intTypePromotion=3

Giáo trình thực vật thủy sinh part 9

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Huỳnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:57

0
139
lượt xem
58
download

Giáo trình thực vật thủy sinh part 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình thực vật thủy sinh part 9', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình thực vật thủy sinh part 9

 1. CHÖÔNG IX: TAÛO LUÏC - CH CHLOROPHYTA 9.1 Ñaëc ñieåm 9.2 Caùc kieåu voøng ñôøi 9.3 Caáu truùc teá baøo roi 9.4 Phaân chia nhaân vaø phaân chia teá baøo 9.5 Toå chöùc taûn taûo luïc 9.6 Phaân loaïi 9.7 Phaân boá vaø sinh thaùi
 2. 9.1 Ñaëc ñieåm Toå chöùc taûn ña daïng, töø ñôn baøo ñeán ña baøo nhu moâ phöùc taïp Theå saéc toá coù lôùp maøng ñoâi, caùc phieán saéc toá taäp trung thaønh nhoùm töø 2-6 hoaëc nhieàu hôn Chöùa chlorophyll a vaø b Ôû teá baøo coù roi, roi mang nhieàu loâng mòn Chaát döï tröõ quan troïng laø tinh boät Coù lôùp soáng nöôùc ngoït, coù lôùp soáng nöôùc maën
 3. Cell plate Furrowing
 4. Phycoplast Phragmoplast
 5. 9.2 Caùc kieåu voøng ñôøi 9.2 Phaàn lôùn taûo luïc coù voøng ñôøi ñôn boäi (haplontic life cycle), ôû moät soá taûo nöôùc ngoït coù söï hình thaønh baøo töû nghæ Moät soá taûo thuoäc lôùp Ulvophyceae, Cladophyceae, vaø Trentepohliophyceae coù voøng ñôøi löôõng ñôn boäi (dihaplontic life cycle) Moät soá ít khaùc coù voøng ñôøi löôõng boäi (diplontic life cycle) nhöng chöa ñöôïc tìm hieåu roõ
 6. Voøng ñôøi ñôn boäi
 7. Voøng ñôøi löôõng ñôn boäi
 8. Voøng ñôøi löôõng boäi
 9. 9.3 Caáu truùc teá baøo roi 9.3 Coù 4 kieåu teá baøo coù roi vôùi caùc ñaïi dieän: Kieåu Chlamydomonas Kieåu Pyramimonas Kieåu Acrosiphonia Kieåu Chaetosphaeridium
 10. Chlamydomonas
 11. 9.5 Toå chöùc taûn taûo luïc 9.5 Ñôn baøo coù roi: Chlamydomonas, Tetraselmis…. Taäp ñoaøn coù roi: Volvox, Gonium,… Taäp ñoaøn maøng nhaøy: Sphaerocystis,… Ñôn baøo khoâng roi: Chlorella, Oocystis,… Daïng sôïi: Ulothrix, Oedogonium, … Daïng taûn nhu moâ: Ulva,… Daïng oáng: Codium, Bryopsis
 12. 9.6 Phaân loaïi: goàm 11 lôùp 9.6 go Lôùp Prasinophyceae Lôùp Chlorophyceae Lôùp Ulvophycea Lôùp Zygnematophyceae Lôùp Charophyceae
 13. 9.6.1 Lôùp Prasinophyceae 9.6.1 Ñöôïc coi laø lôùp coù caáu truùc ‘nguyeân thuûy’ nhaát Teá baøo coù roi, soáng töï do; teá baøo vaø roi ñöôïc phuû töø moät ñeán nhieàu lôùp vaûy mòn Heä thoáng roi thay ñoåi töø chöõ thaäp ñeán moät beân Soáng ôû nöôùc ngoït laãn nöôùc maën Goàm 16 gioáng vôùi 180 loaøi, coù kích thöôùc nhoû Laø thaønh phaàn quan troïng cuûa phieâu sinh bieån khôi, moät soá ñöôïc nuoâi laøm thöùc aên Goàm 4 boä: Maniellales, Pseudoscourfeldiales, Pyramimonadales, Chlorodendrales
 14. Pyramimonas
 15. 9.6.2 Lôùp Chlorophyceae 9.6.2 - Ña daïng veà caáu truùc taûn - Coù söï hình thaønh baøo töû nghæ, sinh saûn höõu tính coù caû ba hình thöùc - Soáng chuû yeáu ôû nöôùc ngoït - Goàm 4 boä: Volvocales, Chlorococcales, Chaetophorales, Oedogoniales - Coù khoaûng 110 gioáng vôùi 1000 loaøi - Thuûy vöïc coù noàng ñoä chaát dinh döôõng cao thích hôïp vôùi caùc loaøi thuoäc Volvocales nhöng cuõng coù moät soá loaøi thuoäc boä naøy laïi thích nôi ngheøo dinh döôõng vaø ñoä acid cao - Moät soá loaøi coù khaû naêng dò döôõng
 16. Boä Volvocales: Ñôn baøo coù roi: Chlamydomonas, Chlorogonium,… Taäp ñoaøn coù roi: Gonium, Volvox

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản