n xu t b i S treptococci nhóm B có tác d ng h p đ ng tiêu huy t v i β- lysin c a S. aureus. - K thu t: + Trên h p th ch máu c u BA, dùng que c y l y 1 qu t vi khu n S. aureus có men tiêu huy t β- lysin c y 1 v ch vào gi a m t th ch. + Sau đó dùng vòng c y l y 1 qu t vi khu n Streptococci tiêu huy t β th nghi m, c y 1 đư ng th ng góc v i v ch c y S. aureus và ng ng cách v ch c y S. aureus kho ng 2-3mm. 350C/ 24h, không bình n n. + 43
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th c t p vi sinh gây b nh - Trư ng Đ i h c M Tp. HCM Dương Nh t Linh - K t q u : CAMP test dương : khi t i đ u v ch c y ti p c n v i v ch S. aureus có 1 vùng tiêu huy t hình mũi tên hư ngv v ch c y S. aureus à Streptococci nhóm B (S. agalactiae). TÓM L I : Trong đ nh danh chu i c u khu n c n xác đ nh rõ: Ø K i u tiêu huy t α, β, γ trên BA Ø Đ nh nhóm: • N hóm A: b ng đĩa Taxo A cho riêng vi khu n nghi ng chu i c u tiêu huy t β. • N hóm B: b ng th nghi m CAMP cho khóm vi khu n nghi ng chu i c u cho tiêu huy t β. • N hóm D: b ng th nghi m Bile esculin, kh năng dung n p N aCl 6.5% cho t t c 3 ki u tiêu huy t. Ø G hi k t qu đ nh danh cu i cùng bao g m 2 ph n: • K i u tiêu huy t α, β, γ và đ nh nhóm A, D ho c không thu c A, D • V í d : β hemolytic Streptococci group A ßà chu i c u tiêu huy t β nhóm A. 44
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th c t p vi sinh gây b nh - Trư ng Đ i h c M Tp. HCM Dương Nh t Linh 5. QUY TRÌNH Đ N H DANH. K hóm VK trên mt BA Nhu m G ram: c u khu n G ram [+] CATALASE [+] CATALASE CATALASE [-] Staphylococci Streptococci Tiêu huy t α γ β Th nghi m nh y c m Optochin trên BA [+] [-] • • Th nghi m nh y c m Th nghi m nh y BACITRACIN c m BACTRIM • • Th nghi m nh y c m Th nghi m S.pneumoniae Streptococci BACTRIM BILE-ESCULIN • • Th nghi m CAMP Th nghi m m c tiêu huy t α • Th nghi m BILE- trên TSB có 6.5% 45 NaCl ESCULIN • Th nghi m m c trên TSB có 6.5% NaCl
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th c t p vi sinh gây b nh - Trư ng Đ i h c M Tp. HCM Dương Nh t Linh Nh y c m Tiêu Tiêu Nh y Bile CAMP TSB + huy t huy t α Bacitracin cm esculin 6,5% β hay γ Bactrim NaCl Streptococci + - - - - + - nhóm A Streptococci - - - + - + - nhóm B Streptococcus - - + - + +/- +/- faecalis (nhóm D) - + + - - +/- +/- Streptococcus faecium (nhóm D) Streptococci - + - - - +/- +/- nhóm khác 46
  7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th c t p vi sinh gây b nh - Trư ng Đ i h c M Tp. HCM Dương Nh t Linh BÀI 2: K THU T Đ NH DANH PH Y KHU N T I. PH Y KHU N T VIBRIO CHOLERAE 1. NƠI CƯ TRÚ VÀ TÍNH GÂY B N H. Ø Dòng Vibrio g m có lo i ho i sinh, h p sinh gây b nh cho ngư i và thú. Lo i gây b nh d ch t cho ngư i là Vibrio cholerae thu c nhóm O1 (Vibrio cholerae type c đi n và Vibrio cholerae type eltor) Ø Ph y khu n t xâm nh p cơ th b ng đư ng tiêu hóa, tăng trư ng mau l t i niêm m c ru t, không xâm nh p vào đư ng máu, các vi khu n b tiêu bào phóng thích n i đ c t , phá ho i thư ng bì ru t gây ra tri u ch ng th t , đ ưa đ n tình tr ng cơ th m t nư c nhanh và m t thăng b ng các ch t đi n gi i. B nh nhân ch t n u không ph c h i l i lư ng nư c đã m t. Ø Ph y khu n t có th tìm th y trong phân b nh nhân, trong ch t nôn m a và th c ph m b nhi m khu n. Phân c a ngư i b nhi m khu n t r t đ c bu\i t, phân như nư c đ c như nư c vo g o, ch a nh ng h t l n c n như h t g o. 2. Đ C TÍNH HÌNH TH VÀ NHU M. Ø Là nh ng tr c khu n cong hay còn đư c g i là ph y khu n, ng n, m nh, kích thư c kho ng 0.5 x 3µm, Gram âm. Tính ch t ph y bi n m t sau nhi u l n c y truy n. 47
  8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th c t p vi sinh gây b nh - Trư ng Đ i h c M Tp. HCM Dương Nh t Linh Ø Di d ng nhanh, không sinh nha bào. 3. Đ C TÍNH NUÔI C Y. Ø Ph y khu n t m c d dàng trong môi trư ng nuôi c y bình thư ng, không đòi h i y u t tăng trư ng đ c b i t, nhưng c n 5 -15mmol/l NaCl kích thích vi khu n m c t t hơn. Ø Ưa môi trư ng ki m pH 7.8 -9. S ng đư c nhi t đ 16- 420C, nhi t đ t i ưu 370C. Thu c lo i hi u khí . Ø Vibrio cholerae ch t nhanh trong môi trư ng acid, d b di t b i các ch t t y u , đ c bi t nh y c m v i s khô, ch t n t i 550C. Tuy nhiên có th s ng đư c 4 – 7 ngày trên 10min rau trái tươi đ mát và m. Ø Trong môi trư ng peptone pH= 8: ph y khu n t tăng trư ng nhanh sau 6-8h/370C, làm đ c đ u và có váng n i trên m t môi trư ng. Ø Trên môi trư ng MacConkey (MC): khóm vi khu n tròn, biên đ u, ph ng hay l i, màu h ng nh t do không lên men đư ng Lactose. Ø Trên môi trư ng TCBS: khóm vi khu n tròn, biên đ u, l i tròn, màu vàng do lên men đư ng Succrose. 4. Đ C TÍNH SINH HÓA VÀ Đ NH DANH 4.1 C y phân l p Ø C y tr c ti p • L y tr c ti p t b nh ph m c y lên b m t môi trư ng MC ho c TCBS 48

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản