intTypePromotion=1

giáo trình thương mại điện tử: phần 2 - Đại học sư phạm kỹ thuật hưng yên

Chia sẻ: Thương Hoài | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:69

0
94
lượt xem
20
download

giáo trình thương mại điện tử: phần 2 - Đại học sư phạm kỹ thuật hưng yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 "giáo trình thương mại điện tử: phần 2" nối tiếp phần 1 trình bày các nội dung: vấn đề bảo mật, an ninh trên mạng, các doanh nghiệp việt nam và thương mại điện tử, một số lĩnh vực ứng dụng thương mại điện tử,... Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học các khối ngành kinh tế. mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 của .

 

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo trình thương mại điện tử: phần 2 - Đại học sư phạm kỹ thuật hưng yên

 1. 012456789 
 2. 882888 6789 
 3. 882888 9 !"#$%&'()*&+,$-./0$1&&+#.*2.3 4.*5)&+#.*#-&1. &*67&)879(:*;?@)=AB*C7**0.74&)&;D.B*)&*67*)=7C7.)(# EF7*&+,$-.B*G.H0/)=A*2.*07A.7IEF7*3J.)(#EF7*&+67&AKL7M. *;7C7NOP74!"#"$AQ7*2.&*G.&)79(B*C7**0..)(#EF7*&+,$-.;Q7 (&#0B*G.HR*S.&(TU/0$TC.&V$1&TW3 T(AX&+"/Y)7*#7C77ZA*V)&+, [\]^ 2_2`88 :+,$-.$CK&a*)&b+b&*)=(K*0..0K74+&*)A3 &1)I*-$&)*c7d 30e(.ef"Ke+(?eR4e$1&eTWe/#-)e&1)eI*-$e7*a*eT(Ag h28^888/0*0*3).)(/%'/0$.)"X&*A*%I!&7*a*?aEJT>EJ. TWe&*ieNOje.)"eXe$A(e!Ce&+,e$-.? k78]l8[m n/0$1&7A17&7G.)=&>XfZ$*%I&+C)I*oI&+,)&b+b&30# $-.$J7&),AX/0$*V.E2/)=A'7*;
 4. ‚P*Z&C7A17&7G./0$&†7*W)I*J73Jxˆ)T&+)!A&bEEb)(/#ŠTb+3)7bxˆˆ#Oy (&&(7By/0T6&7G./0$&†7*W)I*J73J&+#.4Bi&7G.74‹AK&+AK7%I!& *QI I*CIe30#e30#e*)Ae$CKe&+,e$-.eXe.>)eTWe/)=Ae.)"eLe$J7e&),A ‚)+AT/0#-$d7*;
 5. ]—
 6. 89˜ 8k™k kš›]9_8œ2wžŸ 85/0$T(#!)L&;Q7}b!Tb+3b+;Q7TD*2A!D)$1&E#(* .*)=I*QII*CIH@0$T(#!)L&;Q7&+(.sb!0KB*G.7*r(6.*2.1)EA. !"#7*#.;Y)74‹AK0K;Q7&+AK&t7/0T6I*C&&+)X$-*79(:“”:30*)A/• Œ‡‡Ž
 7. *5.7G..*=79(7C7sb!T)&b*(K$d7*;EJ.B*G.74¢F*I*C*#-) *#t7/0$&*(K5)1)EA.79(&+(.sb!*#t7sb!T)&bH@0$T(#!)L&;Q7/0$.)C #-e*#-&e1.e79(eTb+3b+? kš]
 8. 2`£5@0$T(#!)L&;Q7B*G.!F.*b&+1$&+,$-.H@0$T(#!)L&;Q7 &*G.e&)e&†e$CKe7*9eLeATb+eB*G.e!Fe&*(Ke5)H “1&eTWeB*C)e)=$e3e(e&#0e!"#e$%&e*(KeE¤.e&+#.e:“”: ¥¦§¨©ª«¬­®¯°®±²¦³¯´µ¶·¸³¶´©¹º»AC&+p*"$!"#7*#.;Y)74‹AK0K;Q7&+AK 7%Ie30#e$1&eTWe&0)e.AK,e79(e$-. ¼½­³¯¾­±²¦³¯¿©³¶­¸³¶´©¹º»AC&+p*fC7&*67$1&&*67&*Xfb$*cB*()!C#3À)7eEJ.e‹AKe;Ae&),e30e7C7e*0*e1.ej:ēeB*C7 žµ¶Æ©Â³«º±Ç´©È¶Á¿©³¶¸É¶³§Ê®µ¶Ë¸­§¹/0!"#3=&*G.&)$A(!C79(.;Y)&),AE¤. :a*e&#0e3ÌexN&b.+)&KygeÍ*"e’.e!"#e3=eE2e/)=AeB*G.e!Fe&*(Ke5) Í*G.e&*#C)e&*C7ex#+bIAE)(&)#ygeÍ*"e’.eB*G.e&*Xe&†e7*W)e7C7e.)(#eEF7*ede&*67 *)= Œ‡Ž
 9. RC7e3ee(e&#0e!"#e$%&e79(e$1&esb!T)&be:“”: R4+&*)A.)")I*CI7G..*=30B*G.7G..*=X"$!"#(&#0!"#$%&&+, $-.?“1&&+#.*2..)")I*CI‹A(&+c.r.EJ.&+#.:“”:/0T>EJ.Bƒ&*A%& $%&e$de30e7C7e.)(#e&*r7e!"#e$%& [—]ÎÏ› ”X"$!"#(&#0!"#$%&7*#7C7.)(#EF7*'.;Y)&(E¤.*=&*W.B*#C$d30Bƒ &*A%&$d*#C7*#7C7.)(#EF7*:“”:?“d*#C/0‹AC&+p*&+13’!"3À)B*#C$d &-#&*0*3’!"B*G.&*Xc7;Q7&+AK&+,$-.?Í*)*%;Q7!"$d'I*") E¤.B*4($dX.)")&*0*!"+Ð?“d*#C30.)")$d.Ã$&*0*I*q7
 10. .>)*#t7.;Y)*%?RC77G.&K;(+(7C7B*#C$d+),.TU‹A"/¢30!"#3=7C7 B*#C0K304.3()&+Û*;$1&7EJ.*;/07C77*r.*%F*E(**QII*CI *•&+Q3)=7I*ZI*C&7C7!".*)&aEJ.*#t77*AKX7C7&0)/)=A79(&#0C?z)=&-) 7C7!)XA$ãA&*A*%&*G.&)&*(*&#C&+,}ÒÄ&*;Y.-&7*r.*%(&#030 !"#$%&R/(TT'*;.*)=&-)$1&TW7>(*0.&+,}ÒÄ7M.d-&$r7(&#030 !"#$%&R/(TT…30B*C7**0.7M.d!ä&qA*%;Q77*S.&*G.‹A($1&7G. .*=e;Q7e.c)e/0eOÒ:? ŒŒ‡Ž
 11. _wß2 Ý]
 12. l8Ÿ 8 [—]Î
 13. ååæçån]nå ]vnæmnè $t&/¢&*AKL&+&*)A7G.&K74&*X4.3()&+Û*;$1&7
 14. åîk :),A7*AÜ!"#$%&$À)*&&+#.&*;/0OÒ:3)L&&ä&79(Ob7A+b Ò/b7&+#)7:+(T(7&)#‰ï)(#EF7*)=&>(&#0';Q7I*C&&+)X!D)$1&&%I#07C7 Œë‡Ž
 15. 7G.&K&*i&aEJ./À*;)T('“(T&b+R(+E30j$b+)7(ÒfI+bTT'7M.*;7C7*0 !’.'7C77G.&K!C*0.&+,$-.307C77G.&K&*;EJ.7C7B*#C7G.71.30B*#C+),.3À)B*#C+),.;Q7 .)2!D)$1&7 EJ.TU&*67*)=7*r7’..)W.*;$1&7*2B¢TW'X7*r.$)*7*#.;Y)!C 3 &a*fC7&*6779(K,A7qA.)(#EF7*&†I*a(.;Y)$A(307C7$-.&*(*&#C7G. 71.?:+#.&*67&L4.)W.*;/03)=7B¢30#&Y.)K&*(*&#C&+#.*0*0.?R*2 B¢TW7*r.$)*/0&(d’&*F&&+#.$47*a*307*I*%*#C
 16. 012ñ5[\]Ÿ 882¡`62¡ò–1 k™k [\]Ÿ 882¡`62¡ò–1k™k k2]—–1\]Ý] ˆ#(*.*)=I)=&($(TW/0E#(*.*)=I3†(30*V,:“”:TU/07qAW).)SI $D+1.&*F&+;Y.'&*($.)(*1)*%I&a7*767?À)$1&7*)I*a+&&*I'B*"&*)'!&7r $1&E#(*.*)=I)=&($0#7M.74&*X*(*7*4.&*($.)(:“”:Xb$/-) 7
 17. »AC&+p*&*($.)(:“”:/0‹AC&+p*E#(*.*)=I&†.!;À77*AÜ!F.AÃ/6730 B)*.*)=$?LAB*G.!ä&&(K30#&*($.)(:“”:&*pTU!V/ì$1&*p*&*r7B)* E#(*e‹A(e$-.'eTUe/0e*p*e&*r7eI*5e!)Le&+#.e&*LeB{e0K? B*4B*’*&W)3À)E#(*.*)=IB*)&+)XB*():“”:/0.AÃ/67?”4/0 7C!1($*)XAR::'B)*E#(*&+67&AKL?:AK*),LAB*G.!ä&qA&;!ZK.)Y &*pe7M.eTUeB*G.e!(#e.)Ye&)LIe7%e;Q7? ò18œô]98õö]\]Ÿ 882¡`2Î`]8k™k *0;À7&(+&‹A(&Z$L3)=7I*C&&+)X)&b+b&307C7r.EJ.*„$&-#)A B)=7*#7C7E#(*.*)=I7*I*%30&*($.)(:“”:?“1&TW7*a*TC7*79(*0 ;À7e&%Ie&+A.e30#e7C7e3eeT(Ag ‰P*C&&+)X7'7")7C7**0*7*a*X&†.!;À7r.EJ.7G..*= &*G.e&)e&+#.e‹A"e/¢'e)Ae*0*e30e.)(#e&)LIe3À)e.;Y)eEZ ‰eóZKeE6.e*0*e/(.eI*CIe/¢e7*#e7C7e.)(#eEF7*e:“”: ‰eP*C&e&+)Xe*=e&*W.e&*(*e&#CeE¤.e&*i ‰óZKE6.7C7E6C)X$'7C775.&*G.&)X7C7E#(*.*)=I&†.!;À7&)LI7% Le:“”: ‰:’.7;Y.*QI&C7‹AW7&L30B*A367X&-#T6&*G.&*#C.7*#*0.*#C30EF7* 3J [\] œô]]8^19÷]7`88–12k™k]ø]\]Ÿ 882¡` 62¡ò )=7&p$+(7#;Y.&)LI7%30I*C&&+)X:“”:79($•)E#(*.*)=I/0!0)&#C7J &*XI*J&*A1730#*)AKLA&W7*)L/;Q7B)*E#(*'.AÃ/67'7*9./#-)$t&*0.' &*F&+;Y.&+AK&*W.79(E#(*.*)=I?:AK*),&+,7
 18. ùúmŸÞ8vÎ ]2Î`]8–1`\2÷8k™k ˆ#(*.*)=II*")fZKE6.7*#$p*7*)L/;Q7&*($.)(:“”:'I*")I*Z&a7**#-& 1.B)*E#(*79($p*'fC7F*$J7a7*30$J7&),A'I*ZB*S7&*F&+AY.30 B*C7**0.$J7&),A'fC7F*$G*p*B)*E#(*307*)L/AQ7&*67*)='T(A4$À) /0$eBLe*#-7*e&+)XeB*()e&*67e*)=e:“”:? ˆ#(*.*)=II*").*),7rA&*F&+;Y.:“”:&+#..0**0.*#CEF7*3J79( $p*gW)&;Q.B*C7**0.&)$’.&+,$-.û$t&*0.*#C'EF7*3J0#&*a7**QIû P*Z&a7*&*F&+;Y.:“”:79(.0**0.$p*&+#.;À77M.*;.#0);À7*)= &-)30&+#.&;
 19. B*G.7*S¢qK97C7KLA&W*;*Z/67'&57*r7fZKE6.EAK&+p$W)‹A(*=3À) B*C7*e*0.e30e3ee&C)e7(*0.&+67&AKL&+,$-.79(E#(*.*)=I?:+,$1&sb!T)&b79( E#(*.*)=I74&*X74*)A&+(.sb!'$•)&+(.sb!*;/0$1&‹AqK*0.7*0#!C 7C7/#-)EF7*3JB*C7*(A?:+(.qA.c)/0&+(.7*9x*#$bI(.by?Í*)&*($.)(:“”: E#(*.*)=I&&KLAI*")&)L*0*fZKE6.7*#$p*sb!T)&b'&r7/0$D7>(*0. &+67e&AKLe&+,e$-.? qA&),79(E#(*.*)=I/0&*)L&BL7C7&+(.sb!79($p*?)=7&*)L&BLI*") &*X*)=+Ð7*)L/;Q7&)LI&*F'7*)L/;Q7T"I*Ü$307*)L/;Q7fZKE6.&*;EJ.*p*"*&+#.&+(.sb!/0+&‹A(&+c.*;.I*")I*¤*QI3À)B*"’. ;Y.&+AK?ý)=&($'&W71;Y.&+AK7*%$,*p*"*,*V'*p*3U *)A*EJ.EF7*3J7*#&*A,$CK7*9 xsb!*#T&).y79(7C7E#(*.*)=I7A.7IEF7*3J)&b+b&?LAE#(*.*)=I749 )AB)=&*p74&*Xt&+),.$1&$CK7*979($p*?”(TW7C7E#(*.*)=I)=&($ T>eEJ.eEF7*e3Jesb!*#T&).eXe;(e&+(.esb!e/,e$-.? *;&+,d4)'fZKE6.&+(.sb!/0&57*r7$1&7>(*0.&+67&AKL'ZK$À)7*€ /0!ä&qA79(‹AC&+p*B)*E#(*:“”:? &)LIT(A/0EAK&+p30I*C&&+)X7>( *0.&+67&AKL*;&*L0#XE#(*.*)=I-&;Q7&*0*7G./-)/0$1&3 B*C7? 녍‡Ž
 20. z)=(K)=&($d74B*#".‡ŽŽŽE#(*.*)=I$D&+(.sb!&+,$-.?R#TW 0K&*67+(+&*V!oT#3À)&5.TW*
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2