Giáo trình tiền tệ - Chương 4

Chia sẻ: Võ Lý Hoài Vũ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:16

0
70
lượt xem
18
download

Giáo trình tiền tệ - Chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

• TCDN là phạm trù phản ánh các q/hệ trong quá trình tạo lập và chi tiêu các quỹ tiền tệ của DN • * Sự vận động trong KD của DN bắt đầu từ một khoản tiền được gọi là vốn và kết thúc chu kỳ đó bằng việc thu một khoản tiền được gọi là doanh thu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình tiền tệ - Chương 4

 1. C höông  4 TA Ø I C H Í H   O A N H     N D NG H I P EÄ MUÏC TIEÂU: ­Baûn    chaátcuûa aøichí D N .   t   nh  ­C höùc    naêng  cuûa aøichí D N . t   nh  ­V oán  D     K cuûa  N . D ­Söû  ng    duï voán  cuûa  N . D
 2. 4.   1.Baûn  chaátcuûa  D N   TC • 4. 1.K haùini 1.     eäm • * TCDN laø phaïm truø phaûn aùnh caùc q/heä trong quaù trình taïo laäp vaø chi tieâu caùc quyõ tieàn teä cuûa DN • *  vaän ñoäng trong KD cuûa DN Söï baét ñaàu töø moät khoaûn tieàn ñöôïc goïi laø voán vaø keát thuùc chu kyø ñoù baèng vieäc thu moät khoaûn tieàn ñöôïc goïi laø doanh thu.
 3. D N  aï l voán  t o aäp  baèng  eàu  nhi caùch: • * töï goùp voán, • * vay voán, • * chieám duïng voán cuûa chuû theå khaùc • Do ñoù ngay töø khi baèt ñaàu taïo voán noù ñaõ taïo neân caùc quan heä taøi chính. •D / Thu  cuûa  N D chuû yeáu töø baùn SF
 4. Töø  doù  ruùtra  N :   K • TC D N   phaûn aùnh öïvaän  s   ñoäng  caùc  nguoàn  t TT rong  quaù rì hoaï  t nh  t ñoäng  cuûa  N   D nhaèm  höï hi m uï t c  eän  c  ñí m ong  uoán  ch  m cuûa  chuû ôû  s höõu.
 5. 4.1.2. Baûn  chaátcuûa  D N   TC • TCDN laø phaïm truø KT khaùch quan, noù phaûn aûnh caùc khoaûn chi phí maø DN boû ra ñeå taïo ra moät giaù trò HH, DV cung öùng cho XH, ñoàng thôøi noù phaûn aûnh keát quaû thu veà cuûa DN sau khi hoaøn thaønh moät quaù trình KD
 6. DN coù 2 loaïi: taøi chính &ø phi TC • * DNTC kinh doanh caùc dòch vuï TC-TT maø quaù trình vaän ñoäng cuûa taøi saûn doanh nghieäp laø : T-T’. • * DN phi TC thì duøng tieàn (T) ñeå mua maùy moùc, nguyeân lieäu… nhaèm sx ra SF, dòch vuï vaø baùn noù ñeå thu khoaûn tieàn laø T’.(T-H-H‘-T‘) • Do vaäy baûn chaát cuûa TCDN laø söï vaän ñoäng cuûa caùc nguoàn voán nhaèm mang laïi moät keát
 7. 4.   höùc  2.C naêng  cuûa  D N TC • 4.2.1. Ñaûm baûo nhu caàu voán KD cuûa DN. • Ñ eå  ñaûm  baûo  /   N C voán,D N   t :   coù heå  • ­G i t   a aêng  voán  ôû  s höõu • ­V ay  H ,caùc oå    N   t chöùc aøichí t   nh. • ­Phaùthaønh  aáy ôø coù  aù t     gi t   gi ( raùi   phieáu… ) • ­C hi   ng    eám duï voán  cuûa khaùch  haøng  ( ua  m chòu).
 8. 4. 2.Boá rínguoàn  2.   t   voán  p yù, hôï l   naâng  hi quaû  öû  ng  cao  eäu  s duï voán. • Boá trí caùc nguoàn voán hôïp lyù seõ naâng cao voøng quay cuûa voán seõ tieát kieäm ñöôïc voán,TK chi phí söû duïng voán (traû laõi vay) vaø do ñoù maø naâng cao hieäu quaû söû duïng voán.
 9. 4. 3.G i 2.   aùm   aùthoaï  s   tñoäng  nh  ki doanh cuûa  doanh nghi eäp. • + Muïc ñích giaùm saùt cuûa TC laø ñeå naâng cao sinh lôøi cuûa voán, haïn cheá möùc toái ña caùc nguoàn voán khoâng sinh lôøi, nguoàn voán bò söû duïng laõng phí, hoaëc bò thaát thoaùt voán. • + TCDN phaûn aùnh quaù trình SXKD cuûa DN baèng tieàn teä treân caùc soå saùch chöùng töø moät caùch coù heä thoáng →  giuùp cho Nhaø ñieàu haønh naém baét ñöôïc keát quaû SXKD cuûa mình ôû caùc thôøi ñieåm ñeå kòp thôøi phaùt huy maët maïnh vaø khaéc phuïc maët yeáu
 10. 4.   oán  D   3.V K cuûa  N . D • Voán kinh doanh cuûa moät doanh nghieäp coù theå ñöôïc phaân chia thaønh hai loaïi chính: • V oán  baûn( cô  voán höôøng  t xuyeân) Töùc : laø voán khoâng thay ñoåi veà quy moâ, chuû yeáu laø do chuû sôû höõu ñoùng goùp hoaëc laø voán huy ñoäng daøi haïn. • VCB duøng ñeå: * Mua saém taøi saûn coá ñònh ;
 11. V oán  khoâng höôøng  t xuyeân: • Voán naøy chuû yeáu ñöôïc söû duïng cho vieäc chi traû nguyeân vaät lieäu, traû löông coâng nhaân vaø caùc chi phí ngaéùn haïn khaùc.
 12. Coù theå chia voán DN thaønh 2 loaïi: voán coá ñònh vaø voán löu ñoäng.  VCÑ ñöôïc söû duïng ñeå xaây döïng, *  mua saém taøi saûn coá ñònh  VLÑ ñöôïc söû duïng ñeå chi phí cho *  vieäc traû löông, döï tröõ nguyeân vaät lieäu, nhieân lieäu, v.v…
 13. 4.4. Söû  ng  duï voán  cuûa  N . D • Doanh thu cuûa caùc doanh nghieäp ñöôïc trang traûi cho caùc chi phí sau ñaây: • + Chi traû löông cho caùn boä, coâng nhaân vaø baûo hieåm xaõ hoäi cho hoï. • + Chi traû caùc chi phí veà nguyeân vaø nhieâu lieäu, vaät lieäu tieâu hao trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh.
 14. (tieáp) • + Chi traû caùc chi phí khaáu hao maùy moùc, thieát bò, coâng ngheä, vaät reõ tieàn mau hoûng. • + Chi traû chi phí quaûn lyù. • + Chi traû cho caùc khoaûn vay. • + Chi traû cho caùc khoaûn vay.
 15. Lôïi nhuaän DN ñöôïc p/ phoái theo quy ñònh cuûa luaät phaùp bao goàm: • + Trích quyõ ñaàu tö phaùt trieån ñeå taùi ñaàu tö môû roäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp. • + Trích quyõ döï tröû ñeå buø ñaép caùc ruûi ro coù theå xaûy ra. • + Trích quyõ phuùc lôïi vaø khen thöôûng ñeå khen thöôûng cho caùn boä nhaân vieân vaø phuïc vuï caùc nhu caàu veà phuùc lôïi chung cuûa
 16. Caâu hoûi: • 1/ muïc ñích DN phaùt haønh CP,TrP)? • 2/huy ñoäng voán cho hoaït ñoäng cuûa DN phaûi döïa treân nhu caàu KD cuûa DN ?Taïi sao?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản