intTypePromotion=1

Giáo trình Thủy văn công trình - mở đầu

Chia sẻ: Le Quang Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
268
lượt xem
119
download

Giáo trình Thủy văn công trình - mở đầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình thủy văn công trình - mở đầu', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Thủy văn công trình - mở đầu

  1. BÄÜ GIAÏO DUÛC VAÌ ÂAÌO TAÛO TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC CÁÖN THÅ --- oOo --- BAÌI GIAÍNG MÄN HOÜC THUÍY VÀN CÄNG TRÇNH (ENGINEERING HYDROLOGY) MAÎ SÄÚ MÄN HOÜC: TN. 328 GIAÏO TRÇNH DUÌNG CHO CAÏC SINH VIÃN CHUYÃN NGAÌNH CÄNG TRÇNH - KYÎ THUÁÛT Biãn soaûn: LÃ ANH TUÁÚN, Giaíng viãn chênh B.Eng. WM. (CTU, 1982), M.Eng. WRE. (AIT, 1990) - LÆU HAÌNH NÄÜI BÄÜ - - 2007 -
  2. Giaïo trçnh THUÍY VÀN CÄNGTRÇNH Lã Anh Tuáún ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LÅÌI MÅÍ ÂÁÖU --- oOo --- Baìi giaíng män hoüc THUÍY VÀN CÄNG TRÇNH naìy daình cho caïc sinh viãn caïc ngaình thuäüc khäúi Kyî thuáût (A) nhæ: Thuíy Cäng, Cäng thän, Xáy dæûng, Kyî thuáût Mäi træåìng....Män hoüc naìy coï 3 tên chè cho pháön lyï thuyãút, tæång âæång 45 tiãút hoüc chuáøn. Bãn caûnh pháön lyï thuyãút, sinh viãn phaíi thæûc hiãûn caïc táûp män hoüc vaì thæûc táûp chung giæîa 2 män Thuíy læûc vaì Thuíy vàn, säú tiãút tæång âæång 1 tên chè. Baìi giaíng âàût troüng tám cho sinh viãn nàõm âæåüc caïc nhán täú cå baín cuía sæû hçnh thaình vaì diãùn biãún cuía thåìi tiãút, khê háûu, caïc âàûc âiãøm vaì tênh cháút cuía nguäön næåïc, doìng chaíy vuìng säng ngoìi vaì vuìng cæía biãøn. Pháön chênh cuía män hoüc laì âàûc troüng tám cho viãûc tênh toaïn, phán têch táön suáút trong thiãút kãú cäng trçnh thuíy. ÅÍ chæång cuäúi "Âàûc âiãøm chãú âäü Khê tæåüng - Thuíy vàn vuìng Âäöng bàòng säng Cæíu Long" cuîng âæåüc âæa vaìo giuïp sinh viãn coï mäüt caïi nhçn täøng quan khu væûc maì mçnh seî cäng taïc vãö sau. Män hoüc naìy laì cå såí cho caïc män chuyãn ngaình vãö sau. Caïc thuáût ngæî sæí duûng trong baìi giaíng laì caïc tæì tæång âäúi quen thuäüc trong næåïc. Âãø traïnh nháöm láùn, mäüt säú thuáût ngæî coï pháön chuï thêch tiãúng Anh âi keìm. Ngoaìi caïc baìi giaíng chênh, sinh viãn coï thãø tham khaío thãm caïc baìi âoüc thãm åí cuäúi chæång, caïc phuû chæång vaì mäüt säú taìi liãûu tham khaío trçnh baìy åí cuäúi giaïo trçnh. Sinh viãn coï thãø sæí duûng caïc taìi liãûu tham khaío nhæ mäüt taìi liãûu thæï hai cho viãûc bäø sung kiãún thæïc cuía mçnh. Giaïo trçnh âæåüc biãn soaûn theo kiãún thæïc vaì kinh nghiãûm cuía taïc giaí. Do khäng coï âiãöu kiãûn tiãúp xuïc, trao âäøi âãø xin pheïp mäüt säú âæåüc trêch dëch tæì taïc giaí cuía caïc taìi liãûu tham khaío, mong quê vë miãùn cháúp. Màûc dáöu coï nhiãöu cäú gàõng nhæng baìi giaíng khäng thãø traïch khoíi caïc khuyãút âiãøm, taïc giaí mong nháûn âæåüc caïc phã bçnh, goïp yï cuía caïc baûn. Trán troüng. LÃ ANH TUÁÚN -------------------------------------------------- ii ----------------------------------------------- PHÁÖN MÅÍ ÂÁÖU - MUÛC LUÛC
  3. Giaïo trçnh THUÍY VÀN CÄNGTRÇNH Lã Anh Tuáún ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MUÛC LUÛC ========== trang ... TRANG BÇA LÅÌI MÅÍ ÂÁÖU ............................................................................................................... ii MUÛC LUÛC ..................................................................................................................... iii Chæång 1 GIÅÏI THIÃÛU MÄN HOÜC KHÊ TÆÅÜNG - THUÍY VÀN .................... 1 1.1 MÅÍ ÂÁÖU ................................................................................................................. 1 1.2 LIÃN QUAN ÂÃÚN CAÏC MÄN HOÜC KHAÏC .................................................... 1 1.3 ÂÀÛC ÂIÃØM CUÍA HIÃÛN TÆÅÜNG THUÍY VÀN VAÌ PHÆÅNG PHAÏP NGHIÃN CÆÏU ....................................................................................................... 2 1.3.1 Âàûc âiãøm cuía hiãûn tæåüng thuíy vàn ................................................................. 2 1.3.2 Phæång phaïp nghiãn cæïu ................................................................................. 3 1ï.4 LËCH SÆÍ MÄN HOÜC ........................................................................................... 5 1.5 MAÛNG LÆÅÏI KHÊ TÆÅÜNG - THUÍY VÀN ÅÍ VIÃÛT NAM .............................. 7 Chæång 2 TAÌI NGUYÃN NÆÅÏC TRÃN THÃÚ GIÅÏI ........................................... 8 2.1 NÆÅÏC VAÌ VAI TROÌ CUÍA NÆÅÏC TRONG CUÄÚC SÄÚNG ............................ 8 2.1.1 Âënh nghéa vaì tênh cháút cuía næåïc..................................................................... 8 2.1.2 Vai troì cuía næåïc trong cuäúc säúng ..................................................................... 9 2.2 CAÏC THÃØ CHÆÏA NÆÅÏC TRÃN TRAÏI ÂÁÚT ..................................................... 9 2.2.1 Næåïc trong khê quyãøn ........................................................................................ 10 2.2.2. Næåïc trong thuíy quyãøn .................................................................................... 10 2.2.3 Næåïc trong âëa quyãøn ........................................................................................ 10 2.2.4 Næåïc trong sinh quyãøn ...................................................................................... 10 2.3 CHU TRÇNH THUÍY VÀN ................................................................................... 10 2.3.1 Chu trçnh thuíy vàn ............................................................................................ 10 2.3.2 Minh hoüa ............................................................................................................. 11 2.4 PHÁN PHÄÚI NÆÅÏC TRÃN TRAÏI ÂÁÚT ............................................................. 12 5.3.1 Caïc säú liãûu vãö læåüng næåïc trãn traïi âáút ............................................................ 12 5.3.2 Nháûn xeït sæû phán phäúi næåïc trong thiãn nhiãn ............................................. 13 5.3.3 Váún âãö sæí duûng nguäön næåïc ............................................................................. 14 5.4 BAÍO VÃÛ MÄI TRÆÅÌNG NÆÅÏC .......................................................................... 16 -------------------------------------------------- iii ----------------------------------------------- PHÁÖN MÅÍ ÂÁÖU - MUÛC LUÛC
  4. Giaïo trçnh THUÍY VÀN CÄNGTRÇNH Lã Anh Tuáún ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chæång 3 CAÏC YÃÚU TÄÚ KHÊ HÁÛU AÍNH HÆÅÍNG ÂÃÚN DOÌNG CHAÍY ...... 18 3.1 MÆA ........................................................................................................................ 18 3.1.1 Sæû giaïng thuíy vaì mæa ........................................................................................ 18 3.1.2 Sæû hçnh thaình mæa ............................................................................................. 18 3.1.3 Tênh toaïn læåüng mæa bçnh quán....................................................................... 20 3.2 BÄÚC HÅI ................................................................................................................. 24 3.2.1 Âënh nghéa ........................................................................................................... 24 3.2.2 Chãú âäü bäúc håi vaì nhán täú aính hæåíng âãún bäúc håi ....................................... 25 3.3 GIOÏ, BAÎO ............................................................................................................... 26 3.3.1 Sæû hçnh thaình gioï ................................................................................................ 26 2.3.2 Caïc âàûc træng cuía gioï ......................................................................................... 26 2.3.3 Caïc loaûi gioï .......................................................................................................... 26 2.3.4 Däng ..................................................................................................................... 29 2.3.5 Baîo......................................................................................................................... 30 3.4 ÁØM ÂÄÜ KHÄNG KHÊ........................................................................................... 31 4.1.1 Caïc âàûc træng cuía áøm âäü khäng khê ............................................................... 31 4.1.2 Sæû thay âäøi âäü áøm khäng khê theo thåìi gian................................................... 32 Baìi âoüc thãm SÆÛ HÇNH THAÌNH VAÌ PHÁN BIÃÛT CAÏC LOAÛI MÁY................. 33 Baìi âoüc thãm NHÆÎNG ÂIÃÖU CÁÖN BIÃÚT VÃÖ BAÎO ................................................. 36 Baìi âoüc thãm SAÍN XUÁÚT NÄNG NGHIÃÛP VAÌ 24 TIÃÚT KHÊ HÁÛU.................... 37 Chæång 4 LÆU VÆÛC SÄNG VAÌ PHÆÅNG TRÇNH CÁN BÀÒNG NÆÅÏC ..... 38 4.1 HÃÛ THÄÚNG SÄNG NGOÌI.................................................................................... 38 4.2 LÆU VÆÛC SÄNG VAÌ CAÏC ÂÀÛC TRÆNG CUÍA LÆU VÆÛC SÄNG .............. 39 4.2.1 Læu væûc säng ....................................................................................................... 39 4.2.2 Khaïi niãûm sæû hçnh thaình doìng chaíy säng ngoìi ............................................. 40 4.2.3 Âàûc træng hçnh hoüc cuía læu væûc ....................................................................... 41 4.2.4 Caïc âàûc træng biãøu thë doìng chaíy .................................................................... 43 4.3 PHÆÅNG TRÇNH CÁN BÀÒNG NÆÅÏC ............................................................. 45 4.3.1 Phæång trçnh cán bàòng næåïc thäng duûng ....................................................... 45 4.3.2 Phæång trçnh cán bàòng næåïc cuía læu væûc kên vaì håí trong thåìi âoaûn ........ 46 4.3.3 Phæång trçnh cán bàòng næåïc trong nhiãöu nàm .............................................. 46 4.4 THUÍY ÂÄÖ VAÌ BAÍN ÂÄÖ THUÍY VÀN ................................................................ 47 4.4.1 Thuíy âäö ................................................................................................................ 47 4.4.2 Baín âäö thuíy vàn .................................................................................................. 47 -------------------------------------------------- iv ----------------------------------------------- PHÁÖN MÅÍ ÂÁÖU - MUÛC LUÛC
  5. Giaïo trçnh THUÍY VÀN CÄNGTRÇNH Lã Anh Tuáún ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chæång 5 PHÆÅNG PHAÏP THÄÚNG KÃ XAÏC SUÁÚT DUÌNG TRONG TÊNH TOAÏN THUÍY VÀN............................. 48 5.1 KHAÏI NIÃÛM CHUNG .......................................................................................... 48 5.2 BIÃÚN CÄÚ NGÁÙU NHIÃN VAÌ XAÏC SUÁÚT ........................................................ 49 5.2.1 Biãún cäú ................................................................................................................. 49 5.2.2 Xaïc suáút ............................................................................................................... 49 5.2..3 Táön suáút .............................................................................................................. 52 5.3 PHÁN BÄÚ XAÏC SUÁÚT CUÍA BIÃÚN CÄÚ NGÁÙU NHIÃN ................................. 53 5.3.1 Âaûi læåüng ngáùu nhiãn ........................................................................................ 53 5.3.2 Máùu vaì täøng thãø ................................................................................................. 54 5.3.3 Phán bäú xaïc suáút cuía biãún cäú ngáùu nhiãn ....................................................... 55 5.4 ÂÆÅÌNG TÁÖN SUÁÚT KINH NGHIÃÛM .............................................................. 57 5.4.1 Phæång phaïp veî âæåìng táön suáút kinh nghiãûm .............................................. 57 5.4.2 Cäng thæïc tênh táön suáút kinh nghiãûm ............................................................. 59 5.4.3 Ngoaûi suy âæåìng táön suáút kinh nghiãûm ......................................................... 60 5.5 CAÏC TRË SÄÚ ÂÀÛC TRÆNG THÄÚNG KÃ .......................................................... 61 5.5.1 Caïc trë säú âàûc træng biãøu thë xu thãú táûp trung ............................................... 61 5.5.2 Caïc trë säú biãøu thë xu thãú phán taïn .................................................................. 63 5.6 TÄØNG THÃØ, MÁÙU VAÌ SAI SÄÚ LÁÚY MÁÙU ....................................................... 65 5.6.1 Täøng thãø .............................................................................................................. 65 5.6.2 Máùu ...................................................................................................................... 65 5.6.3 Yãu cáöu láúy máùu thäúng kã thuíy vàn ............................................................... 65 5.6.4 Cäng thæïc âaïnh giaï sai säú láúy máùu ................................................................. 66 5.6.5 Âæåìng táön suáút "lyï luáûn" ................................................................................... 67 5.7 ÂÆÅÌNG PHÁN BÄÚ MÁÛT ÂÄÜ TÁÖN SUÁÚT PEARSON III (P.III) .................. 68 5.7.1 Nguäön gäúc âæåìng P.III ..................................................................................... 68 5.7.2 ÆÏng duûng âæåìng P.III ....................................................................................... 68 5.7.3 Vaìi âiãøm cáön chuï yï khi sæí duûng âæåìng P.III ................................................. 70 5.8 ÂÆÅÌNG PHÁN BÄÚ MÁÛT ÂÄÜ TÁÖN SUÁÚT KRITXKI - MENKEN ................ 71 5.9 AÍNH HÆÅÍNG CUÍA THAM SÄÚ THÄÚNG KÃ .................................................. 72 5.10 PHÆÅNG PHAÏP VEÎ ÂÆÅÌNG TÁÖN SUÁÚT THÆÅÌNG DUÌNG ................... 72 5.10.1 Phæång phaïp âæåìng thêch håüp ...................................................................... 72 5.10.2 Phæång phaïp 3 âiãøm ....................................................................................... 76 5.11 PHÁN TÊCH TÆONG QUAN .......................................................................... 79 5.11.1 Khaïi niãûm chung .............................................................................................. 79 5.11.2 Tæång quan âæåìng thàóng ............................................................................... 79 5.11.2.1 Phæång phaïp giaíi têch .................................................................................. 80 5.11.2.2 Hãû säú tæång quan .......................................................................................... 81 -------------------------------------------------- v ----------------------------------------------- PHÁÖN MÅÍ ÂÁÖU - MUÛC LUÛC
