intTypePromotion=1

Giáo trình tiến tệ - Chương 1

Chia sẻ: Võ Lý Hoài Vũ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:33

0
238
lượt xem
82
download

Giáo trình tiến tệ - Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự ra đời của tiền tệ: Quá trình sản xuất của xã hội lòai người có thể chia thành 2 giai đọan chính: - Sản xuất tự cung tự cấp: sản xuất ra sản phẩm phục vụ cho bản thân mình sử dụng - Sản xuất hàng hóa: sản xuất ra sản phẩm cho người khác sử dụng thông qua quá trình trao đổi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình tiến tệ - Chương 1

 1. C.1: ÑAÏI CÖÔNG VEÀ TIEÀN TEÄ Muïc tieâu: Nguoàn goác ra ñôøi. Baûn chaát. Caùc hình thaùi cuûa tieàn teä. Chöùc naêng. Vai troø. C.1 Tiền Tệ 1
 2. I – BẢN CHẤT CỦA TIỀN TỆ: 1. Söï ra ñôøi vaø phaùt trieån cuûa tieàn teä: a. Söï ra ñôøi cuûa tieàn teä: Quaù trình saûn xuaát cuûa xaõ hoäi loøai ngöôøi coù theå chia thaønh 2 giai ñoïan chính:  Saûn xuaát töï cung töï caáp: saûn xuaát ra saûn phaåm phuïc vuï cho baûn thaân mình söû duïng  Saûn xuaát haøng hoùa: saûn xuaát ra saûn phaåm cho ngöôøi khaùc söû C.1 Tiền Tệ 2 duïng thoâng qua quaù trình trao
 3. SAÛN XUAÁÙT HAØNG HOÙA Giai ñoïan 1: Trao ñoåi tröïc tieáp                 HAØNG A – HAØNG B           Coù nhieàu haïn cheá Giai ñoïan 2: Trao ñoåi giaùn tieáp qua trung gian    HAØNG A – VAÄT TRUNG GIAN – HAØNG B                     Goïi laø Tieàn Teä           Khaéc phuïc ñöôïc nhöõng haïn cheá treân C.1 Tiền Tệ 3
 4. KEÁT LUAÄN • Söï phaùt trieån cuûa quan heä trao ñoåi haøng hoùa laøm thay ñoåi hình thöùc trao ñoåi haøng hoùa vaø laø ñoäng löïc thuùc ñaåy söï ra ñôøi cuûa tieàn teä.   C.1 Tiền Tệ 4
 5. b. Söï phaùt trieån cuûa tieàn teâ: Cuøng vôùi söï phaùt trieån khoâng ngöøng cuûa neàn saûn xuaát haøng hoùa, caùc hình thaùi tieàn teä cuõng ngaøy caøng phaùt trieån ña daïng, nhö: • Hoùa teä • Tieàn giaáy • Tieàn ghi soå • Tieàn ñieän töû   C.1 Tiền Tệ 5
 6. 2. Baûn chaát cuûa tieàn teä: Ta nghieân cöùu 2 phaàn sau:  Khaùi nieäm.  Baûn chaát cuûa tieàn teä theo quan ñieåm cuûa KARL MARX. C.1 Tiền Tệ 6
 7. a. Khaùi nieäm tieàn teä • Quan ñieåm cuûa • Quan ñieåm hieän Marx: Tieàn teä ñaïi: Tieàn teä laø moät haøng laø baát cöù hoaù ñaëc bieät, vaät gì ñöôïc xaõ ñoäc quyeàn hoäi chaáp giöõ vai troø nhaän 1 caùch laøm vaät ngang phoå bieán laøm giaù chung ñeå phöông tieän ño phuïc vuï löu löôøng, trao ñoåi thoâng haøng C.1 Tiền Tệ vaø tích luõy 1 7
