intTypePromotion=1

Giáo trình Thương mại điện tử: Phần 1 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Chia sẻ: Thương Hoài | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:93

0
117
lượt xem
18
download

Giáo trình Thương mại điện tử: Phần 1 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 "Giáo trình Thương mại điện tử: Phần 1" giới thiệu tới người đọc các kiến thức tổng quan về internet, các mô hình kinh doanh thương mại điện tử, nghiên cứu thị trường điện tử, một số vấn đề kỹ thuật trong thương mại điện tử,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 1 của giáo trình.

 

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Thương mại điện tử: Phần 1 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

 1. 01235678959 8
 2. 1185 1851 !"#$ "%&'()&
 3. 01235678959 8
 4. 1185 1851 !"#$ "%&'()& *2+52+
 5. 1, !"#$ "%&'()& $-)&./&01230456&7 008799:;1
 6. DE*FE* G
 7. u6v8
 8. 7v59 8
 9. 1185 Fwxyzx{|} %I&'JK-L-M&0NkSH&0^3J4.[&S&'t:S=_3:m0\&'n4JK&'J[50~& 0S&3Q4< %I&'JK-L-M&0NL&'01P0S&8%I&'0^3]-&=&J&'kK-&-V4k- ~33&€&kK-01)&3IcP8[001-;&1&&3t&'3r3[3&'S&3\&'&'MX01%U360 kS3\&'&'M0\&'0-&< %I&'JK-L-M&0NX:H:g5X01P0S&8%I&'0^3]-&=& LK-=-M&3&V&]-&0601~0^3< S&3Q4tL0KL-V4]-M&L‚0%I&'JK-L-M&0N8[045&ƒ&'L-‚JJK&&% L„5&&0d3Lb]-&=&X'-/J0-‚43-8~X:%0n43[301P&'K-:V]\&''-& :S0`-'-&X:
 10. ®¯°8{789§±8 C9G?j
 11. D²® Fwxyzx{|} %I&'JK-L-M&0NkSH&0^3J4.[&S&'t:S=_3:m0\&'n4JK&'J[50~& 0S&3Q4< %I&'JK-L-M&0NL&'01P0S&8%I&'0^3]-&=&J&'kK-&-V4k- ~33&€&kK-01)&3IcP8[001-;&1&&3t&'3r3[3&'S&3\&'&'MX01%U360 kS3\&'&'M0\&'0-&< %I&'JK-L-M&0NX:H:g5X01P0S&8%I&'0^3]-&=& LK-=-M&3&V&]-&0601~0^3< S&3Q4tL0KL-V4]-M&L‚0%I&'JK-L-M&0N8[045&ƒ&'L-‚JJK&&% L„5&&0d3Lb]-&=&X'-/J0-‚43-8~X:%0n43[301P&'K-:V]\&''-& :S0`-'-&X:
 12. ®¯°8{789§±8 ?9G?j
 13. ³1´01µ1591®¶· x85¸68¸5¹ººº¹º¸¹u9 8
 14. 1185 01µ1591®¶·x85¸68¸5¹ººº¹º¸¹u9 8
 15. 1185 01µ1591®¶·x85¸68¸5 W&0;1&;0kSJK&'3r3[3JK&'J[50~&01)&8KJ:-0S&06'-U-XcN=m&''-0^3 3t0)&kS$9W$L‚]60&d-:S0145V&=ƒk-M4'-ƒ3[3J[50~& ¬ »¼921½®25 8
 16. 185¸68¸5 W&0;1&;01L`-01)&3IcPJK&'q$¤ 3rRb¾4d3$s&'Of¢€5=2&'01&' &ƒ&'&¿JG@hj
 17. 8Q&JVJ:S8Q&3^&'
 18. 185¸68¸556859Î
 19. 1µ1 !‚]60&d-W&0;1&;03Ï&'08/-3tL%3&ƒ&'8Q&c47 ÐOb0J[5:-0~&3S-ML-V4S&Y-&=pc34&'3e8=_3:m$9W$À. 0.4b3Â< ÐO=;Ji
 20. u7899789925561É8x85¸68¸5 Ó5ËÌ8 µ+ W&0;1&;0L0[3Lb&'c€4c 3L6&Jˆ-Jœ0L`-cd&']-&06¢b-XL%I&'&-)&&t0[3 =m&'n4560L_&JK&'k%U-n4/&kŸÔ8[001-‚&0Ñc/&¢4e0S&'kK0c&'3[0‚[ S&'kK0][3S&'345‚&c&'S&''-`0[3Lb&'JK&L6&K0Lb&'c/&¢4e0]-& =&3r3[3=&&'-M8
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2