intTypePromotion=3

Giáo trình tiền tệ - Chương 6

Chia sẻ: Võ Lý Hoài Vũ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
79
lượt xem
25
download

Giáo trình tiền tệ - Chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là cơ quan quản lý NN trên lĩnh vực tiền tệ và họat động NH,được độc quyền phát hành tiền và NH của các NH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình tiền tệ - Chương 6

 1. Moân hoïc: CHÍNH SAÙCH TIEÀN TEÄ THÔØI GIAN 45 TIEÁT GIAÙO VIEÂN: PGS.TS HAØ QUANG ÑAØO
 2. C höông:N gaân    haøng  TW I. NGUYÊN NHÂN RA ĐỜI VÀ T/C ĐẶC THÙ CỦA NHTW 2. CHỨC NĂNG NHTW 3. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NHNNVN
 3. I.NGUYEÂN NHAÂN RA ÑÔØI&TÍNH CHAÁT ÑAËC THUØ 1 . KHÁI NIỆM NHTW: Là cơ quan quản lý NN trên lĩnh vực tiền tệ và họat động NH,được độc quyền phát hành tiền và NH của các NH
 4. (TIEÁP) VN: NHNNVN là C.Q của C.P và là NHTW của nước CHXHCNVN
 5. (Tiếp ) 2. NGUYÊN NHÂN RA ĐỜI - Xuất phát từ sự phát triển cuả hệ thống NHTM: Số lượng: nhiều NH ra đời →  ạnh c tranh khốc liệt Quy mô: ngày càng lớn - Sự phát triển nghiệp vụ nhận tiền gửi và cho vay   ­ t → lu h«ng i n Ö   tÒ t phøc ¹ t p  theo
 6. 3. Ự  A  IN H TW   S R ĐỜ   • G i   äan  Ç u:C hän  hoÆ c  ai® ®   1  1sè  H   N l   µm nghi p  ph¸  Ö vô  thµnh  Ó  äaidÇ n  ® l   ph© n ¸ tn • G i   o¹ tÕ p:Q uèc  ai® n i   h÷u  hãa  t vµ hµnh  l N H TW Ëp 
 7. 4. TÍNH CHẤT ÑAËC THUØ NHTW • * Ñoäc laäp hoaëc tröïc thuoäc C.P chòu traùch nhieäm quaûn lyù vaø ñieàu tieát nhöõng vaán ñeà tieàn teä vaø NH→Phuïc vuï phaùt trieån KT ñaát nöôùc • * Chòu  raùch  eäm   nh  t nhi chí veà  vaän  haønh  nh  chí saùch  i t eàn  eä t • * Caàu  noáigi   öõa  vaø  at ñoäng  CP  hoï   t   nh  aøichí cuûa  vôùineàn  nh  eá CP    ki t • * Caàu  noáigi   öõa  hò  röôøng  aøi t t t   chí t nh  rong  nöôùc vôùinöôc1    ngoaøi
 8. (i t eáp) • * Vöøa aø  oät t eát cheá  l m   hi   haønh  chí vöøa aø  oät doanh  nh  l m   nghieäp •   Laø  quan  *  cô  chuû  choát veà    nghi eân cöùu  khoa  c  hoï vaø  ñaøo  t o  aï caùn  boä  reân ónh  c  i t l vöï t eàn  t & N H   rong  eä  t caû  nöôùc • * Laø  ngöôøichòu  raùch  eäm     t nhi veà  söïphaùt t eån      ri vaø  ñoå  vôû  cuûa  heä  hoáng  H   rong  t N t caû nöôùc
 9. I .C H Ö Ù C   A ÊN G   H TW I  N N • 1. H Ö Ù C   A ÊN G   U A Û N   Ù   N C N Q LY N • N H TW   höï hi t c  eän  chöùc  naêng  naøy  thoâng  qua  eäc  höï t   vi t c  hicaùc  nhi eäm     baûn  vuïcô  sau: • * chuû  rìxaây  ng    t   döï vaø  höï t   t c  hi CSTT  quoác  a gi • * ki   eåm   soaùt vaø  eàu  i     ñi t eát khoái  l ng  i öôï t eàn  cung  öùng  hoâng  t qua  t t hò  röôøng  aøichí vaø  t   nh  caùc  oå  t chöùc  aøichí nhaèm   aùc  t   nh  t ñoäng 