 8. b. Baûn chaát Tieàn teä laø haøng hoaù: - Coù nguoàn goác haøng hoaù - Coù ñaày ñuû thuoäc tính cuûa haøng hoaù: . Hình thaùi tieàn thöïc: coù giaù trò & giaù trò söû duïng. . Hình thaùi daáu hieäu giaù trò: chæ laø ñaïi bieåu, laø boùng hình cuûa tieàn thöïc maø thoâi. Tieàn teä laø haøng hoaù ñaëc bieät: Coù giaù trò söû duïng Tñaëc bieät, ñoù laø theå 8 C.1 Tiền ệ trao ñoåi tröïc tieáp vôùi taát caû caùc loaïi haøng
 9. TOÙM LAÏI • Tieàn teä mang baûn chaát haøng hoaù. C.1 Tiền Tệ 9
 10. II- CHÖÙC NAÊNG CUÛA TIEÀN TEÄ (THEO QUAN ÑIEÅM CUÛA K. MARX) Tieàn teä coù 5 chöùc naêng:  Chöùc naêng thöôùc ño giaù trò  Chöùc naêng phöông tieän löu thoâng  Chöùc naêng phöông tieän thanh toaùn  Chöùc naêng phöông tieän caát tröõ  Chöùc naêng tieàn teä theá giôùi C.1 Tiền Tệ 10
 11. 1/ Chöùc naêng thöôùc ño giaù trò • NOÄI DUNG: Tieàn teä thöïc • ÑAËC ÑIEÅM: hieän chöùc naêng - Phaûi quy ñònh “tieâu thöôùc ño giaù trò khi chuaån giaù caû cho tieàn tieàn teä ño löôøng vaø teä”. Tức laø phaûi quy bieåu hieän giaù trò cuûa caùc haøng hoaù ñònh teân goïi cuûa khaùc. Ñôn vò tieàn teä. Giaù trò cuûa haøng • TAÙC DUÏNG: Thoáng hoaù ñöôïc bieåu hieän nhaát quy giaù trò caùc baèng tieàn teä thì HH veà 1 ñôn vò ño ñöôïc goïi laø giaù caû. löôøng laø tieàn teä, giuùp thuaän tieän khi C.1 Tiềnso saùnh giaù trò giöõa Tệ 11 chuùng.
 12. 2/ Chöùc naêng phöông tieän löu thoâng • NOÄI DUNG: Tieàn • ÑAËC ÑIEÅM: teä laøm trung - Phaûi coù ñuû tieàn trong löu gian cho quaù trình thoâng. trao ñoåi HH, söï - Phaûi coù m eänh giaù hôïp vaän ñoäng cuûa lyù. tieàn teä gaén • TAÙC DUÏNG: lieàn vôùi söï vaän - Tieát kieäm thôøi gian vaø chi ñoäng cuûa HH ñeå phí giao dòch. phuïc vuï cho söï - Thuùc ñaåy quaù trình chuyeån dòch chuyeân m hoaù vaø phaân oân quyeàn sôû höõu coâng lao ñoäng xaõ hoäi. HH töø chuû theå naøy sang chuû C.1 Tiền Tệ 12
 13. 3/ Chöùc naêng phöông tieän thanh toaùn • NOÄI DUNG: Khi • ÑAËC ÑIEÅM: söï vaän ñoäng - Phaûi coù ñuû cuûa tieàn teä tieàn trong löu taùch rôøi hoaëc thoâng. ñoäc laäp töông ñoái vôùi haøng - Phaûi coù meänh hoaù, phuïc vuï cho giaù hôïp lyù. vieäc mua baùn • TAÙC DUÏNG: haøng hoaù, dòch vuï vaø giaûi tröø - Nhö chöùc naêng caùc khoaûn nôï. PTLT. - Tieát kieäm chi C.1 Tiền Tệ 13 phí löu thoâng
 14. 4/ CHÖÙC NAÊNG PHÖÔNG TIEÄN CAÁT TRÖÕ: • NOÄI DUNG: • ÑAËC ÑIEÅM: Khi tieàn teä taïm - Tieàn teä phaûi thôøi trôû veà coù söùc mua oån traïng thaùi naèm ñònh. im ñeå döï tröõ • TAÙC DUÏNG: chuaån bò cho Taïo neân phöông vieäc thöïc hieän tieän caát tröõ caùc chöùc naêng giaù trò an toaøn trao ñoåi trong vôùi tính loûng töông lai. (Tieàn cao. ñöôïc söû duïng C.1 Tiền Tệ 14 ñeå döï tröõ thay
 15. 5/ Chöùc naêng tieàn teä theá giôùi:ÑIEÅM: • ÑAËC • NOÄI DUNG: Khi tieàn teä - Theo Marx: phaûi laø ñoùng vai troø laø vaøng thoi nguyeân chaát vaät ngang giaù theo tieâu chuaån quoác teá. chung, thöïc hieän - Thöïc teá hieän nay: ñöôïc caùc chöùc 1 soá ngoaïi teä m aïnh: USD, naêng cuûa noù EUR, GBP, JPY… coù theå treân phaïm vi theá coi laø tieàn teä quoác teá. giôùi: • TAÙC DUÏNG: - Laø thöôùc ño Thuùc ñaåy quan heä kinh chung teá ñoái ngoaïi ngaøy caøng phaùt trieån. - Laø PT ñeå mua chung - Laø PT döï tröõ vaø Tiền Tệ C.1 15
 16. V- VAI TROØ CUÛA TIEÀN TEÄ 1. Goùp phaàn thuùc ñaåy hieäu quûa cuûa neàn kinh teá. 2. Laø coâng cuï höõu hieäu ñeå tích luõy vaø taäp trung voán cho xaõ hoäi. 3. Laø coâng cuï quaûn lyù vó moâ neàn kinh teá. 4. Goùp phaàn phaùt trieån caùc quan heä kinh teá ñoái ngoaïi. C.1 Tiền Tệ 16
 17. VI- CHEÁ ÑOÄ TIEÀN TEÄ Ta nghieân cöùu 3 phaàn sau:  Khaùi nieäm;  Noäi dung;  Caùc loaïi hình cheá ñoä tieàn teä. C.1 Tiền Tệ 17
 18. 1/ KHAÙI NIEÄM:  Cheá ñoä tieàn teä laø toaøn boä nhöõng quy ñònh mang tính phaùp luaät veà hình thöùc toå chöùc löu thoâng tieàn teä cuûa moät nöôùc, trong ñoù caùc yeáu toá khaùc nhau cuûa löu thoâng tieàn teä ñöôïc keát hôïp moät caùch   C.1 Tiền Tệ 18 thoáng nhaát.
 19. 2/ NOÄI DUNG CUÛA CHEÁ ÑOÄ TIEÀN TEÄ Goàm 3 noäi dung sau: a/ Quy ñònh veà phöông tieän tieàn teä. b/ Quy ñònh veà ñôn vò tieàn teä. c/ Quy ñònh veà cheá ñoä phaùt haønh   tieàn. C.1 Tiền Tệ 19
 20. a / P h ö ô n g t ie ä n t ie à n t e ä : Laø nhöõng phöông tieän löu thoâng vaø phöông tieän thanh toaùn do Nhaø Nöôùc quy ñònh, nhö: • Tieàn ñuùc: laø • Tieàn giaáy: coù 2 loaïi tieàn teä ñöôïc - Tieàn giaáy khaû hoaùn: ñuùc baèng ñöôïc ñaûm baûo ñoåi kim loïai quyù ra vaøng theo “haøm kim (vaøng). Coù 2 löôïng” cho 1 ñôn vò loaïi: tieàn teä.*. - Tieàn ñuùc ñuû - Tieàn giaáy baát khaû giaù. hoaùn: khoâng ñöôïc - Tieàn ñuùc ñoåi ra vaøng theo 1 khoâng ñuû giaù. tyû leä nhaát ñònh. C.1 Tiền Tệ 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản