intTypePromotion=3

Giáo trình thực vật thủy sinh part 1

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Huỳnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:131

0
271
lượt xem
100
download

Giáo trình thực vật thủy sinh part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình thực vật thủy sinh part 1', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình thực vật thủy sinh part 1

 1. THUÛY SINH THÖÏC VAÄT THUÛ C1: ÑAÏI CÖÔNG VEÀ TAÛO C2: TAÛO LAM (CYANOPHYTA) C3: TAÛO ÑOÛ (RHODOPHYTA) C4: TAÛO ROI LEÄCH (HETEROKONTOPHYTA) C5: TAÛO SÔÏI BAÙM (HAPTOPHYTA) C6: HUYEÄT BAØO TAÛO (CRYPTOPHYTA) C7: TAÛO HAI ROI (DINOPHYTA) C8: TAÛO MAÉT (EUGLENOPHYTA) C9: TAÛO LUÏC (CHLOROPHYTA) C10: TAÛO ÑOÄC
 2. C1: ÑAÏI CÖÔNG VEÀ TAÛO C1: 1.1 Sô löôïc lòch söû phaùt trieån ngaønh taûo hoïc 1.1 Sô 1.2 Taûo vaø caùc nhoùm sinh vaät lieân quan 1.2 Taû 1.3 Phaân loaïi 1.3 Phaâ 1.4 Sinh thaùi vaø phaân boá 1.4 Sinh 1.5 Taàm quan troïng cuûa taûo 1.5 Taà
 3. 1.1 Sô löôïc phaùt trieån ngaønh taûo hoïc Sô Taûo bieån (rong) ñaõ ñöôïc loøai ngöôøi duøng nhö thöùc ñaõ aên töø raát laâu. Linneus (1753) ñaõ moâ taû boä taûo Linneus (1753) ñaõ (algae) trong heä thoáng phaân loïai sinh vaät. (algae) trong Vôùi söï giuùp ñôõ cuûa caùc loïai kính hieån vi, heä thoáng vi, heä phaân loïai taûo ngaøy caøng ñöôïc hoøan chænh. ÔÛ Vieät Nam, nhöõng nghieân cöùu ñaàu tieân ñöôïc thöïc ÔÛ Vieä Nam, nhöõ hieän bôûi caùc nha kho hoïc nöôùc ngoøai nhö Loureiro (1793), Shirota (1963),… sau ñoù laø caùc (1793), Shirota (1963),… sau nhaø khoa hoïc Vieät Nam nhö Phaïm Hoøang Hoä Nam nhö (1962), Döông Ñöùc Tieán (1970),…. (1962), Döông
 4. 1.2 Taûo vaø caùc nhoùm sinh vaät lieân quan Taû Taûo laø nhoùm thöïc vaät baäc thaáp coù caáu taïo ñôn giaûn soáng ôû khaép moïi nôi. Döïa vaøo nhieàu ñaëc ñieåm khaùc nhau ñeå phaân bieät taûo vôùi caùc nhoùm sinh vaät khaùc Taûo vaø vi khuaån vi khuaå Taûo vaø nguyeân sinh ñoäng vaät Taûo vaø ñaøi thöïc vaät Taûo vaø thöïc vaät baäc cao
 5. Vi khuaån vaø taûo lam khuaå
 6. Teá baøo Teá taûo luïc vaø truøng roi (nguyeâ n sinh ñoäng vaät)
 7. Lôùp trong Lôùp ngoøai Laùt caét ngang taûo ñoû vaø thaân thöïc vaät baäc cao Laù
 8. 1.3 Phaân loaïi Phaâ Phaân loaïi taûo döïa vaøo caùc ñaëc ñieåm nhö: Saéc toá Chaát ñöôøng boät döï tröõ Caáu truùc teá baøo Caáu truùc phaân töû Hình daïng Sinh thaùi
 9. a. Saéc toá Saé Chia thaønh 3 nhoùm: nhoù Chlorophyll (chlorophyll a, b, c) Chlorophyll Carotene (β-carotene, fucoxanthin, peridinin carotene, fucoxanthin siphonaxanthin) siphonaxanthin) Phycobilin (phycocyanobilin, phycoerythrobilin) phycoerythrobilin
 10. Chlorophyll Chlorophyll Caùc daïng chlorophyll
 11. Carotenoid Carotenoid β-carotene, carotene, fucoxanthin, fucoxanthin siphonaxanthi siphonaxanthi n, peridinin peridinin
 12. Phycobilin phycocyanobilin, phycoerythrobilin phycoerythrobili
 13. b. Chaát ñöôøng döï tröõ Chaá
 14. c. Caáu truùc teá baøo Caá Coù 2 daïng chính: tieàn teá baøo (prokaryote) vaø teá daï tieà (prokaryote) vaø baøo thöïc (eukaryote)
 15. Caùc daïng Chloroplast Caù a: taûo ñoû, b: taûo luïc, c: taûo roi leäch, d: huyeät baøo taûo
 16. Caáu truùc roi Caá
 17. Ngaønh Roi Ngaø Rhodophyta Khoâng roi Chlorophyta Roi trôn Heterokontophyta Moät trôn, moät tô cöùng Haptophyta Roi trôn Dinophyta Roi trôn Cryptophyta Roi coù tô cöùng Euglenophyta Roi coù tô meàm
 18. c. Caáu truùc phaân töû c. Teá baøo taûo thöïc (eukaryote) coù 3 nôi chöùa thoâng Teá tin di truyeàn laø nhaân, luïc laïp, vaø ti theå. di luï vaø Thöôøng söû duïng thoâng tin di truyeàn töø RNA cuûa ribosome (trong luïc laïp) ñeå so saùnh ribosome saù
 19. c. Hình daïng ngoaøi c. Coù caùc daïng chính sau: Daïng haït (coccoid) Daïng ñôn baøo coù roi (monad) Daïng ñôn baøo bieán ñoåi (amoeb) Daïng sôïi (filament) Daïng nhu moâ (parenchymatous)
 20. c. Hình daïng ngoaøi c. Raát ña daïng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản