intTypePromotion=1

Giáo trình Thương mại điện tử căn bản - Chương 5: Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp

Chia sẻ: Dương Đức Duy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:196

0
32
lượt xem
2
download

Giáo trình Thương mại điện tử căn bản - Chương 5: Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Thương mại điện tử - Chương 5: Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp với các nội dung: xây dựng hệ thống thương mại điện tử trong doanh nghiệp; triển khai dự án thương mại điện tử trong doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị chuỗi cung ứng của doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị nguồn lực doanh nghiệp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Thương mại điện tử căn bản - Chương 5: Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp

 1. Churcmg 5 ONG DUNG THUONG MAI Dim T6 TRONG DOANH NGHIEP 5.1. Xay dung hg thong thuong mai dintir trong doanh nghib Cong nghe thong tin la tap hgp cac phucmg phap khoa hoc, ding nghe va cong cu ky thuat hien dai de san xuAt va truyen dua, thu thap, xir 13'/, luu trit va trao doi thong tin so. (Khoan 1 — Dieu 4 — Luat Cong nghe thong tin nam 2006). He thing thong tin hieu theo nghia rang la tap hop va ket hop cila cac phan cimg, phan m6m va cac he mang tniyen thong dugc xay chmg va sir dung de thu thap, tao va tai tao, phan phii va chia se thong tin nham phvc vu cac muc tieu cua t6 chirc. Hinh 5.1: Cac thinh phlin ciia HTTT Ngu On: Foundations of Information System, D.S.Yadas 197
 2. Chirc nang cita he thong thong tin bao gOm: - Nhap dit thu thap va nhan dir lieu dt xir 1Sr. - Xir 15r du chuytn d6i du lieu thanh thong tin c6 nghia v6i nguoi sir dung. - Xuat thong tin: phan phei thong tin dtn nhfing nguOi hoac hoat d6ng can sir dung thong tin do. - Luu frit thong tin. - Cung cap thong tin phL hOi: nhim ho trg qua trinh kit'm tra, danh gia lai va hoan thien he thong. 5.1.1. Lieu trir wesbite thwang mai dien tir 5.1.1.1. MOt so phi:mg phap ltru trir website Ban chat cua website la tap hop cac trang web (webpages) clued clang cac trang web san CO (cac trang tinh) hoac cac trang web dugc to ra tir cac tai nguyen va co sa du lieu (cac trang dOng). Luu frit website la mot trong cac van de quan trang nit& cua thucmg mai dien tir. Viec ltru trir website thucmg mai dien tir bao gom ca km frit dir lieu (thong tin vt doanh nghiep, san xuat, kinh doanh, khach hang...), he thong phan m'em xir ly cac giao dich dien tir (mua ban trirc tuy6n, quan 1ST hoa don, dich vu khach hang...) va nhitng nOi dung khac tren website (catalogue dien tir, bao cao, tai nguyen s6...). Thy theo quy mo cita he thong thucmg mai a dien tir ma so luting, cAu hinh dm he thong may chii can sir dung luu cac website thuong mai dien tir se khac nhau. Hien nay, ca mOt s6 phuong phap co ban dt km tra cac website thucmg mai dien tir nhu sau: -Tv dku tv mua cac may chit ve lap dat tai co sO cua doanh nghiep, thue chuyen gia thitt ke va xay dung he thong mang ciing nhu cai dat cac phan mtm can thitt dt quan tri he thong may chit cua doanh nghiep. + Nhugc ditm: Chi phi dau to xay dung he thOng may chit dm rieng doanh nghiep rat lan, vt co ses ha tang, vt may m6c, thitt bi, chi phi thue thitt ke he thong va quan tri he thong sau nay. D giam thitu chi phi ha tang, doanh nghiep co tht van dL to may chit nhtrng thue cht) de dat may 198
 3. chit tai cac nha cung cap dich vg nay. Nhu vay, tranh dau to xay dung cac phimg may chit von có tieu chuan ky, thuat rat cao va tranh thud duong truyen rieng de ket n6i den cac may chi' cua minh. Cach lam nay van dam bao dugc bi mat thong tin cila doanh nghiep do cac may chit dugc ltru giti tai cac phimg dugc bao mat cao. Hien nay, tai Viet Nam, he th6ng may chit cua cac ngari hang, twang dai hoc, hai quan, thud... thu6ng dugc to xay dung va van hanh ben trong t6 chirc. + iru diem: Mire dO an toan ciia thong tin va chit dOng trong van hanh he th6ng ciing nhu nang, cap, ma rang sau nay. Ben canh do, kha nang to xay dung, quan he thong may chit thucmg mai dien tir cimg la mOt nang luc canh tranh quan trong cua cac doanh nghiep khi tham gia kink doanh dien tir. - Thue may chit cua cac nha cung cap dich vu (thud chti tren mOt may chit hoac thud mOt s6 may chit). Theo dO, cac doanh nghiep tra phi a co the sir dung mOt phan dung lugng 6 ding teen may chit de km trir website hoac thud mOt s6 may chit cua nha cung cap dich vu a sir dung. CO the sir dung ket hop hinh thirc nay vai hinh thirc tren. Thom chi nhiing doanh nghiep hang dau trong thucmg mai dien tir nhu Google ding thud ngoai dich vu luu tit website. + Lru diem: Cac chi phi xay dung co s6 ha tang, lap at dtrimg truyen, duy tri va quan tri cac may chit do nha cung cap dich vu thuc hien. Doanh nghiep chi phai tra phi thud dich vu hang thang. Doanh nghiep tan dung dugc duong truyen t6c dO cao cua nha cung cap dich vu. + Nhugc diem: Mirc dO bao mat thong tin khong dugc bao dam do doanh nghiep khong kiem soat hoan toan flitting may chit km trir th8ng tin cua minh. Do do, phucmg phap nay thu6ng phii hop vori cac he th6ng thucmg mai dien tir nh6, cac website chi co chirc nang giai thieu, quang ba san pham, dich vu... chua có chirc nang thanh toan truc tuyen va cac chirc nang cao cap khac nhu phan tich dit lieu (data mining) hay chia se thong tin giita cac d6i tac (B2B integration). 5.1.1.2. Duemg Internet thud rieng (leased line Internet) cho cac may chi.' Khi doanh nghiep mu6n xay chmg he th6ng may chit cua rieng minh va he th6ng nay (tat tai trung tam ltru tru dit lieu dm doanh nghiep thi doanh 199
 4. ' lam cac doanh nghiep vira va truyen nay con cao, chua phu hgp v6i phan nho hien nay. Bang 5.1: Danh sach cac nha cung cap dich vu Internet Jon tai Viet Nam STT Ten cling ty Website 1 VDC home.vnn.vn 2 FPT www.fpt.vn 3 Vietel www.vietel.com.vn 4 NetNam www.netnam.vn Nguan: www.vnnic.com.vn ,2010 5.1.1.3. May cini web Cac may chi' web not chung thuamg c6 bo nbo., 6 cung dung lugng chay lien tvc 24/7, va b0 vi xir ly c6 t6c d0 cao hcm cac may tinh ca nhan th8ng thuo.ng. Nhieu may chii web sir dung nhieu be vi xir 1ST. Yeu cau co ban dloi vOi cac may chi' la kha nang hoat dOng lien tuc 24/7 va xir 157 d6ng thai nhieu thong tin khi nhieu nguari dung cung truy cap dua ra. Vi vay, cac may chil web sir dung nhieu phan cung nen chimg thuamg c6 gia dat hcm cac may tram th6ng thuamg. Cac may tinh ca nhan tot hien nay, thong thuamg gia chi khoang USD 1.000 — USD 3.000 trong khi do cac may chit web thuamg co gia tir USD 6.000 den USD 400.000. Cac cong ty ban may chi' web nhu Dell, Gateway, Hewlett Packard va Sun, tat ca cac cong ty nay deli co cong cu ho trg cau hinh tren trang web dm h9 de khach hang c6 the xem va hra ch9n cau hinh may chu cho phu hgp. 5.1.1.4. Ranh gia nang luc clic' may clui web Cac yeti t6 anh huang den t6c d0 thuc thi cua may chit bao g6m: phan cung, phan mem he dieu hanh, phan mem may chu, t6c de ket noi, s6 lugng nguai dimg, va loai trang web dang phan ph6i. Khi danh gia hieu rang ciia may chi' web, chung to can biet chinh xac nhang yeti t6 nao dang dugc do va dam bao rang cac yeu t6 do IA quan trong lien quan den viec sir dling cua 202
 5. may chit web. MOt nhan t6 khac anh huOng den hieu nang cita may chit web d6 la t6c dO ket n6i. MOt may chit dugc ket not bang mOt duon T3 (44,736Mbps) se co kha nang phan ph6i cac trang web tai cac may tram nhanh hcm neu dung du6ng T1 (1,544Mbps). S6 lugng nguai dung ma may chit co the phuc vu va quan 1ST dugc cung la mOt yeti t6 quan trong. Dieu nay c6 the gay kh6 khan cho viec do dac bei vi cac ket qua bi anh huang bOi t6c dO duOng truyen ctia may chit, t6c dO throng truyen dm may tram, va kich thuac cita trang web dugc phan ph6i. Hai y6u t6 de danh gia khi do t6c dO phan phat trang web dm mOt may chit web d6 la thong luong va then gian dap img. Thong lugng a day dugc hieu la s6 lugng yeu eau ma phan cung va phan mem may chit co the xir ly dugc a trong mOt don vi thOri gian. ThOi gian dap ung la thOi gian can thiet may chit xirlSimOt yeu cau. Vol nhang he th6ng website nho, s6 ngued truy nhap it, nen c6 the sir dung cac may chit vOi bff) vi xir ly dOng Pentium t6c dO 3.0 Ghz, RAM 2Gb tres len la chAp nhan dugc. Con yen cac he th6ng lon, s6 lucmg giao dich 16n, nhieu nguixi truy cap, can sir dung nhieu may chit co cAu hinh manh hon va co he thOng mang dugc thiet ke hgp ly, phan chia cac giao dich can xi/. 1Si qua thiet bi can bang tai. Vi du, voi cac doanh nghiep lon nhu Amazon, Alibaba... thi he th6ng may chit khong phai chi co 1 ma co the len tai hang nghin may chit tao thanh met mpg phan ph6i, cac may chit nay c6 the khong tap trung mOt cht; ma dugc dat rai rac tai mOt s6 dia diem tren the giai nham tang tlic de xir ly len nhanh !that c6 the dugc cho khach hang. De co the lua chon dugc phan cung tot cho may chit web, chung ta co the sir dung phuong phap kiem tra ten nhieu yeti t6 ket hop. De CO the thuc hien dugc viec kiem tra, tat nhien chimg ta phai cai dat ca phan cirng lan phan mem cho may chit. Dieu nay se kh6 thuc hien dugc khi chimg ta chua tra tien mua may chit dO. Tuy nhien, chung ta c6 the sir dung cac testing labs d'ec lap cita cac ding ty khac, vi du nhu Mindcraft, de kiem tra phan cung, phan mem dm he th6ng. Mindcraft cung cap nhieu bao cao va cac th6ng ke so sanh tong hop dm phan cimg va he dieu hanh va cac san phAm phan mem may chit web. (Tham khao them www.mindcraft.com) 203
 6. 5.1.1.5. He diL himh cho cac may cha web He dieu hanh co nhiem vu thuc thi chucmg trinh va phan phoi tai nguyen nhu bO nha, khOng gian ltru trir cho chucmg trinh. Phan mem he dieu hanh cling cung cap cac dich vu nhap xuat tai cac thiet bi ket n6i von may tinh nhu ban phim, man hinh va may in. MOt may tinh mu6n hog dOng dugc phai dtrgc cal dat phan mem he dieu hanh a dieu khien viec thuc thi cac chucmg trinh. V6i cac he thiing lan, he dieu hanh con phai theo doi hoat • &Ong cita nhieu nguaci sir dung khac nhau khi h9 cling dang nhap vao he th6ng va phai dam bao hog dOng cua nhUng nguad sir dung nay khong gay can tra nhau. Phan lan cac may chit web dugc cai dat mot trong cac he dieu hanh sau: Microsoft Windows NT Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2003 Server, Linux, hoc cac he diet' hanh dira teen UNIX nhir Solaris hoc FreeBSD va cac phien ban cao cap han. Nhieu ding ty tin rang cac san pham dm hang Microsoft thi dcm gian, nhan vien he th6ng thong tin dm ho c6 the hoc va sir dung chimg de han la cac he dieu hanh dua tren he th6ng UNIX. Cac cong ty khac thi lo ling ye van de yeu kem trong bao mat do viec tich hap gicra cac phan mem irng dung va he dieu hanh cita cac san pham cita Microsoft. May chit web chay tren nen UNIX thi phi bien hcm, va nhieu nguoi sir dung tin rang viec cai dat may chit web tren UNIX se bao mat hcm. Linux la mot he dieu hanh ma ngutm mar, de cai dat, nhanh va hieu qua. Phan mem ma ngu'On ma dugc phat trien bad mot cong diing cac lap trinh vien, h9 tao ra cac phan mem va cung cap mien phi cho nhimg nguoi quan tam co the tai xu6ng. Cac lap trinh vien khac sir dung cac phan mem nay sira d6i, tit)/ bien hoac phat trien chimg. Cac lap trinh vien co the cung cap phien ban da cai lien cua h9 trO lai cong dling de m9i ngtrad sir dung va tiep tuc phat trien. S6 Luang cac cong ty ban may chit web da bao gim luon he dieu hanh Linux trong eau hinh ngam dinh clang ngay cang tang len. Mac dit he dieu hanh Linux c6 the tai mien phi tir Internet, phan Lan cac cong ty van mua chimg thong qua cac nha phan ph6i thucmg mai. Cac nha phan ph6i san pham he dieu hanh Linux da cung cap them mot s6 phan mem hilu dung nhu 204
 7. cac tien ich cai dAt va met ban hgp deng ho trg cho he dieu hanh. Cong ty phan phei Linux phien ban thucmg mai ban cac phien ban cua he dieu hanh cac tien ich cho may chii web bao gem: Caldera, Mandrake, Red Hat, va SuSE. Hang Sun ban phan cling may chil web ding v6i he dieu hanh dva tren nen UNIX nhu Solaris. 5.1.1.6. Phein mem may chii web Do la cac phan mem ma may chil web phai cai dAt de cac website co the hoat deng tren nen cac phan mem nay. Gieng nhu muen cai dAt va danh may bang MS Word thi may tinh phai dugc cai dAt MS Windows. Met s6 phan mem phe bien nhdt hien nay dang dugc dung lam may chil web nhu: Apache Server, Microsoft Internet Information Server (IIS) va Sun Java System Web Server (JSWS) (thuang dugc goi bang cac ten khac nhu Sun ONE, iPlanet Enterprise Server, va Netscape Enterprise). Thir hang ve mirc de phi; bien nay da dugc tich luy thong qua dieu tra dugc thvc hien bC'si NetCraft, met cong ty to van ve mang 6 Anh. Netcraft dieu tra d6i vai tong s6 trang web dang ten tai va do mirc dO lien quan den tinh phe bien cua phan mem may chi' web. Netcraft chi ra rang, thi truang cua phan mem may chii web trong met vai nam On day da di vao on dinh. Nhin chung Apache chiem khoang 65 den 70% thi phan, Microsoft IIS chiem khoang 20 den 25 0/0 thi phan. Theo dieu tra cua met tap chi may tinh, thi phan cua cac phan mem may chii web ding rat khac nhau d6i vai may chil web ding Ong va may chii web not be. (0 May chzi web Apache Apache la ten ciia met nhem phat trien phan mem. Rob McCool phat trien Apache trong khi dang lam viec tai tnrang dai hoc dm Illinois tai NCSA vao nam 1994. Met vai webmaster tren the giai dd tao ra phan ma reng rieng cho may chil de h9 co the dieu khien cac thay dOi cua minh cho he thong (dugc biet den vai cai ten "patches" co nghia la cac "mieng va"). He thOng nay bao gem met N thong nhan g6c vai rat nhieu manh (patches) do do no dugc biet den \Teri ten pi la "a patchy server" hay ggi dan gian la " apache". Apache hien nay co the download mien phi teen internet. Apache dA thong tri trong linh vi.rc web to nam 1996 boi 15, do apache 205
 8. la mien phi va hog dOng rat hieu qua. Apache manh Mn mire ma ding ty IBM cimg sir dung trong cac goi img dung cho may chir WebShpere. Cac phan mem may chir web kirk nhu Zeus, ding dugc phat trien dua tren ma ngu6n ma dm Apache. Hien nay, có khoang tir 65-70% may chir Web teen the giai sir dung Apache, nglifa la Apache dirge sir dung mOt each rOng rai Iran tat ca cac phan mem may chi' Web khac hgp lai. Apache chay dugc tren nhieu he dieu hanh nhu FreeBSD-UNIX, HP-UX, Linux, Microsoft Windows, SCO-UNIX, va Solairis. (ii) May chu web Microsoft Internet Information Server (IIS) Mat s6 website chi chay dugc tren nen may chi' web dm Microsoft la IIS, vi du la cac website dugc viet bang non ner ASP va dot.Net . May chi' web IIS dugc gan kern theo trong phien ban hien hanh cira he diet' hanh may chit Windows dm Microsft. IIS dugc sir dung nhieu trong cac mang Intranet bai VI do có nhieu cong ty da tucmg thich cac san pham dm Microsoft vai cac san pham chuan cua ho. IIS co the phir hgp vai ca cac website nho ding nhu cac he th6ng thucmg mai dien tir lan. Theo dieu tra teen the giai cc!, khoang 20-25 phan tram cac may chit web sir dung phan mem IIS nay. Trong mOt vai tram On day, s6 lugng trang web sir dung IIS da giam xu6ng, nguyen nhan la do IIS có nhieu 18 h6ng ve bao mat va da bi cong khai. Cac 18 h6ng nay lam cho the may chir chay IIS de bi tan cong. (iii) May cha web Java System Web Server caa Sun Microsystems (Sun ONE, iPlanet, Netscape) Sun Java System Web Server (JSWS) dugc phat trien dua tren chucmg trinh may chit web NCSA va dugc biet den cluai mot s6 ten nhu Sun ONE, Netscape Enterprise Server, va iPlanet Enterprise Server. Khi AOL mua Netscape nam 1999, cong ty nay cid cong tac vai Sun Microsystems de he trg va tiep tuc phat trien san pham Netscape. Su cong tac nay dugc pi ten la iPlanet va hog d6ng dm no keo dai 3 nam va het han vao thang 3 nam 2002. Khi ket thirc, iPlanet troy thanh mOt phan dm Sun beri vi may chi" web va cac phan mem thucmg mai dien tit ma iPlanet ban a co quan 116 chat the vai hog dang kinh doanh dm Sun km dm Time Warner. 206
 9. Sun JSWS la san pham thucmg mai, tuy nhien chi phi ban quyen cila no la chdp nhan ducfc. Mirc phi dm no thay d6i tuy thuOc vao nang luc cua b0 vi xir ly ciia may chii ma no cai Tat len, tuy nhien phan Ian website tra vm mirc phi tir USD 1.400 den USD 5.000 cho viec mua ban quyen nay. Phan mem cila Sun ding hog dOng dugc ten nhieu he dieu hanh nhu: HP_UX, Solaris va ca Windows. Theo danh gia mai day, chi có khoang 5% may chil web sir dung Sun JSWS. Tuy nhien mOt s6 website n6i tieng nhdt, tap nap nhdt lai van Bang sir dung phan mem may chi' nay dm Sun, dien hinh la BMW, Dilbert, E*TRADE, Excite, Lycos va Schwab. 5.1.1.7. He thong can bang tai cho cac may chei website thwang mai dien to mot bo chuyen mach can bang tai (load balancing switch) la mOt thik bi mang co the dieu khien phan phi cong viec cho cac may chit vao no va chia luting thong tin den vao may chii co kha nang dap img tot nhAt trong tong th&i diem. Trong mOt he th6ng can bang tai don gian, dir lieu di vao website tir internet se di qua bo dinh tuyen cua website sau do den b0 chuyen mach can bang tai, b0 chuyen mach nay se phan tich va huong du lieu den may chil web co kha nang dap img tot rill& luting dir lieu nay trong s6 cac may chil cua doanh nghiep. Hinh 5.2. HO thong can bing tai cho cac may chii web Load- begancing switch Ngudn: Alias, 2003, Ecommerce for Managers. 207
 10. Hinh 5.3. Hg thtmg can Wing tai cho cac may chit web Ngwin: Alias, 2003, Ecommerce for Managers. Trong met he th6ng can bang tai phirc tap, dik lieu di vao co the gap nhieu ham met be dinh tuyen tren dm met website lan, sau do no dugc huang tai met nhom cac may chit co chirc nang xac dinh. Ca be chuyen mach can bang tai va 'lan mem dieu khien co the CO gia tir 10.000 den 50.000 USD, dien hinh la cac san phAm nhu E-load, Loadrunner, Serverlron va Silkperformer. 5.1.1.8. Djch vu hat tru website va phuung phap danh gia Hien nay co rat nhieu nha cung cAp dich vu Internet hO trq dich vu hosting (cho thue khong gian tren cac may chit de cai dat website). Vay doanh nghiep nen dip vao cac tieu chi nao de dua ra lua chip phu hqp nhAt von nhu eau sir dung cua minh. Met so tieu chi chung to co the tham khao de lira chce met nha cung cAp dich vu nhu: -Nang luc h6 try phtin cerng: Cho biet cAu hinh may chit dugc nha cung cAp dich v1,1 sir dung, toc de dm be vi xir 15, , dung lacing be nha, he 208
 11. di'e'u hanh dugc cai dat teen may chi'. Dieu nay se tic dOng den kha nang xir ly cac giao dich cua website thuang mai dien tir. Vi du may chi' co kha nang xir 15, bao nhieu giao dich, bao nhieu khach hang có the truy cap ang thai vao may - Kha nang ha ire' plain mem: Cho biet may chi' se hO trg cac website thuang mai dien tir nao, co phi' h9p vbi cong nghe dugc sir dung de xay dung website cua doanh nghiep hay khong. Tuy nhien, thtremg nha cung cap co nhieu may chi' khac nhau va có kha nang dap img mqi cong nghe xay dung website ph6 bien. Mac du vay, doanh nghiep van can hru 5/ den cac yeu t6 ca ban nhu cong nghe xay dung website cua doanh nghiep, ngon ngcr lap trinh dugc sir dung de viet ma ngu6n, ca sb dir lieu dugc xay dung ten phan mem nao. Hien nay có rat nhieu ngon ngit cho phep cac lap trinh vien xay dung mOt website mOt cach nhanh chong nhu ASP, PHP, Java, Dot.net ,... vai moi ngon ngit doi hoi mOt chtrang trinh webserver khac nhau; vi du voi ASP thi chay teen moi truang window vOl webserver la IIS, Php có the chay tren ca windows, Unix, Linux va webserver co the la Apache Server, con vai website dugc viet bang java thi can có Tomcat Server. Ve ca sb dit lieu cling có rat nhieu he quan tri khac nhau nhu Oracle, Microsoft SQL, MySQL... Ngoai ra con mOt s6 tien ich khac có the lien quan d'e'n he th6ng website khi xay dung ngueri lap trinh se het ke trong danh sach yeu eau ve he th6ng, dua vac do chimg to se biet dugc lua ch9n nha cung cap dich vu có ht; trg phan mem nhu the nao cho phu hap voi yeu eau cua phan mem website cua minh. - Ted nguyin mgng: Ben canh cac tieu chi ve phan cling, phan mem da chi ra, con phai xem xet den tai nguyen mgng cua nha cung cap dich vv. Yu diem lOn nhat cim viec thue dich vu hosting lab cho se tan dung dugc &rang truyen t6c di) cao có san cua nha cung cap. Nhu vay khi lua chcon nha cung cap dich vu, phai tim hieu xem nha cung cap dich vu do co ding dung lugng ra vao Internet la bao nhieu, co bao nhieu khach hang dang sir dung dich vu dtremg truyen cua nha cung cap dich vu do, tir do du doan dugc toe dO khach hang se truy cap dugc vao website cua minh. Thong thuemg, khi thue dich vu hosting, doanh nghiep se phai tra gia tren dung lugng ltru trft va thong lugng mgng (lugng thong tin truyen qua man trong mOt don vi theri 209
 12. gian). Nhu vey ve Ca ban, doanh nghiep phai tinh dugc "kich thuac" website, du bao dung luting luu ter trong tucmg lai, tinh "thong luting" trung binh hien tai va du bao "thong luting" trong tucmg lai dua vao chien lugc phat trien website de dua ra su lua chgn dich vu phu hgp vai nhu ceu thuc th, tranh deu to lang phi. - Kinh nghifm va uy tin: Kinh nghiem va uy tin thuang the hien a kha nang bao met, xir 1S, cac su c6, thai gian can thiet de xir 15, cac su c6... cac yeu t6 nay giup website cua doanh nghiep co kha nang hoat Ong lien tuc cao nhet. - flQi ngfi ky thuft: DOi ngii ky thuet cua nha cung cep dich vu chiu trach nhiem ve ca duy tri hoat dOng, dam bao an town d6i von website cua doanh nghiep va xir ly cac su c6 phat sinh. S6 luting va ch & . luting cua dOi net ky thuet la dieu kien ca ban a dam bao ve chat luting dich vu va thai gian de khac phuc cac su c6 mang co the xay ra. - GM thank dich vu phai trong kha nang ng'an sach cua cong ty. 5.1.1.9. Dich vu hosting cho cac website thuang mai dien tee 134 hra chgn nha cung cep dich vu hosting, truck het doanh nghiep can tinh den uy tin cua nha cung cep va khach hang ma doanh nghiep hue:mg tai. Vi du, neu doanh nghiep xuet khau mu& quang ba ra thi truong nu6c ngoai, doanh nghiep nen tim mOt nha cung cep dich vu hosting gen vri khach hang nhet a tang t6c d8 cho khach hang khi troy nhep website. Trong twang hgp doanh nghiep mu6n xay dung mOt he th6ng website thuang mai dien tir de giai thieu cac san phem voi khach hang trong nuoc thi doanh nghiep nen Bang ky dich vu hosting voi mOt nha cung cep dich vu n8i dia. Yu diem cua viec hosting a nuac ngoai la cac nha cung cep dich vu nuac ngoai thulmg CO ca kr ha ding mang, ding nhu dOi ngii ky thuet tot, dieu do se co lgi trong viec duy tri hoat dOng on dinh cua he thong. Tuy nhien, trong truang hcfp gip su c6 (CO the do bi hacker ten cong) thi do se la mOt ter ngai khi thuang luting v&i nha cung cep ley lai quyen cua he thong, do do khi lua chgn nha cung cap dich vu hosting nuac ngoai chting to can phai then trong xem xet ve uy tin cua cong ty do. Trong khi do, neu lua chgn nha cung cap dich vu hosting trong nu& thi thi truang, cong nhu ca sa ha 210
 13. tang mang khong tot bang oh cac nha cung cap dich vu nu& ngoai, tuy nhien no co loci the ve mat bao mat va ho troy khi bi tan cong. MOt yeu to khac can xem xet la gia thanh thue dich vu hosting cila cac nha cung cap dich vu hosting nuorc ngoai thu&ng c6 gia re han rat nhieu so voi cac dich vu tuang &rang cua nha cung cap dich vu trong nuac. 5.1.2. Phan mem gidi phdp Chuang mgi dien tir cho doanh nghiep 5.1.2.1. Website thuang mgi dien to • (i). DOC diem dig Website thuang mgi dien tir Cac website thucmg mai dien tir can hoat dOng lien tuc 24/7 du la mo hinh nao. Nhimg website deu can dugc chay ten cac may chii du manh de xir ly khi lugng truy cap cao nhat. Ben canh you cau hoat dOng nhanh va on dinh, cac website thucmg mai dien tir giao dich can sir dung nhang phan mem hiOu qua va de nang cap khi lugng truy cap website tang. Cac website th8ng tin nhu tin tuc, bao cao, thong tin so h6a... can dap ling nhu cau tim kiem thong tin nhanh va chinh xac. Thong tin can hien thi nhanh nhat ten man hinh cua ngueri xem. Nhin chung yeti cau hoat dOng van la 24/7 nIumg mire dO nhanh va on dinh co the thap han so vai cac website thuang mai diOn tir giao dich. Yeu cau ve phan cling cling co the thap hcm, tuy nhien yeu cau ve xir ly luting truy cap dOng co the cao han, do cac website tin tuc, a thong tin thu but khach truy cap han. (ii). Cac chtic nang ca ban c4a website thuang mgi dien tic Phan mem website thucmg mai diOn tir co the co nhang nhiOm vu khac nhau, tir viec cung cap catalog trung bay san pham truc tuyen den viOc don hang ter dOng. MOt giai phap thuang mai diOn tir co ban phai co nhang chirc nang co ban sau: - Catalog trung bay san pham; - Gk.) mua hang; - Xu ly giao dich dat hang, hgp ding, thanh town... Cac website thucmg mai diOn tir km, phirc tap han cling sir dung 'then phan mem co cac chirc nang teen va co them nhimg cong cu ho trg cac hoat 211
 14. Ong thucmg mai dien tir khac. Phan mem trung gian (middleware) n6i ket he th6ng thucmg mai dien tir voi cac he thong thong tin dm ding ty (quan 15/ hang ton kho, xir 1.ST don hang, ke toan). Ben canh do co cac gal phan mem chuyen thuc hien mot s6 chirc nang nhu: phan mem ERP, phan mem SCM, phan mem CRM, phan mem quan tri nOi dung (CMS) va phan mem quan tri tri thirc (NM). Website catalog dien tit Doanh nghiep sir dung catalog tnmg bay the san pham hoac dich vu cua minh. Giting nhu trong cua hang ban le truyen th6ng, nha kink doanh gian hang truc tuyen co the nham hang hoa thanh tong khu theo nhcmg tieu chi rieng vii ten goi cac gian hang tucmg to nhu gian hang truyen thong. Trong hau het cac gian hang truyen thong, m61 san pham chi de trong mOt vi tri nhat Binh, tuy nhien voi gian hang truc tuyen, met san pham co the ducyc phan loaf o nhieu chimg loai hang khac nhau. Vi du: giay chay co the vira duqc phan loai trong khu giay hoac khu clung cu the thao. MOt trang web thucmg mai nho co the co met catalog tinh don gian. Catalog tinh la mot danh muc don gian duqc viet bang nem ngO HTML, hien thi trong mot hoac mot s6 trang web. De them vao, x6a di, hoac thay d6i met muc hay mot san pham trong danh muc, ding ty phai sira lai phan lenh HTML cua mot hoac met s6 trang. Cac trang web thuong mai ion hon thuang sir dung au truc catalog dOng. Catalog Ong luu tit thong tin ve cac muc hang trong cac co so, da lieu, thuang tren mot may tinh rieng biet c6 the truy cap tai may chit. MOi muc hang trong catalog Ong c6 the duoc hien thi yen nhieu hinh anh hoac thong tin chi tik. M'Ot cong cu tim kiem se cho phep khach hang tim kiem hang He va xem xet lieu mat hang do c6 san ban hay khong. Pham mem catalog dung thuang &roc gan kern trong met b0 phan mem thuong mai dien tir ton goi, tuy nhien mgt s6 ding ty viet phan mem catalog rieng, sau do not vOi co soy du lieu san pham cua ding ty minh. (iv). Gici mua hang trong thucmg mgt dien to Khi thuong mai dien tir mai phat trien, khach hang chon san pham ho quan tam bang cach dien vao met mAu (form) vai cac lua chip ve s6 lugng, 212
 15. ma se san pham, don gia,... trong nhting hep nhap se lieu rieng biet. Dieu nay gay ldio chiu cho khach hang trong truang hgp khach hang tai met thai diem guy& dinh mua nhieu han met san pham. MCA van de khi mua hang trirc tuyen bang cach dien vao mAu mua hang la nguai mua phai dien vao ma san pham, gia ca va cac thong tin khac ve san pham tnrac khi h9 co the den tai trang web dat hang. Han ntra, khach hang doi khi lchong nha lieu h9 da kich vao nut giri don hang hay chua. Ket qua la, h9 co the vira gin dat hang 2 lan cho met don hang (kich chuOt hai lan vao nut dat hang), hoac nghi rang h9 da gui rei nen khong an vao nut dat hang nfra. Do do, mua hang theo each tren thuamg clan tai nham 1 n va mac lOi trong qua trinh dat hang. Nhang han the cua hinh thirc dal hang bang cach dien vao mAu da dugc khac phuc bang phan mem giO mua hang. Ngay nay, gi6 mua hang la met tieu chuan a thuc hien thuong mai dien tir ban le. Gio mua hang luu trir cac san pham ma nguoi mua TA' chgn, cho phdp nguad mua co the xem lai nhang mat hang minh da chip dua vao gio, them vao giO mat hang mai hoac be bat di san pham nao do. De dat hang, khach hang chi can don gian kich chuet vao san pham do, tat ca cac thong tin ve san pham bao gem gia ca, mo ta, ma san pham hay cac thong tin khac deu dugc to &Ong tun tru trong gio mua hang. Khi khach hang da chon hang xong, ho chi can nhan nut thut hien viec mua hang, phan mem gio mua hang se to dOng tinh toan tong se san pham, tong gia tri tin thanh toan ding nhu cac chi phi van chuyen hay thu'e. Phan mem Gio mua hang dm met so website thucmg mai dien tir con cho phep khach hang chgn san pham dua vao gi6, de giO vao met ngan ao, va khach hang sau vai ngay quay tra lai mai quy& Binh chgn mua hoac thanh toan. Met se phan mem gio mua hang dugc ban dec lap de cac cong ty to ket not vao website ban hang dm minh. Gio mua hang hien dai ding la met cong cu canh tranh trong Thuang mai dien tir. (v). Xft ly cac giao dich thuang mai dien tic Khi nguai mua quyet Binh mua hang bang each nhan vao nut Checkout tren trang web, khi do trang web thuc hien quy trinh xir ly giao dich: phan mem thuong mai dien tir thuc hien bat cu met tinh toan can thiet nao, vi du chi& khau dua tren se lugng hang mua, thue, chi phi van chuyen,... Khi 213
 16. Checkout, ca Ichach hang vi ngueti ban deu chuyen sang giao dien giao dich an toan. Xir lSt giao dich c6 the la phan phirc tap nhat cua viec ban hang truc tuyen. Tinh town thue va chi phi van chuyen la nhiing phan quan trang trong qua trinh nay, va cac nha quan tri mang phai thuemg xuyen Idem tra mire thue suAt ding nhu chi phi van chuyen de dam bao mirc gia dang dugc ap dung la mirc gia dimg. MOt s6 phan mem cho phep may chii web AT dOng cap nhat thong tin gia van chuyen bang cach ket n6i tivc tiep tai cac ding ty van chuyen. 5.1.2.2. Website clang va cow ding nghe xay dung website clang Microsoft da phat trien mOt ding nghe tao trang web dOng va dugc sir dung rang rai hien nay la Active Server Pages (ASP). Sun Microsystems cling &A' phat trien mOt ding nghe tuang to g9i la Java Server Pages (JSP), va hiep hOi ma ngu6n m6 Apache Software Foundation cling phat trien mOt ngon ngft lap trinh tucmg to la PHP (Hypertext Preprocessor). Gan day, mOt ding nghe tuang to dugc Macromedia xay dung voi ten g9i lA Cold Fusion. Day la bOn ding nghe ph6 bien nhAt dugc sir dung a xay dung cac website. Trong nhang ding nghe nay, cac cau lenh chay teen may chu dugc trOn an vOi nhang cau lenh HTML de tao ra cac trang web dOng, tirc la c6 nOi dung khac nhau. Vi du, ASP cho phep nguori lap trinh web sir dung nhang ngOn nair lap trinh khac nhau nhu VBScript, Jscript, hoac Peri. Java la ng8n ngit lap trinh do Sun tao ra, cling c6 the dugc sir dung de tao ra cac trang web dOng. Nhftng in-1g dung do dugc g9i lA Java Servlets. Nhieu nhA chuyen mon van cho rang cac cong nghe tao trang web dOng chua thuc su giai guy& dugc viec lap trinh web. HQ cho rang, phucmg phap xay dung cac trang web nhu vay chi chuyen nhiem vu cua nhling nguesi vitt cac trang web HTML sang nhang nguen viet lenh ASP (hoac JSP hay PHP). MOt s6 du an dang dugc trien khai nharn giai guy& van de tao cac trang web d'6ng triet de ham. Du an Apache Cocoon Project lA mOt trong nhang du an dien hinh. Apache Cocoon IA mOt ca the xay dung web cho phdp nguoi lap trinh truy van du lieu ngay ter cac trang HTML va tao ra cac trang web dm% nhieu dinh clan khac nhau. Chinh tinh nang cho phep tao ra cac trang web du& nhieu dinh clang khac nhau tao nen the manh ciia Cocoon. Theo phuang phap nay, cac trang web dugc km tril duai clang cac the HTML va 214
 17. cac the nay se hinh thanh nOi dung that dm cac trang web. Cac thOng tin dugc yeu eau se dugc xir ly bad cac ling dung Java servlet, cac ling dung nay se doc cat the HTML va lua chon cac nOi dung dugc yeu cau. Thay vi hien thi trang web, Cocoon c6 the xay dung nOi dung diing nhu yeu cau. Vi du, ngutri dung yeu cau mot file Adobe Portable Document Format (PDF) de doc ten thiet bi s6 cam tay PDA, met website sir dung cong nghe Cocoon co the tao ra nhcmg thong tin duai clang PDF tir nhting file HTML. Nhieu chuyen gia trong nganh cong nghe thong tin tin twang rang cong nghe Cocoon va cac ding nghe tucmg to ciia Microsoft (Microsoft.Net famework) va Oracle se dem lai nhung phucmg phap tot hcm de xay dung cac trang web dOng. (i. MOt so cong cu phat trien web phij bien a Mac du cac cong Cu nay thuang dugc sir dung xay dung cac website nho, tuy nhien chimg cling c6 the dugc sir dung de xay dung cac thanh phan rieng le cua cac website thucmg mai dien tir c6 quy mo trung binh bang each tao ra cat trang web va cac cong cu quan ly website. Vi du phien ban gan , day cua chuang trinh Macromedia Dreamweaver d'A tich hop luon ca moi tnrong phat trien. Nhu vay d6i vai cac nhA thiet ke web c6 kinh nghiem ho c6 the sir dung de tao ra cac thanh phan cila met trang web dOng de nhu tao ra met trang web finh. MOt cong cu thiet ke web khac kha ph6 bien d6 IA Microsoft Frontpage cling c6 the dugc sir dung de xay dung khunt cua cac website thuang mai dien tir. Cac thAnh phan con lai cua cac trang web dOng nhu tao danh muc hang h6a, dich vu khach hang, xix lS7 cac phien giao dich co the dugc viet b6 sung bang cac cong cu phat trien web khac chang han nhu Visual Studio.NET cua hang Microsoft. Sau khi tao xong website voi cac cong cu phat trien nay, nguai thiet ke can mua 1)6 sung them cac thAnh phan phan mem tien ich khac nhu gio mua hang, phan mem quan tri nOi dung. Cuoi cling lA tao ra cac phan mem trung chuyen de ket n6i website vAo cac phan mem voi ca sa dir lieu san c6 cua cong ty. Viec mua va sir di..mg cat phan mem thuong mai dien tir nhin chung la dat hon so vOi viec sir dung cac dich vu thucmg mai ciia nha cung cap dich 215
 18. vu, yeti chi phi hang nam co the tir 2.000 den 50.000 do la My. Cac phan mem thuang mai dien tir c6 gia thanh trtmg binh chi cho phep ket n6i tai cac ca sa dir lieu ve danh muc san pham. Sau khi da ket not duac ten ca sey dit lieu danh muc san pham, no cho phep cap nhat, thay d6i thong tin. Tham chi, m6t vai he thOng con cho phep ket not tai he thOng quan tri tai nguyen (ERP) cua town b6 doanh nghiep. Dieu nay cho phep cac citing ty khong phai chay &Ong thoai nhieu he thOng trimg lap nhau va gia tri dm he thong dang c6 duqc trai r6ng ra cho mgt vai he thOng phan mem. Ba he thOng thuang mai dien tir ph6 bien hien nay cho cac doanh nghiep vira la Intershop Enfinity Multisite, WebSphere Commerce Suite dm IBM va Commerce Server 2002 dm hang Microsoft. (h). Mg't so pluin mem qua,: tri not dung website thuang mgi dien to Phan lan cac phan mem thuang mai dien tir deu CO cac tinh nang d6ng va tien tich de tao ra cac trang web mAu, nhu trang chit, trang giai thieu, trang lien he... Tuy nhien phan lem cac doanh nghiep muOn tuy bien cac trang web von dac thu rieng cua minh, phit h9p von san pham, dich vu va nganh nghe kinh doanh. De mua mot phan mem quan tri n6i dung website thuang mai dien tir, can phai kiem tra cac tinh 'tang nham dam bao than vien cua cong ty co the thvc hien duqc cac thao tac thtkmg xuyen phai xir ly d6i yen he thong nhu cap nhat, thay doi, b6 sung, xir ly cac dan dat hang, ke toan, thue... Ve ca ban, phan mem can dap img yeu cAu dan gian h6a cac thao tac cua ngtr6i sir dung d6i von cac cong viec xir ly dir lieu va giao dich hang ngay. Khi thuang mai dien tir phat tritn, cac doanh nghiep CO xu htrong tim cac giai phap moi nham sir dung web va internet de chia se thong tin gifta cac than vien, khach hang, nha cung cap va cac d6i tic cua minh. Phan mem quan tri n6i dung hi) tra quan 1S, khOi luang lan cac thong tin, van ban, hinh anh... lien quan den cong viec kinh doanh. Ved sv phat trien nhanh chong cita cong nghe khOng day, va cac thiet bi lchong day nhu dien thoai di d6ng, may tinh cam tay, PDA, viec quan tri n6i dung se gift') than vien chia xe thong tin a dang han, giam thai gian, chi phi giao dich. Khi cong ty can co nhieu each khac nhau de truy nhap den tai nguyen thong tin nhu thong tin cac san phAm, quy each, gia ca, huong dan sir dung... 216
 19. co the xem xet giai phap quan tri va sir dung thong tin thong qua cac phAn mem quan tri not dung. Ba cong ty dang dim dau ve cung cap gidi phdp quiin trj nfii dung trin thi Documentum, Vignette va Webmethods. Phan mem quaff trj trOi dung co gid khodng tir 200.000 din 500.000 USD. (iii). Mot so phiin mem quan tri he thong dieing tin trong doanh nghiep Ngay nay s6 lugng cac cong ty sir dung phAn mem quan tri nOi dung (CMS) dang ngay can tang len. 11Au het cac phAn mem quan tri not dung a dugc thiet ke ra trg giup cac cong ty quan tri tat ca cac thong tin trong nOi be doanh nghiep. Mk du gia thanh da giam xu6ng do viec thay the cac hinh thirc luu trir thong tin truyen thong tren giay t6 sang luu tnt dinh clang then tir, met vai ding ty bat au nhAn ra rang gia tri dich thuc cua nhimg van ban do la thong tin chua dung trong cac he thing thong tin nay. Do vA'y, ho bat dAu tim kiem cac he th6ng co the gifip hg quan tri cac tri thirc hcm la viec chi bieu di& cac van ban hay hinh thirc cita tri thirc. Ck phAn mem nhu vAy dugc ggi IA phAn mem quan tri tri fink (Knowledge Management). Phan mem quan tri tri thirc giup cac cong ty b6n viec chinh sau: thu thA'p va to chic thong tin, chia se thong tin cho nguoi sir dung, nang cao nang luc cim nguoi sir dung trong cong tac, luu fru cac tri thin thu dugc qua viec sir dung thong tin sao cho ngu6i sir dung trong Wong lai c6 the hoc had kinh nghiem cua nhang nguei sir dung hien hanh. Plan mem quan tri tri thirc cling bao g6m cac cong cu cho phep d9c cac van ban dien tir (vi du duoi dinh long Microsoft Word hoc Adobe PDF), anh quet cila van ban, thong diep dien tir, tin nhan, hoc cac trang web. Phan mem quan tri tri thirc cung bao g6m cac ding cu tim kiem mph cho phep sir dung ngi'r nghia va cac thuAt town th6ng ke de trg giup ngu6i dAng tim kiem cac nei dung va cac tai nguyen khac de trg giup nguiyi dAng trong viec nghien cfru ding nhu ra quyet dinh. Ck phAn mem quan tri tri thirc dugc chAo bad mot s6 nhA cung cap phAn mem lon bao g6m IBM Lotus Discovery Server, Microsoft SharePoint Technologies. Ben cph do, ding cao 2 cong ty nho ham cung cap phAn mem quan tri tri thirc khac do IA Entopia Quantum va. Miro Worlds Technologies Scopeware. T6ng tri gia cho viec cai at phAn mem quan tri tri thirc bao 217
 20. g6m ca phan cling, ban quyen phan mem, phi to van thuong khoang to 50.000 den 1.000.000 USD. (iv)Phdn edm phan tich du lieu (Data Mining) Chuang trinh may chit web c6 the thu thap dugc cac thong tin ve nguad sir dung khi h9 truy nhap vao website, cac thong tin nhu ai dang truy nhap, truy nhap trong bao lau bat du truy nhap vao luc nao, luc nao thi ket thitc, , va nguati sir dung da vao nhimg trang nao. Da lieu thu thap dugc nay se dugc luu trir trong file nhat 14 (log file). Tuy nhien, t6c dO tang truamg cita tep nhat 14, nay la rat nhanh, dac biet la nhimg trang web pht) bien thi c6 the co hang tram nghin nguoi truy nhap trong mot ngay. Viec phan tich cac file nhat 14 nay mot cach can than se thu dugc nhieu ket qua c6 lgi cho hoat dOng kinh doanh. De nam dugc y nglila cua cac thong tin trong "nhat 14", thong thuamg chimg to phai sir dung phan mem phan tich du lieu dm nha cling cap thir ba. Chuang trinh nay c6 chirc nang tong hgp thong tin tir "nhat kS, " va dua ra cac bao cao cu the nhu bao nhieu nguati sir dung truy nhap trang web mot ngay, gief, phut hoac thad gian nao thi s6 ngtriyi sir dung tang dOt bien, hay trang nao trong website dugc nhieu nguad xem nhat, muc nao dugc truy nhap nhieu nhat. Cac chucmg tinh phan tich "nhat ky website" phi bien phai ke den cac san pham dm Analog, Keylime Software, Urchin Web Analytics, Web Side Story va Webtrends. (v) Tien ich Link checking va quan tri website doanh nghiep - MOt website quan tri chuyen dung bao g6m mgt tap cac co cite chuan, bat du vai link-checking. Link-checker kiem tra tong trang tren website xem co trang nao bi 18i, bi hong, hay c6 bat kY sit c6 nao do. NO ding cung cap dugc thong tin ve cac tep "m6 coi", tire la cac tep khong dugc bat ky trang web nao lien ket den trong website. MOt co the quan trong khac cua website quart tri la kiem tra tinh hieu li,rc cua cac script va HTML. MOt vai ding cu quan tri khac cif) the xac dinh dugc 18i ve cac trang va ma ngu6n, liet ke danh sach cac duang lien ket hi 18i, va giri ket qua bao tri den nguad quan tri qua thu dien tit. D6i vai trang web dm cong ty, viec thuamg xuyen theo doi kiem tra cac duamg lien ket la rat quan trong. MOt vai phan mem may chit web khong co 218
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2