  6. Giaïo trçnh THUÍY VÀN CÄNGTRÇNH Lã Anh Tuáún ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.11.2.3 Phæång phaïp tæång quan âäöö giaíi ............................................................... 82 5.11.2.4 Sai säú tæång quan .......................................................................................... 83 5.11.3 Tæång quan âæåìng cong ................................................................................ 83 5.11.3.1 Daûng parabol ................................................................................................. 83 5.11.3.2 Daûng hyperbol ............................................................................................... 84 Baìi âoüc thãm MÄ HÇNH MÆA TIÃU ...................................................................... 88 Chæång 6 TÊNH TOAÏN THUÍY VÀN VUÌNG CÆÍA SÄNG CHËU AÍNH HÆÅÍNG THUÍY TRIÃÖU ................................................. 90 6.1 CÆÍA SÄNG ............................................................................................................ 90 6.1.1 Vuìng ven biãøn ngoaìi cæía säng.......................................................................... 90 6.1.2 Âoaûn cæía säng .................................................................................................... 90 6.1.3 Âoaûn trãn cæía säng............................................................................................. 90 6.2 THUÍY TRIÃÖU .......................................................................................................... 91 6.2.1 Âënh nghéa thuíy triãöu......................................................................................... 91 6.2.2 Phán loaûi thuíy triãöu ............................................................................................ 92 6.2.3 Nguyãn nhán gáy ra thuíy triãöu ........................................................................ 94 6.3 DÀÛC TÊNH THUÍY VÀN ÅÍ CÆÍA SÄNG COÏ THUÍY TRIÃÖU .......................... 95 6.3.1 Hiãûn tæåüng thuíy triãöu åí cæía säng .................................................................... 95 6.3.2 Sæû thay âäøi mæûc næåïc cuía säng chëu aính hæåíng triãöu ................................. 96 6.4 TÄÚC ÂÄÜ CUÍA DOÌNG TRIÃÖU ............................................................................. 97 6.5 LÆU LÆÅÜNG ÅÍ CÆÍA SÄNG CHËU AÍNH HÆÅÍNG TRIÃÖU .......................... 98 6.6 TÊNH CHÁÚT CHUNG CUÍA BUÌN CAÏT ÅÍ CÆÍA SÄNG ................................. 99 6.7 TÊNH TOAÏN MÆÛC NÆÅÏC TRIÃÖU VAÌ CHOÜN DAÛNG TRIÃÖU ..................... 99 6.7.1 Tênh toaïn mæûc næåïc triãöu tæì taìi liãûu thæûc âo ................................................. 100 6.7.1.1 Tênh toaïn mæûc næåïc triãöu khi coï âuí taìi liãûu thæûc âo .................................. 100 6.7.1.2 Træåìng håüp taìi liãûu thæûc âo khäng âuí ........................................................ 102 6.7.2 Tênh mæûc næåïc triãöu theo phæång phaïp Mariutin ........................................ 102 6.7.3 Xaïc âënh táön suáút thåìi gian mæûc næåïc triãöu thiãút kãú ..................................... 104 6.8 XAÏC ÂËNH DAÛNG TRIÃÖU THIÃÚT KÃÚ ............................................................... 104 6.9 DÆÛ TÊNH THUÍY TRIÃÖU VAÌ BAÍNG THUÍY TRIÃÖU ......................................... 106 Phuû chæång ÂÀÛC ÂIÃØM CHÃÚ ÂÄÜ KHÊ TÆÅÜNG - THUÍY VÀN VUÌNG ÂÄÖNG BÀÒNG SÄNG CÆÍU LONG .................................. 107 PHUÛ LUÛC ..................................................................................................................... 129 TAÌI LIÃÛU THAM KHAÍO ............................................................................................ 142 -------------------------------------------------- vi ----------------------------------------------- PHÁÖN MÅÍ ÂÁÖU - MUÛC LUÛC
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2