 10. ( eáp) Ti • *  caáp    vaø  hu  t hoàigi  aáy  pheùp  cuûa  caùc  chuû  heå  hoaï   t KT  t ñoäng  reân  t lónh  c  i vöï t eàn  eä  t vaø  H   N • *  ñi   eàu  haønh  caùc TCTD   hoaï   t ñoäng  ñuùng  phaùp uaät ban  l , haønh  heå  t l cheá  eä, ñoä,caùc vaên  baûn  höôùng  daãn uaät veà  l   TT& N H  nhaèm   aï m oâi t o    tröôøng  phaùp yù  l ñoàng  boä→caùc  TCTD   at ñoäng  hoï   coù  eäu  hi quaû • * chaêm  o  aï voán    l t o  cho  neàn  KT 
 11. ( EÁP) TI • *  heo  t doõit , hanh  ra, aùm   t gi saùt  caùcTCTD →ñaûm   baûo  at ñoäng  hoï   an  oøan, t ñuùng phaùp uaät l • * höôùng  daãn, chæ   o, aï ñi ñaï t o  eàu  kieän  caùc  H   ôû  N m roäng quan heä  KD   reân  hò  röôøng  T t t t Q
 12. 2.PH A Ù T  A Ø N H   EÀ N   H TI • *  H TW   N LAØ     U AN   U Y  H AÁT  CÔ Q D N ÑÖÔÏ NN  I   HI C  G AO N EÄM   ÏPH AÙ T  VU   H AØ N H   EÀN : TI • →  t an  oøan  • →  hoáng  t nhaát     • Ti eàn  N H TW   do  phaùt haønh   • →  p  hôï phaùp • →  duy  nhaát • →  ñöôï l haønh  c öu  caû nöôùc                                        
 13. (i t eáp) • PH A Ù T  A Ø N H   EÀ N   A Ø O   U   H TI V LÖ TH O Â N G   A Û I Ñ A Û M   Û O   PH   BA N G U Y EÂ N   ÉC : TA *Phaûicoù  sôû    cô  ñaûm  baûo  H aøng  ( hoùa, vaøng    röû) döït *Cô caáu  i t eàn  p yù hôï l *Phuø  p  hôï vôùiy/ phaùt t eån  nh    c    ri ki t ñaát nöôùc eá   
 14. KEÂN H   AÙ T  AØ N H   PH H TIEÀN • *qua NHTM thoâng qua cho vay • *nghieäp vuï thò tröôøng môû • *mua ngoïai hoái • *cho NSNN vay
 15. 3. Ø   H   U Û A   A Ù C   H LA N C C N • *  ôû  aøikhoûan, M t   nhaän  i t eàn göûi  cho  H TM ( t dt t t N   g  bb, g  hanh  oùan) t • * Caáp  í duï cho  t n  ng  caùc  H TM N • * Trung  an  hanh  oùan  gi t t cho  caùc  NH
 16. 4.N H   U Û A   H A Ø   Ö Ô Ù C   C N N • * Laøm   huû  t quyû cho kho  c  baï N N ( ôû  nhaän  , t m TK, TG   hanh  oùan  t theo eänh  l cuûa KBN N ) • * Baûo quaûn  G   Q veà ngoï   ai t vaøng  c… cho  N eä, baï N • * Laøm   il phaùt haønh,   raû  ñaï yù    chit caùc  eáu    phi nôïcuûa  N N • * Cho  N   N vay
 17. IIQ U AÙ   N H   Ñ Ô Ø I I. TRÌ RA    VAØ   AÙ T  EÅN   PH TRI N H N N VN • 1. Töø    ñôøiñeán  1988  t   khira    3. ( hôøi   kyø    aäp  rung, KH t t bao caáp) • 2. Töø  1988    3. ñeán  nay( hôøikyø  t   ki t t t nh  eá  hò  röôøng)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản