Giáo trình tiền tệ - Chương 2

Chia sẻ: Võ Lý Hoài Vũ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:8

0
86
lượt xem
15
download

Giáo trình tiền tệ - Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỤC TIÊU: 1.Sự ra đời của tài chính 2.Ban chất tài chính 3.Chức năng tài chính 4.Hệ thống tài chính 5.Vai trò tài chính trong nền KT thị trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình tiền tệ - Chương 2

  1. C2: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ TAØI CHÍNH MUÏC TIEÂU: 1.Söï ra ñôøi cuûa taøi chính 2.Banû chaát taøi chính 3.Chöùc naêng taøi chính 4.Heä thoáng taøi chính 5.Vai troø taøi chính trong neàn KT thò tröôøng
  2. Chöông 2 CÔ SÔÛ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNH 2.1. Söï ra ñôøi cuûa taøi chính. T/Chính ra ñôøi gaén lieàn vôùi söï ra ñôøi cuûa SX HH & TT ●   Caù nhaân SX HH & DV →  baùn → tieàn → chi tieâu →     thoaû maõn nhu caàu. ● Toå chöùc SX-KD → taäp trung TTä → SX-KD→ baùn → thu tieàn → tieáp tuïc TSX. ●   Nhaø nöôùc thu thueá, phí, …→ ngaân saùch nhaø nöôùc → thöïc hieän caùc muïc tieâu cuûa nhaø
  3. • Töø ñoù khaùi nieäm taøi chính ra ñôøi ñeå chæ vieäc hình thaønh caùc quyõ tieàn teä taäp trung cuûa caùc chuû theå trong neàn kinh teá vaø söû duïng caùc quyõ tieàn teä taäp trung ñoù ñeå thöïc hieän caùc muïc tieâu, thoaû maõn caùc nhu caàu cuûa caùc chuû theå ñoù.
  4. 2.2. Baûn chaát cuûa taøi chính. • Baûn chaát cuûa taøi chính laø caùc QHeä XH ñöôïc thöïc hieän thoâng qua TT ñeå hình thaønh neân caùc quyõ TT taäp trung & söû duïng caùc quyõ TT taäp trung ñoù ñeå thoûa maõn nhu caàu phaân phoái vaø phaân phoái laïi toång SP cuûa neàn KTQD theo caùc nguyeân taéc ñöôïc luaät phaùp quy ñònh vaø baûo hoä.
  5. Töø ñoù coù theå thaáy ñaëc ñieåm cuûa q/heä taøi chính laø : ●   Ñoù laø q.heä XH ñöôïc thöïc hieän baèng TT ñeå phaân phoái vaø phaân phoái laïi SF.XH ●  Döïa treân cô sôû luaät phaùp, ñöôïc luaät phaùp quy ñònh vaø baûo hoä.
  6. 2.3. Chöùc naêng taøi chính. • 2.3.1. Taäp trung taïo laäp nguoàn quyõ taøi chính: • 2.3.2. Phaân phoái caùc nguoàn quyõ cho caùc muïc ñích chi tieâu. • 2.3.3. Giaùm ñoác: theå hieän treân 2 khía caïnh: + Ñaùnh giaù keát quaû cuûa quaù trình thöïc hieän caùc muïc tieâu cuûa chuû theå, caùc nguoàn quyõ TT.
  7. 2.4. Heä thoáng taøi chính. • * Taøi chính nhaø nöôùc. • * Taøi chính doanh nghieäp. • * Taøi chính caùc ñoaøn theå xaõ hoäi. • * Taøi chính caù nhaân vaø hoä gia ñình.
  8. 2.5. Vai troø cuûa taøi chính trong neàn kinh teá thò tröôøng. • * Taøi chính laø coâng cuï phaûn aùnh caùc quan heä xaõ hoäi. • * Taøi chính laø coâng cuï quaûn lyù vó moâ cuûa nhaø nöôùc.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản