Giáo trình tiền tệ - Chương 7

Chia sẻ: Võ Lý Hoài Vũ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:30

0
115
lượt xem
51
download

Giáo trình tiền tệ - Chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NHTM là một doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh trên lĩnh vực tài chính tiền tệ mà họat động chủ yếu và thường xuyên là trung gian tín dụng và trung gian thanh tóan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình tiền tệ - Chương 7

 1. C H Ö Ô N G    G A Â N   A Ø N G   ­N H TH Ö Ô N G   A Ï M I M uï teâu: c i      N H TM  aø  ?       l gì      C höùc        naêng  cuûa  N H TM      Q uaù rì t o i       t nh aï teàn.        ghi vuïcuûa       N eäp    N H TM .            06/ 09 12/ Đ PGS  HÀ  ANG  ÀO TS  QU 1
 2. I   haùini : ­K   eäm • N H TM  aø  oätdoanh  l m   nghi ñaëc  eätki doanh  eäp  bi   nh  treân ónh  c aøichí l vöï t   nh  teàn eä  aø  atñoäng  i t m hoï   chuû  yeáu  t vaø höôøng  xuyeân aø rung  an í l t gi tn  duï vaø rung  an hanh  ng  t gi t toùan. 06/ 09 12/ Đ PGS  HÀ  ANG  ÀO TS  QU 2
 3. I­Chöùc  I  naêng: • Coù 3 chöùc naêng chủ yếu: Chöùc naêng thuû quyõ cho xaõ hoäi. Chöùc naêng trung gian thanh toaùn. Chöùc naêng trung gian tín duïng. Ta laàn löôït nghieân cöùu caùc chöùc naêng nhö sau: 06/ 09 12/ Đ PGS  HÀ  ANG  ÀO TS  QU 3
 4. 1/ Chöùc naêng thuû quyõ: • a/Noäidung:NHTM        nhaän i göûi  öõ  teàn  ,gi teàn,baûo  i   quaûn i  höï hi yeâu  teàn,t c  eän  caàu uùtteàn,chiteàn  khaùch  r  i    i cho  haøng  nhanh choùng,an oaøn.   t • V aäy chöùc  naêng naøy  vait gì coù   roø  ? – Ñ/ vôùikhaùch    haøng? – Ñ/ vôùiN H ?   – Ñ/ vôùineàn  nh eá?   ki t 06/ 09 12/ Đ PGS  HÀ  ANG  ÀO TS  QU 4
 5. b/vaitoø:    r Ñ/   vôùikhaùch haøng:ñaûm     baûo  t an oaøn  t   aøisaûn  hoï cho  . Ñ/    aø  sôû  hì t vôùiNH:l cô  ñeå  nh haønh  chöùc naêng r gi t tung  an hanh oaùn  t vaø  chöùc naêng r gi tn  ng. tung  an í duï Ñ/   vôùineàn  nh eá:t tung  c  ki t  aäp r ñöôï caùc  nguoàn voán aï  hôøidö höøa  tmt   t naèm  aûi r   r tong  aùc r coâng  chuùng. 06/ 09 12/ Đ PGS  HÀ  ANG  ÀO TS  QU 5
 6. 2/C höùc    naêng rung  an  t gi thanh oaùn: t • a/N oäidung:Treân  s khaùch        cô  ôû  haøng  ôû aøikhoaûn i göûit m t   teàn   hanh  toaùn aï  H ,t s   t iN  heo  öïuyû haùc  t cuûa  khaùch  haøng,N H TM  rí teàn reân    t ch i t t   aøikhoaûn  cuûa   raû  ngöôøi hoït cho    t   huïhöôûng  hoaëc nhaän i vaøo aøi teàn  t   khoaûn  cuûa khaùch haøng  ñoù. – V aäy chöùc naêng naøy  vait coù   roø  gì? 06/ 09 12/ Đ PGS  HÀ  ANG  ÀO TS  QU 6
 7. b/V ait    roø:  Ñ/   vôùikhaùch haøng:t o  eàu  eän hanh oaùn   aï ñi ki t t nhanh  choùng,an oaøn,hi quaû.   t   eäu   Ñ/   vôùiNHTM: • ­Naâng  uy í & hu   heâm     cao  tn  t huùtt nguoàn voán  nh  ki doanh  cho NH. • ­Taêng heâm  hu    t t nhaäp  NH. cho  • ­Laø  sôû  nh haønh   r t o i cuûa    cô  hì t vaitoø aï teàn  NH.  Ñ/   vôùineàn  nh eá: ki t • ­Ñaåy    nhanh oác  l t ñoä uaân  chuyeån  voán,t  huùc ñaåy quaù  tì l t rnh öu hoâng HH. • ­Gi  öôï teàn  aëttong öu hoâng,t ñoù    aûm l ng i m  r l t  öø  goùp  phaàn i   eäm      öu hoâng i m aët teátki chiphíl t teàn  . 06/ 09 12/ Đ PGS  HÀ  ANG  ÀO TS  QU 7
 8. 3/C höùc    naêng rung  an  t gi tn  ng: í duï • a/Noäidung:NHTM  ñoäng        huy  caùc  khoaûn  teàn eä aï  hôøinhaøn oãitong  i t tmt   r  r xaõ  hoäihì t   nh haønh  neân  quyõ i t t teàn eä aäp  tung ôùn;teân  sôû    söû  ng  r l  r cô  ñoù,NH  duï ñeå  vay      cho  ñoáivôùicaùc  chuû heå  t coù  nhu caàu voán  phuï vuïSX­KD  ñeå  c      hoaëc  teâu  i duøng. V aäy chöùc naêng naøy  vait coù   roø  gì? 06/ 09 12/ Đ PGS  HÀ  ANG  ÀO TS  QU 8
 9. b/vaitoø:    r  Ñ/   vôùingöôøiñivay:    • ­Ñaùp    öùng  t   caàu  kòp hôøinhu  voán  c    phuï vuïSX­ KD hoaëc i duøng. teâu  • ­Ti   eäm     ,t   an ì   eám     eátki chiphí hôøigi tm ki nguoàn  voán.  Ñ/   vôùiNHTM: • ­Laø    nguoàn hu  t nhaäp chuû  yeáu  NH. cho  • ­Laø  sôû  vaitoø aï teàn    cô  cho   r t o i cuûa  NH.  Ñ/   vôùineàn  nh eá: ki t • ­Ñaùp    öùng voán  quaù rnh aùiSX  hoäi cho  tì t   xaõ  . • ­Naâng  hi quaû  duï voán.   cao  eäu  söû  ng  06/ 09 12/ Đ PGS  HÀ  ANG  ÀO TS  QU 9
 10. I I   / Ì H   Ï   EÀ N   I ­Q TR N TA O TI C U Û A   Ệ  ỐN G   H TM H TH N Chuùng a  eân  t nghi cöùu  3  phaàn:  Cô  hì t sôû  nh haønh;  Cô cheá aï teàn; t o i  Khaû naêng aï teàn  t o i t   oáiña. 06/ 09 12/ Đ PGS  HÀ  ANG  ÀO TS  QU 10
 11. 1/Cô  hì t   sôû  nh haønh:  Xuaátphaùtt chöùc     öø  naêng r gi tn  tung  an í duï   ng:NHTM  vöøa  nhaän  teàn  ,vöøa  vay. i göûi  cho   Xuaátphaùtt chöùc     öø  naêng r gi t tung  an hanh  toaùn:NHTM aøm     l dòch  vuït  hanh oaùn  t khoâng  duøng i m aëtcho  teàn    khaùch haøng. 06/ 09 12/ Đ PGS  HÀ  ANG  ÀO TS  QU 11
 12. 2/C ô    cheá aï teàn: t o i ­ Vôùi1    khoaûn i göûiban  teàn    ñaàu,t  hoâng  vi qua  eäc  cho ay  t v vaø hanh oaùn  t baèng huyeån  c khoaûn r tong  heä hoáng,NHTM  khaû  t   coù  naêng  r môû oäng i teàn  göûikhoâng  haï l nhi l   kyø  n eân  eàu aàn. ­ Víduï  xem   öø    :Ta  xeùtt NHTM heá  1  teàn    t heä  coù i göûiban  ñaàu aø  l 1000$;NHTW   ñònh yû eä    aán  t l DTBB aø  ; l 10% gi söû: aû    1.NHTM  vay      cho  heátkhaû naêng; 2.NHTM  vay    cho  hoaøn oaøn  t baèng  chuyeån  khoaûn; 3.Cho  vaø hanh oùan  heä hoáng    vay  t t qua  t ngaân  haøng. 06/ 09 12/ Đ PGS  HÀ  ANG  ÀO TS  QU 12
 13. Ta      xem xeùtquaù rnh aï teàn    tì t o i göûi cuûa  t heä hoáng NHTM  baûng  nhö  sau: Ñ V T:$   Caùc heá t Soá i teàn  Soá i teàn  Soá i teàn göûi noäp heä  NH ban  ñaàu DTBB cho  vay NHTM heá  1 t heä  1, 000 100 900 NHTM heá  2 t heä  900 90 810 NHTM heá  3 t heä  810 81 729 NHTM heá  4 t heä  729 .. .… .. .… .. .…       .. .…       Toång  coäng: 10, 000 1, 000 9, 000 06/ 09 12/ Đ PGS  HÀ  ANG  ÀO TS  QU 13
 14. ­Khaû    naêng  ôû oäng i göûit m r teàn   heå  hi eän: • 1. Tr ñoù: ong  1 D   :Toång i göûim ôû  teàn    D=M× rr roäng. M:Ti göûiban    eàn    ñaàu. • 2.Vôùi   : 1 r   l DTBB. r:Tyû eä  n= rr n   soá  ôû oäng  :Heä  m r teàn  i göûi 06/ 09 12/ Đ PGS  HÀ  ANG  ÀO TS  QU 14
 15. 3.   1  ∆D = M ×  − 1 Vôùi:  rr  ∆D:Soá   eä aï      buùtt t o                                        4.        t        heâm . k:Heä  t o      soá aï buùt 1 k = −1 teä. rr 06/ 09 12/ Đ PGS  HÀ  ANG  ÀO TS  QU 15
 16. 3/K haû    naêng aï teàn oáiña  t o i t   cuûa  t heä hoáng  H TM : N  Heä hoáng  t NHTM  khaû  coù  naêng aï teàn oáiña  t o i t   neáu hoaû  aõn  t m ñoàng hôøi3  k: t   ñ/      ­NHTM  phaûicho  heátkhaû    vay    naêng khoâng  l i ( ñeå aï  döïtöõ höøa)  r t . ­NHTM    phaûicho  hoaøn oaøn    vay  t baèng  chuyeån  khoaûn khoâng  vay  ( cho  baèng i m aët. teàn  ) ­Cho  vaø hanh oùan r heä hoáng    vay  t t tong  t ngaân  haøng. 06/ 09 12/ Đ PGS  HÀ  ANG  ÀO TS  QU 16
 17. Khaû  naêng aï teàn oáiña heå  eän: t o i t   t hi •                             Tr ñoù: ong  Dmax = M × nmax ­ m ax:Toång i göûi  D   teàn     m ôû oäng oáiña r t   n   soá  r ­ m ax:Heä  m ôû oäng  1 teàn   oáiña i göûit   nmax = rr 06/ 09 12/ Đ PGS  HÀ  ANG  ÀO TS  QU 17
 18. Khaû naêng taïo tieàn thöïc teá cuûa heä thoáng NHTM . 1 Trong ñoù: D=M× -rc:Tyû eä i m aëts   l teàn   o rc + rr + re    i göûi vôùiteàn  . -re:Tyû eä   röõ höøa   l döït t   o   i göûi s vôùiteàn  . 1 n= rc + rr + re 06/ 09 12/ Đ PGS  HÀ  ANG  ÀO TS  QU 18
 19. I ­C A Ù C   G H I P  U Ï V   N EÄ V   C U Û A   H TM : N Coù  nghi vuïcô  3  eäp    baûn: Nghi vuït   eäp   aøisaûn  nôï. Nghi vuït   eäp   aøisaûn  coù. Nghi vuïtung  an  eäp   r gi hoa  hoàng.   l l tnghi Ta aàn öôï  eân  cöùu: 06/ 09 12/ Đ PGS  HÀ  ANG  ÀO TS  QU 19
 20. 1/Nghi vuït o    eäp   aï voán: • a/ Khaùi nieäm: • Nghieäp vuï taïo voán laø caùc nghieäp vuï nhaèm hình thaønh neân nguoàn voán kinh doanh cuûa NH, noù ñöôïc theå hieän beân Taøi Saûn Nôï cuûa Baûng Toång Keát Taøi Saûn. 06/ 09 12/ Đ PGS  HÀ  ANG  ÀO TS  QU 20
Đồng bộ tài khoản